ข้อสอบ Photoshop

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Wasandoc
W
Wasandoc
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 3,834
Questions: 10 | Attempts: 3,834

SettingsSettingsSettings
ข้อสอบ Photoshop - Quiz

1.กรอกชื่อในช่อง Your Name 2.คลิกปุ่ม Start Quiz 3. เมื่อเลือกคำตอบแต่ละข้อ ล้ว คลิกปุ่ม Submit My Answer


Questions and Answers
 • 1. 

  หากเราต้องการที่จะปรับสี ขนาด ของรูปภาพ เราควรเลือกที่คำสั่งใด

  • A.

   Edit

  • B.

   File

  • C.

   Image

  • D.

   Select

  Correct Answer
  C. Image
  Explanation
  To adjust the color and size of an image, we should select the "Image" option. This option typically provides various tools and settings to modify the color balance, saturation, brightness, contrast, and other color-related aspects of the image. Additionally, it may offer options to resize or scale the image to the desired dimensions. Therefore, selecting the "Image" option would be the appropriate choice for making these adjustments.

  Rate this question:

 • 2. 

  ในการ Copy ไฟล์แบบง่ายๆสามารถใช้วิธีใด

  • A.

   กด Ctrl + V

  • B.

   กด Ctrl + C

  • C.

   กด Shift + C

  • D.

   กด Shift + V

  Correct Answer
  B. กด Ctrl + C
  Explanation
  Pressing Ctrl + C is the keyboard shortcut for copying a file or text. Ctrl + V is the keyboard shortcut for pasting the copied file or text. Pressing Shift + C or Shift + V does not perform the copy function.

  Rate this question:

 • 3. 

  การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง

  • A.

   ให้พื้นหลังมีสีขาว

  • B.

   ให้พื้นหลังโปร่งใส

  • C.

   ให้พื้นหลังมีสีตามสี Foreground ที่เลือก

  • D.

   ให้พื้นหลังมีสีตามที่เลือก

  Correct Answer
  B. ให้พื้นหลังโปร่งใส
  Explanation
  Selecting a Transparent background means that the background will be translucent, allowing objects or elements behind it to be partially visible. In other words, it creates a see-through effect where the background is not completely opaque, but rather allows some degree of transparency.

  Rate this question:

 • 4. 

  ในกรณีแถบเครื่องมือส่วนใดส่วนหนึ่งหายไป จะเรียกกลับมาคืนจะใช้คำสั่งใด

  • A.

   Windows

  • B.

   Format

  • C.

   Tools

  • D.

   View

  Correct Answer
  A. Windows
  Explanation
  If a part of the toolbar is missing, the user can call it back by using the "Windows" command.

  Rate this question:

 • 5. 

  ในการพิมพ์ข้อความลงบนโปรแกรม เราควรคลิกที่ใด

  • A.

   Magnetic lasso

  • B.

   Freeform Pen

  • C.

   Type

  • D.

   Magnetic Pen

  Correct Answer
  C. Type
  Explanation
  The correct answer is "Type". When typing text into a program, we need to select the "Type" tool or option. This allows us to input text by clicking on the desired location and typing directly on the screen. The other options listed, such as Magnetic lasso, Freeform Pen, and Magnetic Pen, are not relevant to typing text and are used for different purposes, such as selecting and drawing shapes.

  Rate this question:

 • 6. 

  การปรับค่า Opacity จะมีผลต่อภาพอย่างไร

  • A.

   ทำให้ขอบภาพฟุ้ง เบลอ

  • B.

   ทำให้ภาพมีความเข้ม จาง

  • C.

   ทำให้ภาพมีกรอบ

  • D.

   ทำให้ตัวภาพฟุ้งเบลอ

  Correct Answer
  B. ทำให้ภาพมีความเข้ม จาง
  Explanation
  การปรับค่า Opacity จะทำให้ภาพมีความเข้ม จาง โดยค่า Opacity หมายถึงความโปร่งใสหรือความทึบของภาพ โดยค่า Opacity ที่สูงจะทำให้ภาพมีความเข้ม ส่วนค่า Opacity ที่ต่ำจะทำให้ภาพมีความจางลง ซึ่งการปรับค่า Opacity นั้นจะมีผลต่อการแสดงผลของภาพทั้งในเรื่องของความโปร่งใสและความทึบของภาพ

  Rate this question:

 • 7. 

  การเปิดงานใหม่ในโปรแกรม Photoshop ทำได้ด้วยวิธีใด

  • A.

   คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + N

  • B.

   คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + O

  • C.

   คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + O

  • D.

   คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + N

  Correct Answer
  A. คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + N
  Explanation
  To open a new document in Photoshop, you can either click on the "File" menu and select "Open" or use the shortcut Ctrl + N.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop

  • A.

   Km

  • B.

   Points

  • C.

   Inch

  • D.

   Pixel

  Correct Answer
  A. Km
 • 9. 

  ในกรณีที่ต้องการขยายขนาดการมองไปให้ไปที่เมนูใด

  • A.

   Insert

  • B.

   Format

  • C.

   Edit

  • D.

   View

  Correct Answer
  D. View
  Explanation
  In this case, if you want to zoom in or enlarge the view, you would need to go to the "View" menu. This menu typically contains options for adjusting the zoom level, changing the layout, and customizing the display settings. By selecting the "View" menu, you can access these features and easily expand your view to see more details or make the content more readable.

  Rate this question:

 • 10. 

  ในการนำภาพที่คัดลอกไปวางไว้แบบง่ายๆสามารถใช้วิธีใด

  • A.

   กด Ctrl + V

  • B.

   กด Ctrl + C

  • C.

   กด Shift + C

  • D.

   กด Shift + V

  Correct Answer
  A. กด Ctrl + V
  Explanation
  Pressing Ctrl + V is the keyboard shortcut for pasting copied content. This means that when you copy an image and want to paste it somewhere, you can use Ctrl + V to do so.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.