สมรรถนะทางการบริหาร

45

Settings
Please wait...
สมรรถนะทางการบริหาร

สวัสดีครับทุกท่าน  ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้ ้าน สมรรถนะของผู้บริหารสถาน ึกษา ครับ! 


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
  • A. 

   โรงเรียนสามัคคีวิทยาจัดโครงการเข้าค่ายทางวิชาการนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และมุ่งเน้นให้นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   โรงเรียนชุมชนบ้านโคกนำคณะครูไปทัศนศึกษา ดูงานโรงเรียนไกลกังวลเพื่อนำความรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรโรงเรียน

  • C. 

   โรงเรียนบ้านนาได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ 2 ปีติดต่อกัน

  • D. 

   โรงเรียนอนุบาลเมืองมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2 สูงเป็นอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 2. 
  การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน ท่านจะดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   ประชุมผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือดูแลนักเรียนบุตรหลาน

  • B. 

   ประชุมคณะครูหาหนทางป้องกันและแก้ไข

  • C. 

   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

  • D. 

   ประชุมรองผอ.และหัวหน้างานเพื่อจัดทำระบบดูแลกำกับติดตาม

 • 3. 
  โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 110 คน และมีห้องน้ำนักเรียน 2 หลังๆละ 6 ที่ แต่อีกหลังหนึ่งชำรุด ท่านในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   รายงานไปที่สพท.เพื่อของบประมาณเหลือจ่ายมาซ่อมแซม

  • B. 

   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อจัดผ้าป่าในการจัดสร้างห้องใหม่

  • C. 

   ปรับปรุงซ่อมแซมโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา

  • D. 

   จัดทำแผนของบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป

 • 4. 
  โรงเรียนมีโรงอาหารที่เก่าแก่ กระเบื้องหลังคาชำรุด ประตูไม่แข็งแรงมีสุนัขเข้ามานอนทุกวัน แม่ครัวที่จ้างไว้ทำอาหารมีนิสัยไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด ทำรายการอาหารซ้ำๆกันทุกวัน น้ำดื่มก็ไม่สะอาด ท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ ท่านจะดำเนินการเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • A. 

   จ้างแม่ครัวคนใหม่

  • B. 

   ซ่อมแซมหลังคาและบานประตู

  • C. 

   จัดซื้อตู้น้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ

  • D. 

   กำหนดรายการอาหารให้มีคุณภาพครบหมู่

 • 5. 
  ข้อใดคือการเสริมแรงให้แก่ผู้ร่วมงานที่ดีที่สุด
  • A. 

   มอบเกียรติบัตรครูที่อุทิศเวลาให้ทางราชการประจำปีของโรงเรียน

  • B. 

   กล่าวชมเชยครูที่มีผลการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในที่ประชุมครู

  • C. 

   มอบสร้อยทองคำแก่บุตรของครูที่เกิดใหม่

  • D. 

   พาไปเลี้ยงอาหารหลังจากเลิกงานทุกครั้ง

 • 6. 
  นายสมชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เรื่องสำรวจความต้องการรถรับส่งนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน เพื่อข้อมูลนำมาวิเคราะห์การบริหารเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นายสมชายควรเป็นผู้บริหารประเภทใดมากที่สุด
  • A. 

   มีสมรรถนะคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

  • B. 

   มีสมรรถนะบริการที่ดี

  • C. 

   มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

  • D. 

   มีหลักการใช้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 • 7. 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน 4 คน ซึ่งจะมี 1 คนที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน 1.0 ขั้นในรอบ 1 เมษายน ท่านคิดว่า ผอ.คนไหนสมควรได้รับการพิจารณามากที่สุด
  • A. 

   โรงเรียนของผอ.สมพงษ์ส่งเด็กนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค

  • B. 

   โรงเรียนของผอ.สมศักดิ์ ผ่านการประเมินรอบ 2 ของ สมศ.ระดับ ดี

  • C. 

   โรงเรียนของผอ.สมชายเป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากมาย

  • D. 

   โรงเรียนของผอ.สมโภช เป็นโรงเรียนต้นแบบและศูนย์ ICT ของสพท.

 • 8. 
  ข้อใดคือการสื่อสารที่ดีที่สุด
  • A. 

   การประชุมแถลงนโยบาย

  • B. 

   การพบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน

  • C. 

   การพูดคุยสอนงาน

  • D. 

   การออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน

 • 9. 
  ข้อใดคือสมรรถนะการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา
  • A. 

   ไปเรียนต่อปริญญาโท วันเสาร์-อาทิตย์

  • B. 

   ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ทที่บ้านเพื่อติดตามข้อมูลข่างสาร

  • C. 

   เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ

  • D. 

   ศึกษาค้นคว้าเรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างละเอียดเพื่ออธิบายครูผู้สอน

 • 10. 
  ข้อใดคือสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา
  • A. 

   ประชุมของความเห็นในการแต่งตั้งผู้รับชอบงานต่างๆ

  • B. 

   พาครูไปประชุมประจำเดือนที่สพท.เพื่อรับทราบนโยบายร่วมกัน

  • C. 

   ให้ครูมีส่วนในการตัดสินใจในงานของตนเอง

  • D. 

   ให้คำแนะนำระหว่างการปฏิบัติงาน

 • 11. 
  ข้อใด คือ สมรรถนะด้านการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา
  • A. 

   การมอบหมายงานในการประชุมประจำเดือน

  • B. 

   การบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

  • C. 

   การจัดทำระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

  • D. 

   การเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่ สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  • A. 

   ผอ.สุจินต์ส่งครูไปอบรมเป็นประจำ

  • B. 

   ผอ.สุพจน์มีระบบการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของครูตลอดเวลา

  • C. 

   ผอ.สุชาติได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น

  • D. 

   ผอ. สุนัย ให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่สอน

 • 13. 
        โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา อบต.สนับสนุนสร้างลานกีฬาให้  ท่านจะส่งเสริมการกีฬาของโรงเรียนอย่างไร
  • A. 

   จัดทำแผนสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์กีฬา

  • B. 

   ส่งครูไปอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกฎกติกาต่างๆ

  • C. 

   เชิญนักกีฬาดังๆ มาเยี่ยมโรงเรียนให้นักเรียนชื่นชม

  • D. 

   จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของตำบลและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

 • 14. 
         มีนักเรียนในโรงเรียนของท่านอ่านหนังสือไม่ออก 4-5 คน  ท่านจะดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   กำชับครูให้ดูแลนักเรียนเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด

  • B. 

   ให้ครูวิจัยในชั้นเรียนหาสาเหตุการอ่านหนังสือไม่ออก

  • C. 

   จัดทำหลักสูตรการสอนภาษาไทยรูปแบบใหม่

  • D. 

   ประชุมคณะครูและผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

 • 15. 
            นายเอกชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งได้คิดค้นเทคนิคระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลหลังจากเข้าฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร แล้วนำมาพัฒนางานกิจการนักเรียน  แสดงว่านายเอกชัยมีสมรรถนะด้านใด
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การพัฒนาตนเอง

  • C. 

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  • D. 

   การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

 • 16. 
      หากท่านไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ในโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากร  แต่จำนวนนักเรียนลดลงเพราะผู้ปกครองนำนักเรียนไปเรียนที่อื่น  ท่านจะทำสิ่งใดก่อน
  • A. 

   ประชุมคณะครูปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

  • B. 

   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อวางแผนแก้ปัญหา

  • C. 

   จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและออกไปแนะแนวด้วยตนเอง

  • D. 

   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อโน้มน้าวให้นำบุตรหลานเข้ามาเรียน

 • 17. 
       โรงเรียนมีโรงอาหารที่เก่าแก่ กระเบื้องหลังคาชำรุด ประตูไม่แข็งแรงมีสุนัขเข้ามานอนทุกวัน  แม่ครัวที่จ้างไว้ทำอาหารมีนิสัยไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด ทำรายการอาหารซ้ำๆกันทุกวัน น้ำดื่มก็ไม่สะอาด ท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ ท่านจะดำเนินการเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • A. 

   จ้างแม่ครัวคนใหม่

  • B. 

   ซ่อมแซมหลังคาและบานประตู

  • C. 

   จัดซื้อตู้น้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ

  • D. 

   กำหนดรายการอาหารให้มีคุณภาพครบหมู่

 • 18. 
             ผอ.ร.ร. สั่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้ในห้องทำงานของตนเอง เพื่อศึกษาและใช้โปรแกรม Student 44 และส่งข้อมูลdata on web ด้วยตนเอง  ผอ.ร.ร. คนนี้มีสมรรถนะด้านใด
  • A. 

   การพัฒนาตนเอง

  • B. 

   การสื่อสาร

  • C. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • D. 

   การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

 • 19. 
  ข้อใดคือ สมรรถนะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
  • A. 

   รองผอ.สมชาย จัดทำโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนนอกสถานที่เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนด้อยจริยธรรม

  • B. 

   รองผอ.สมศักดิ์ นำการทำประโยชน์ต่อสาธารณะมาลงโทษนักเรียนที่เกเร

  • C. 

   รองผอ.สมชาติ พาครูไปอบรมเทคนิควิธีคิดวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  • D. 

   รองผอ.สมหญิง ทำผลงานค.ศ.3 ของตนเอง เรื่อง การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • 20. 
  ขั้น  Self – actualization   ของ  Maslow   คือ
  • A. 

   ปรารถนามีส่วนร่วนในสังคม

  • B. 

   ปรารถนารับการยกย่องในสังคม

  • C. 

   ปรารถนาความสำเร็จตามความคิด

  • D. 

   ปรารถนาความสำเร็จด้วยตนเอง

 • 21. 
  ผู้บริหารสถานศึกษา คนไหนที่มีเข้าข่ายทฤษฎีx
  • A. 

   ผอ.สมคิดเดินตรวจห้องเรียนทุกวัน เพื่อควบคุมการสอนของครู

  • B. 

   ผอ.สมบัติ ออกคำสั่งให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์

  • C. 

   ผอ.สมบูรณ์ไปสอบถามโรงพยาบาลเกี่ยวกับครูที่ขอลาป่วย

  • D. 

   ผอ.สมชาติตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างเข้มงวด

 • 22. 
  ข้อใดคือสิ่งที่ส่งผลทำให้งานบรรลุความสำเร็จมากที่สุด
  • A. 

   การเสริมสร้างพลังในการทำงาน

  • B. 

   ความพร้อมของบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์

  • C. 

   ภาวะผู้นำและความสัมพันธ์ในทีมงาน

  • D. 

   เจตคติที่ดีต่อการทำงาน

 • 23. 
  ข้อใดคือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  • A. 

   การประชุมวางแผนการทำงานของคณะครูทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน

  • B. 

   การพัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์วิชาการของตำบล

  • C. 

   การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอนในโรงเรียน

  • D. 

   การให้คณะครูมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

 • 24. 
  ปัจจุบันการเมืองไทยมีแต่เรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งต่างๆ  ดังนั้นท่านคิดว่า หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   หลักนิติธรรม

  • B. 

   หลักคุณธรรม

  • C. 

   หลักความโปร่งใส

  • D. 

   หลักความรับผิดชอบ

 • 25. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ในการปฏิรูปการบริหาร
  • A. 

   การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customers)

  • B. 

   เทคโนโลยี(Technology)

  • C. 

   การมอบอำนาจ (Empowerment)

  • D. 

   การลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น (Deregulation)

 • 26. 
  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของความเสี่ยง (Risk)
  • A. 

   Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์

  • B. 

   Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ

  • C. 

   Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

  • D. 

   Personel Risk - ความเสี่ยงด้านตัวบุคคล

 • 27. 
  ข้อใดคือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  • A. 

   การยอมรับความเสี่ยง

  • B. 

   การยึดความเสี่ยงเป็นฐาน

  • C. 

   การยุติความเสี่ยง

  • D. 

   การป้องกันความเสี่ยง

 • 28. 
  ข้อใดคือ ขั้นตอนแรกของการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
  • A. 

   การเลือกสมรรถนะ(Select Competencies)

  • B. 

   การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ(Gather Feedback)

  • C. 

   การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้(Select Activities)

  • D. 

   การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(Development the Plan)

 • 29. 
  การที่โรงเรียนมีนวัตกรรม หรือ Best Practice จัดเป็นระดับคุณภาพระดับใด
  • A. 

   A3 ระดับ 3

  • B. 

   A3 ระดับ 4

  • C. 

   A4 ระดับ 3

  • D. 

   A4 ระดับ 4

 • 30. 
  ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของการบริหารบุคคลด้วยระบบคุณธรรม (Merit System)
  • A. 

   หลักความมั่นคงในอาชีพ

  • B. 

   หลักความสามารถ

  • C. 

   หลักความเหมาะสม

  • D. 

   หลักความเป็นอิสระจากการเมือง

 • 31. 
  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คือ
  • A. 

   เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

  • B. 

   เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน

  • C. 

   เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 32. 
  ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
  • A. 

   สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment )

  • B. 

   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment )

  • C. 

   สารสนเทศ และ การสื่อสาร ( Information and Communications )

  • D. 

   นวัตกรรมการควบคุม (Control Innovation )

 • 33. 
  ข้อใดคือ สภาพปัญหาที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนขนาดเล็กตาม แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
  • A. 

   ปัญหาด้านการบริหารจัดการ

  • B. 

   ปัญหาด้านการเรียนการสอน

  • C. 

   ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน

  • D. 

   บทบาทของคณะกรรมการยังมีไม่มากนัก

 • 34. 
  สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์เกี่ยวข้องกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   พรหมวิหาร 4

  • B. 

   สังคหวัตถุ 4

  • C. 

   อิทธิบาท 4

  • D. 

   คหบดีธรรม 4

 • 35. 
  การนิเทศภายในสถานศึกษา จัดอยู่ในสมรรถนะด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การทำงานเป็นทีม

  • C. 

   การสื่อสารและการจูงใจ

  • D. 

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • 36. 
  ข้อใด คือ Public Mind
  • A. 

   ผอ.ประโยชน์กล่าวในที่ประชุมผู้ปกครองเรื่องการบริการรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียน

  • B. 

   ผอ.ประเทศให้ครูจัดทำโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนให้นักเรียนป.6 ทั้งตำบล

  • C. 

   ผอ.ประทีปจัดทำโครงการตู้น้ำดื่มหน้าโรงเรียน

  • D. 

   ผอ.ประจักษ์ติดตั้งตู้รับร้องทุกข์สำหรับครูและนักเรียนในโรงเรียน

 • 37. 
  ท่านเป็นผอ.ร.ร. จะใช้วิธีใดในการบริหารความขัดแย้งที่ดีที่สุด
  • A. 

   การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร (Altering Structural Variables)

  • B. 

   การมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน (Super ordinate Goals) เพื่อประโยชน์ขององค์กร

  • C. 

   การบังคับ (Forcing) ทางการบังคับบัญชา

  • D. 

   การลดความขัดแย้งด้วยวิธีการประนีประนอม (Compromise)

 • 38. 
  หากท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ท่านต้องส่งมอบงานที่โรงเรียนเดิมภายในกี่วัน
  • A. 

   15 วัน

  • B. 

   30 วัน

  • C. 

   แล้วแต่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย

  • D. 

   ไม่มีระเบียบใดๆระบุไว้

 • 39. 
  ผู้บริหารโรงเรียนคนใดที่มีสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
  • A. 

   ผอ.กิตติ เป็นวิทยากรโครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  • B. 

   ผอ.ก่อเกียรติ ได้รับการอนุมัติเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  • C. 

   ผอ. เก่งกาจ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากคุรุสภา

  • D. 

   ผอ. เกรียงไกร ได้รับการเชิดชูจากหนังสือพิมพ์ว่า เป็นบุคคลแห่งปี

 • 40. 
   โรงเรียนใดที่มีสมรรถนะการบริการที่ดี  มากที่สุด
  • A. 

   โรงเรียนบ้านไกลจัดบริการรถรับส่งนักเรียนโดยไม่คิดค่าโดยสาร

  • B. 

   โรงเรียนบ้านนา พาคณะครูและนักเรียนไปพัฒนาหมู่บ้านและวัดเป็นประจำ

  • C. 

   โรงเรียนบ้านสูงสำรวจความต้องการหนังสือยืมเรียนกับนักเรียนทุกคน

  • D. 

   โรงเรียนบ้านลาน จัดทำอาหารกลางวันโดยสอบถามรายการอาหารจากนักเรียนทุกเดือน

 • 41. 
       ผู้ปกครองนักเรียนเกือบทั้งหมดในหมู่บ้านโนนสำราญ กล่าวชื่นชมโรงเรียน เพราะครูที่โรงเรียนบ้านโนนสำราญสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีมีวินัย  อยากทราบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้มีสมรรถนะด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การทำงานเป็นทีม

  • C. 

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  • D. 

   การบริการที่ดี

 • 42. 
       นายศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อที่ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเป็นครั้งที่ 3  แสดงว่า นายศิริพงษ์มีสมรรถนะด้านใด
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การพัฒนาตนเอง

  • C. 

   การสื่อสารและจูงใจ

  • D. 

   การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

 • 43. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การสร้างวินัยเชิงบวก [ Positive Discipline ]
  • A. 

   ครูยุทธให้รางวัลแก่นักเรียนที่ไม่เคยขาดเรียนในวิชาที่ตนเองสอน

  • B. 

   ครูเจนเคารพศักดิ์ศรีของนักเรียนและมองนักเรียนในแง่ดีเสมอ

  • C. 

   ครูหญิงให้นักเรียนที่กระทำผิดมาขอโทษแสดงความเสียใจ

  • D. 

   เป็นการสร้างวินัยเชิงบวกทุกข้อ

 • 44. 
            ข้อใด คือ จุดมุ่งหมาย ( Goal ) ของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ( Education Research and Development ) R & D
  • A. 

   มุ่งค้นคว้าหาความรู้ใหม่

  • B. 

   มุ่งหาคำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา

  • C. 

   มุ่งพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา

  • D. 

   มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม

 • 45. 
   ข้อใดคือ แรงผลักดันแรกของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
  • A. 

   การสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  • B. 

   ความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง

  • C. 

   การสร้างเป้าหมายทางคุณธรรม

  • D. 

   การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้