แบบทดสอบความรอบรู้ทั่วไป

60
แบบทดสอบความรอบรู้ทั่วไป

สวัสดีครับ ว่าที่ผู้บริหารฯ ทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ&n bsp;  เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับขอสงวนลิขสิทธิ์แบบทดสอบ ครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศใช้ช่วงใด
  • A. 

   พ.ศ. 2544 – 2558

  • B. 

   พ.ศ. 2544 – 2559

  • C. 

   พ.ศ. 2545 – 2558

  • D. 

   พ.ศ. 2545 – 2559

 • 2. 
              คำว่า “เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับเก้าปี” เป็นวัตถุประสงค์ข้อใดของแผนการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้

  • B. 

   การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม

  • C. 

   การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

  • D. 

   พัฒนาคนอย่างรอบด้าน

 • 3. 
        การเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศจากภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ เท่าใดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   ร้อยละ 1.5

  • B. 

   ร้อยละ 2.5

  • C. 

   ร้อยละ 3.5

  • D. 

   ร้อยละ 4.5

 • 4. 
  เป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่กล่าวว่า ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  อยู่แนวนโยบาย เรื่องใด
  • A. 

   การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

  • B. 

   การพัฒนาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

  • C. 

   การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม

  • D. 

   การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ

 • 5. 
  คนไทยทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัย ประหยัดอดออม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีสุขภาพแข็งแรง  เป็นเป้าหมายในแนวนโยบายเรื่องใด
  • A. 

   การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน

  • B. 

   การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม

  • C. 

   การสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้

  • D. 

   การส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บนฐานของศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

 • 6. 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   1 ตุลาคม 2549

  • B. 

   19 ตุลาคม 2549

  • C. 

   1 มกราคม 2550

  • D. 

   30 กันยายน 2549

 • 7. 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   1 ตุลาคม 2549

  • B. 

   19 ตุลาคม 2549

  • C. 

   1 มกราคม 2550

  • D. 

   30 กันยายน 2549

 • 8. 
   แผนฯใดที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทที่ 10

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7

 • 9. 
         การอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ อยู่ในแผนฯใด
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

 • 10. 
  ข้อใดคือ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

  • B. 

   มุ่งพัฒนาสู่สังคมเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

  • C. 

   มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมปกติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

  • D. 

   มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 • 11. 
        ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการลดอัตราเพิ่มของโรค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   หลอดเลือดตัน

  • B. 

   เบาหวาน

  • C. 

   หัวใจ

  • D. 

   เป็นเป้าหมายทุกข้อ

 • 12. 
         การลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๔ อยู่ในเป้าหมายด้านใด
  • A. 

   เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน

  • B. 

   เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ

  • C. 

   เป้าหมายการพัฒนาชุมชน

  • D. 

   เป้าหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร

 • 13. 
       สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าใด ในปีไหน ตามแผนฯ10
  • A. 

   ร้อยละ 75 ภายในปี 2553

  • B. 

   ร้อยละ 75 ภายในปี 2554

  • C. 

   ร้อยละ 85 ภายในปี 2553

  • D. 

   ร้อยละ 85 ภายในปี 2554

 • 14. 
  สัดส่วน NPL ต่อ GDP เป็นเท่าใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   ไม่เกินร้อยละ 60

  • B. 

   ต่ำกว่าร้อยละ 60

  • C. 

   ไม่เกินร้อยละ 50

  • D. 

   ต่ำกว่าร้อยละ 50

 • 15. 
        การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละเท่าใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   ร้อยละ 5

  • B. 

   ร้อยละ 6

  • C. 

   ร้อยละ 7

  • D. 

   ร้อยละ 8

 • 16. 
      การลดการใช้น้ำมันในภาคการขนส่งให้เหลือร้อยละเท่าใดของการใช้พลังงานทั้งหมด ตามแผนฯ 10
  • A. 

   ร้อยละ 20

  • B. 

   ร้อยละ 30

  • C. 

   ร้อยละ 40

  • D. 

   ร้อยละ 50

 • 17. 
       เกณฑ์มาตรฐานของPM10ต้องมีค่าเฉลี่ยเท่าใดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   24 ชั่วโมงไม่เกิน 100 มก./ลบ.ม.

  • B. 

   24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.

  • C. 

   12 ชั่วโมงไม่เกิน 100 มก./ลบ.ม.

  • D. 

   12 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.

 • 18. 
  PM10 คืออะไร
  • A. 

   ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

  • B. 

   สารละอองขนาดเล็ก

  • C. 

   ละอองขนาดเล็ก

  • D. 

   ละอองสารขนาดเล็ก

 • 19. 
  คะแนนภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ที่เท่าใด  ภายในปี 2553
  • A. 

   4.0

  • B. 

   5.0

  • C. 

   6.0

  • D. 

   ไม่ได้กำหนด

 • 20. 
  การรักษาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ และแหล่งน้ำธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์เท่าใดตามแผนฯ10
  • A. 

   พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

  • B. 

   ปานกลางและดี รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

  • C. 

   ดีและดีมาก รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

  • D. 

   พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

 • 21. 
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่
  • A. 

   24

  • B. 

   25

  • C. 

   26

  • D. 

   27

 • 22. 
       การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลก และการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 12  มีขึ้นที่จังหวัดใด
  • A. 

   กทม.

  • B. 

   นนทบุรี

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   ภูเก็ต

 • 23. 
  นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการภายในกี่ปี
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   5 ปี

 • 24. 
  ข้อใด คือ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

  • B. 

   ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ สุภาพ สะอาด สามัคคี ใฝ่คุณธรรม

  • C. 

   ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

  • D. 

   ขยัน มัธยัสถ์ ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี ใฝ่คุณธรรม

 • 25. 
  Sp2 คือ
  • A. 

   แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 1

  • B. 

   แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2

  • C. 

   แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 3

  • D. 

   แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 4

 • 26. 
  ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   นายชินวรณ์ บุญเกียรติ

  • B. 

   นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ

  • C. 

   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

  • D. 

   นายชินวรณ์ บุณยะเกียรติ

 • 27. 
    นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นนโยบายด้านใด
  • A. 

   นโยบายเร่งด่วน

  • B. 

   นโยบายความมั่นคงของรัฐ

  • C. 

   นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

  • D. 

   นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

 • 28. 
    แผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน เริ่มใช้เมื่อไหร่
  • A. 

   พ.ศ.2551 – 2553

  • B. 

   พ.ศ.2551 – 2554

  • C. 

   พ.ศ.2552 – 2554

  • D. 

   พ.ศ.2552 – 2555

 • 29. 
  ข้อใดไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  • A. 

   พัฒนาคนไทยให้มีความสามารถด้านการอ่าน

  • B. 

   การสร้างนิสัยรักการอ่าน

  • C. 

   การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการอ่าน

  • D. 

   การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการอ่าน

 • 30. 
  ข้อใด คือ เป้าหมายการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • A. 

   ประชาชนวัยแรงงาน รู้หนังสือและสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น

  • B. 

   ต้องการให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น

  • C. 

   ต้องการให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 31. 
   Summer Reading  คือ
  • A. 

   การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอ่าน

  • B. 

   การอ่านในวันปิดเทอม

  • C. 

   โครงการการอ่านสะสมแต้ม

  • D. 

   แผนงานวิจัยและพัฒนาการอ่าน

 • 32. 
  ข้อใด คือ สัดส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน ตามแผนงานของโครงการSP2
  • A. 

   1:10

  • B. 

   1:20

  • C. 

   1:30

  • D. 

   1:40

 • 33. 
  ประเทศใดในอาเชียนที่ไม่อยู่ในโครงการ Buffer School ของ สพฐ.
  • A. 

   ลาว

  • B. 

   พม่า

  • C. 

   เวียดนาม

  • D. 

   มาเลเซีย

 • 34. 
  ประเทศใดในอาเชียนที่ไม่อยู่ในโครงการ Sister School ของ สพฐ.
  • A. 

   อินโดนีเซีย

  • B. 

   สิงค์โปร์

  • C. 

   กัมพูชา

  • D. 

   บูรไน

 • 35. 
    ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอย้ายกรณีใด
  • A. 

   ย้ายกรณีพิเศษ

  • B. 

   ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ย้ายติดตามคู่สมรส

  • D. 

   มีสิทธิขอย้ายทุกกรณี

 • 36. 
  ใครเป็นผู้ประกาศใช้ หลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ
  • A. 

   นายชวน หลีกภัย

  • B. 

   พล.เอกชวลิต ยงใจยุทธ

  • C. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • D. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 • 37. 
  วาระแห่งชาติ เรื่อง รักการอ่าน ครม.มีมติให้กำหนดเป็นวันใดของทุกปี
  • A. 

   1 เมษายน

  • B. 

   2 เมษายน

  • C. 

   1 สิงหาคม

  • D. 

   12 สิงหาคม

 • 38. 
  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ ปีใดเป็น ทศวรรษแห่งการอ่าน
  • A. 

   2551 - 2561

  • B. 

   2551 - 2562

  • C. 

   2552 - 2562

  • D. 

   2552 - 2561

 • 39. 
  ข้อใดไม่ใช่ นโยบาย 4 ใหม่ ของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน
  • A. 

   คนไทยยุคใหม่

  • B. 

   ครูยุคใหม่

  • C. 

   การบริหารสถานศึกษาแนวใหม่

  • D. 

   เป็นนโยบาย 4 ใหม่ ทุกข้อ

 • 40. 
  ข้อใดไม่ใช่ นโยบายโรงเรียนดี ๓ ระดับ
  • A. 

   ระดับสากล

  • B. 

   ระดับเขตพื้นที่

  • C. 

   ระดับอำเภอ

  • D. 

   ระดับประจำตำบล

 • 41. 
  ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตของ สพฐ. 2553
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาปฐมวัย

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

  • D. 

   เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 42. 
   โครงการโรงเรียน  Education Hub  รองรับการจัดการศึกษาในกี่ประเทศ
  • A. 

   7 ประเทศ

  • B. 

   8 ประเทศ

  • C. 

   9 ประเทศ

  • D. 

   10ประเทศ

 • 43. 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 กำหนดขึ้นวันที่เท่าไหร่
  • A. 

   10 – 20 มีนาคม 2553

  • B. 

   10 – 20 มีนาคม 2552

  • C. 

   18 – 20 เมษายน 2553

  • D. 

   18 – 20 เมษายน 2552

 • 44. 
  การแก้ไข กฎหมาย เพื่อจัดตั้ง สพท.มัธยมศึกษา  กฎหมายฉบับใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 45. 
       ใครเป็นผู้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพท. ปี 2553
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการรับนักเรียนประจำจังหวัด

 • 46. 
       ข้อใดคือ อัตราส่วนการรับนักเรียน ระหว่างนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
  • A. 

   60 : 40

  • B. 

   50 : 50

  • C. 

   40 : 60

  • D. 

   70 : 30

 • 47. 
  ข้อใดไม่ใช่โครงการ Education Hub
  • A. 

   EP school

  • B. 

   Buffer school

  • C. 

   Sister school

  • D. 

   เป็นโครงการ Education Hub ทุกข้อ

 • 48. 
  ห้องเรียนพิเศษ EP ระดับชั้นมัธยมศึกษารับนักเรียนได้เท่าไหร่
  • A. 

   25 คน

  • B. 

   30 คน

  • C. 

   35 คน

  • D. 

   40 คน

 • 49. 
  ข้อใด ไม่เข้าพวก
  • A. 

   B5

  • B. 

   CNG

  • C. 

   E20

  • D. 

   แก๊สโซฮอลล์

 • 50. 
  วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันใด
  • A. 

   2 กุมภาพันธ์

  • B. 

   24 กุมภาพันธ์

  • C. 

   29 กรกฎาคม

  • D. 

   20 กันยายน

 • 51. 
  ข้อใดไม่ใช่ นโยบายปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ที่นำสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพครู

  • B. 

   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • C. 

   การมีส่วนร่วมของเอกชนในการส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

  • D. 

   เป็นนโยบายทุกข้อ

 • 52. 
  โครงการเรียนฟรี 15 ปี สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ด้านใด
  • A. 

   ด้านคุณภาพ

  • B. 

   ด้านโอกาส

  • C. 

   ด้านการมีส่วนร่วม

  • D. 

   ด้านงบประมาณ

 • 53. 
  การดำเนินการด้าน ห้องสมุด 3 D สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราใด
  • A. 

   มาตรา 22

  • B. 

   มาตรา 23

  • C. 

   มาตรา 24

  • D. 

   มาตรา 25

 • 54. 
  วันสตรีไทย ตรงกับวันใด
  • A. 

   1 สิงหาคม

  • B. 

   12 สิงหาคม

  • C. 

   1 กันยายน

  • D. 

   12 กันยายน

 • 55. 
   รถยนต์โตโยต้า ที่มีปัญหาระบบห้ามล้อ แล้วถูกเรียกคืน เป็นรถรุ่นใด
  • A. 

   อัลติส

  • B. 

   เล็กซัส

  • C. 

   พรีอุส

  • D. 

   โคโรลา

 • 56. 
  ข้อใดไม่ใช่ แผนงานส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบาย   ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • A. 

   แผนงานรณรงค์ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน วัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้น

  • B. 

   แผนงานเพิ่มปริมาณด้านการอ่าน

  • C. 

   แผนงานสร้างแหล่งเรียนรู้และสื่อเพื่อการเรียนรู้ โดยเน้นหนังสือเป็นหลัก

  • D. 

   แผนงานสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอ่าน

 • 57. 
  ข้อใด คือ องค์ประกอบของ ภาษีส่งเสริมการอ่าน
  • A. 

   การบริจาคหนังสือ

  • B. 

   การซื้อหนังสือ

  • C. 

   การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตหนังสือ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 58. 
  ตาม ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนสามารถออกหลักฐานกับรับบริจาคได้ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
  • A. 

   มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 10,000 บาท

  • B. 

   มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 100,000 บาท

  • C. 

   มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 500,000 บาท

  • D. 

   มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 1,000,000 บาท

 • 59. 
       งานสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 จัดที่ กทม. ในวันที่เท่าไหร่
  • A. 

   1 – 2 มีนาคม 2553

  • B. 

   6 – 7 มีนาคม 2553

  • C. 

   1 – 2 เมษายน 2553

  • D. 

   6 – 7 เมษายน 2553

 • 60. 
  ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๒ คือ
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   สิงค์โปร์

  • C. 

   เวียดนาม

  • D. 

   มาเลเซีย