Remedial Basa Sunda Kls.Xi ( Semua Jurusan )

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dededayat
D
Dededayat
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 1,465
Questions: 30 | Attempts: 926

SettingsSettingsSettings
Remedial Basa Sunda Kls.Xi ( Semua Jurusan ) - Quiz

Bacalah Do'a lebih dahulu sebelum mengerjakan soal ! Pilih Salah satu Jawaban A,B,C,D,atau E  yang menurut anda benar !


Questions and Answers
 • 1. 

  Bagian anu nuduhkeun tanggal dijieunna hiji surat ngaranna  ................

  • A.

   A. Nomer Surat

  • B.

   B. Titimangsa

  • C.

   C. Kop Surat

  • D.

   D. Panutup Surat

  • E.

   E. Tembusan Surat

  Correct Answer
  B. B. Titimangsa
  Explanation
  The given answer is "b. Titimangsa". Titimangsa refers to the date when the letter is written or sent. In this case, the question is asking which part of the letter indicates the date. Therefore, the correct answer is Titimangsa.

  Rate this question:

 • 2. 

                                                                                                                                            Bandung, 25 Juni 2011                                                                                                                                                        Kahatur                                                                                                                                            Ka payuneun mamah miwah Apa                                                                                                                                                        di                                                                                                                                                    Cianjur Sareng Hormat,                Hatur uninga,wireh abdi dina danget ieu alhamdulillah aya hibar pido'a mamah sareng Apa. Emang sareng embi alhamdulillah katingalina mah wilujeung teu kirang sawios-wios.                Kumaha Apa,Mamah sareng Sepuh sadayana di cianjur daramang ? Dupi anten kumaha parantos ngawitan sakola TK-na te'h ?kumaha reseupeun ? dupi panji kumaha parantos sae' batukna ? Ditilik tina wangunna, Surat di luhur teh kaasup kana :                                          

  • A.

   A. Surat Dagang

  • B.

   B. Surat dines

  • C.

   C. Surat pribadi

  • D.

   D. Surat Kaleng

  • E.

   E. Surat Gede

  Correct Answer
  C. C. Surat pribadi
  Explanation
  The given answer is "c. Surat pribadi" because the content of the letter suggests that it is a personal letter. The letter is written in an informal tone and includes personal greetings and inquiries about the recipient's well-being and family. The letter also mentions specific details about the recipient's life and asks personal questions about their activities and health. Therefore, it can be concluded that the letter is a personal correspondence between the sender and the recipient.

  Rate this question:

 • 3. 

  Titenan bagian Surat di handap ieu ! 007/123/SMK/XI/2011 Eta Bagian surat teh mangrupakeun  ...............

  • A.

   A. Titimangsa

  • B.

   B. Nomer Surat

  • C.

   C. Kop Surat

  • D.

   D. Ngaran jeung alamat anu di tuju

  • E.

   E. Salam Bubuka

  Correct Answer
  B. B. Nomer Surat
  Explanation
  The given text "007/123/SMK/XI/2011" is a series of numbers and letters that typically represents the unique identification number of a letter or document. This is commonly known as the "Nomer Surat" or "Nomer Surat Bagian". Therefore, the correct answer is b. Nomer Surat.

  Rate this question:

 • 4. 

  Bagian anu nuduhkeun tanggal dijieunna hiji surat ngarana  ..............

  • A.

   A. Nomer surat

  • B.

   B. titimangsa

  • C.

   C. Kop Surat

  • D.

   D. Tembusan Surat

  • E.

   E. Panutup Surat

  Correct Answer
  B. B. titimangsa
  Explanation
  The question is asking for the part that indicates the date on a letter. The correct answer is "titimangsa" because in Indonesian, "titimangsa" means "date". This word is commonly used to indicate the date on official documents such as letters. Therefore, "titimangsa" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

  Perkara anu teu kaasup fungsi surat nyaeta ...............

  • A.

   A. Minangka alat pameungkeut

  • B.

   B. Minangka bukti Sajarah

  • C.

   C. Minangka media hiburan

  • D.

   D. Minagka duta (wawakil) panulis

  • E.

   E. Minangka Dokumen tinulis

  Correct Answer
  C. C. Minangka media hiburan
  Explanation
  The answer "c. Minangka media hiburan" suggests that the purpose of the letter is to serve as a form of entertainment. This implies that the letter is not a formal document or a historical record, but rather something that is meant to provide enjoyment or amusement to the reader.

  Rate this question:

 • 6. 

  Surat te'h mangrupakeun alat  .............

  • A.

   A. Akomodasi

  • B.

   B. Birokrasi

  • C.

   C. Komunikasi

  • D.

   D. Transportasi

  • E.

   E. Sertifikasi

  Correct Answer
  C. C. Komunikasi
  Explanation
  The given correct answer for this question is "c. Komunikasi". This is because the question asks about what "Surat te'h" is, and "te'h" is a term commonly used in the Indonesian language to refer to a letter or correspondence. Therefore, "Surat te'h" can be understood as a form of communication or a letter.

  Rate this question:

 • 7. 

  Bagian anu nuduhkeun tanda tangan jeung ngaran pejabat nu ngirim Surat,Sarta Cap ( Stempel ) Instansi/Lembaga ngaranna.............

  • A.

   A. Nomer Surat

  • B.

   B. Titimangsa

  • C.

   C. Kop Surat

  • D.

   D. Identitas Panulis Surat

  • E.

   E. Tembusan Surat

  Correct Answer
  D. D. Identitas Panulis Surat
  Explanation
  The correct answer is d. Identitas Panulis Surat.

  The question is asking for the part that accuses the signature and name of the official who sent the letter, as well as the stamp of the institution/agency. The term "Identitas Panulis Surat" translates to "Identity of the Letter Writer" in English, which accurately describes the information being referred to in the question.

  Rate this question:

 • 8. 

  Salah sahiji kagunaan Surat nyae'ta nepikeun warta atawa  ...............

  • A.

   A. Akomodasi

  • B.

   B. Birokrasi

  • C.

   C. Komunikasi

  • D.

   D. Transportasi

  • E.

   E. Impormasi

  Correct Answer
  E. E. Impormasi
  Explanation
  The correct answer is e. Impormasi. The question is asking for the purpose of the letter, which is to convey information or news. The word "warta" in the question also suggests that the letter is meant to provide information. Therefore, the correct answer is "Impormasi", which means information in Indonesian.

  Rate this question:

 • 9. 

  "  Buru-buru atuh ari dangdan te'h bisi ( beurang ) ka sakola"!. Cik rarangken naon anu saluyu pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyae'ta  .............

  • A.

   A. ng-an

  • B.

   B. di-eun

  • C.

   C. ng-sa

  • D.

   D. ka-an

  • E.

   E. ng-eun

  Correct Answer
  D. D. ka-an
  Explanation
  The correct answer is "d. ka-an". In the given sentence, the word "nyae'ta" indicates that the verb "nyampurnakeun" (to complete) is being done to the noun "kecap" (words). The suffix "-an" is used to indicate the object of the verb. Therefore, the correct form is "ka-an".

  Rate this question:

 • 10. 

  Lamun hayang pinter,urang kudu daek (apal). Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyaeta  ................

  • A.

   A. di-eun

  • B.

   B. ng-eun

  • C.

   C. ng-an

  • D.

   D. ng-sa

  • E.

   E. ka-an

  Correct Answer
  B. B. ng-eun
  Explanation
  The correct answer is b. ng-eun. In the given sentence, "Lamun hayang pinter, urang kudu daek (apal)", the word "daek" means "learn". To complete the sentence and make it grammatically correct, we need to add a prefix to the word "daek". The prefix "ng-" is used to indicate the present tense of a verb in Sundanese language. Therefore, the correct prefix to use in this sentence is "ng-eun", which means "learning".

  Rate this question:

 • 11. 

  Pa Sunardi Nitah ( Ome ) motor ka kang Agung.Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyaeta  ...........

  • A.

   A. sa

  • B.

   B. ng-eun

  • C.

   C. ng-sa

  • D.

   D. ka-an

  • E.

   E. ng-an

  Correct Answer
  E. E. ng-an
  Explanation
  The given sentence is in the Sundanese language. The word "nyampurnakeun" means "to complete" or "to fulfill." The suffix "-an" is commonly used in Sundanese to indicate the object or result of an action. Therefore, the correct answer is "e. ng-an," which means "the completion" or "the fulfillment."

  Rate this question:

 • 12. 

  " Mun katingali buruan bala,kudu buru-buru (sapu),nya "?.Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina jero kurung nyaeta  ...............

  • A.

   Ng-eun

  • B.

   Ka-an

  • C.

   Sa

  • D.

   Di-eun

  • E.

   Ng-an

  Correct Answer
  D. Di-eun
 • 13. 

  " Ulah (panas) bae atuh,bisi geuring !".Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyaeta  .........

  • A.

   Ka-an

  • B.

   Ng-an

  • C.

   Pa-an

  • D.

   Di-eun

  • E.

   Ng

  Correct Answer
  C. Pa-an
  Explanation
  The correct answer is "pa-an". In the given sentence, the word "bisi" suggests that there is something missing or lacking. The word "pa-an" is used to complete or fulfill the missing part of the sentence. Therefore, "pa-an" is the appropriate choice to make the sentence grammatically correct and meaningful.

  Rate this question:

 • 14. 

  Istilah ngaregep,ngaregepkeun,jeung ngabandungan mindeng kapanggih di dunya  ..............

  • A.

   Siaran Radio/TV

  • B.

   Poltik jeung Ekonomi

  • C.

   Komunikasi Visual

  • D.

   Pangajaran Basa

  • E.

   Jurnalistik

  Correct Answer
  D. Pangajaran Basa
  Explanation
  The term "ngaregep, ngaregepkeun, jeung ngabandungan" is commonly associated with the field of "Pangajaran Basa" which refers to language teaching or linguistics. This field deals with the study and instruction of various languages, including their grammar, vocabulary, and usage. Therefore, it can be inferred that the correct answer is "Pangajaran Basa" because it is the field that encompasses the mentioned terms.

  Rate this question:

 • 15. 

  Dina proses ngaregep moal aya unsur ....................

  • A.

   Kawenehan

  • B.

   Mamaos

  • C.

   Ngadadak

  • D.

   Teu dihaja

  • E.

   Pahaman ma'na

  Correct Answer
  C. Ngadadak
  Explanation
  The correct answer is "ngadadak." This is because the question is asking for a word that means "numerous" or "abundant." "Ngadadak" is a word in the Indonesian language that fits this description.

  Rate this question:

 • 16. 

  Perkara anu teu dilibatkeun dina proses ngabandungan nyae'ta  ............

  • A.

   Pangreungeu

  • B.

   Ingetan

  • C.

   Pamikiran

  • D.

   Panempo

  • E.

   Imajinasi

  Correct Answer
  D. Panempo
  Explanation
  The correct answer is "panempo". Panempo means reflection or contemplation in Sundanese. In the given question, it is mentioned that "perkara anu teu dilibatkeun dina proses ngabandungan nyae'ta", which translates to "the matter that is not involved in the process of connecting is". In this context, panempo can be understood as a process of reflecting or contemplating on the matter that is not involved in the connection process.

  Rate this question:

 • 17. 

  Pamahaman ma'na basa mangrupakeun unsur inti dina proses  ................

  • A.

   Ngabandungan

  • B.

   Ngaregep

  • C.

   Ngaregepkeun

  • D.

   Nyaritakeun

  • E.

   Nuliskeun

  Correct Answer
  A. Ngabandungan
  Explanation
  The correct answer is "ngabandungan." This is because the word "ngabandungan" means "relating to" or "connected to" in the context of understanding the meaning of a language. It suggests that the core element in the process of understanding the meaning of a language is related to or connected to something else.

  Rate this question:

 • 18. 

  " Loba pisan program anu di siarkeun dina radio jeung TV anu leubeut ku  ................. nu hade pikeun kahirupan."

  • A.

   Madarat

  • B.

   Mangfaat

  • C.

   Masakat

  • D.

   Malarat

  • E.

   Maksiat

  Correct Answer
  B. Mangfaat
  Explanation
  The correct answer is "mangfaat" because it is the most appropriate word to complete the sentence. The sentence is discussing a program that is broadcasted on radio and TV, and the word "mangfaat" means beneficial or useful. Therefore, it is logical to assume that the program is intended to provide benefits or useful information to the audience.

  Rate this question:

 • 19. 

  " Hanjakalna,teu sakabeh masarakat bisa ngarasakeun mangfaat Siaran Televisi lantaran patali jeung  ...................

  • A.

   Alat Transportasi

  • B.

   Batu batre

  • C.

   Listrik

  • D.

   Telephon

  • E.

   Media Elektronik

  Correct Answer
  C. Listrik
  Explanation
  The given correct answer is "Listrik." The sentence in the question suggests that the reason why not everyone can enjoy the benefits of television broadcasting is because of a connection with electricity. This implies that without electricity, people cannot access television broadcasts, hence the correct answer is "Listrik" which means electricity in Indonesian.

  Rate this question:

 • 20. 

  Pikeun nepikeun deui eusi tina eta siaran,hidep kari ngamekarkeun  ...............

  • A.

   Pokok-pokok siaran anu di catet

  • B.

   Judul siaran anu dicatet

  • C.

   Jejer siaran anu di catet

  • D.

   Mangfaat siaran anu dicatet

  • E.

   Ngaran penyiar siaran anu dicatet

  Correct Answer
  A. Pokok-pokok siaran anu di catet
  Explanation
  The correct answer is "Pokok-pokok siaran anu di catet" because it means "the main points of the recorded broadcast". The other options do not accurately describe the content that is being recorded.

  Rate this question:

 • 21. 

  Ngaregepkeun satingkat leuwih luhur tina ngaregep.Dina Prose ngaregepkeun mah geus aya faktor  ............

  • A.

   Ngahaja

  • B.

   Teu dihaja

  • C.

   Kawene'han

  • D.

   Dadaunan

  • E.

   Pemahaman ma'na

  Correct Answer
  E. Pemahaman ma'na
  Explanation
  The correct answer is "pemahaman ma'na". In the sentence, the word "ngaregepkeun" means "to understand", and "pemahaman ma'na" means "understanding the meaning". Therefore, the correct answer is referring to the factor of understanding the meaning in the context of the sentence.

  Rate this question:

 • 22. 

  Metode Biantara anu disebut Impromptu nyae'ta metode  ..............

  • A.

   Langsung

  • B.

   Naskah

  • C.

   Variatif

  • D.

   Ngapalkeun

  • E.

   Perwakila

  Correct Answer
  A. Langsung
  Explanation
  The correct answer is "langsung". The question is asking for the method referred to as Impromptu, and the word "langsung" means "direct" or "immediate" in Indonesian. Therefore, the correct answer is "langsung".

  Rate this question:

 • 23. 

  Perkara anu biasana diebrehkeun dina judul biantara nyae'ta  ..................

  • A.

   Tujuan Biantara

  • B.

   Audiens

  • C.

   Latihan biantara

  • D.

   Rarangkay Biantara

  • E.

   Bubuka Biantara

  Correct Answer
  A. Tujuan Biantara
  Explanation
  The correct answer is "Tujuan Biantara" because it is the most logical option. "Tujuan" means purpose or objective, and "Biantara" means dialogue or discussion. Therefore, "Tujuan Biantara" refers to the purpose or objective of the dialogue or discussion. The other options, such as "Audiens" (audience) and "Latihan Biantara" (dialogue practice), do not fit as well with the given statement.

  Rate this question:

 • 24. 

  Metode Biantara ku cara ngapalkeun naskah Biantara nepi ka katalar dina otak disebutna metode ...................

  • A.

   Langsung

  • B.

   Naskah

  • C.

   Variatif

  • D.

   Ngapalkeun

  • E.

   Perwakilan

  Correct Answer
  D. Ngapalkeun
  Explanation
  The correct answer is "ngapalkeun." The question is asking for the method of memorizing the Biantara script directly in the mind. "Ngapalkeun" means to memorize or remember something, so it fits the context of the question.

  Rate this question:

 • 25. 

  Samemeh nyusun naskah Biantara te'h kudu nyusun heula  ............

  • A.

   Tujuan Biantara

  • B.

   Audiens

  • C.

   Latihan biantara

  • D.

   Rarangkay Biantara

  • E.

   Bubuka Biantara

  Correct Answer
  D. Rarangkay Biantara
  Explanation
  The correct answer is "Rarangkay Biantara". In the given question, Samemeh is mentioned as the subject who is arranging or organizing the Biantara script. The options provided are different aspects or components related to Biantara. Among them, "Rarangkay Biantara" is the most suitable option as it refers to the arrangement or composition of the Biantara script. Therefore, it can be inferred that Samemeh needs to arrange or organize the Biantara script first.

  Rate this question:

 • 26. 

  Jalma anu ngabandungan biantara bisa disebut oge  .............

  • A.

   A. Tujuan Biantara

  • B.

   B. Audiens

  • C.

   C. Latihan Biantara

  • D.

   D. Rarangkay Biantara

  • E.

   E. Bubuka Biantara

  Correct Answer
  B. B. Audiens
  Explanation
  The given correct answer is "b. Audiens". This is because the question is asking for something that can also be referred to as "Jalma anu ngabandungan biantara" (the subject of the conversation). "Audiens" refers to the audience or the people who are listening to or participating in the conversation.

  Rate this question:

 • 27. 

  Metode Biantara anu ngagabungkeun sakur metode biantara disebutna  metode    ............

  • A.

   Langsung

  • B.

   Naskah

  • C.

   Variatif

  • D.

   Ngapalkeun

  • E.

   Perwakila

  Correct Answer
  C. Variatif
  Explanation
  The correct answer is "Variatif" because the question is asking for the method that combines different methods, and "Variatif" means varied or diverse in Indonesian. Therefore, it can be inferred that the method called "Metode Biantara" combines different methods or approaches.

  Rate this question:

 • 28. 

  Bagian tina Struktur Biantara anu eusina mangrupakeun rangkuman jeung kacindekan tina caritaan anu geus ditepikeun nyaeta  ...........

  • A.

   Amanat Biantara

  • B.

   Bubuka Biantara

  • C.

   Eusi Biantara

  • D.

   Rarangkay Biantara

  • E.

   Panutup Biantara

  Correct Answer
  A. Amanat Biantara
  Explanation
  The correct answer is "Amanat Biantara". This is because "Amanat Biantara" refers to the main message or moral lesson of the discourse, while the other options ("Bubuka Biantara", "Eusi Biantara", "Rarangkay Biantara", "Panutup Biantara") refer to other parts of the discourse such as the opening, content, arrangement, or closing.

  Rate this question:

 • 29. 

  " Assalamu'alaikum Wr.Wb Bapa Lurah miwah Staff anu ku simkuring di pihormat.Bapa-bapa,Ibu-ibu miwah saderek sadaya anu ku simkuring di mulyakeun. Nilik kana guluyur caritana,Biantara di luhur te'h kaasup  ..................

  • A.

   Eusi Biantara

  • B.

   Salam Bubuka Biantara

  • C.

   Salam Panutup Biantara

  • D.

   Dialog dina Biantara

  • E.

   Curriculum vitae

  Correct Answer
  B. Salam Bubuka Biantara
  Explanation
  The correct answer is "Salam Bubuka Biantara". This is because the given text is in Indonesian language and the phrase "Assalamu'alaikum Wr.Wb" at the beginning is a common Islamic greeting which means "May peace be upon you". The phrase "Salam Bubuka Biantara" is also a greeting, specifically used to open or begin a speech or dialogue. Therefore, it is the most appropriate option in this context.

  Rate this question:

 • 30. 

  Sakitu anu kapihatur ti simkuring.Hapunteun boh bilih aya rengkak sareng ucap ti simkuring anu matak nyentug kalbu teu genah kana manah.Mudah-mudahan niat sare'ng usaha sae urang kenging pangaping ti gusti anu maha suci,Amin !                       Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sempalan Biantara di luhur teh mangrupakeun  ................

  • A.

   Rarangkay Biantara

  • B.

   Bubuka Biantara

  • C.

   Eusi Biantara

  • D.

   Panutup Biantara

  • E.

   Tujuan Biantara

  Correct Answer
  D. Panutup Biantara
  Explanation
  The correct answer is "Panutup Biantara" because the given text is a closing statement or conclusion of a speech or discourse. The phrase "Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" indicates the end of the communication and is commonly used as a closing greeting in Islamic contexts. Therefore, "Panutup Biantara" is the appropriate choice as it means "Closing of the discourse" or "Conclusion of the speech".

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 11, 2011
  Quiz Created by
  Dededayat
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.