งานสารบรรณ

18 | Total Attempts: 15114

SettingsSettingsSettings
Please wait...

ใส่ชื่อของท่านที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำที่ Start Quiz ข้อทดลองสอบจะปรากฏขึ้น เลือกคำตอบโดยการคลิ๊กที ปุ่มด้านหน้าคำตอบแล้วกด ืนยันคำตอบที่ Submit my answer และทำข้อต่อไป โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบัน ถูกปรับปรุงจาก พ.ศ.ตามข้อใด
  • A. 

   2526

  • B. 

   2536

  • C. 

   2546

  • D. 

   2550

 • 2. 
  ผู้รักษาการตามระเบียบงานสารบรรณคือข้อใด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรี

 • 3. 
  หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้กระดาษชนิดใด
  • A. 

   ไม่มีกำหนดไว้

  • B. 

   กระดาษบันทึก

  • C. 

   กระดาษตราครุฑ

  • D. 

   กระดาษอัดโรเนียว

 • 4. 
  หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   6

 • 5. 
  ทุกข้อคือหนังสือสั่งการ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   คำสั่ง

  • B. 

   ระเบียบ

  • C. 

   ข้อบังคับ

  • D. 

   แถลงการณ์

 • 6. 
  หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   6

 • 7. 
  ทุกข้อคือหนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ประกาศ

  • B. 

   แถลงการณ์

  • C. 

   ข่าว

  • D. 

   หนังสือเวียน

 • 8. 
  ทุกข้อเป็นชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ด่วน

  • B. 

   ด่วนพิเศษ

  • C. 

   ด่วนมาก

  • D. 

   ด่วนที่สุด

 • 9. 
  บรรดาหนังสือที่จะนำเข้าเก็บ ต้องจัดเก็บดังข้อใด
  • A. 

   เรียงตามลำดับเลขที่

  • B. 

   เรียงตามลำดับก่อนหลัง

  • C. 

   เรียงตามลำดับตัวอักษร

  • D. 

   เป็นหมวดหมู่ตามวิธีการจัดเก็บเรื่อง

 • 10. 
  การเก็บรักษาหนังสือ โดยปกติจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   10

  • D. 

   20

 • 11. 
  การคัดเลือกและทำลายหนังสือราชการ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างน้อยกี่คน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 12. 
  ตราครุฑ มีกี่ขนาด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 13. 
  การเขียนหนังสือถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง ใช้คำขึ้นต้นตามข้อใด
  • A. 

   เรียน

  • B. 

   กราบเรียน

  • C. 

   ขอเรียน

  • D. 

   ขอประทานกราบเรียน

 • 14. 
  วาระการประชุมมีกี่วาระ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 15. 
  ข้อใดเป็นหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณที่ระบุชั้นความเร็วโดยมีความหมายว่า ให้ส่งภายในวันที่.....
  • A. 

   ด่วน

  • B. 

   ด่วนภายใน

  • C. 

   ด่วนที่สุด

  • D. 

   ด่วนมาก

 • 16. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ใช้เมื่อพ.ศ.ใด
  • A. 

   2526

  • B. 

   2536

  • C. 

   2548

  • D. 

   2549

 • 17. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) มีคำใดนิยามเพิ่มขึ้นในหนังสือราชการ
  • A. 

   อิเล็กทรอนิกส์

  • B. 

   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  • C. 

   อี-ออฟฟิช

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ข

 • 18. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ผู้ใดเป็นผู้ประกาศใช้
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี