ข้อสอบกฏหมายการศึกษา 4

24 | Total Attempts: 4189

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 4

ก่อนสอบใส่ชื่อลงในช่อง Your Name แล้วจึงคลิ๊กที่ Start Quiz เมื่อข้อสอบปรากฏขึ้นให้ ลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพ ยงข้อเดียวโดยการคลิ๊กที ่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบนั้นที คำว่า Answer Submit ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   7 กรกฎาคม

  • B. 

   24 กรกฎาคม

  • C. 

   19 สิงหาคม

  • D. 

   24 สิงหาคม

 • 2. 
  ข้อใดคือมาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • A. 

   ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

  • B. 

   ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียว จักแบ่งแยกมิได้

  • C. 

   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • D. 

   ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 • 3. 
  องคมนตรีมีกี่คน
  • A. 

   19 คน

  • B. 

   18 คน

  • C. 

   15 คน

  • D. 

   13 คน

 • 4. 
  มาตราใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กล่าวในเรื่องสิทธิในการรับการศึกษา
  • A. 

   49

  • B. 

   50

  • C. 

   51

  • D. 

   52

 • 5. 
  การให้ความช่วยเหลือผู้ชราภาพตามมาตรา 53 
  • A. 

   บุคคลพิการ

  • B. 

   บุคคลไร้ที่อยู่อาศัย

  • C. 

   บุคคลอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์

  • D. 

   บุคคลวิกลจริต

 • 6. 
  การเลือกตั้ง เป็นไปตามข้อใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • A. 

   เป็นหน้าที่

  • B. 

   เป็นสิทธิ

  • C. 

   เป็นสิทธิและหน้าที่

  • D. 

   เป็นไปตามสมัครใจ

 • 7. 
  มาตราใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กล่าวถึงแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
  • A. 

   มาตรา 49

  • B. 

   มาตรา 50

  • C. 

   มาตรา 79

  • D. 

   มาตรา 80

 • 8. 
  เป็นรองประธานรัฐสภาคือใครโดยตำแหน่ง
  • A. 

   ประธานสภาผู้แทนราษฎร

  • B. 

   ประธานวุฒิสภา

  • C. 

   รองประธานวุฒิสภา

  • D. 

   บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 9. 
  สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   480 คน

  • B. 

   400 คน

  • C. 

   150 คน

  • D. 

   80 คน

 • 10. 
  สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีกี่คน
  • A. 

   150 คน

  • B. 

   76 คน

  • C. 

   74 คน

  • D. 

   80 คน

 • 11. 
  สมาชิกวุฒิสภามีกำหนดวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   7 ปี

  • B. 

   6 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 12. 
  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้
  • A. 

   10,000 คน

  • B. 

   20,000 คน

  • C. 

   50,000 คน

  • D. 

   100,000 คน

 • 13. 
  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาลงมติถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้
  • A. 

   10,000 คน

  • B. 

   20,000 คน

  • C. 

   50,000 คน

  • D. 

   100,000 คน

 • 14. 
  คณะรัฐมนตรี มีกี่คน
  • A. 

   36 คน

  • B. 

   35 คน

  • C. 

   19 คน

  • D. 

   18 คน

 • 15. 
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีกี่คน
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   8 คน

  • C. 

   5 คน

  • D. 

   4 คน

 • 16. 
  ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   9 ปี

  • B. 

   7 ปี

  • C. 

   6 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 17. 
  ศาลยุติธรรม มีกี่ชั้น
  • A. 

   1 ชั้น

  • B. 

   2 ชั้น

  • C. 

   3 ชั้น

  • D. 

   แล้วแต่จะสร้าง

 • 18. 
  ข้อใดถูกต้องที่สุดในลำดับชั้นของศาลปกครอง
  • A. 

   ศาลปกครองสูงสุด

  • B. 

   ศาลปกครองชั้นต้น

  • C. 

   ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ข หรือจะมีข้อ ค ด้วยก็ได้

 • 19. 
  มาตราใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  • A. 

   มาตรา 309

  • B. 

   มาตรา 49

  • C. 

   มาตรา 291

  • D. 

   มาตรา 80

 • 20. 
  ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   ครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

  • B. 

   ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

  • C. 

   ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าสองในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

 • 21. 
  ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นกี่วาระ
  • A. 

   หนึ่งวาระ

  • B. 

   สองวาระ

  • C. 

   สามวาระ

  • D. 

   ไม่กำหนดวาระ

 • 22. 
  คณะกรรมการในข้อใดมีวาระการดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดตามรัฐธรรมนูญ
  • A. 

   ป.ป.ช

  • B. 

   ส.ส.

  • C. 

   ส.ว.

  • D. 

   ก.ก.ต.

 • 23. 
  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2550
  • A. 

   ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  • B. 

   ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

  • C. 

   ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมิได้

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 24. 
  มาตราใดในรัฐธรรมนูญ 2550 ที่ไม่ได้กล่าวถึงศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมเลย
  • A. 

   มาตรา 79

  • B. 

   มาตรา 49

  • C. 

   มาตรา 88

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา