ข้อสอบวัดสมรรถนะผู้บริหารฯ

25 Questions | Attempts: 12271
Share

SettingsSettingsSettings
ข้อสอบวัดสมรรถนะผู้บริหารฯ - Quiz

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit My Answer เกณฑ์การผ่าน 60%


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด
  • A. 

   KPI

  • B. 

   CSF

  • C. 

   INPUT

  • D. 

   OUTPUT

 • 2. 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดทำขึ้นตามแนวคิดการบริหารเรื่องใด
  • A. 

   การบริหารเชิงระบบ

  • B. 

   การบริหารเชิงคุณภาพ

  • C. 

   การบริหารเชิงมาตรฐาน

  • D. 

   การบริหารเชิงคุณภาพและมาตรฐาน

 • 3. 
  DSS (Decision Support System) : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรระดับใด
  • A. 

   บุคลากรระดับวางแผนยุทธศาสตร์

  • B. 

   บุคลากรระดับปฏิบัติการและวางแผนปฏิบัติการ

  • C. 

   บุคลากรระดับวางแผนปฏิบัติการและวางแผนการบริหาร

  • D. 

   บุคลากรระดับวางแผนและการบริหารวางแผนยุทธศาสตร์

 • 4. 
  หากมีชาวต่างประเทศกล่าวคำว่า How do you do? ท่านจะตอบกลับไปเช่นไร
  • A. 

   I am a principle.

  • B. 

   I am an adminstrator.

  • C. 

   How do you do?

  • D. 

   I speak English well.

 • 5. 
  หากท่านพัฒนาโรงเรียนของท่านจนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนในระดับสพท. ท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
  • A. 

   ทำ Best Practices

  • B. 

   ฝึกอบรมครูในโรงเรียน

  • C. 

   วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน

  • D. 

   จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ เชิญครูโรงเรียนอื่นเข้าร่วม

 • 6. 
  หัวใจสำคัญที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวใน“การพัฒนาองค์กร” (Organization Development )
  • A. 

   การวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)

  • B. 

   การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์กร ( Establish OD Strategy and Implementation Plan )

  • C. 

   การนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปประยุกต์ (OD Intervention)หรือการแทรกแซงการพัฒนาองค์กร

  • D. 

   การประเมินการพัฒนาองค์กร (OD Evaluation)

 • 7. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 ได้ในวงเงินเท่าใด 
  • A. 

   ไม่เกิน 1 ล้านบาท

  • B. 

   ไม่เกิน 5 ล้านบาท

  • C. 

   ไม่เกิน 10 ล้านบาท

  • D. 

   ไม่เกิน 50 ล้านบาท

 • 8. 
  หากโรงเรียนของท่านมีนักเรียน 27 คน ครู 6 คน ถ้าท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านคิดว่าจะดำเนินการเช่นไรกับโรงเรียนของท่าน
  • A. 

   จัดการเรียนการสอนสอนแบบคละชั้น

  • B. 

   ต้องบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน โดยการรวมหรือเลิก

  • C. 

   จัดครู 1 คน สอนอนุบาล1-2 จัดครู 1 คน สอนป.1-.2 และจัดครูที่เหลือประจำชั้น ป.3-6

  • D. 

   จัดการเรียนการสอนให้ครูปฏิบัติการสอนตามความเหมาะสม อาจมีครูประจำชั้นที่สอนควบชั้นและครูพิเศษ

 • 9. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องนำมาใช้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6.ในปีใด
  • A. 

   พ.ศ.2553

  • B. 

   พ.ศ.2554

  • C. 

   พ.ศ.2555

  • D. 

   พ.ศ.2556

 • 10. 
  ในกระบวนการ PDCA ข้อมูลสารสนเทศจะมีประโยชน์ในส่วนใดมากที่สุด
  • A. 

   Plan

  • B. 

   Do

  • C. 

   Check

  • D. 

   Act

 • 11. 
  ในการบริหารสถานศึกษา ต้องเสริมสร้างให้ใครมีวินัยเชิงบวก
  • A. 

   นักเรียนประถมศึกษา

  • B. 

   นักเรียนมัธยมศึกษา

  • C. 

   นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา

  • D. 

   บุคลากรในสถานศึกษา

 • 12. 
  โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในจังหวัดของท่านได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  หากท่านต้องการส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานเช่นกัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน  วีธีการใดที่ดีที่สุด
  • A. 

   พาคณะครูไปศึกษางาน

  • B. 

   เชิญวิทยากรจากโรงเรียนนั้นมาอบรมที่โรงเรียน

  • C. 

   ส่งตัวแทนครูเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆและนำข้อมูลมานำเสนอผู้บริหาร

  • D. 

   ศึกษาหลักเกณฑ์ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

 • 13. 
  การนำความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ในสถานศึกษา และนำไปใช้ วิธีการใดถือว่าดีที่สุด
  • A. 

   นำความรู้มาจัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • B. 

   นำความรู้มาปรับปรุงให้ทันสมัย จัดหมวดหมู่ นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • C. 

   นำความรู้มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   นำความรู้มาสังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • 14. 
  ผู้บริหารท่านใดมีสมรรถนะทางด้านการสื่อสารและจูงใจโดดเด่นที่สุด
  • A. 

   ผู้บริหารที่สืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้

  • B. 

   มอบหมายงานให้ครูสืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้

  • C. 

   จัดอบรมครูจนครูสามารถสืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้

  • D. 

   ผู้บริหารที่สามารถอาศัยคำแนะนำของครูในการสืบค้นข้อมูลเองและนำเสนอข้อมูล

 • 15. 
  ผู้บริหารที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ดีที่สุด ต้องเป็นผู้บริหารในลักษณะใด
  • A. 

   เป็นที่พึ่งของครูในการแก้ปัญหา

  • B. 

   แก้ปัญหาของครูได้เป็นส่วนใหญ่

  • C. 

   ให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ปัญหา

  • D. 

   เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย

 • 16. 
  โรงเรียนนกน้อย มีความพร้อมของข้อมูล  สารสนเทศ  ผู้รับผิดชอบ การวางแผน การดำเนินงาน  การนิเทศติดตาม  ประเมินผลการพัฒนา  ปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สิ่งที่น่าจะต้องทำต่อไป คือข้อใด
  • A. 

   สร้างเครือข่าย

  • B. 

   ทำ Best Practice

  • C. 

   สร้างจิตวิญญาณในการทำงาน

  • D. 

   ดำเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 • 17. 
  ในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุมมองของผู้บริหารที่มองครูควรเป็นลักษณะใด
  • A. 

   ครูคือคนดีและเก่ง

  • B. 

   ครูคือคนไม่ดีแต่เก่ง

  • C. 

   ครูคือคนดีและไม่เก่ง

  • D. 

   ครูคือคนไม่ดีและไม่เก่ง

 • 18. 
   ข้อใดเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพ การจัดระบบคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

  • B. 

   การพัฒนาคุณภาพ การจัดระบบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ

  • C. 

   การพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ

  • D. 

   การจัดระบบคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ

 • 19. 
  “ การเปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างการเรียนจากวิดีทัศน์กับการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ” ตัวแปรต้น(ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรตามคือข้อใด
  • A. 

   ตัวแปรต้นคือรูปแบบการเรียน ส่วนตัวแปรตามคือความสนใจทางการเรียน

  • B. 

   ตัวแปรต้นคือความสนใจทางการเรียน ส่วนตัวแปรตามคือรูปแบบการเรียนงการเรียน

  • C. 

   ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน

  • D. 

   ถูกทั้ง ก และ ข

 • 20. 
   หากเจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็นครูผู้ช่วยได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย เมือดำเนินการวินัยจนครบตามกระบวนการแล้ว โทษทางวินัยสูงสุดที่จะได้รับคือข้อใด
  • A. 

   ภาคฑัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

 • 21. 
   EGP คือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       อยากทราบว่าย่อมาจากคำว่าอะไร
  • A. 

   E-Government Proccess

  • B. 

   E-Government Program

  • C. 

   E-Government Payment

  • D. 

   E-Government Procurement

 • 22. 
  โรงเรียนนกน้อยโบยบิน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ข้อใดที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของโรงเรียนแห่งนี้
  • A. 

   นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

  • B. 

   นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

  • C. 

   ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

  • D. 

   การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับหลักสูตรแกนกลางฯ

 • 23. 
  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม)
  • A. 

   ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

  • B. 

   ส่งเสรืมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัย

  • C. 

   ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

  • D. 

   ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต

 • 24. 
  หลักธรรมอันเป็นของคนดี  (ผู้ประพฤติชอบ)  คือข้อใด
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   สัปปุริสธรรม 7

 • 25. 
  ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจในการอนุญาตการลาของข้าราชกาครูจำนวนกี่วัน
  • A. 

   ผอ.และรองผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 30 วัน และลาป่วย 60 วัน

  • B. 

   ผอ.และรองผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 45 วัน และลาป่วย 60 วัน

  • C. 

   ผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 30 วัน และลาป่วย 60 วัน ส่วนรองผอ.ไม่มีอำนาจยกเว้นรักษาราชการแทนผอ.

  • D. 

   ผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 45 วัน และลาป่วย 60 วัน ส่วนรองผอ.ไม่มีอำนาจยกเว้นรักษาราชการแทนผอ.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.