ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(B)

29 | Total Attempts: 35698

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(B)

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูก ้องโดยคลิ๊กที่ปุ่มด้านห น้าคำตอบ แล้วคลิ๊กที่คำว่า Submit my answer ขอบคุณที่ใช้บริการ โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี ตามมาตราใด
  • A. 

   16

  • B. 

   17

  • C. 

   18

  • D. 

   19

 • 2. 
  "การปฏิรูปการศึกษา" สอดคล้องกับหมวดใดมากที่สุดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
  • A. 

   หมวด 3

  • B. 

   หมวด 4

  • C. 

   หมวด 5

  • D. 

   หมวด 6

 • 3. 
  การจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ และทักษะภาษาไทยเน้นเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   สื่อสารกับต่างชาติได้

  • B. 

   ใช้ถูกต้องไวยากรณ์

  • C. 

   ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

  • D. 

   รักษาเป็นเอกลักษณ์

 • 4. 
  "องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี้
  • A. 

   องค์การมหาชน

  • B. 

   องค์กรหลัก

  • C. 

   องค์กรวิชาชีพ

  • D. 

   องค์กรอิสระ

 • 5. 
  "สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี้
  • A. 

   องค์การมหาชน

  • B. 

   องค์กรหลัก

  • C. 

   องค์กรวิชาชีพ

  • D. 

   องค์กรอิสระ

 • 6. 
  ข้อใดที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ฉบับนี้แต่ไม่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2535
  • A. 

   ระบบการศึกษา

  • B. 

   แนวทางการจัดการศึกษา

  • C. 

   หลักการและความมุ่งหมาย

  • D. 

   สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

 • 7. 
  นโยบายประกันโอกาสทางการศึกษามีเป้าหมายการเตรียมความพร้อมเด็กอย่างน้อยกี่ปี
  • A. 

   อย่างน้อย 1 ปี

  • B. 

   อย่างน้อย 2 ปี

  • C. 

   อย่างน้อย 3 ปี

  • D. 

   0-5 ปี

 • 8. 
  นโยบายประกันโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนภาคบังคับได้เรียนในโรงเรียนร้อยละเท่าไร
  • A. 

   85

  • B. 

   95

  • C. 

   98

  • D. 

   100

 • 9. 
  การรับเด็กก่อนประถมเรียนเน้นพิเศษในพื้นที่ใด
  • A. 

   ชุมชนแออัด

  • B. 

   ชนบทห่างไกล

  • C. 

   พื้นที่ที่มีปัญหาทางภาษา

  • D. 

   เน้นทุกพื้นที่

 • 10. 
  ตามนโยบายประกันคุณภาพนักเรียน นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถและความถนัดตามศักยภาพโดยเฉพาะเด็กกลุ่มใด
  • A. 

   เด็กกลุ่มปัญญาเลิศ

  • B. 

   เด็กพิการ

  • C. 

   เด็กด้อยโอกาส

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ ก ข ค

 • 11. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการน้อยที่สุด
  • A. 

   เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา

  • B. 

   เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน

  • C. 

   เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  • D. 

   พัฒนาประเทศให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่ภาระกิจที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคน

  • B. 

   สร้างเสริมโอกาสในการศึกษาให้ประชาชนทุกคน

  • C. 

   สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

  • D. 

   สร้างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 • 13. 
  ข้อใดเป็นภาระกิจที่ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงเท่าเทียมกัน

  • B. 

   พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

  • C. 

   สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันนานาชาติ

 • 14. 
  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  • B. 

   ประชาชนมีคุณธรรม

  • C. 

   ประชาชนสามารถดำรงอยู่ในเวทีโลกได้

  • D. 

   ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

 • 15. 
  ข้อใดเป็น GOALS ของยุทธศาสตร์
  • A. 

   ประชาชนเรียนรู้ด้วยตัวเอง

  • B. 

   ประชาชนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ

  • C. 

   ประชาชนมีส่วนร่วมทุกเรื่อง

  • D. 

   ประชาชนชอบการแข่งขันและพัฒนา

 • 16. 
  ข้อใดเป็นยุทธศาสตร์
  • A. 

   สร้างโอกาสทางการศึกษา

  • B. 

   จัดการศึกษาเพื่อเด็กชนบทห่างไกล

  • C. 

   พัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

  • D. 

   ร่วมมือ สมศ. ประกันคุณภาพ

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์
  • A. 

   พัฒนาการจัดการเรียนรู้

  • B. 

   พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

  • C. 

   เพิ่มมาตรฐานการศึกษา

  • D. 

   เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสถานศึกษา

 • 18. 
  การให้ทุนการศึกษาและจักรยานยืมเรียนสอดคล้องข้อใด
  • A. 

   ความเสมอภาคทางการศึกษา

  • B. 

   การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา

  • C. 

   การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการศึกษา

  • D. 

   การส่งเสริมด้านพลานามัยการศึกษา

 • 19. 
  การสนับสนุน Infrastructore ให้หน่วยงานจัดการศึกษาได้มาตรฐานสอดคล้องข้อใด
  • A. 

   ความเสมอภาคทางการศึกษา

  • B. 

   การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา

  • C. 

   การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการศึกษา

  • D. 

   การส่งเสริมด้านพลานามัยการศึกษา

 • 20. 
  SMEs สอดคล้องข้อใด
  • A. 

   สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ

  • B. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง

  • C. 

   ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา

  • D. 

   สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

 • 21. 
  ปรับปรุงกฏหมายระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนสอดคล้องข้อใด
  • A. 

   สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ

  • B. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง

  • C. 

   ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา

  • D. 

   สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

 • 22. 
  โครงการ 9+1,12+1เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องข้อใด
  • A. 

   สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ

  • B. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง

  • C. 

   ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา

  • D. 

   สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

 • 23. 
  Local service เกี่ยวข้องข้อใด
  • A. 

   สถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นรับนักศึกษาตรง

  • B. 

   ปรับปรุงระบบคัดเลือกนักศึกษาท้องถิ่น

  • C. 

   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพัฒนาส่วน ภูมิภาค

  • D. 

   พัฒนาสถาบันราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น

 • 24. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสในระดับอุดมศึกษา
  • A. 

   การเพิ่มค่า GPA

  • B. 

   กองทุนกู้ยืมใหม่ ICL

  • C. 

   รับนักศึกษาแบบ Advance Placement

  • D. 

   จัดทำสถานที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา (University Mapping)

 • 25. 
  ข้อใดไม่สอดคล้องกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียน
  • A. 

   Activity-based

  • B. 

   SMEs

  • C. 

   GPA

  • D. 

   NT

 • 26. 
  โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องข้อใด
  • A. 

   พัฒนาจัดการเรียนรู้

  • B. 

   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  • C. 

   ปรับปรุงหลักสูตร

  • D. 

   พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • 27. 
  การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   พัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณ

  • B. 

   การออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู

  • C. 

   ผลิตครูแนวใหม่

  • D. 

   วิจัยและพัฒนามาตรฐานครู

 • 28. 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   E-Net

  • B. 

   E-Office

  • C. 

   E-Learning

  • D. 

   Mis

 • 29. 
  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับการศึกษา
  • A. 

   SEAMEO

  • B. 

   UNICEF

  • C. 

   UNESCO

  • D. 

   WTO