ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(H)

20 | Total Attempts: 16221

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(H)

ทำแบบทดสอบโปรดใส่ชื่อท่ นในช่อง Your Name เริ่มทำโดยคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบโดยคลิ๊กที่ปุ่มหน้า ัวเลือกเพียงข้อเดียวแล้ วจึงกดยืนยันคำตอบของท่า ที่คำว่า Sub mitt my answer ทำข้อต่อไปในลักษณะเดียว ันจนหมดทุกข้อ ขอให้ทุกท่านผ่านการเยีย ยาและได้ชำนาญการพิเศษทุ คน(ข้อทดสอบนี้เป็นเพียง นวทางเท่านั้นมิใช่ข้อสอ จริงๆ)produced by Sub-Admin. http://krooclub.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การแจกแจงความถี่ หมายถึง การนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาจัดเรียงลำดับตามความมากน้อย โดยแบ่งเป็นช่วงเท่าๆกัน ช่วงหนึ่งอาจมีความกว้างเพียงหนึ่งคะแนนหรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคะแนนก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ำสุด เรียกว่า...
  • A. 

 • 2. 
  ฐานนิยมของข้อมูลชุดดังต่อไปนี้คือข้อใด 3,5,6,5,4,5,3
  • A. 

 • 3. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ค่าสถิติที่ใช้วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  • A. 

   ค่าเฉลี่ย

  • B. 

   ค่ามัธยฐาน

  • C. 

   ฐานนิยม

  • D. 

   พิสัย

 • 4. 
  ข้อมูลในทางสถิติข้อใดต่างจากพวก
  • A. 

   เพศ

  • B. 

   ประเภทของโรงเรียน-โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

  • C. 

   เชื้อชาติ

  • D. 

   คะแนน

 • 5. 
  ข้อมูลทางสถิติข้อใด เป็นข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้,ไม่มีศูนย์(0)แท้
  • A. 

   น้ำหนัก

  • B. 

   ส่วนสูง

  • C. 

   อายุ

  • D. 

   คะแนน

 • 6. 
  ตัวแปรทางสถิติข้อใดที่เป็นตัวแปรแบบต่อเนื่องไม่แยกกันอย่างเด็ดขาด
  • A. 

   เพศ

  • B. 

   อายุ

  • C. 

   พรรคการเมือง

  • D. 

   สอบได้-สอบตก

 • 7. 
  ท่านจะทำผลงานทางวิชาการและต้องการคำนวณหาค่าสถิติอย่างง่าย ท่านควรใช้โปรแกรมในข้อใดจึงจะใช้งานได้ครบถ้วนที่สุด
  • A. 

   Word

  • B. 

   Excel

  • C. 

   PowerPoint

  • D. 

   Photoshop

 • 8. 
  การแจกแจงความถี่ หมายถึง การนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาจัดเรียงลำดับตามความมากน้อย โดยแบ่งเป็นช่วงเท่าๆกัน ช่วงหนึ่งอาจมีความกว้างเพียงหนึ่งคะแนนหรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคะแนนก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม จำนวนข้อมูลในแต่ละช่วงคะแนนเรียกว่า...
  • A. 

   ความถี่

  • B. 

   อันตรภาคชั้น

  • C. 

   พิสัย

  • D. 

   ค่าเฉลี่ย

 • 9. 
  การแจกแจงความถี่ หมายถึง การนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาจัดเรียงลำดับตามความมากน้อย โดยแบ่งเป็นช่วงเท่าๆกัน ช่วงหนึ่งอาจมีความกว้างเพียงหนึ่งคะแนนหรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคะแนนก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม จำนวนคะแนนในแต่ละช่วง เรียกว่า...
  • A. 

   ความถี่

  • B. 

   อันตรภาคชั้น

  • C. 

   พิสัย

  • D. 

   ค่าเฉลี่ย

 • 10. 
  ค่าสถิติดังต่อไปนี้ ข้อใดวัดการกระจายของข้อมูลได้ดีที่สุด
  • A. 

   ค่าเฉลี่ย

  • B. 

   ค่ามัธยฐาน

  • C. 

   ค่าฐานนิยม

  • D. 

   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 • 11. 
  ท่านจะทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ท่านสอน เครื่องมือของท่านคือแบบทดสอบ  ข้อใดคือเครื่องมือที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด
  • A. 

   เครื่องมือที่มีความตรง

  • B. 

   เครื่องมือที่มีความเที่ยง

  • C. 

   เครื่องมือที่มีความคงที่

  • D. 

   เครื่องมือที่มีความคงทน

 • 12. 
  ท่านจะทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ท่านสอน เครื่องมือของท่านคือแบบทดสอบ  ข้อใดคือเครื่องมือที่ท่านวัดกี่ครั้งก็ได้ผลคงที่ใกล้เคียงกับของเดิม
  • A. 

   เครื่องมือที่มีความตรง

  • B. 

   เครื่องมือที่มีความเที่ยง

  • C. 

   เครื่องมือที่มีความคงที่

  • D. 

   เครื่องมือที่มีความคงทน

 • 13. 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในข้อใดที่ควรเป็นแบบสอบถาม
  • A. 

   Standardized test

  • B. 

   Aptitude test

  • C. 

   Attitude test

  • D. 

   Questionaire

  • E. 

   Checklist

 • 14. 
  คำว่า “BBL” ควรเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

  • B. 

   การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

  • C. 

   การเรียนรู้โดยยึดพัฒนาการด้านสมอง

  • D. 

   การเรียนรู้ของเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

 • 15. 
  ท่านตั้งเป้าหมายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ก่อนแล้วท่านจึงไปคิดออกแบบการเรียนรู้ภายหลัง ท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับข้อความข้างต้นมากที่สุด
  • A. 

   L.D

  • B. 

   B.D

  • C. 

   B.P

  • D. 

   BBL

 • 16. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนของท่าน ส่งวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จึงทำวิจัยโดยให้คุณครูในโรงเรียนทำวิจัยในชั้นเรียนทุกคน พร้อมนี้ ผู้อำนวยการเชิญศึกษานิเทศ มาเป็นวิทยากร จากนั้นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้ครูช่วยกันทำวิจัยส่งกลุ่มสาระฯละ 1 เรื่อง ข้อความดังกล่าวข้างต้น ควรเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   R&D

  • B. 

   PAR

  • C. 

   CAR

  • D. 

   PDCA

 • 17. 
  ขั้นตอนแรกของการวางแผนการจัดการเรียนรู้คือข้อใด
  • A. 

   วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  • B. 

   ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

  • C. 

   ดูเกรดเฉลี่ยนักเรียนในระดับชั้นที่ผ่านมา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 18. 
  กรณีการอ้างอิงข้อมูลในบรรณานุกรม เพื่อจะส่งผลงานทางวิชาการของท่าน ถ้ามีการอ้างอิงจากแหล่งที่มีภาษาต่างประเทศ ท่านจะจัดลำดับอย่างไร
  • A. 

   เรียงลำดับภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ

  • B. 

   เรียงภาษาต่างประเทศก่อนภาษาไทย

  • C. 

   เรียงไปตามลำดับการอ้างอิงในบทที่ 1-5

  • D. 

   เรียงอย่างไรก็ได้ เช่น ภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทย

 • 19. 
  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ในเมืองไทยปัจจุบันมีกี่คน
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   2 คน

  • C. 

   3 คน

  • D. 

   ยังไม่มีสักคน

 • 20. 
  มาตราใดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ที่ระบุถึง “นักเรียนเป็นสำคัญ” 
  • A. 

   มาตรา 6

  • B. 

   มาตรา 10

  • C. 

   มาตรา 22

  • D. 

   มาตรา 47