ทดสอบ บทที่ 1 วิชา Agricultural Power And Machinery Management

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Krudaeng
K
Krudaeng
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 145
Questions: 5 | Attempts: 145

SettingsSettingsSettings
ทดสอบ บทที่ 1 วิชา Agricultural Power And Machinery Management - Quiz

แบบทดสอบแบบ Multiple Choice ของบทที่ 1 (อยู่ระหว่างการออกแบบ และทดสอบนะครับ)


Questions and Answers
 • 1. 

  ขอบเขตของการบริหารจัดการประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง ?

  • A.

   Capital, Education, Management, Research

  • B.

   Land, Labor, Management, Marketing, Price

  • C.

   Capital ,Land, Labor,Management

  • D.

   Land, Labor, Management, Marketing

  Correct Answer
  C. Capital ,Land, Labor,Management
  Explanation
  The correct answer is Capital, Land, Labor, Management. This answer includes all the essential elements that are involved in the management and operation of a business or organization. Capital refers to the financial resources needed for investment and production. Land represents the physical resources such as land, buildings, and natural resources. Labor refers to the human resources involved in the production process. And management refers to the coordination and organization of these resources to achieve the goals of the business.

  Rate this question:

 • 2. 

  วัตถุประสงค์ของการจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใด

  • A.

   กำไรสูงสุด

  • B.

   ประสิทธิภาพสูงสุด

  • C.

   ผลผลิตสูงสุด

  • D.

   คุณภาพสูงสุด

  Correct Answer
  A. กำไรสูงสุด
  Explanation
  The purpose of management is to achieve maximum profit. This means that the main goal of management is to generate the highest possible financial gain for the organization. Profit is a key indicator of success and sustainability for businesses, as it allows them to reinvest, expand, and reward stakeholders. Therefore, maximizing profit is a crucial objective for management in order to ensure the long-term viability and growth of the organization.

  Rate this question:

 • 3. 

  การจัดการฟาร์มในแง่ของธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

  • A.

   Demand and supply

  • B.

   Price

  • C.

   Marketing

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  การจัดการฟาร์มในแง่ของธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งการตอบสนองต่อความต้องการและการส่งออกของผลผลิต (demand and supply) การกำหนดราคา (price) และการตลาด (marketing) เพื่อให้ผลผลิตของฟาร์มขายได้ดีและได้ราคาที่เหมาะสม ซึ่งทั้งสามเรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญของการจัดการฟาร์มในแง่ธุรกิจ

  Rate this question:

 • 4. 

  ฟาร์มแห่งหนึ่งได้คำนวณสูตรอาหารสัตว์ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์จัดเป็นการจัดการฟาร์มที่อิงการอาศัยเรื่องใด

  • A.

   การจัดการฟาร์มที่อิงธุรกิจ

  • B.

   การจัดการฟาร์มที่อิงวิทยาศาสตร์

  • C.

   การจัดการฟาร์มที่อิงศิลปศาสตร์

  • D.

   ไม่มีข้อที่ถูกต้อง

  Correct Answer
  B. การจัดการฟาร์มที่อิงวิทยาศาสตร์
  Explanation
  The correct answer is "การจัดการฟาร์มที่อิงวิทยาศาสตร์" (Managing a farm based on scientific principles). This answer is supported by the fact that the farm in question used a computer program to calculate animal feed formulas, which implies a scientific approach to farming.

  Rate this question:

 • 5. 

  การจัดการเครื่องจักรกลเกษตรที่มีความสำคัญสูงในของการจัดการฟาร์ม (farm management) เนื่องมาจากสาเหตุใด

  • A.

   มีต้นทุนสูง

  • B.

   มีความจำเพาะสูง

  • C.

   มีค่าใช้จ่ายสูง

  • D.

   มีความจำเป็นด้านการการบริหารจัดการสูง

  Correct Answer
  C. มีค่าใช้จ่ายสูง
  Explanation
  The reason why farm management is important in agricultural machinery management is because it involves high expenses. Farm management requires significant investment in machinery, equipment, and technology, which can be costly. Proper management of these resources is crucial to ensure efficient and effective farming operations, maximize productivity, and ultimately achieve profitability. Therefore, the high expenses associated with farm management make it a significant factor in agricultural machinery management.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.