Remedial Basa Sunda Kls.Xi ( Semua Jurusan )

30 Questions | Attempts: 923
Share

SettingsSettingsSettings
Remedial Basa Sunda Kls.Xi ( Semua Jurusan ) - Quiz

Bacalah Do'a lebih dahulu sebelum mengerjakan soal ! Pilih Salah satu Jawaban A,B,C,D,atau E  yang menurut anda benar !


Questions and Answers
 • 1. 
  Bagian anu nuduhkeun tanggal dijieunna hiji surat ngaranna  ................
  • A. 

   A. Nomer Surat

  • B. 

   B. Titimangsa

  • C. 

   C. Kop Surat

  • D. 

   D. Panutup Surat

  • E. 

   E. Tembusan Surat

 • 2. 
                                                                                                                                            Bandung, 25 Juni 2011                                                                                                                                                        Kahatur                                                                                                                                            Ka payuneun mamah miwah Apa                                                                                                                                                        di                                                                                                                                                    Cianjur Sareng Hormat,                Hatur uninga,wireh abdi dina danget ieu alhamdulillah aya hibar pido'a mamah sareng Apa. Emang sareng embi alhamdulillah katingalina mah wilujeung teu kirang sawios-wios.                Kumaha Apa,Mamah sareng Sepuh sadayana di cianjur daramang ? Dupi anten kumaha parantos ngawitan sakola TK-na te'h ?kumaha reseupeun ? dupi panji kumaha parantos sae' batukna ? Ditilik tina wangunna, Surat di luhur teh kaasup kana :                                          
  • A. 

   A. Surat Dagang

  • B. 

   B. Surat dines

  • C. 

   C. Surat pribadi

  • D. 

   D. Surat Kaleng

  • E. 

   E. Surat Gede

 • 3. 
  Titenan bagian Surat di handap ieu ! 007/123/SMK/XI/2011 Eta Bagian surat teh mangrupakeun  ...............
  • A. 

   A. Titimangsa

  • B. 

   B. Nomer Surat

  • C. 

   C. Kop Surat

  • D. 

   D. Ngaran jeung alamat anu di tuju

  • E. 

   E. Salam Bubuka

 • 4. 
  Bagian anu nuduhkeun tanggal dijieunna hiji surat ngarana  ..............
  • A. 

   A. Nomer surat

  • B. 

   B. titimangsa

  • C. 

   C. Kop Surat

  • D. 

   D. Tembusan Surat

  • E. 

   E. Panutup Surat

 • 5. 
  Perkara anu teu kaasup fungsi surat nyaeta ...............
  • A. 

   A. Minangka alat pameungkeut

  • B. 

   B. Minangka bukti Sajarah

  • C. 

   C. Minangka media hiburan

  • D. 

   D. Minagka duta (wawakil) panulis

  • E. 

   E. Minangka Dokumen tinulis

 • 6. 
  Surat te'h mangrupakeun alat  .............
  • A. 

   A. Akomodasi

  • B. 

   B. Birokrasi

  • C. 

   C. Komunikasi

  • D. 

   D. Transportasi

  • E. 

   E. Sertifikasi

 • 7. 
  Bagian anu nuduhkeun tanda tangan jeung ngaran pejabat nu ngirim Surat,Sarta Cap ( Stempel ) Instansi/Lembaga ngaranna.............
  • A. 

   A. Nomer Surat

  • B. 

   B. Titimangsa

  • C. 

   C. Kop Surat

  • D. 

   D. Identitas Panulis Surat

  • E. 

   E. Tembusan Surat

 • 8. 
  Salah sahiji kagunaan Surat nyae'ta nepikeun warta atawa  ...............
  • A. 

   A. Akomodasi

  • B. 

   B. Birokrasi

  • C. 

   C. Komunikasi

  • D. 

   D. Transportasi

  • E. 

   E. Impormasi

 • 9. 
  "  Buru-buru atuh ari dangdan te'h bisi ( beurang ) ka sakola"!. Cik rarangken naon anu saluyu pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyae'ta  .............
  • A. 

   A. ng-an

  • B. 

   B. di-eun

  • C. 

   C. ng-sa

  • D. 

   D. ka-an

  • E. 

   E. ng-eun

 • 10. 
  Lamun hayang pinter,urang kudu daek (apal). Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyaeta  ................
  • A. 

   A. di-eun

  • B. 

   B. ng-eun

  • C. 

   C. ng-an

  • D. 

   D. ng-sa

  • E. 

   E. ka-an

 • 11. 
  Pa Sunardi Nitah ( Ome ) motor ka kang Agung.Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyaeta  ...........
  • A. 

   A. sa

  • B. 

   B. ng-eun

  • C. 

   C. ng-sa

  • D. 

   D. ka-an

  • E. 

   E. ng-an

 • 12. 
  " Mun katingali buruan bala,kudu buru-buru (sapu),nya "?.Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina jero kurung nyaeta  ...............
  • A. 

   Ng-eun

  • B. 

   Ka-an

  • C. 

   Sa

  • D. 

   Di-eun

  • E. 

   Ng-an

 • 13. 
  " Ulah (panas) bae atuh,bisi geuring !".Rarangken anu pas pikeun nyampurnakeun kecap anu aya dina kurung nyaeta  .........
  • A. 

   Ka-an

  • B. 

   Ng-an

  • C. 

   Pa-an

  • D. 

   Di-eun

  • E. 

   Ng

 • 14. 
  Istilah ngaregep,ngaregepkeun,jeung ngabandungan mindeng kapanggih di dunya  ..............
  • A. 

   Siaran Radio/TV

  • B. 

   Poltik jeung Ekonomi

  • C. 

   Komunikasi Visual

  • D. 

   Pangajaran Basa

  • E. 

   Jurnalistik

 • 15. 
  Dina proses ngaregep moal aya unsur ....................
  • A. 

   Kawenehan

  • B. 

   Mamaos

  • C. 

   Ngadadak

  • D. 

   Teu dihaja

  • E. 

   Pahaman ma'na

 • 16. 
  Perkara anu teu dilibatkeun dina proses ngabandungan nyae'ta  ............
  • A. 

   Pangreungeu

  • B. 

   Ingetan

  • C. 

   Pamikiran

  • D. 

   Panempo

  • E. 

   Imajinasi

 • 17. 
  Pamahaman ma'na basa mangrupakeun unsur inti dina proses  ................
  • A. 

   Ngabandungan

  • B. 

   Ngaregep

  • C. 

   Ngaregepkeun

  • D. 

   Nyaritakeun

  • E. 

   Nuliskeun

 • 18. 
  " Loba pisan program anu di siarkeun dina radio jeung TV anu leubeut ku  ................. nu hade pikeun kahirupan."
  • A. 

   Madarat

  • B. 

   Mangfaat

  • C. 

   Masakat

  • D. 

   Malarat

  • E. 

   Maksiat

 • 19. 
  " Hanjakalna,teu sakabeh masarakat bisa ngarasakeun mangfaat Siaran Televisi lantaran patali jeung  ...................
  • A. 

   Alat Transportasi

  • B. 

   Batu batre

  • C. 

   Listrik

  • D. 

   Telephon

  • E. 

   Media Elektronik

 • 20. 
  Pikeun nepikeun deui eusi tina eta siaran,hidep kari ngamekarkeun  ...............
  • A. 

   Pokok-pokok siaran anu di catet

  • B. 

   Judul siaran anu dicatet

  • C. 

   Jejer siaran anu di catet

  • D. 

   Mangfaat siaran anu dicatet

  • E. 

   Ngaran penyiar siaran anu dicatet

 • 21. 
  Ngaregepkeun satingkat leuwih luhur tina ngaregep.Dina Prose ngaregepkeun mah geus aya faktor  ............
  • A. 

   Ngahaja

  • B. 

   Teu dihaja

  • C. 

   Kawene'han

  • D. 

   Dadaunan

  • E. 

   Pemahaman ma'na

 • 22. 
  Metode Biantara anu disebut Impromptu nyae'ta metode  ..............
  • A. 

   Langsung

  • B. 

   Naskah

  • C. 

   Variatif

  • D. 

   Ngapalkeun

  • E. 

   Perwakila

 • 23. 
  Perkara anu biasana diebrehkeun dina judul biantara nyae'ta  ..................
  • A. 

   Tujuan Biantara

  • B. 

   Audiens

  • C. 

   Latihan biantara

  • D. 

   Rarangkay Biantara

  • E. 

   Bubuka Biantara

 • 24. 
  Metode Biantara ku cara ngapalkeun naskah Biantara nepi ka katalar dina otak disebutna metode ...................
  • A. 

   Langsung

  • B. 

   Naskah

  • C. 

   Variatif

  • D. 

   Ngapalkeun

  • E. 

   Perwakilan

 • 25. 
  Samemeh nyusun naskah Biantara te'h kudu nyusun heula  ............
  • A. 

   Tujuan Biantara

  • B. 

   Audiens

  • C. 

   Latihan biantara

  • D. 

   Rarangkay Biantara

  • E. 

   Bubuka Biantara

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.