แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

30
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพครู
  • A. 

   ครูเป็นอาชีพ

  • B. 

   ครูเป็นวิชาชีพ

  • C. 

   ครูเป็นอาชีพชั้นสูง

  • D. 

   ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง

 • 2. 
  “ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์” ข้อความนี้สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ครูคือผู้มีจิตวิทยา

  • B. 

   ครูคือผู้มีความดี ความบริสุทธิ์

  • C. 

   ครูคือผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้

  • D. 

   ครูคือผู้แก้ปัญหา

 • 3. 
  “ครูคือบุคคลที่มีความรู้หรือนักวิชาการ ครูจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ในวิชาชีพครู” ข้อความนี้  สัมพันธ์กับข้อใดน้อยที่สุด
  • A. 

   การวางแผนใช้จ่ายเงิน

  • B. 

   จิตวิทยาการเรียนรู้

  • C. 

   เทคนิคการสอน

  • D. 

   การออกแบบการเรียนรู้

 • 4. 
  การพัฒนาเด็กในบทบาทหน้าที่ของครู คือการพัฒนาด้านใดบ้าง
  • A. 

   พัฒนาด้านร่างกาย

  • B. 

   พัฒนาด้านสติปัญญา

  • C. 

   พัฒนาด้านอารมณ์

  • D. 

   พัฒนาทุกด้าน

 • 5. 
  หลักฐานที่สำคัญที่สามารถบ่งบอกว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  • A. 

   หลักสูตรการเรียน 4 ปี

  • B. 

   การอบรมพัฒนาเด็ก

  • C. 

   การมีใบประกอบวิชาชีพครู

  • D. 

   การเคร่งครัดในจรรยาบรรณ

 • 6. 
  ข้อใดไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  • A. 

   มีคนเคารพนับถือจำนวนมาก

  • B. 

   การให้บริการสาธารณหรือสังคม

  • C. 

   ความมีอิสระในการทำหน้าที่

  • D. 

   การมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 • 7. 
  การให้บริการความรู้ของวิชาชีพครู ควรเป็นไปในลักษณะใด
  • A. 

   ให้การศึกษาก่อนประถม -มัธยม

  • B. 

   ให้การศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ให้การศึกษาก่อนประถม-อุดมศึกษา

  • D. 

   ให้การศึกษาตลอดชีวิต

 • 8. 
  วิชาชีพครูต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินการหมายถึงข้อใด
  • A. 

   อิสระในการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้

  • B. 

   อิสระในเวลาที่จะมาปฏิบัติหน้าที่

  • C. 

   อิสระในการที่จะประพฤติปฏิบัติตน

  • D. 

   อิสระในการใช้จ่ายเงิน

 • 9. 
  ปัญหาของวิชาชีพครูในปัจจุบันที่ต้องแก้โดยด่วน
  • A. 

   การรับผิดชอบในหน้าที่

  • B. 

   ปัญหาหนี้สิน

  • C. 

   เสื่อมศรัทธา

  • D. 

   ค่าตอบแทน

 • 10. 
  ปัจจุบันหลักสูตรวิชาชีพครูที่สถาบันการศึกษาจัด ต้องเรียนกี่ปี
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   6 ปี

 • 11. 
  สถาบันแห่งวิชาชีพครู หมายถึงข้อใด
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   ส.ก.ส.ค.

 • 12. 
  ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อค้นหาปัญหาและวิธีการจัดการสอนวิธีใหม่ๆจัดว่าวิชาชีพครูมีความสำคัญตามข้อใด
  • A. 

   ครูเป็นนักวิชาการท้องถิ่น

  • B. 

   ครูเป็นผู้พัฒนาสังคม

  • C. 

   ครูคือผู้สร้างสรรค์วิทยาการใหม่ๆ

  • D. 

   ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 13. 
  การที่ครูพานักเรียน รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จัดว่าวิชาชีพครูมีความสำคัญในด้านใด
  • A. 

   ครูเป็นผู้พัฒนาสังคม

  • B. 

   ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  • C. 

   ครูเป็นผู้พัฒนาท้องถิ่น

  • D. 

   ครูเป็นผู้สร้างสรรค์ สังคมแห่งการมีประชาธิปไตย

 • 14. 
  ครูมีความสำคัญนานาประการ เช่น ครูเป็นวิศวกรของสังคม หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ครูช่วยสร้างอาคารเรียน

  • B. 

   ครูเป็นผู้แทนสังคม

  • C. 

   ครูสอนเด็กออกไปอยู่ในสังคม

  • D. 

   ครูอยู่ในสังคม

 • 15. 
  “ครูต้องเป็นผู้สร้างค่านิยมที่ดีแก่สังคม” ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนี้
  • A. 

   ครูให้บริการศิษย์และชุมชน

  • B. 

   ครูแต่งกายสุภาพ

  • C. 

   ครูใช้จ่ายอย่างประหยัด

  • D. 

   ครูมีบ้านใหญ่โตเหมาะสมกับฐานะ

 • 16. 
  “ การที่ครูเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนเรื่องการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา” จัดว่า
  • A. 

   ครูเป็นผู้อนุรักษ์ท้องถิ่น

  • B. 

   ครูเป็นนักวิชาการท้องถิ่น

  • C. 

   ครูเป็นวิศกรสังคม

  • D. 

   ครูเป็นผู้พัฒนาสังคม

 • 17. 
  สิ่งใดกำหนดบทบาทหน้าที่ของครู
  • A. 

   มาตรฐานตำแหน่ง

  • B. 

   คำสั่งมอบหมายงาน

  • C. 

   มาตรฐานวิชาชีพครู

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 18. 
  บทบาทหน้าที่ของครูโดยตรง
  • A. 

   จัดการเรียนรู้

  • B. 

   บริการการศึกษา

  • C. 

   จัดหาสื่อ

  • D. 

   อำนวยการ

 • 19. 
  บทบาทหน้าที่ครูที่ส่งผลต่อนักเรียนทางอ้อม
  • A. 

   ทำการสอน อบรมความรู้

  • B. 

   รักษาวินัยและสุขภาพ

  • C. 

   ปกครองดูแลความประพฤตินักเรียน

  • D. 

   ผลิต หาและเลือกใช้สื่อการสอน

 • 20. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของครูต่อนักเรียน
  • A. 

   ทำการสอนและอบรมความรู้

  • B. 

   ให้บริการการศึกษา ส่งเสริมการเรียน

  • C. 

   ลาศึกษาต่อด้านหลักสูตรการสอน

  • D. 

   ประสานผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

 • 21. 
  บทบาทหน้าที่ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย
  • A. 

   การรวบรวมวิทยาการใหม่ๆ

  • B. 

   การปกครองดูแลความประพฤติของนักเรียน

  • C. 

   การจัดทำบัญชีการเงินของโรงเรียน

  • D. 

   วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 • 22. 
  คุณลักษณะของครูที่ไม่ส่งเสริมบทบาทหน้าที่
  • A. 

   รักการอ่าน ชอบศึกษาค้นคว้า

  • B. 

   ศรัทธาในวิชาชีพครู

  • C. 

   ขยันหารายได้เสริมโดยการขายประกัน

  • D. 

   เผยแพร่ความเห็นความรู้ใหม่ด้วยการเขียนบทความทางวิชาการ

 • 23. 
  คุณสมบัติที่ดีของครูที่ส่งเสริมบทบาทหน้าที่การจัดการเรียนการสอนมากที่สุดได้แก่ข้อใด
  • A. 

   รักษาความยุติธรรม กล้าหาญ

  • B. 

   ฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม

  • C. 

   ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเองเสมอ

  • D. 

   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

 • 24. 
  การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนฝักใฝ่ในคุณธรรม  จริยธรรม โดยไม่หลงใหลในวัตถุ และเห็นคุณค่าของการรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่สามารถทำได้โดย
  • A. 

   การเรียนรู้ในชั้น

  • B. 

   การศึกษานอกสถานที่

  • C. 

   การเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาสอน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 25. 
  บทบาทหน้าที่ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมากที่สุด
  • A. 

   การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

  • B. 

   มั่นใจ เป็นตนเองในการแสดงออก

  • C. 

   สนใจธรรมชาติและความแตกต่างของนักเรียน

  • D. 

   วิเคราะห์วิจัยชุมชน

 • 26. 
  “การที่ครูหาโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมโดยเต็มใจในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น อุทิศตนเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่น โดยเฉพาะในชนบทเพื่อสร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในท้องถิ่น” ข้อความดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใด
  • A. 

   ครูเป็นผู้พัฒนาท้องถิ่น

  • B. 

   ครูเป็นนักวิชาการท้องถิ่น

  • C. 

   ครูเป็นผู้สร้างค่านิยมให้สังคม

  • D. 

   ครูเป็นวิศวกรสังคม

 • 27. 
  “ การรักษาความยุติธรรมและกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมด้วยปัญญา และสติ ตามกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมตามครรลองของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและสิทธิแห่งกฎหมาย” ข้อความดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใด
  • A. 

   ครูเป็นผู้เชิดชูสถาบันของชาติ

  • B. 

   ครูเป็นผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

  • C. 

   ครูเป็นผู้สร้างสรรค์ประชาธิปไตย

  • D. 

   ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

 • 28. 
  หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนดบทบาทหน้าที่ ของครูในมาตรฐานตำแหน่ง
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   ก.ค.ศ.และคุรุสภา

 • 29. 
  ครูผู้ช่วย กำหนดไว้ในกลุ่มใด
  • A. 

   ครูผู้สอน

  • B. 

   คณาจารย์

  • C. 

   บุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   เฉพาะ ก และ ข

 • 30. 
  “ครูผู้ช่วย” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ชื่อตำแหน่ง

  • B. 

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • C. 

   หน้าที่รับผิดชอบ

  • D. 

   การได้รับเงินเดือน