ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(D)

40 | Total Attempts: 23109

SettingsSettingsSettings
Please wait...
..1(D)

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูก ้องโดยคลิ๊กที่ปุ่มด้านห น้าคำตอบ แล้วคลิ๊กที่คำว่า Submit my answer ขอบคุณที่ใช้บริการ โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือจุดเน้นสำคัญที่สุดของการปฏิรูปการเรียนรู้
  • A. 

   กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

  • B. 

   ความรู้ คุณธรรม การบูรณาการ

  • C. 

   การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

  • D. 

   การประเมินผลการเรียนรู้รอบด้าน

 • 2. 
  เรื่องใดสำคัญที่สุดหากพูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
  • A. 

   ปฏิรูปการเรียนรู้

  • B. 

   คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   การบริหารจัดการ

  • D. 

   ครูและบุคลากร

 • 3. 
  ตัวผลักดันให้ผู้เรียนเก่งดีมีสุขได้แก่เรื่องใด
  • A. 

   ปฏิรูปการเรียนรู้

  • B. 

   ปฏิรูปบุคลากร

  • C. 

   การประกันคุณภาพ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  สิ่งที่กำหนดหลังสุดในการวางแผนยุทธศาสตร์ได้แก่ข้อใด
  • A. 

   พันธกิจ

  • B. 

   ยุทธศาสตร์

  • C. 

   เป้าหมาย

  • D. 

   ตัวชี้วัด

 • 5. 
  ข้อใดคือผลประโยชน์ของบุคลากรในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ
  • A. 

   การรองรับการประเมินภายนอก

  • B. 

   ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียน

  • C. 

   คุณภาพมาตรฐานของนักเรียน

  • D. 

   มาตรฐานวิชาชีพครู

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง
  • A. 

   การพึ่งตนเอง

  • B. 

   การสร้างโอกาสทางการศึกษา

  • C. 

   คุณภาพชีวิตที่ดี

  • D. 

   การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 • 7. 
  ข้อใดคือลักษณะของการวางแผนยุทธศาสตร์
  • A. 

   เป็นการวางแผนเชิงรวม

  • B. 

   เป็นการวางแผนมุ่งไปในอนาคต

  • C. 

   การวางแผนให้องค์กรปรับตัวและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 8. 
  "การคิดได้เหนือกว่า" สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การวางแผนยุทธศาสตร์

  • B. 

   การจัดการยุทธศาสตร์

  • C. 

   การจัดสร้างยุทธศาสตร์

  • D. 

   การนำยุทธศาสตร์ไปใช้

 • 9. 
  ข้อใดคือเกณฑ์สำคัญที่ใช้ตรวจและประเมินยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติ
  • A. 

   ความพึงพอใจของลูกค้า

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   ผลการประกอบการ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนยุทธศาสตร์
  • A. 

   การศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและ ความต้องการรวมทั้งทบทวนภาระกิจ

  • B. 

   การวิเคราะห์สภาพโรงเรียน

  • C. 

   การกำหนดวิสัยทัศน์

  • D. 

   การจัดทำแผนดำเนินงาน

 • 11. 
  แผนดำเนินการหรือแผนปฏิบัติการที่อธิบายว่าให้ได้ผลอย่างไร
  • A. 

   กิจกรรม

  • B. 

   ระยะเวลา

  • C. 

   เป้าหมาย

  • D. 

   งบประมาณ

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างการบริหารระดับองค์กรการปฏิบัติในท้องถิ่นตามที่ สปศ. กำหนด
  • A. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • B. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สถานศึกษา

  • D. 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 13. 
  เกณฑ์ด้านจำนวนประชากรในการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   120,000 - 150,000 คน

  • B. 

   150,000 - 160,000 คน

  • C. 

   150,000 - 200,000 บาท

  • D. 

   160,000 - 200,000 บาท

 • 14. 
  องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   สำนักงานรับรองและประเมินคุณการศึกษา

  • D. 

   ข้อ ก. และ ค.

 • 15. 
  กฎหมายแม่บทที่เชื่อมต่อกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นฐานหลักของนโยบายแห่งรัฐด้านการศึกษาศาสนาศิลปและวัฒนธรรมของประเทศ
  • A. 

   แผนการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

  • C. 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 16. 
  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2545 – 2559
  • A. 

   สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ

  • B. 

   สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้

  • C. 

   สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และ เอื้ออาทรต่อกัน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 17. 
  ข้อใดคือลักษณะของสังคมไทยที่มีคุณภาพ
  • A. 

   คนในสังคมเป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  • B. 

   คนในสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิตทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่

  • C. 

   สังคมที่มุ่งฟื้นฟูและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และ วัฒนธรรมที่ดีงาม

  • D. 

   การดำรงอยู่ในสังคม มีความยุติธรรมและเสมอภาค

 • 18. 
  แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้มีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   10 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   20 ปี

 • 19. 
  จากข้อ 18  กำหนดระยะเวลา ไว้ตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ. 2545 – 2549

  • B. 

   พ.ศ. 2545 - 2550

  • C. 

   พ.ศ. 2545 – 2559

  • D. 

   พ.ศ. 2545 – 2565

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมฉบับใหม่
  • A. 

   มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ

  • B. 

   มีนโยบายแนวดำเนินการ จำนวน 10 ข้อ

  • C. 

   มีการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานการ ติดตามประเมินผลและสร้างกลไกในการนำแผนไปใช้ ปฏิบัติ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 21. 
  ข้อใดเป็นแนวดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบการติดตาม และระบบการประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ
  • A. 

   จัดทำระบบฐานข้อมูล

  • B. 

   พัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนา

  • C. 

   จัดระบบการกำกับติดตามประเมินผลทุกด้านทุกระดับ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 22. 
  หน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
  • A. 

   กรมวิชาการ

  • B. 

   กรมเจ้าสังกัด

  • C. 

   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานการประเมินการศึกษาแห่งชาติ

 • 23. 
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกำหนดมีจำนวน
  • A. 

   10 มาตรฐาน

  • B. 

   14 มาตรฐาน

  • C. 

   24 มาตรฐาน

  • D. 

   27 มาตรฐาน

 • 24. 
  มาตรฐานตามข้อ 23  กำหนดให้ประเมินครั้งแรกในปี 2548  มีจำนวนกี่มาตรฐาน
  • A. 

   10 มาตรฐาน

  • B. 

   14 มาตรฐาน

  • C. 

   24 มาตรฐาน

  • D. 

   27 มาตรฐาน

 • 25. 
  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีมาตรฐานด้านใด
  • A. 

   มาตรฐานด้านผู้เรียน

  • B. 

   มาตรฐานด้านกระบวนการ

  • C. 

   มาตรฐานด้านปัจจัย

  • D. 

   มาตรฐานคุณภาพนักเรียน

 • 26. 
  การวิเคราะห์สภาพของโรงเรียนเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เรียกว่า
  • A. 

   PDCA system

  • B. 

   DEMING CYCLE

  • C. 

   SWOT ANSLYSIS

  • D. 

   PRS System

 • 27. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ SWOT Analysis
  • A. 

   Strength

  • B. 

   Weakness

  • C. 

   Operation

  • D. 

   Threats

 • 28. 
  อุปสรรคหรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์กร
  • A. 

   Strength

  • B. 

   Weakness

  • C. 

   Operation

  • D. 

   Threats

 • 29. 
  โครงการที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลรัฐบาลด้านสิทธิและโอกาส
  • A. 

   โครงการครูต้นแบบ

  • B. 

   โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน

  • C. 

   โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

  • D. 

   โครงการเยาวชนสู้งานประสบการณ์วัยเรียน

 • 30. 
  บุคคลที่มีอำนาจในการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งไม่ใช่เกิดจากการเขียนผิดพลาดหรือเขียนตกหล่นของสถานศึกษา
  • A. 

   ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียน

  • B. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ผู้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย

 • 31. 
  หากพิจารณาตามระเบียบแล้วสถานศึกษาสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบสุทธิ หนังสือรับรองความรู้ได้ฉบับละไม่เกินกี่บาท
  • A. 

   5 บาท

  • B. 

   10 บาท

  • C. 

   20 บาท

  • D. 

   100 บาท

 • 32. 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่เข้าพวกเมื่อพิจารณาตามนโยบายการใช้หลักสูตรการศึกษาขันพื้นฐาน 
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   ศิลปะ

  • D. 

   คอมพิวเตอร์

 • 33. 
  ปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต คิดมิชอบ
  • A. 

   การงานอาชีพ

  • B. 

   ศิลปะ

  • C. 

   สุขศึกษา

  • D. 

   สังคมศึกษา

 • 34. 
  ออกใบประกาศให้ผู้จบการศึกษาที่พ้นกำหนด 10 ปี เป็นอำนาจใคร
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 35. 
  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่คน
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   15 คน

  • C. 

   19 คน

  • D. 

   23 คน

 • 36. 
  ใครลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบนิเทศและประเมินผลการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผอ.สพท.ในนามเลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   ประธานคณะกรรมการ กพฐ.

 • 37. 
  จะลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในหนังสือราชการว่าอย่างไรในปัจจุบัน
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตย

  • B. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเตย

  • C. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษาบ้านเตย

  • D. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • 38. 
  ข้อใดหมายถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  • A. 

   การศึกษาภาคบังคับ

  • B. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

  • C. 

   การศึกษาประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

 • 39. 
  บุคคลใดไม่ใช่เป็นผู้ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพภายนอก
  • A. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • B. 

   สำนักงานประเมินมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

  • C. 

   หน่วยงานภายนอกที่สำนักงานรับรอง

  • D. 

   หน่วยงานภายในที่สำนักงานรับรอง

 • 40. 
  ข้อใดไม่ใช่บุคลากรวิชาชีพทางการศึกษา
  • A. 

   ครู

  • B. 

   คณาจารย์

  • C. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   ผู้บริหารการศึกษา