ข้อสอบเยีย วยาช.พ.1(E)

50 | Total Attempts: 19893

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบเยีย วยาช.พ.1(E)

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูก ้องโดยคลิ๊กที่ปุ่มด้านห น้าคำตอบ แล้วคลิ๊กที่คำว่า Submit my answer ขอบคุณที่ใช้บริการ โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  . กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม คือ จุดเน้นการจัดการ      เรียนรู้ ในช่วงชั้นใด
  • A. 

 • 2. 
  “เข้าใจบทบาทหน้าที่ตน” คือ กิจกรรม        สร้างสรรค์สังคม ในข้อใด
  • A. 

 • 3. 
  ผู้เรียน“มีจิตใจอ่อนโยน มีจิตใจสูง (Enlightenment) เป็นคุณลักษณะที่มุงหวังใหเกิดในกลุมสาระใด
  • A. 

 • 4. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใด
  • A. 

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ. ศ. 2547
  • A. 

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่ เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
  • A. 

   ให้นักเรียนเป็นคนดี

  • B. 

   เป็นคนดี

  • C. 

   การศึกษาที่มุ่งให้คนไทยพัฒนาตนเอง

  • D. 

   อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

 • 7. 
  “กระบวนการเรียนรู้” อยู่ส่วนใดของการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
  • A. 

   วิสัยทัศน์การศึกษาไทย

  • B. 

   การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้

  • C. 

   เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน

  • D. 

   อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

 • 8. 
  “มีปัญญา”อยู่ส่วนใดของ การศึกษาขั้นพื้นฐาน       พ.ศ. 2544
  • A. 

   วิสัยทัศน์การศึกษาไทย

  • B. 

   การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้

  • C. 

   เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน

  • D. 

   อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักสูตรการศึกษาขั้นฐื้นฐาน พ.ศ. 2544
  • A. 

   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

  • B. 

   การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน

  • C. 

   การพัฒนาศักยภาพของครู

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • 10. 
  “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” อยู่ส่วนใดของการศึกษาขั้นฐื้นฐาน พ.ศ. 2544
  • A. 

   การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้

  • B. 

   โครงสร้าง

  • C. 

   วิสัยทัศน์การศึกษาไทย

  • D. 

   หลักการ

 • 11. 
  ข้อใดไม่ใช่ โครงสร้าง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
  • A. 

   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

  • B. 

   ความเสมอภาคเท่าเทียม

  • C. 

   ระดับช่วงชั้นที่ 1,2,3,4

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • 12. 
  “ผู้เรียนสำคัญที่สุด” อยู่ส่วนใดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
  • A. 

   การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้

  • B. 

   โครงสร้าง

  • C. 

   วิสัยทัศน์การศึกษาไทย

  • D. 

   หลักการ

 • 13. 
  ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบ “สาระการเรียนรู้”
  • A. 

   ความยืดหยุ่น

  • B. 

   ความรู้

  • C. 

   ทักษะ กระบวนการ

  • D. 

   คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

 • 14. 
  “กิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง” คือข้อใด
  • A. 

   คุณภาพผู้เรียน

  • B. 

   กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

  • C. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • D. 

   เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน

 • 15. 
  “รับผิดชอบ ประหยัด อดทน ไม่พัวพันยาเสพติด”        คือกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ในข้อใด
  • A. 

   คุณค่าที่ให้ต่อสังคม

  • B. 

   ลักษณะพื้นฐานของการมีทักษะการทำงาน

  • C. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • D. 

   ความสามารถในการทำงานอย่างมีคุณภาพ

 • 16. 
  “เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ปฏิบัติ” คือ กิจกรรม        สร้างสรรค์สังคม ในข้อใด
  • A. 

   คุณค่าที่ให้ต่อสังคม

  • B. 

   ลักษณะพื้นฐานของการมีทักษะการทำงาน

  • C. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • D. 

   ความสามารถในการทำงานอย่างมีคุณภาพ

 • 17. 
  “ความรู้ความสามารถ,ทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี” คือ จุดเน้นการจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 4

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 1

 • 18. 
  “การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้” คือ จุดเน้นการ      จัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4

 • 19. 
  การเชื่ยมโยงความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม คือการบูรณาการในข้อใด
  • A. 

   การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร

  • B. 

   การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้

  • C. 

   การบูรณาการกับวิถีชีวิต

  • D. 

   การบูรณาการประเมินผล

 • 20. 
  บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ ที่ต้อง     เอาใจใส่ ให้กำลังใจ คือ ข้อใด
  • A. 

   ชุมชน

  • B. 

   ผู้ปกครอง

  • C. 

   ผู้บริหาร

  • D. 

   ครูผู้สอน

 • 21. 
  ข้อใดคือหนังสือเรียนที่กำหนดให้ผู้เรียนมีไว้       ประจำตัวผู้เรียน
  • A. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพฯ

  • B. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ

  • C. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

  • D. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ

 • 22. 
  ข้อใดคือหลักการและแนวคิด สื่อการเรียนรู้ตาม      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544
  • A. 

   ผู้สอน ผู้เรียน พัฒนาขึ้นเอง

  • B. 

   ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียน

  • C. 

   สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่แปลกใหม่

  • D. 

   เชื่อมโยงโลกที่อยู่ไกลตัวผู้เรียน

 • 23. 
  “การประเมินเพื่อซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน” เป็น องค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ข้อใด
  • A. 

   บทบาท

  • B. 

   หลักการ

  • C. 

   จุดเน้น

  • D. 

   แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษ

 • 24. 
  แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา “การประเมินตามสภาพจริง” เป็นองค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ข้อใด
  • A. 

   บทบาท

  • B. 

   หลักการ

  • C. 

   จุดเน้น

  • D. 

   แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

 • 25. 
  “ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา” เป็นองค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ข้อใด
  • A. 

   บทบาท

  • B. 

   หลักการ

  • C. 

   จุดเน้น

  • D. 

   แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา