ข้อสอบเ ยียวยาช.พ.1(L)

52 | Total Attempts: 10637

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 ..1(L)

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อตนเอ ที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบที่ถูกต้องโดยการคลิ กที่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบที่คำว า Submit My Answer ขอให้โชคดีทุกท่าน


Questions and Answers
 • 1. 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรเป็นกี่ช่วงชั้น
  • A. 

   3 ช่วงชั้น

  • B. 

   4 ช่วงชั้น

  • C. 

   5 ช่วงชั้น

  • D. 

   6 ช่วงชั้น

 • 2. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ข้อใดเป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างพื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติ
  • A. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

  • B. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • C. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • D. 

   ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • 3. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ข้อใดเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์
  • A. 

   สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

  • B. 

   สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

  • C. 

   สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ

  • D. 

   สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • 4. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ในสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้
  • A. 

   วิทยาศาสตร์

  • B. 

   สุขศึกษาและพลศึกษา

  • C. 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • D. 

   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • 5. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 กลุ่มภาษาต่างประเทศ กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นใดบ้าง
  • A. 

   อ.1-ม.6

  • B. 

   ป.1-ม.6

  • C. 

   ป.3-ม.6

  • D. 

   อ.1-ม.6

 • 6. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 2 ลักษณะคืออะไรบ้าง
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว + กิจกรรมนักเรียน

  • B. 

   กิจกรรมแนะแนว + กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

  • C. 

   กิจกรรมนักเรียน + กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

  • D. 

   กิจกรรมแนะแนว + กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

 • 7. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 มาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกำหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งกำหนดเป็น 2  ลักษณะ คืออะไรบ้าง
  • A. 

   มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน + มาตรฐานการเรียนรู้รายปี

  • B. 

   มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน + มาตรฐานการเรียนรู้รายภาค

  • C. 

   มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน + มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

  • D. 

   มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน + มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาภาคบังคับ

 • 8. 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  กำหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีเวลาเรียนประมาณปีละ 800-1,000 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4 - 5 ชั่วโมง

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีเวลาเรียนประมาณปีละ 1,000-1,200 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4 - 5 ชั่วโมง

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีเวลาเรียนประมาณปีละ 1,000-1,200 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4 - 5 ชั่วโมง

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 มีเวลาเรียนปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

 • 9. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 สถานศึกษาสามารถจัดทำสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นหน่วยการเรียนรู้รายวิชาใหม่ ๆ รายวิชาที่มีความเข้มขึ้นอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างไรบ้าง
  • A. 

   ตามความถนัด ความสนใจ ความพร้อม และความแตกต่างระหว่างบุคคล

  • B. 

   ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล

  • C. 

   ตามความถนัด ความพร้อม ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล

  • D. 

   ตามความถนัด ความเหมาะสม ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล

 • 10. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 สถานศึกษาต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มในทุกช่วงชั้น ให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียนโดยมีการจัดอย่างไร
  • A. 

   ในช่วงการศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดหลักสูตร เป็นรายปี และละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดเป็นหน่วยกิต

  • B. 

   ในช่วงการศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดหลักสูตร เป็นรายปี และละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดเป็นรายปี

  • C. 

   ในช่วงการศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดหลักสูตร เป็นรายภาค และละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดเป็นหน่วยกิต

  • D. 

   ในช่วงการศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดหลักสูตร เป็นหน่วยกิต และละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดเป็นหน่วยกิต

 • 11. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 หลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน มุ่งปลูกฝังความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ อยู่ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 • 12. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเสริมสร้างสุขภาพส่วนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 • 13. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดในช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่จะควรใช้เวลาประมาณร้อยละ ๕๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์

  • C. 

   ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

  • D. 

   ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

 • 14. 
  ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริง หรือสาระที่กำหนดขึ้นมา เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม น้ำ เป็นต้น ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงสาระ และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้ความจริงจากหัวข้อเรื่องที่กำหนด จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
  • A. 

   การบูรณาการแบบคู่ขนาน

  • B. 

   การบูรณาการแบบสหวิทยา

  • C. 

   การบูรณาการแบบโครงการ

  • D. 

   การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว

 • 15. 
  นำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่อง ผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา   คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม     และครู ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
  • A. 

   การบูรณาการแบบคู่ขนาน

  • B. 

   การบูรณาการแบบสหวิทยา

  • C. 

   การบูรณาการแบบโครงการ

  • D. 

   การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว

 • 16. 
  การจัดการเรียนรู้ที่ต้องสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน โดยคำนึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ทั้งนี้ ในแต่ละคาบเวลาเรียนนั้น ไม่ควรใช้เวลานานเกินความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระ ในลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นหลัก เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทักษะพื้นฐานการติดต่อสื่อสารในการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เป็นแนวการจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 • 17. 
  เพื่อให้การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 การจัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้ ควรใช้สื่อประเภทใด
  • A. 

   สื่อนวัตกรรม

  • B. 

   สื่อคอมพิวเตอร์

  • C. 

   สื่อเทคโนโลยี

  • D. 

   สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่น

 • 18. 
  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • C. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

 • 19. 
  การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง1) กำหนดวิสัยทัศน์       2) การจัดหลักสูตรสถานศึกษา       3) การออกแบบการเรียนการสอน       4) การกำหนดเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิต       5) การกำหนดสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
  • A. 

   1 2 3 4 5

  • B. 

   1 3 4 5 2

  • C. 

   1 5 4 3 2

  • D. 

   1 2 5 3 4

 • 20. 
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง     1) การวิเคราะห์ปัญหา      2) การเก็บรวบรวมข้อมูล      3) การรายงานผลการเรียนรู้      4) การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้     5) การวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา      6) การดำเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา      7) การสรุปผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
  • A. 

   1 2 5 6 7 3 4

  • B. 

   1 5 2 6 7 3 4

  • C. 

   1 2 3 4 5 6 7

  • D. 

   1 5 6 2 7 3 4

 • 21. 
  ข้อใดคือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
  • A. 

   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  • B. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • C. 

   กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต

  • D. 

   กระบวนการพัฒนาความรู้และคุณธรรม

 • 22. 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มีอะไรบ้าง
  • A. 

   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ขยัน, ประหยัด, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย, มีจิตสาธารณะ

  • B. 

   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, มีวินัย, ประหยัด, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย, มีจิตสาธารณะ

  • C. 

   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, มีวินัย, มีคุณธรรม, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย, มีจิตสาธารณะ

  • D. 

   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย, มีจิตสาธารณะ

 • 23. 
  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มีอะไรบ้าง
  • A. 

   ความสามารถในการสื่อสาร, ความสามารถในการคิด, ความสามารถในการแก้ปัญหา, ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต, ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  • B. 

   ความสามารถในการสื่อสาร, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, ความสามารถในการอ่านเขียน, ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต, ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  • C. 

   ความสามารถในการสื่อสาร, ความสามารถในการอ่านเขียน, ความสามารถในการแก้ปัญหา, ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต, ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  • D. 

   ความสามารถในการสื่อสาร, ความสามารถในการทำงาน, ความสามารถในการแก้ปัญหา, ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต, ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 • 24. 
  ตัวชี้วัดชั้นปีและตัวชี้วัดช่วงชั้น แตกต่างกันอย่างไร
  • A. 

   ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6) ส่วนตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)

  • B. 

   ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) ส่วนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนใน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6)

  • C. 

   ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) ส่วนตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6)

  • D. 

   ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6) ส่วนตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนใน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6)

 • 25. 
  ว 1.2 ป. 1/2  หมายความถึงอะไร
  • A. 

   ว คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1.2 คือ มาตรฐานข้อที่ 1 สาระที่ 2 ป. 1/2 คือ ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2

  • B. 

   ว คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1.2 คือ สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 ป. 1/2 คือ ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2

  • C. 

   ว คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1.2 คือ มาตรฐานข้อที่ 1 สาระที่ 2 ป. 1/2 คือ ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สมรรถนะที่ 2

  • D. 

   ว คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1.2 คือ สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 ป. 1/2 คือ ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สมรรถนะที่ 2

 • 26. 
  สาระการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบดังกล่าว
  • A. 

   องค์ความรู้

  • B. 

   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  • C. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • D. 

   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้

 • 27. 
  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ มีอะไรบ้าง
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • B. 

   กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

  • C. 

   กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  • D. 

   กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 • 28. 
  ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมนักเรียน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
  • A. 

   กิจกรรมชุมนุม ชมรม

  • B. 

   กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

  • C. 

   กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • D. 

   กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

 • 29. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ มีอะไรบ้าง
  • A. 

   2 ระดับ คือ ระดับภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ระดับขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

  • B. 

   2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)

  • C. 

   3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

  • D. 

   4 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1– 2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

 • 30. 
  การจัดเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนเช่นไร 
  • A. 

   วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง

  • B. 

   วันละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

  • C. 

   วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง

  • D. 

   วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

 • 31. 
  การจัดเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค โดยมีเวลาเรียนเช่นไร 
  • A. 

   วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง

  • B. 

   วันละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

  • C. 

   วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง

  • D. 

   วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

 • 32. 
  การจัดเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค โดยมีเวลาเรียนเช่นไร 
  • A. 

   วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง

  • B. 

   วันละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

  • C. 

   วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง

  • D. 

   วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

 • 33. 
  การคิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์กี่ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
  • A. 

   20 ชั่วโมง

  • B. 

   40 ชั่วโมง

  • C. 

   60 ชั่วโมง

  • D. 

   120 ชั่วโมง

 • 34. 
  การจัดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดไว้อย่างไรบ้าง
  • A. 

   ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี

  • B. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 35. 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม อย่างไรบ้าง
  • A. 

   ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) รวม 6 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง

  • B. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) รวม 3 ปี จำนวน 45 ชั่วโมง

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 36. 
  การจัดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำหนดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นเป็นจำนวนกี่ชั่วโมง
  • A. 

   40 ชั่วโมง

  • B. 

   90 ชั่วโมง

  • C. 

   100 ชั่วโมง

  • D. 

   120 ชั่วโมง

 • 37. 
  ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้สอนต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก
  • A. 

   วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

  • B. 

   สร้างเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

  • C. 

   เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

  • D. 

   ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

 • 38. 
  บทบาทของผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้สอนต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก
  • A. 

   ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  • B. 

   กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

  • C. 

   ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

  • D. 

   วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน

 • 39. 
  ผู้สอนต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ให้ครอบคลุมในด้านบ้าง
  • A. 

   ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ

  • B. 

   ความรู้ ความเข้าใจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • C. 

   ความรู้ความเข้าใจ ความคงทน ทักษะกระบวนการ

  • D. 

   ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • 40. 
  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกและใช้สื่อการเรียนรู้
  • A. 

   เลือกและใช้สื่อที่มีคุณภาพ

  • B. 

   เลือกและใช้สื่อที่ดัดแปลงสภาพ

  • C. 

   เลือกและใช้สื่อที่มีความเหมาะสม

  • D. 

   เลือกและใช้สื่อที่มีความหลากหลาย

 • 41. 
  วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคือข้อใด
  • A. 

   เพื่อพัฒนาผู้เรียน

  • B. 

   เพื่อตัดสินผลการเรียน

  • C. 

   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผู้เรียน

  • D. 

   เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน

 • 42. 
  ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้สอนต้องดำเนินการเช่นไร
  • A. 

   สอบแก้ตัว

  • B. 

   สอนซ่อมเสริม

  • C. 

   สอบซ่อมเสริม

  • D. 

   สอนรายวิชาเพิ่มเติม

 • 43. 
  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียนในระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • A. 

   ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน

  • B. 

   ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

  • C. 

   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

  • D. 

   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • 44. 
  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • A. 

   ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน

  • B. 

   ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ

  • C. 

   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

  • D. 

   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • 45. 
  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็นเช่นไรบ้าง
  • A. 

   ผ่านและไม่ผ่าน

  • B. 

   ดีเยี่ยม ดี และผ่าน

  • C. 

   ดีมาก ดี ผ่าน และไม่ผ่าน

  • D. 

   ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน

 • 46. 
  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเช่นไรบ้าง
  • A. 

   ผ่านและไม่ผ่าน

  • B. 

   ดีมาก ดี และผ่าน

  • C. 

   ดีมาก ดี ผ่าน และไม่ผ่าน

  • D. 

   ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน

 • 47. 
  ในการสร้างหน่วยการเรียนรู้นั้น ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยประกอบด้วยอะไรบ้าง
  • A. 

   สาระการเรียนรู้ กิจกรรม และจำนวนเวลา

  • B. 

   มาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรม และจำนวนเวลา

  • C. 

   มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรม

  • D. 

   มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และจำนวนเวลา

 • 48. 
  ข้อใดคือขั้นตอนแรกของ Backward Design
  • A. 

   กำหนดทักษะกระบวนการ

  • B. 

   กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้

  • C. 

   กำหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ

  • D. 

   กำหนดหลักฐานในระดับที่ยอมรับได้

 • 49. 
  ข้อใดไม่น่าจะมีปรากฏในหน่วยการเรียนรู้ที่ยึดหลักการ Backward Design
  • A. 

   การนิเทศผู้เรียน

  • B. 

   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

  • C. 

   แนวทางการให้คะแนน(rubric)

  • D. 

   ผลงาน/การปฏิบัติงานรวบยอด

 • 50. 
  ข้อใดไม่น่าจะมีปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักการ Backward Design
  • A. 

   ปัญหาของผู้เรียน

  • B. 

   เป้าหมายการเรียนรู้

  • C. 

   สาระสำคัญ (concepts ความคิด ทักษะ กระบวนการ)

  • D. 

   กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้

 • 51. 
  ข้อใดคือเรียนรู้จากการเรียนการสอนทางอ้อม
  • A. 

   ผู้สอนอธิบายให้ฟัง

  • B. 

   ปฏิบัติการโครงการ

  • C. 

   แผนผังความคิด

  • D. 

   การแก้ปัญหา

 • 52. 
  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบันทึกผลหลังสอน 
  • A. 

   แก้ไขปัญหาของผู้เรียน

  • B. 

   ใช้ในการกำหนดสาระการเรียนรู้

  • C. 

   สามารถนำไปวิจัยในชั้นเรียนต่อได้

  • D. 

   ได้เห็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสอน