ทดลองสอบพลวัตวิชาการ 36

29 | Total Attempts: 2289

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ทดลองสอบพลวัตวิชาการ 36

ใส่ชื่อผู้ทดสอบในช่อง  Your name  แล้ว เริ่ม  Start Quiz  เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ พียงข้อเดียวโดยการคลิ๊ก 1 ครั้งหน้าตัวเลือก ใช้เวลา 1 ข้อ ไม่เกิน 1 นาที  หากต้องการดูคะแนนหรือค่ าสถิติต่างๆคลิ๊กที่ Discuss  ขอให้สนุกกับการทำข้อทดล องสอบครับ  


Questions and Answers
 • 1. 
  ผู้ใดเป็นผู้ลงนามใน ปพ.๒/ค
  • A. 

   ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   ประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายทะเบียน

  • D. 

   นายทะเบียน

 • 2. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปพ.๒/ค
  • A. 

   ให้องค์การค้าของคุรุสภาเป็นผู้จัดพิมพ์แบบพิมพ์ ประกาศนียบัตร ตามแบบที่กระทรวงศึกษากำหนด

  • B. 

   การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มอบอำนาจให้นายทะเบียนเป็นผู้สั่งซื้อแบบพิมพ์

  • C. 

   แบบพิมพ์ปพ.๒/ค ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์มี ๒ แบบ เพื่ออกให้ผู้สำเร็จการศึกษาช่วงชั้นต่างๆ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด

 • 3. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ต้องการซื้อแบบพิมพ์ปพ. ๑ ,ปพ.๒ ,และ ปพ.๓ ท่านจะทำตามข้อใดต่อไปนี้จึงจะถูกต้องตามระเบียบและคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด
  • A. 

   มอบอำนาจโดยการทำเป็นหนังสือให้นายทะเบียนไปจัดซื้อที่องค์การค้าของคุรุสภา

  • B. 

   ทำหนังสือถึงองค์การค้าคุรุสภาเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการ “พัสดุ”

  • C. 

   ทำหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดเพื่อขอซื้อแบบพิมพ์โดยมีชื่อครูในโรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อจากองค์การค้าคุรุสภา

  • D. 

   มอบอำนาจโดยการทำเป็นคำสั่งโรงเรียนและมอบหมายให้ครูในโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์จากองค์การค้าคุรุสภาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

 • 4. 
  หากสถานศึกษาเลิกล้มกิจการ ใครเป็นผู้เก็บรักษาหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว้
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   นายทะเบียนสถานศึกษานั้น

  • C. 

   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ไม่ต้องเก็บไว้ ถือว่าล้มเลิกไปแล้ว

 • 5. 
  การกรอกรายการประกาศนียบัตร ข้อใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ผู้เขียน

  • B. 

   นายทะเบียน

  • C. 

   ผู้ตรวจ

  • D. 

   ผู้แก้ไขตรวจทาน

 • 6. 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา โดยมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย

  • B. 

   เรียนซ้ำรายวิชา ในกรณีที่เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวแล้ว ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาใด ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น

  • C. 

   ให้มีการเรียนซ้ำชั้นในกรณีที่พบว่า ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาต่ำกว่า “1”และไม่ให้ความเอาใจใส่ในการเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบเห็นสมควรให้เรียนซ้ำชั้น

  • D. 

   ให้มีการเรียนซ้ำชั้นได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ผลการเรียนต่ำกว่า “1” ในรายวิชา 5 รายวิชาของที่นักเรียนคนนั้นๆเรียนในภาคเรียน 1 ภาคเรียน

 • 7. 
  เมื่อท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนใหม่ ที่มีครู 4 คน โดยที่ท่านต้องการจัดครูที่มีให้ทำงาน4 กลุ่ม คือ การบริหารวิชาการ การบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคคล ท่านจะมอบหมายงานกลุ่มบริหารวิชาการให้กับครูในข้อใดต่อไปนี้จึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   ครูตุ๋ย เพิ่งจบโทฯ หนุ่ม ไฟแรง มุทะลุดุดัน เชื่อมั่นในตนเอง ไม่เกรงใจหรือฟังใคร

  • B. 

   ครูโส สาวมาดนิ่มนวล สงวนท่าที ขี้เกรงใจ เป็นนักพูดในเวทีระดับชาติมาก่อน

  • C. 

   ครูแอบ หนุ่มพูดน้อย แต่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ ยึดหลักการ ชอบประสานงานกับบุคคลรอบทิศ

  • D. 

   ครูขาย สาวเซอร์มาดทอม กล้าได้กล้าเสีย ปากจัดแต่ใจดี ชอบสุงสิงกับเด็กๆ

 • 8. 
  โรงเรียนท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤธิ์ทางการเรียนต่ำ ได้รับงบประมาณจากทางการมา 100,000 บาท ตามแผนฯหลักการบริหารงบประมาณ ท่านควรจะแบ่งเงินบริหารให้ด้านวิชาการกี่บาท
  • A. 

   ทั้งหมด

  • B. 

   50,000 บาท

  • C. 

   60,000 บาท

  • D. 

   30,000 บาท

 • 9. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในชนบทห่างไกล มีครูครบชั้น ชุมชนให้การสนับสนุนโดยการระดมทรัพยากรทั้งสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งส่งบุตรหลานเข้าเรียนในจำนวนที่น่าพอใจ แต่ปรากฎว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมต่ำมาก ท่านคิดว่าสาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   ครู

  • C. 

   สภาพภูมิศาสตร์

  • D. 

   ผู้บริหาร

 • 10. 
  ขั้นตอนแรกของการวางแผนกลยุทธ์คือข้อใด
  • A. 

   กำหนดวิสัยทัศน์

  • B. 

   วิเคราะห์องค์กร

  • C. 

   วิเคราะห์ภาระกิจ

  • D. 

   กำหนดเป้าประสงค์

 • 11. 
  โรงเรียนที่จะเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในปีการศึกษา 2552 ประกอบด้วย โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร และ โรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตร ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนทั้งสองประเภทดังกล่าว
  • A. 

   มีคณะครูผู้สอน Teacher Award และครูแกนนำที่มีคุณภาพสูงและคณะกรรมการสถานศึกษามีความสามารถ

  • B. 

   มีคณะผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำและมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ

  • C. 

   เขตพื้นที่การศึกษามีศักยภาพที่จะเข้าไปร่วมสนับสนุนทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   เป็นโรงเรียนชั้นนำหรือเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านต่างๆมีผลงานเป็นที่ปรากฏ เช่น โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานในด้านต่างๆ โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ฯ

 • 12. 
  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ข้อใด ไม่ ถูกต้อง
  • A. 

   ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4

  • B. 

   ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

  • C. 

   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกชั้นเรียน

  • D. 

   ข้อที่กล่าวมาถูกต้องทุกข้อ

 • 13. 
  ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ใดเป็นผู้พิจารณาดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ หรือสถานศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • 14. 
  ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา เรื่อง “การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา” อยู่ในด้านใด
  • A. 

   ด้านงบประมาณ

  • B. 

   ด้านวิชาการ

  • C. 

   ด้านการบริหารทั่วไป

  • D. 

   ด้านการบริหารงานบุคคล

 • 15. 
  ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายอำนาจและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ในส่วนสำหรับการกระจายอำนาจให้แก่สถานศึกษา อาจกำหนดให้การดำเนินการในเรื่องใดต้องได้รับ.........จากคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยก็ได้ ข้อความที่ถูกต้องที่สุดในช่องว่างคือข้อใด
  • A. 

   ความเห็นชอบ

  • B. 

   การอนุมัติ

  • C. 

   มติ

  • D. 

   การพิจารณา

 • 16. 
  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของตนด้านวิชาการ ทุกเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นเรื่องใด
  • A. 

   การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

  • B. 

   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

  • C. 

   การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

  • D. 

   การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

 • 17. 
  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกระจายอำนาจ ฯ ตามกฎกระทรวงและประกาศ ของสพฐ.
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งมีอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งหมด 4 ด้าน จำนวน 81 เรื่อง

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน มีจำนวนเรื่องมากกว่าผู้อำนวยการสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง

  • C. 

   ในวาระเริ่มแรก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งก่อน

  • D. 

   สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งได้รับการกระจายอำนาจในด้านการบริหารทั่วไปและด้านงบประมาณ รวมกันเป็นจำนวน 44 เรื่อง

 • 18. 
  ...อาจจัดกลุ่มสถานศึกษาประเภทที่สอง เป็นเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่สองเพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง โดย...
  • A. 

   ทำเป็นกฎกระทรวง

  • B. 

   ทำเป็นประกาศกระทรวง

  • C. 

   ทำเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ทำเป็นประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 19. 
  ทุกข้อเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

  • D. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 • 20. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กระบวนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพ

  • B. 

   การทบทวนคุณภาพ

  • C. 

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

  • D. 

   การประเมินและรับรองคุณภาพ

 • 21. 
  ในการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาหรือที่เรียกว่า รายงานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้แนวทางการเขียนรายงานดังกล่าวไว้ โดยเสนอให้แบ่งรายงานเป็น 4 บท ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ครูนำแนวทางการเขียน จัดทำเป็นรูปเล่ม และส่งสำนักงานเขตฯ เมื่อท่านตรวจทานแล้ว ข้อใดไม่ได้มีส่วนเป็นองค์ประกอบชื่อ 4 บท ในรายงาน ตามแนวทางที่สพฐ.กำหนด
  • A. 

   สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

  • B. 

   จุดเด่น-จุดด้อยและความต้องการการช่วยเหลือ

  • C. 

   ความสำเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา

  • D. 

   สารสนเทศและวิสัยทัศน์การพัฒนาสถานศึกษาของผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษา

 • 22. 
   “ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน สามารถบริหารงานของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความนี้มากที่สุด
  • A. 

   บริหารงานทุกงานได้ผล

  • B. 

   บริหารงานโดยยึดงานวิชาการเป็นหัวใจหลัก

  • C. 

   บริหารงานตามภารกิจจนบรรลุวัตถุประสงค์

  • D. 

   บริหารงานที่ใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 • 23. 
  ผลผลิต(Out Put)ของ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เห็นได้จากทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ผลสัมฤทธิ์ของงานสูงขึ้น

  • B. 

   มีการพัฒนาความรู้

  • C. 

   เกิดการพัฒนาคน

  • D. 

   มีการวิเคราะห์องค์กร

 • 24. 
  ทุกข้อต่อไปนี้คือ 3 หลักการในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   การกระจายอำนาจ

  • B. 

   ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

  • C. 

   การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทำงาน

  • D. 

   การสร้างวิสัยทัศน์และกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลสำเร็จทางการศึกษา

 • 25. 
  ข้อใดคือ วัตถุประสงค์ การประเมินคุณภาพระดับชาติ
  • A. 

   เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา...

  • B. 

   เพื่อปรับปรุงผู้เรียนให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด

  • C. 

   เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 26. 
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  • A. 

   การบริหารและการจัดการศึกษา

  • B. 

   แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้

  • C. 

   แนวการจัดการศึกษา

  • D. 

   คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

 • 27. 
  อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้2 กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง3 จัดเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้4 กำหนดสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง5 จัดเตรียมสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลข้อใดเรียงลำดับ การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   2 – 4 – 1 – 3 – 5

  • B. 

   2- 1 – 3 – 4- 5

  • C. 

   2 – 3 – 1- 4 – 5

  • D. 

   4 – 2 – 1 – 3 – 5

 • 28. 
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ประเด็นปัญหาที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  • A. 

   คุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

  • B. 

   การวัดผลและการประเมินการเรียนไม่สะท้อนมาตรฐาน ทำให้มีปัญหาในเอกสารการเทียบโอนผลการเรียน

  • C. 

   โรงเรียนส่วนใหญ่กำหนดสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ทำให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น

  • D. 

   เกิดวาระแห่งชาติว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการไทยซึ่งบกพร่องจากที่ได้รับการศึกษาในห้วงเวลาที่ผ่านมา

 • 29. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนขนาดเล็ก มี ครู 3 คน เมื่อท่านได้อ่านรายงานคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนแล้วสรุปพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ำ และปัญหาครูไม่ครบชั้น ข้อใดไม่ใช่การบริหารโรงเรียนนี้ตามแนวทางที่ถูกต้อง
  • A. 

   จัดให้มีการเรียนการสอนคละชั้น

  • B. 

   จัดสื่อการเรียนสำเร็จรูปให้นักเรียน

  • C. 

   เข้ากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเรียนร่วม

  • D. 

   ท่านต้องช่วยครูสอนด้วย