Soal Soal Persamaan Garis Singgung Pada Kurva Dan Turunan III

11 Questions | Attempts: 1297
Share

SettingsSettingsSettings
Soal Soal Persamaan Garis Singgung Pada Kurva Dan Turunan III - Quiz

Soal-soal persamaan garis singgung pada kurva


Questions and Answers
 • 1. 
  Jika f(x) = ( 2x – 1 )² ( x + 2 ), maka f’(x)
  • A. 

   4 ( 2x – 1 ) ( x + 3 )

  • B. 

   2 ( 2x – 1 ) ( 5x + 6 )

  • C. 

   ( 2x – 1 ) ( 6x + 5 )

  • D. 

   ( 2x – 1 ) ( 6x + 11 )

  • E. 

   ( 2x – 1 ) ( 6x + 7 )

 • 2. 
  Turunan pertama fungsi f9x) = (6x – 3)4 (2x – 1) adalah f’(x). Nilai dari f’(1) = ….
  • A. 

   18

  • B. 

   240

  • C. 

   810

  • D. 

   162

  • E. 

   216

 • 3. 
   Garis singgung pada kurva y = x² – 4x + 3 di titik ( 1,0 ) adalah ….
  • A. 

   y = x – 1

  • B. 

   Y = –x + 1

  • C. 

   . y = - 2 X + 2

  • D. 

   y = –2x + 1

  • E. 

   Y = 3x – 3

 • 4. 
  Persamaan garis singgung pada kurva y = x3 - 3x + 3 di titik (0,3) adalah
  • A. 

   3x + 2y – 6 = 0

  • B. 

   3x + y – 3 = 0

  • C. 

   3x – y + 3 = 0

  • D. 

   X + 3y – 9 = 0

  • E. 

   X – 3y + 9 = 0

 • 5. 
  Turunan dari y = x5 - 3x +10 adalah
  • A. 

   5x4 – 3x + 10

  • B. 

   5x4 – 3x

  • C. 

   X5 – 3

  • D. 

   5x4 – 3

  • E. 

   20x3

 • 6. 
  Persamaan garis singgung di titik (3,2) pada grafik y = x2 - 4x + 5 adalah
  • A. 

   Y = –2x + 8

  • B. 

   Y = 2x – 4

  • C. 

   Y = 3x –7

  • D. 

   Y = –3x + 11

  • E. 

   Y = x – 1

 • 7. 
  Persamaan garis singgung di titik (1,–1) pada kurva y = X2 - 2/X
  • A. 

   4x – y – 4 = 0

  • B. 

   4x – y – 5 = 0

  • C. 

   4x + y – 4 = 0

  • D. 

   4x + y – 5 = 0

  • E. 

   4x – y – 3 = 0

 • 8. 
  Diketahui persamaan kurva y = x2 - 4x . Persamaan garis singgung pada kurva di titik yang berabsis 4 adalah
  • A. 

   4x – y + 16 = 0

  • B. 

   4x – y – 16 = 0

  • C. 

   4x + y – 16 = 0

  • D. 

   Y – 4x + 16 = 0

  • E. 

   Y – 4x – 16 = 0

 • 9. 
  Diketahui fungsi y = 3x 2 - 2x + 4 . Persamaan garis singgung di titik dengan absis 2 adalah
  • A. 

   Y = 4x + 4

  • B. 

   Y = 4x – 4

  • C. 

   Y = 18 – x

  • D. 

   Y = 10x - 8

  • E. 

   4y = 18 – 4x

 • 10. 
  Jika garis singgung pada kurva y = x2 + ax + 9 di titik yang berabsis 1 adalah adalah y = 10x + 8 , maka a =
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

  • E. 

   10

 • 11. 
  Persamaan garis singgung di titk dengan absis 2 pada parabola y = x 2 +1 adalah … .
  • A. 

   Y = 4x - 3

  • B. 

   Y = 4x + 3

  • C. 

   Y = 2x - 3

  • D. 

   Y = 2x + 3

  • E. 

   Y = -4x + 3

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.