ข้อสอบกฏหมายการศึกษา3

20 | Total Attempts: 4125

SettingsSettingsSettings
Please wait...
3

ก่อนสอบใส่ชื่อลงในช่อง Your Name แล้วจึงคลิ๊กที่ Start Quiz เมื่อข้อสอบปรากฏขึ้นให้ ลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพ ยงข้อเดียวโดยการคลิ๊กที ่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบนั้นที คำว่า Answer Submit ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ   


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  
  • A. 

   11 มกราคม 2550

  • B. 

   12 มกราคม 2550

  • C. 

   11 มกราคม 2551

  • D. 

   12 มกราคม 2551

 • 2. 
  ผู้จัดการ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  
  • A. 

   ผู้จัดการของโรงเรียนในระบบ

  • B. 

   ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

  • C. 

   ผู้อำนวยการของโรงเรียนในระบบ

  • D. 

   ผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ

 • 3. 
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550   
  • A. 

   มีนักเรียนรวมกันไม่เกินเจ็ดคน

  • B. 

   สถานศึกษาที่คณะสงฆ์ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสั่งสอนพระธรรมวินัย

  • C. 

   สถานศึกษาอื่นที่กำหนดในกฏกระทรวงตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 4. 
  กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   เลขาธิการสภาการศึกษา

  • B. 

   อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • 5. 
  รัฐบาลสามารถควบคุมมาตรฐานตามข้อใดที่สามารถทำได้ในสถานศึกษาเอกชน
  • A. 

   การบริหารบุคคล

  • B. 

   การบริหารวิชาการ

  • C. 

   มาตรฐานการศึกษา

  • D. 

   การบริหารงบประมาณ

 • 6. 
  หน่วยงานใดไม่เป็นนิติบุคคล
  • A. 

   สพท.

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   โรงเรียน

  • D. 

   โรงเรียนเอกชน

 • 7. 
  เมื่อผู้รับใบอนุญาตพร้อมที่จะเปิดดำเนินกิจการโรงเรียนในระบบ ให้แจ้งผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันเปิดดำเนินกิจการ
  • A. 

   สิบห้าวัน

  • B. 

   สามสิบวัน

  • C. 

   หกสิบวัน

  • D. 

   เก้าสิบวัน

 • 8. 
  ชื่อโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550   
  • A. 

   ต้องมีคำว่า “โรงเรียน”ประกอบด้วย

  • B. 

   ใช้อักษรไทยขนาดใหญ่พอควรติดไว้ที่บริเวณโรงเรียนในระบบ

  • C. 

   ในกรณีที่มีอักษรภาษาต่างประเทศกำกับต้องไม่มีขนาดใหญ่กว่าอักษรไทย

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 9. 
  ใครเป็นผู้แต่งตั้ง
  • A. 

   ผู้อนุญาต

  • B. 

   ผู้รับใบอนุญาต

  • C. 

   ผู้จัดการ

  • D. 

   คณะกรรมการฯ

 • 10. 
  ใครเป็นประธานในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

  • D. 

   อธิบดีกรมบัญชีกลาง

 • 11. 
  ผู้ใดจัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

  • C. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งบาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 12. 
  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 คือใคร
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 • 13. 
  ความหมายของ
  • A. 

   บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดหรือบกพร่องในการมองเห็น

  • B. 

   บุคคลที่มีข้อจำกัดหรือบกพร่องในการได้ยิน

  • C. 

   บุคคลที่มีข้อจำกัดหรือบกพร่องในการสื่อสาร

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 14. 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   3 มีนาคม 2551

  • B. 

   4 มีนาคม 2551

  • C. 

   4 กุมภาพันธ์ 2551

  • D. 

   5 กุมภาพันธ์ 2551

 • 15. 
  ข้อใดเป็นความหมายของ การศึกษาตามอัธยาศัย  
  • A. 

   กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

  • B. 

   กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับ ผลการเรียนรู้

  • C. 

   กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นด้านความพร้อมของผู้เรียนตามความสามารถ ตามโอกาส มีความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาในการเรียน การวัดผลประเมินผล

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 16. 
  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ยึดหลักดังข้อใด
  • A. 

   ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง

  • B. 

   การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ

  • C. 

   การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 17. 
  สำนักงาน กศน. สังกัดหน่วยงานในข้อใดในกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สำนักงานการศึกษาพิเศษ

  • C. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • D. 

   สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 • 18. 
  ผู้ใดแต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่มีสิทธิที่จะแต่งหรือแต่งกายเลียนแบบเครื่องแบบนักเรียน ตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 มีโทษตามข้อใด
  • A. 

   ปรับ 1,000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท

  • C. 

   ปรับไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาท

  • D. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

 • 19. 
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551  
  • A. 

   5 กุมภาพันธ์ 2551

  • B. 

   6 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   4 มีนาคม 2551

  • D. 

   5 มีนาคม 2551

 • 20. 
  ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.293/2551 ตั้งแต่ปีการศึกษาใด ที่ให้โรงเรียนต้นแบบให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน
  • A. 

   2552

  • B. 

   2553

  • C. 

   2554

  • D. 

   2555