STD 8 Th History

16 Questions | Total Attempts: 978

SettingsSettingsSettings
STD 8 Th History - Quiz

Std 8 th history


Questions and Answers
 • 1. 
  प्रश्न १अ )दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने  पूर्ण करा १) इतिहासाच्या साधनांमधील------- साधने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.
  • A. 

   अ)लिखित 

  • B. 

   ब)मौखिक 

  • C. 

   क)भौतिक 

  • D. 

   ड)दृक-श्राव्य

 • 2. 
  २) पुण्यातील ------या गांधी स्मारक संग्रहालयात गांधीजींच्या इतिहासाविषयी माहिती मिळते.
  • A. 

   अ)आगाखान पॅलेस 

  • B. 

   ब)साबरमती आश्रम 

  • C. 

   क)सेल्युलर जेल

  • D. 

   ड)लक्ष्मीविलास पॅलेस.

 • 3. 
  ३) विसाव्या शतकातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा एक आगळा आविष्कार------ म्हणजे होय.
  • A. 

   अ)पोवाडा 

  • B. 

   ब)छायाचित्र 

  • C. 

   क)मुलाखती 

  • D. 

   ड)चित्रपट

 • 4. 
  ४) वृत्तपत्रांमधून आपणास समकालीन------ माहिती मिळते.
  • A. 

   अ)घटनांविषयी 

  • B. 

   ब)पुस्तकांविषयी 

  • C. 

   क)चित्रांविषयी 

  • D. 

   ड)वस्तूंविषयी.

 • 5. 
  ५)----- ऐतिहासिक घटनेची तसेच व्यक्तींच्या कार्याविषयी माहिती मिळते.
  • A. 

   पोवाडा 

  • B. 

   ब)छायाचित्र 

  • C. 

   क)मुलाखती 

  • D. 

   ड)चित्रपट

 • 6. 
  प्रश्न १ ब) चूक की बरोबर ते सांगा १)छायाचित्रे की आधुनिक भारताच्या इतिहासाची दृक स्वरूपाची साधने आहे.
  • A. 

   चूक 

  • B. 

   बरोबर

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  २) छायाचित्रण कलेप्रमाणे ध्वनिमुद्रण तंत्राचा शोध महत्त्वाचा नसतो.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  ३) चित्रपट हा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा एक आगळा आविष्कार मानला जातो.
  • A. 

   चूक 

  • B. 

   बरोबर

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  ४) ब्रिटिश १८५७ आमदानी स्वातंत्र्यलढा विविध क्रांतिकारकांनी केलेले पराक्रम यावर आधारित पोवाडे रचले गेले.
  • A. 

   चूक 

  • B. 

   बरोबर

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  ५) ध्वनी मुद्रित किंवा रेकॉर्ड इतिहासाची श्राव्य स्वरूपात ती साधने नाहीत.
  • A. 

   चूक 

  • B. 

   बरोबर

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  प्रश्न 2 ब) योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. १) -----भारतीय चित्रपट सृष्टीची मुहूर्त मेढ रोवली.
  • A. 

   अ)दादासाहेब फाळके 

  • B. 

    ब)बाबासाहेब आंबेडकर 

  • C. 

    क)दादासाहेब किल्ले 

  • D. 

    ड)मेहता

  • E. 

   Option 5

 • 12. 
  २) इतिहासाच्या बहुतेक साधनांमध्ये------ समावेश होतो.
  • A. 

   दृकश्राव्य 

  • B. 

   ब)वस्तू संग्रहालय 

  • C. 

   क)प्राणी संग्रहालय 

  • D. 

   ड)वनस्पती संग्रहालय

 • 13. 
  साधनांचा वापर इतिहासाची साधने म्हणून करता येतो.
  • A. 

   अ)श्राव्य 

  • B. 

    ब)चित्र 

  • C. 

   क)लिखित 

  • D. 

   ड)भौतिक

 • 14. 
  ४) ------शतकात चित्रपट तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली.
  • A. 

   अ)तेविसाव्या 

  • B. 

   ब)एकोणिसाव्या  

  • C. 

   क)विसाव्या 

  • D. 

   ड)एकविसाव्या

 • 15. 
  ५) स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात अनेक ----- गीतांची केली गेली.
  • A. 

   अ)पोवाडा 

  • B. 

   ब)पूर्ती 

  • C. 

   क)लोक 

  • D. 

   ड)ओव्या

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.