Svc Apacc Workshop Pretest

25 Questions | Total Attempts: 151

SettingsSettingsSettings
Svc Apacc Workshop Pretest - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  การเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์  อยู่ในมาตรฐานใด
  • A. 

   Criterion 1

  • B. 

   Criterion 2

  • C. 

   Criterion 3

  • D. 

   Criterion 6

  • E. 

   Criterion 7

 • 2. 
  รายงานการส่งโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในขั้นตอนใดของวงจรการปฏิบัติงาน
  • A. 

   Plan

  • B. 

   Check

  • C. 

   Do

  • D. 

   Action

  • E. 

   Report

 • 3. 
  Decision Making Body หมายถึงกลุ่มใด
  • A. 

   คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร

  • B. 

   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการวิชาการ

  • D. 

   คณะกรรมการนักเรียนนักศึกษา

  • E. 

   คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์

 • 4. 
  Minutes of Meetings หมายถึง
  • A. 

   เวลาในการประชุม

  • B. 

   รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วการประชุม

  • C. 

   วาระการประชุม

  • D. 

   รายงานการประชุม

  • E. 

   การลงมติในที่ประชุม

 • 5. 
  รายงานการประเมินผลโครงการอยู่ในขั้นตอนใดของวงจรการปฏิบัติงาน
  • A. 

   Plan

  • B. 

   Check

  • C. 

   Do

  • D. 

   Action

  • E. 

   Report

 • 6. 
  Internal Quality Management System อยูในมาตรฐานใด
  • A. 

   Criterion 6

  • B. 

   Criterion 4

  • C. 

   Criterion 3

  • D. 

   Criterion 2

  • E. 

   Criterion 1

 • 7. 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีการทบทวนหลักสูตร 81 % ของสาขาที่เปิดสอนทั้งหมด คะแนนที่ได้จากการประเมินคือ
  • A. 

   4 คะแนน

  • B. 

   3 คะแนน

  • C. 

   2 คะแนน

  • D. 

   1 คะแนน

  • E. 

   0 คะแนน

 • 8. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตร
  • A. 

   Green Concept

  • B. 

   Generic skill

  • C. 

   Entrepreneur

  • D. 

   Skill competition

  • E. 

   Basic competencies

 • 9. 
  ครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดทำและส่งแผนการสอน 80 %  คะแนนที่ได้จากการประเมินคือ
  • A. 

   4 คะแนน

  • B. 

   3 คะแนน

  • C. 

   2 คะแนน

  • D. 

   1 คะแนน

  • E. 

   0 คะแนน

 • 10. 
  ในการจัดทำแผนการสอน ครูต้องระบุวิธีการสอนอย่างน้อยกี่วิธีในกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแผนจึงจะได้คะแนนเต็มตามเกณฑ์การประเมิน
  • A. 

   4 วีธี

  • B. 

   5 วีธี

  • C. 

   7 วีธี

  • D. 

   6 วิธี

  • E. 

   10 วีธี

 • 11. 
  ตามเกณฑ์การประเมินของ APACC สถานศึกษาจะต้องมีการประเมินผลการประเมินบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  ตามเกณฑ์การประเมินของ APACC ครูผู้สอนทุกคนต้องส่งงานวิจัยในชั้นเรียนให้ครบทุก 3 ปี จึงจะได้คะแนนเต็ม 4 คะแนน
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Commercialization= Income and profit
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Outreach program อยู่ในมาตรฐานใด
  • A. 

   มาตรฐานที่ 1

  • B. 

   มาตรฐานที่ 3

  • C. 

   มาตรฐานที่ 5

  • D. 

   มาตรฐานที่ 7

 • 15. 
  ความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานศึกษาในการพัฒนาครูและผู้เรียน อยูในมาตรฐานใด
  • A. 

   Criterion 5

  • B. 

   Criterion 4

  • C. 

   Criterion 3

  • D. 

   Criterion 2

  • E. 

   Criterion 1

 • 16. 
  IT Services อยู่ในมาตรฐานใด
  • A. 

   Criterion 1

  • B. 

   Criterion 2

  • C. 

   Criterion 3

  • D. 

   Criterion 6

  • E. 

   Criterion 7

 • 17. 
  ID Plan อยู่ในมาตรฐานใด
  • A. 

   Criterion 1

  • B. 

   Criterion 2

  • C. 

   Criterion 3

  • D. 

   Criterion 6

  • E. 

   Criterion 7

 • 18. 
  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่ในมาตรฐานใด
  • A. 

   Criterion 1

  • B. 

   Criterion 2

  • C. 

   Criterion 3

  • D. 

   Criterion 6

  • E. 

   Criterion 7

 • 19. 
  โครงการขยะเพื่อน้อง
  • A. 

   Co-curricular activity

  • B. 

   Extra-curricular activity

 • 20. 
  สถิติการจบการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาระหว่างปีการศึกษา 2562-2564 =75 %  คะแนนที่ได้จากการประเมินคือ
  • A. 

   4 คะแนน

  • B. 

   3 คะแนน

  • C. 

   2 คะแนน

  • D. 

   1 คะแนน

  • E. 

   0 คะแนน

 • 21. 
  Generic skill= 
  • A. 

   Life skill

  • B. 

   Core skill

  • C. 

   Programming skill

  • D. 

   Cooking skill

 • 22. 
  Vocational skill
  • A. 

   นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายอาหารแต่ละเมนูได้

  • B. 

   นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกแบบฐานข้อมูลได้

  • C. 

   นักศึกษาสาขาการบัญชีเรียนออนไลน์ผ่านแอปพิเคชั่น EDMODO ได้อย่างคล่องแคล่ว

  • D. 

   นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวสอบผ่านการนำเสนอวิชาโครงการเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกคน

 • 23. 
  Retention Program อยู่ในมาตรฐานใด
  • A. 

   มาตรฐานที่ 7

  • B. 

   มาตรฐานที่ 5

  • C. 

   มาตรฐานที่ 3

  • D. 

   มาตรฐานที่ 1

 • 24. 
  Monitoring and Evaluation
  • A. 

   เกณฑ์การประเมินบุคลากร ภาคเรียนที่ 1/2563

  • B. 

   สรุปรายงานการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

  • C. 

   สรุปข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

  • D. 

   การนิเทศครูผู้สอน

 • 25. 
  รายได้จากการให้บริการโรงแรมดาหลาวิลล์ อยู่ในมาตรฐานใด
  • A. 

   Criterion 1

  • B. 

   Criterion 3

  • C. 

   Criterion 5

  • D. 

   Criterion 7

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.