Relacione Baze Podataka - Viser

92 Questions | Total Attempts: 529

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Relacione Baze Podataka - Viser

Test za pripremu teorijskog dela gradiva iz predmeta Relacione baze podataka, školska 2014/2015.Test sadrži samo regularno dostupna pitanja preuzeta iz testova za vežbu.


Questions and Answers
 • 1. 
  Nešto što postoji i što se može jednoznačno identifikovati je:
  • A. 

   Podatak

  • B. 

   Informacija

  • C. 

   Zapis

  • D. 

   Entitet

 • 2. 
  Integrisani skup komponenti za sakupljanje, snimanje, cuvanje, obradu i prenošenje informacija.Je definicija
  • A. 

   Informacionog sistema

  • B. 

   Podatka

  • C. 

   Informacije

 • 3. 
  Na slici je prikazana
  • A. 

   Veza 1:M

  • B. 

   Veza 1:1

  • C. 

   Veza M:N

 • 4. 
  Na slici je znakom ? označeno:
 • 5. 
  Na slici znakom ? je označeno:
 • 6. 
  Elementarno obeležje koje se dalje ne može dekomponovati, ili koje se u datom slučaju dalje ne dekomponuje na komponente je:
  • A. 

   Klasa

  • B. 

   Atribut

  • C. 

   Zapis

  • D. 

   Entitet

 • 7. 
  Učestvovanje nekog entiteta u vezi je potpuno  ako 
  • A. 

   zapisi takvog entiteta mogu da postoje bez obzira na drugi entitet (jak entitet)

  • B. 

   Zapisi takvog entiteta mogu da postoje samo ako postoje i u drugom (slab entitet)

 • 8. 
  Skup međusobno povezanih podataka, sa min. redudanse, koje zajednički koriste svi procesi obrade u sistemu je
  • A. 

   Baza podataka

  • B. 

   DBMS (Database Management System)

  • C. 

   Tabela

 • 9. 
  Učestvovanje nekog entiteta u vezi  je delimično ako
  • A. 

   Zapisi takvog entiteta mogu da postoje samo ako postoje i u drugom (slab entitet)

  • B. 

   Zapisi takvog entiteta mogu da postoje bez obzira na drugi entitet (jak entitet)

 • 10. 
  Koji model je prikazan na slici?
  • A. 

   Objektni

  • B. 

   Hijearhijski

  • C. 

   Mrežni

  • D. 

   Relacioni

 • 11. 
  Šta od navedenog se odnosi na pojam podatka?
  • A. 

   Je reprezentacija činjenice ili ideje pogodna za komunikaciju, interpretaciju i obradu od strane ljudi i upravljačkih mašina

  • B. 

   Je značenje koje dodeljujemo podatku

  • C. 

   Reprezentuje činjenicu, događaj ili ideju u određenoj notaciji

  • D. 

   Je inkrement znanja, njenim postojanjem je naše znanje o nečemu uvećano

 • 12. 
  Softverski sistem za čuvanje i upravljanje podacima, uz fizičku i logičku nezavisnost programa od podatka je:
  • A. 

   DBMS (Database Management System)

  • B. 

   Baza podataka

  • C. 

   Tabela

 • 13. 
  Entitet je:
  • A. 

   Integrisani skup komponenti za skupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje informacija

  • B. 

   činjenica, događaj ili ideja u određenoj notaciji

  • C. 

   Nešto što postoji i što se može jednoznačno identifikovati

 • 14. 
  Znakom pitanja je označeno:
  • A. 

   Zapis

  • B. 

   Kolona

  • C. 

   Naziv polja

 • 15. 
  Grupa objekata koji imaju iste osobine je:
  • A. 

   Entitet

  • B. 

   Metapodatak

  • C. 

   Klasa

  • D. 

   Apstrakcija

 • 16. 
  Elementarno obeležje koje se ne može dekomponovati, ili koje se u datom slučaju dalje ne dekomponuje na komponente je:
  • A. 

   Klasa

  • B. 

   Entitet

  • C. 

   Zapis

  • D. 

   Atribut

 • 17. 
  Zajednička osobina koju poseduju (svi) entiteti jedne klase je
  • A. 

   Atribut

  • B. 

   Model podatka

  • C. 

   Tip podatka

 • 18. 
  Šta od navedenog su karakteristike relacionih baza?
  • A. 

   Mogu da imaju duple zapise

  • B. 

   Podaci su organizovani u redove i kolone, a skup takvih podataka je relacija

  • C. 

   Podržavaju veze tipa M:N

  • D. 

   Sve vrednosti su skalarne

 • 19. 
  Na slici znakom pitanja je označeno:
 • 20. 
  Skup vrednosti elementarnih obeležja koje se odnose na jedan objekat je:
  • A. 

   Zapis - logički slog

  • B. 

   Datoteka

  • C. 

   Atribut

  • D. 

   Entitet

 • 21. 
  Utvrđivanje uslova za projektovanje i izradu projekta služe za
  • A. 

   Određivanje ciljeva sistema i projekta kao celine.

  • B. 

   Za procenjivanje uspešnosti projekta i za procenu valjanosti kompromisa.

  • C. 

   šta će se raditi a šta ne

 • 22. 
  Interfejsi, procesi, tokovi podataka, skladišta podataka su elemnti:
  • A. 

   Dijagrama tokova podataka

  • B. 

   Sistemskih modela

  • C. 

   Rečnika podataka

 • 23. 
  Na slici je prikazan koji model?
  • A. 

   Scrum

  • B. 

   Spiralni

  • C. 

   Vodopad

 • 24. 
  Zaokružiti sve klasifikacije uticaja rizika
  • A. 

   Rizik cene

  • B. 

   Marginalan

  • C. 

   Katastrofalan

  • D. 

   Zanemariv

 • 25. 
  Analiza je
  • A. 

   Sklapanje veće strukture na bazi pojedinačnih manjih gradivnih elemenata.

  • B. 

   Razlaganje problema na delove koji su međusobno povezani i koje zasebno rešavamo.

 • 26. 
  Proučavanje dokumentacije se koristi u fazi
  • A. 

   Prikupljanje i analiza zahteva

  • B. 

   Testiranja

  • C. 

   Programiranja

 • 27. 
  Rizik vreme isporuke se odnosi na:
  • A. 

   Može prekoračiti budžet.

  • B. 

   Projekat može biti isporučen prekasno.

  • C. 

   Projekat može da ne dostigne postavljene zahteveili bude na neki drugi način neprihvatljiv za korisnika.

 • 28. 
  Definisanje opsega sistema određuje
  • A. 

   šta će se raditi a šta ne

  • B. 

   Utvrđivanje uslova za projektovanje i izradu

  • C. 

   Određivanje ciljeva sistema i projekta kao celine.

 • 29. 
  Koja tvrdnja je tačna?
  • A. 

   Većina projektnih uslova ne treba da je u prvoj ili drugoj kategoriji.

  • B. 

   Lista uslova se ne formira u fazi definisanja ciljeva.

  • C. 

   Tokom razvoja uslova nikako ne treba određivati arhitekturu ili dizajn sistema

 • 30. 
  Dijagram toka podataka je
  • A. 

   Interfejs model

  • B. 

   Model podataka

  • C. 

   Model procesa

 • 31. 
  Objekti izvan analiziranog sistema, koji interaguju (razmenjuju podatke) sa sistemom su:
  • A. 

   Skladišta podataka

  • B. 

   Interfejsi

  • C. 

   Tokovi podataka

  • D. 

   Procesi

 • 32. 
  Šta NIJE izvor za uslove radnog okruženja?
  • A. 

   Postojeće radno okruženje i postojeći sistemi sa kojima novi sistem mora da komunicira.

  • B. 

   Koji su zadaci na datom radnom mestu

  • C. 

   Broj korisnika koje sistem mora da podržava

 • 33. 
  Šta NIJE oblik projektnog uslova
  • A. 

   Opšte projektne strategije

  • B. 

   Određivanje ciljeva sistema i projekta kao celine.

  • C. 

   Direktno merljivi zahtevi

 • 34. 
  Na slici je prikazan koji model?
  • A. 

   Vodopad

  • B. 

   Scrum

  • C. 

   Spiralni

 • 35. 
  Sistemski modeli su:
  • A. 

   Samo komunikacije i interfejs modeli

  • B. 

   Procesi, podaci, komunikacije, interfejs modeli

  • C. 

   Samo podaci i procesi

  • D. 

   Podaci, procesi I interfejs modeli, a ne komunikacije

 • 36. 
  Korisnicima obezbediti pomoć zavisnu od konteksta je
  • A. 

   Direktno merljiv zahtev

  • B. 

   Uslov koji se odnosi na radno okruženje

  • C. 

   Opšta projektna strategija

 • 37. 
  Konceptualni model podatka
  • A. 

   Sadrži opise tabela

  • B. 

   Definiše način upotrebe podatka u celom sistemu

  • C. 

   Definiše sistemske parametre

 • 38. 
  Rizik performanse
  • A. 

   Može prekoračiti budžet

  • B. 

   Softver može biti neprilagodljiv, bez mogućnosti održavanja ili proširivanja

  • C. 

   Projekat može da ne dostigne postavljene zahteve ili bude na neki drugi način neprihvatljiv za korisnika

 • 39. 
  Koja tvrdnja je tačna
  • A. 

   Redosled kojim se posmatraju pojedini procesi unutar opsega sistema nikad nije važan

  • B. 

   Analiza radnih procesa je moguća u svim sistemima

  • C. 

   Radni proces je skup jednog ili više pojedinačnih poslova

 • 40. 
  Šta je od navedenog osobina specijalizacije?
  • A. 

   Nadtipovi nasleđuju sve atribute i veze svog podtipa.

  • B. 

   Skup povezanih objekata tretira kao jedinstveni objekat.

  • C. 

   Podtipovi nasle đuju sve atribute i veze svog nadtipa.

 • 41. 
  Pojedinačna akcija, tj. korak tokom odvijanja radnog procesa je
  • A. 

   Reinženjering

  • B. 

   Radni proces

  • C. 

   Posao (task)

 • 42. 
  Ako jedna narudžbenica sadrži više stavki narudžbenice, tada je tip kardinalnosti
  • A. 

   Više prema više (M:N)

  • B. 

   Jedan prema jedan (1:1)

  • C. 

   Jedan prema više (1:M)

 • 43. 
  Na slici, znakom pitanja (?) je označeno
 • 44. 
  Jednoznačni atribut ima sledeću osobinu
  • A. 

   DG = 1, GG = 1

  • B. 

   DG = 1, GG = 1 a inverzno preslikavanje DG = 0(1), GG > 1

  • C. 

   GG = N

 • 45. 
  Kod izdvajanja entiteta i atributa i veza
  • A. 

   Objekti postaju entiteti.

  • B. 

   Činjenice postaju atributi

  • C. 

   Činjenice postaju entiteti

 • 46. 
  Koja tvrdnja je tačna?
  • A. 

   Svrha informacionih sistema je isključivo samo skladištenje podataka i njihovo u čitavanje pri obavljanju raznih poslova.

  • B. 

   Svrha informacionih sistema nije samo skladištenje podataka i njihovo u čitavanje pri obavljanju raznih poslova, već najčešće i pomoć pri obavljanju određene aktivnosti ili više njih.

  • C. 

   Aktivnost koja u jednom sistemu predstavlja posao je i u svim drugim sistemima posao.

 • 47. 
  Šta od navedenog spada pod zadatak metodologija i tehnika reinžinjerstva
  • A. 

   Migracija podataka

  • B. 

   Efektivno modeliranje/remodeliranje podataka

  • C. 

   Efektivno generisanje koda

  • D. 

   Ništa od navedenog

  • E. 

   Efektivna integracija sistema e

 • 48. 
  Glagoli u tekstualnom opisu zahteva ukazuju na uvođenje
  • A. 

   Veznih objekata

  • B. 

   Entiteta

  • C. 

   Kardinalnosti veza

 • 49. 
  Konceptualni model podataka
  • A. 

   Opisuje fizičku strukturu tabela.

  • B. 

   Je šema baze podataka

  • C. 

   Sadrži opis entiteta, njihove atribute i veze izme đu njih.

 • 50. 
  Ako više dobavljača ima ugovore sa više špeditera. Tada je tip  kardinalnosti veze
  • A. 

   Jedan prema više (1:M)

  • B. 

   Jedan prema jedan (1:1)

  • C. 

   Više prema više

 • 51. 
  MOV-Modeli objekti-veze (E-R, Entity-Relationship Model)
  • A. 

   Ne koriste se za dokumentovanje veza između podataka

  • B. 

   Koriste se za dokumentovanje veza između podataka

  • C. 

   Koriste se za dokumentovaje poslovnih procesa

 • 52. 
  Skup jednog ili više pojedinačnih poslova, koji zajedno čine aktivnost koja ima određenu važnost za preduze će (organizaciju) je
  • A. 

   Posao (task)

  • B. 

   Radni proces

  • C. 

   Reinženjering

 • 53. 
  Neobavezna specijalizacija
  • A. 

   DG=1

  • B. 

   DG=0

  • C. 

   GG>1

 • 54. 
  Na slici, znakom pitanja (?) je označeno
 • 55. 
  Sloj interfejsa za spoljašnji pristup
  • A. 

   Odgovoran je za komuniciranje između aplikacije i spoljašnjih izvora podataka.

  • B. 

   Odgovoran je za proveru ispravnosti podataka ali ne i za poslovna pravila.

  • C. 

   Koordinira upotrebu podataka u aplikaciji

 • 56. 
  Komponente na sloju  transakcije odgovaraju za
  • A. 

   Sastavljanje i slanje upita

  • B. 

   Obradu grešaka i kršenja pravila koje javlja sloj za spoljašnji pristup

  • C. 

   Prijem podataka koji stižu iz sloja interfejsa za spoljašnji pristup

  • D. 

   Izvršavanje poslovnih procesa

 • 57. 
  Na slici je prikazana
  • A. 

   Nepotvrđena transakcija

  • B. 

   Potvrđena transakcija

  • C. 

   Dijagram stanja generičke transakcije

 • 58. 
  Na slici je prikazan koji uzrok prekida transakcije
  • A. 

   Problem nekorektne analize podataka

  • B. 

   Otkaz sistema u toku obrade transakcije

  • C. 

   Gubljenje rezultata ažuriranja

 • 59. 
  Trajnost, postojanost   transakcije znači da
  • A. 

   Kad se transakcija potvrdi, njen učinak je trajan

  • B. 

   Je rezultat transakcije vidljiv ostalim korisnicima tek kada se transakcija potvrdi

  • C. 

   Se transakcija izvršava u potpunosti (tj. kao celina),

 • 60. 
  Sistem koji radi sa bazom podataka ima 
  • A. 

   šest odvojenih slojeva

  • B. 

   Pet odvojenih slojeva

  • C. 

   četiri odvojena sloja

 • 61. 
  Arhitekturu sistema čine
  • A. 

   Samo arhitektura koda

  • B. 

   Aplikativni model i arhitektura podataka

  • C. 

   Samo aplikativni model

 • 62. 
  Očuvanje konzistentnosti korišćenjem transakcija
  • A. 

   Znači da je rezultat transakcije vidljiv ostalim korisnicima tek kada se transakcija potvrdi

  • B. 

   Podrazumeva da se transakcija mora izvršiti u celosti

  • C. 

   Podrazumeva poštovanje svih ograničenja integriteta

 • 63. 
  Osobine transakcije kao logičke celine posla su sledeće
  • A. 

   Trajnost, postojanost

  • B. 

   Nezavisnost, Izolacija

  • C. 

   Doslednost, konzistentnost

  • D. 

   Nedeljivost - atomičnost

 • 64. 
  Sloj interfejsa za transakcije 
  • A. 

   U fizičkom obliku komponenta korisničkog Interfejsa je obično obrazac u MS Access-u ili Visual Basic-u

  • B. 

   Koordinira upotrebu podataka u aplikaciji

  • C. 

   Odgovoran je za održavanje podataka u memori

 • 65. 
  Šema baze podataka
  • A. 

   Definiše logičku strukturu podataka

  • B. 

   Opisuje fizičku strukturu podataka

  • C. 

   Definiše i logičku i fizičku strukturu podataka

 • 66. 
  Transakacija ima 
  • A. 

   Dva ishoda

  • B. 

   Samo jedan ishod

  • C. 

   Dva i više ishoda

 • 67. 
  Menadžer oporavka transakcije
  • A. 

   Upravlja celokupnim oporavkom baze

  • B. 

   Upravlja celokupnim izvršavanjem transakcije

  • C. 

   Planira i sprovodi istovremeno izvršavanje transakcija

 • 68. 
  Sloj korisničkog interfejsa
  • A. 

   Odgovara sloju podataka u troslojnom modelu

  • B. 

   Odgovoran je za komunikaciju sa korisnikom

  • C. 

   Koordinira upotrebu podataka u aplikaciji

 • 69. 
  Na slici je prikazano
  • A. 

   Troslojna arhitektura

  • B. 

   Sloj poslovne logike

  • C. 

   Četvoroslojna arhitektura

 • 70. 
  ODBC se koristi
  • A. 

   Za razmena podataka između BP i aplikacija

  • B. 

   Kod sloja korisničkih usluga

  • C. 

   Kod sloja poslovne logike

 • 71. 
  BEGIN TRANSACTION je
  • A. 

   Početak transakcije

  • B. 

   Potvrđivanje uspešnog završetka transakcije

  • C. 

   Poništavanje svih efekata transakcije

 • 72. 
  Transakcioni menadžer
  • A. 

   Koordiniše transakcije u ime aplikacionih programa i komunicira sa raspodeljivačem

  • B. 

   Mora da vrati bazu podataka u prethodno konzistentno stanje (pre početka transakcije)

  • C. 

   Odgovoran je za transfer podataka između memorije na disku i radne memorije

 • 73. 
  Četvoroslojni model organizuje komponente koda u:
  • A. 

   Sloj korisničkog interfejsa

  • B. 

   Sloj interfejsa za podatke

  • C. 

   Sloj interfejsa za spoljašnji pristup

  • D. 

   Sloj interfejsa za transakcije

 • 74. 
  Na slici je arhitektura paralelnog DBMS gde
  • A. 

   Ništa nije deljeno

  • B. 

   Je deljena memorija

  • C. 

   Je deljen disk

 • 75. 
  Distribucija podataka 
  • A. 

   Znači da postoji jedna, ali su poda baza podataka

  • B. 

   Znači da postoji više baza podataka raspoređenih na različitim mestima, i podaci se mogu razlikovati

  • C. 

   Znači da postoji jedna ili više baza podataka raspoređenih na različitim mestima, ali su podaci unikatni

 • 76. 
  U praksi, veoma je bitna razlika između primarnih i poslovnih uslova, stoga je potrebno da uvek bude jasno definisana.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 77. 
  Komponente komunikacije podataka (DC) DDBMS-a
  • A. 

   Softver koji omogućava komunikaciju među lokacijama

  • B. 

   Kontrolna jedinica DDBMS-a

  • C. 

   Sadrži informacije specifične za distribuirani sistem (fragmentacija, alokacija i replikacija)

 • 78. 
  Polje logičkog tipa koje pokazuje da zapis (još) nije upotrebljiv
  • A. 

   Ne upotrebljava se kod kršenja poslovnih pravila

  • B. 

   Omogućava kasnije pronalaženje neispravnih zapisa

  • C. 

   Korisno je kod kasnijeg određivanja izveštaja

 • 79. 
  Distribuirana obrada 
  • A. 

   Centralizovna baza kojoj se može pristupiti preko računarske mreže

  • B. 

   DBMS koji se izvršava na više procesora i diskova koji su dizajnirani da izvršavaju operacije paralelno

  • C. 

   Distribuirana baza podeljena na fragmente i nalazi se na različitim računarima (i možda replicirana) sakrivena je od korisnika

 • 80. 
  Ako su neophodne veće vrednosti, u šemi podataka se mora
  • A. 

   Izabrati tip podataka koji prihvata širi opseg vrednosti

  • B. 

   U aplikaciji odrediti rešenje tokom rada

  • C. 

   U aplikaciji omogućite da izbor sa ponuđene liste ispravnih vrednosti

 • 81. 
  Pravilo koje zabranjuje korisniku da izbriše zapis o kupcu za kojeg postoje nezavršene porudžbine, važi za koji uslov integriteta?
  • A. 

   Relacioni

  • B. 

   Nijedno od navedenih

  • C. 

   Primarni

  • D. 

   Poslovni

 • 82. 
  Na slici je arhitktura paralelnog DBMS gde
  • A. 

   Memorija deljena

  • B. 

   Je disk deljen

  • C. 

   Ništa nije deljeno

 • 83. 
  Uslovi referencijalnog integriteta 
  • A. 

   Određuje opseg mogućih vrednosti

  • B. 

   Sprečavaju da zapisi referenciraju zapise koji ne postoje u istoj ili u drugoj tabeli

  • C. 

   Obezbeđuje da se svaki zapis može identifikovati na jedinstven način

 • 84. 
  Korisnik pokušava da izbriše zapis o kupcu za kojeg postoje nezavršene porudžbine, može biti ugrožen
  • A. 

   Uslov opsega vrednosti

  • B. 

   Uslov referencijalnog integriteta

  • C. 

   Uslov integriteta entiteta

 • 85. 
  Lokalne DBMS komponente (LDBMS): 
  • A. 

   Sadrži informacije specifične za distribuirani sistem (fragmentacija, alokacija i replikacija)

  • B. 

   Standardan DBMS odgovoran za kontrolu lokalnih podatka na svakoj lokaciji koja ima bazu podataka

  • C. 

   Softver koji omogućava komunikaciju među lokacijama

 • 86. 
  Korisnici neće ugroziti integritet entiteta, niti referencijalni integritet ako
  • A. 

   Upotrebimo opciju Identity u SQL Serveru

  • B. 

   Upotrebom relacija

  • C. 

   Upotrebom stornih procedura

 • 87. 
  Šema alokacije
  • A. 

   Je opis je gde će podaci biti smešteni

  • B. 

   Je logički opis cele baze

  • C. 

   Je opis kako se podaci logički dele

 • 88. 
  Vertikalna distribucija
  • A. 

   Više relacija se spaja u novu relaciju i drži na jednoj lokaciji

  • B. 

   Relacija se razbija na više relacija tako što se među njima podele atributi početne relacije

  • C. 

   Prema uslovima, pojedini redovi (n-torke, zapisi, slogovi) jedne relacije se drže na različitim mestima

 • 89. 
  Koji uslovi određuju "to se ne radi u toj situaciji" ?
  • A. 

   Uslovi integriteta

  • B. 

   Relacioni uslovi

  • C. 

   Nijedno od navedenih

  • D. 

   Primarni uslovi

  • E. 

   Poslovni uslovi

 • 90. 
  Poslovni uslovi se ne mogu zanemariti bez ugrožavanja pouzdanosti podataka.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 91. 
  Agregacija je
  • A. 

   Agregacija je klasa veza koja se ponaša kao klasa objekata ali ne može da učestvuje u drugim vezama

  • B. 

   Apstrakcija u kojoj se skup sličnih tipova objekata predstavlja opštim generi čkim tipom ili nadtipom

  • C. 

   Apstrakcija u kojoj se skup povezanih objekata tretira kao jedinstveni objekat

 • 92. 
  Alternativa formalnoj analizi radnih procesa 
  • A. 

   Je tačka donošenje odluke

  • B. 

   Je E-R model

  • C. 

   Je identifikovanje korisničkih scenarija