Pytje Nga Lenda E Fizikes

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ipod-8gb
I
Ipod-8gb
Community Contributor
Quizzes Created: 7 | Total Attempts: 178,980
Questions: 40 | Attempts: 28,722

SettingsSettingsSettings
Pytje Nga Lenda E Fizikes - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Cili trup është në gjendje të lëngët?

  • A.

   Uji

  • B.

   Dheu

  • C.

   Ajri

  • D.

   Banka

  Correct Answer
  A. Uji
  Explanation
  The correct answer is "Uji" because water is a liquid and is commonly found in a liquid state.

  Rate this question:

 • 2. 

  Njësi e forcës është?

  • A.

   Paskali

  • B.

   Kilogrami

  • C.

   Njutoni

  • D.

   Xhauli

  Correct Answer
  C. Njutoni
  Explanation
  The correct answer is Njutoni because Newton is the unit of force in the International System of Units (SI). It is named after Sir Isaac Newton, who made significant contributions to the field of physics, including the laws of motion.

  Rate this question:

 • 3. 

  Pesha është :

  • A.

   Energji

  • B.

   Strategji

  • C.

   Shtypje

  • D.

   Forcë

  Correct Answer
  C. Shtypje
  Explanation
  The word "Pesha" means "pressure" in Albanian. This word is related to the concept of applying force or pressure on something. Therefore, the correct answer "Shtypje" which means "pressure" in Albanian, fits well with the given options as it is related to the concept of force and pressure.

  Rate this question:

 • 4. 

  Puna rritet me:

  • A.

   Zvogëlimin e distancës

  • B.

   Rritjen e distancës

  • C.

   Zvogëlimin e forcës

  • D.

   Zvogëlimin e temperaturës

  Correct Answer
  B. Rritjen e distancës
  Explanation
  The correct answer is "Rritjen e distancës" because the phrase "Puna rritet me" implies that there is an increase in something. Out of the given options, only "Rritjen e distancës" indicates an increase, as "zvogëlimin e distancës" means a decrease in distance, "zvogëlimin e forcës" means a decrease in force, and "zvogëlimin e temperaturës" means a decrease in temperature. Therefore, the correct answer is "Rritjen e distancës" which means an increase in distance.

  Rate this question:

 • 5. 

  Cila nga shprehjet është e saktë, kur bëjmë fjalë për "ENERGJINË"?

  • A.

   Krijohet

  • B.

   Shkatrrohet

  • C.

   Shndërrohet

  • D.

   Harxhohet

  Correct Answer
  C. Shndërrohet
  Explanation
  Shndërrohet është e saktë përshkrimi i energjisë, pasi energjia mund të ndryshojë formën ose llojin e saj, por nuk mund të krijohet ose shkatërrohet. Harxhohet mund të përdoret për të përshkruar përdorimin ose humbjen e energjisë, por nuk përshkruan ndryshimin e saj në formë ose lloj.

  Rate this question:

 • 6. 

  Njesi e tensionit është?

  • A.

   Amperi

  • B.

   Njutoni

  • C.

   Volti

  • D.

   Omi

  Correct Answer
  C. Volti
  Explanation
  The correct answer is Volti. In physics, voltage is defined as the electric potential difference between two points in an electric circuit. It is measured in volts (V). The unit for current is amperes (A), for force is newtons (N), and for resistance is ohms (Ω). Therefore, the unit for voltage is volts (V).

  Rate this question:

 • 7. 

  Me rritjen e rezistencës elektrike:

  • A.

   Rritet intensiteti

  • B.

   Zvogëlohet intensiteti

  • C.

   Zvogëlohet tensioni

  • D.

   Rritet lartësia

  Correct Answer
  B. Zvogëlohet intensiteti
  Explanation
  When the resistance of an electric circuit increases, the intensity of the current flowing through the circuit decreases. This is because according to Ohm's Law, the current (I) is inversely proportional to the resistance (R) in a circuit, given a constant voltage (V). Therefore, as the resistance increases, the current decreases.

  Rate this question:

 • 8. 

  Qarku elektrik nuk mund të funksionojë nëse nuk ka:

  • A.

   Telin përques

  • B.

   Çelësin

  • C.

   Burimin

  • D.

   Llampën

  Correct Answer
  C. Burimin
  Explanation
  The electric circuit cannot function without a power source or a "burim". The power source provides the necessary energy for the circuit to operate and for current to flow. Without a power source, the circuit would not be able to provide electricity to any connected devices or components. Therefore, the correct answer is "Burimin".

  Rate this question:

 • 9. 

  Shpejtësia e kryerjes së punës quhet:

  • A.

   Forcë

  • B.

   Shpejtësi

  • C.

   Peshë

  • D.

   Fuçi

  Correct Answer
  D. Fuçi
  Explanation
  The correct answer is "Fuçi". In Albanian, "shpejtësia" means "speed" and "kryerja e punës" means "the execution of work". Therefore, "shpejtësia e kryerjes së punës" translates to "the speed of work execution". Out of the given options, "fuçi" is the most suitable term that can be associated with speed and work execution. "Forcë" means "force", "peshë" means "weight", and "shpejtësi" means "speed" but does not specifically relate to work execution.

  Rate this question:

 • 10. 

  Masa matet me:

  • A.

   Kilogramë

  • B.

   Wat

  • C.

   Njuton

  • D.

   Metër

  Correct Answer
  A. Kilogramë
  Explanation
  The correct answer is "Kilogramë" because masa (mass) is a measurement unit that is commonly measured in kilograms.

  Rate this question:

 • 11. 

  Inercia rritet me rritjen e:

  • A.

   Masës

  • B.

   Largësisë

  • C.

   Lartësisë

  • D.

   Pjerrtësisë

  Correct Answer
  A. Masës
  Explanation
  Inercia is the resistance of an object to changes in its motion. It is directly related to the mass of the object. The greater the mass of an object, the greater its inertia. Therefore, as the mass increases, the inertia also increases.

  Rate this question:

 • 12. 

  Shtypja është:

  • A.

   Masa që vepron në një sipërfaqe

  • B.

   Sipërfaqja që vepron në peshë

  • C.

   Elektreciteti që vepron në qark elektrik

  • D.

   Forca që vepron në një sipërfaqe

  Correct Answer
  D. Forca që vepron në një sipërfaqe
  Explanation
  The correct answer is "Forca që vepron në një sipërfaqe" because it translates to "The force that acts on a surface." This is the only option that accurately describes a force acting on a surface. The other options refer to different concepts such as pressure, weight, and electricity.

  Rate this question:

 • 13. 

  Sa gjendje agregate kemi?

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
 • 14. 

  Shpejtësia është në përpjestim të zhdrejtë me:

  • A.

   Kohën

  • B.

   Masën

  • C.

   Gjatësinë

  • D.

   Forcën

  Correct Answer
  A. Kohën
  Explanation
  Speed is directly proportional to time. This means that as time increases, speed also increases. Therefore, speed is in direct correlation with time.

  Rate this question:

 • 15. 

  Cilat rreze kanë depërtueshmëri më të madhe?

  • A.

   Gama

  • B.

   Të gjitha janë të njëjta

  • C.

   Alfa

  • D.

   Beta

  Correct Answer
  A. Gama
  Explanation
  The question asks which rays have the highest frequency. The answer is "Gama" because gamma rays have the highest frequency among the three options given (Gama, Alfa, Beta).

  Rate this question:

 • 16. 

  Viskoziteti i lëngjeve:

  • A.

   Zvogëlohet me zgjatjen e enës

  • B.

   Rritet me rritjen e temperaturës

  • C.

   Zvogëlohet me rritjen e temperaturës

  • D.

   Rritet me zgjatjen e enës

  Correct Answer
  C. Zvogëlohet me rritjen e temperaturës
  Explanation
  Viskoziteti i lëngjeve është tendenca e tyre për të rezistuar ndaj rrjedhjes. Në këtë rast, duke rritur temperaturën e lëngut, molekulat e tij lëvizin më shpejt dhe ndërveprojnë më pak me njëra-tjetrën, duke rezultuar në zvogëlimin e rezistencës ndaj rrjedhjes.

  Rate this question:

 • 17. 

  Fizika është shkencë:

  • A.

   E huaj

  • B.

   Shoqërore

  • C.

   Natyrore

  • D.

   E përgjithshme

  Correct Answer
  C. Natyrore
  Explanation
  The given correct answer is "Natyrore" because the word "Fizika" refers to the scientific study of physical phenomena and natural laws. Therefore, it falls under the category of natural sciences, which study the natural world and its processes.

  Rate this question:

 • 18. 

  Njësi e kohës është:

  • A.

   Metri

  • B.

   Omi

  • C.

   Herci

  • D.

   Sekonda

  Correct Answer
  D. Sekonda
  Explanation
  The correct answer is "Sekonda" because it is a unit of time that is commonly used to measure seconds. The other options listed, such as "Metri," "Omi," and "Herci," are units of measurement for different quantities and are not related to time.

  Rate this question:

 • 19. 

  Zhvendosja maksimale e trupit ndaj pozitës ekuilibruese quhet:

  • A.

   Elogacion

  • B.

   Amplitudë

  • C.

   Gjatësi valore

  • D.

   Frekuencë

  Correct Answer
  B. Amplitudë
  Explanation
  Amplituda është zhvendosja maksimale e trupit nga pozita e ekuilibrimit. Në këtë kontekst, amplituda është përgjigja e saktë pasi tregon për zhvendosjen maksimale të trupit nga pozita e ekuilibrimit.

  Rate this question:

 • 20. 

  Kur zëri has një pengesë dhe ai reflektohet, pra kthehet prap nga ka ardhur kemi të bëjmë me:

  • A.

   Efektin Dobler

  • B.

   Ultrazë

  • C.

   Infrazë

  • D.

   Johonë

  Correct Answer
  D. Johonë
 • 21. 

  Kur vala reflektohet këndi i rënies është:

  • A.

   Më i vogël se i reflektimit

  • B.

   Zero, për shkak se vala nuk reflektohet

  • C.

   Më i madh se i reflektimit

  • D.

   I barbartë me këndin e reflektimit

  Correct Answer
  D. I barbartë me këndin e reflektimit
  Explanation
  The correct answer is "I barbartë me këndin e reflektimit". This means that the angle of incidence is equal to the angle of reflection.

  Rate this question:

 • 22. 

  Valët e zërit me frekuncë më të lartë se 20.000 Hz quhen:

  • A.

   Pllaka kuarci

  • B.

   Ultrazë

  • C.

   Infrazë

  • D.

   Efekt piezoelektrik

  Correct Answer
  B. Ultrazë
  Explanation
  Ultrazë është përgjigja e saktë sepse frekuenca më e lartë se 20.000 Hz quhet ultrazë. Përgjigjet e tjera si pllaka kuarci, infrazë dhe efekt piezoelektrik nuk kanë të bëjnë me frekuencën e lartë.

  Rate this question:

 • 23. 

  Përques më i mirë është:

  • A.

   Letra

  • B.

   Hekuri

  • C.

   Bakri

  • D.

   Plastika

  Correct Answer
  C. Bakri
  Explanation
  The correct answer is "Bakri" because it is the only option that is a type of metal. The other options are "Letra" which means "letter" in Albanian, "Hekuri" which means "iron" in Albanian, and "Plastika" which means "plastic" in Albanian. Bakri, on the other hand, means "copper" in Albanian and is a type of metal.

  Rate this question:

 • 24. 

  Forca është madhësi:

  • A.

   Skalare

  • B.

   Vektoriale

  • C.

   E paparashikueshme

  • D.

   Elektronike

  Correct Answer
  B. Vektoriale
  Explanation
  The correct answer is "Vektoriale" because the word "forca" suggests that we are talking about a force, which is a vector quantity. Scalars only have magnitude, but vectors have both magnitude and direction. Therefore, the correct answer is "Vektoriale" which means "vector" in Albanian.

  Rate this question:

 • 25. 

  Cili është planeti më i madh në sistemin diellor?

  • A.

   Jupiteri

  • B.

   Toka

  • C.

   Saturni

  • D.

   Marsi

  Correct Answer
  A. Jupiteri
  Explanation
  Jupiteri është planeti më i madh në sistem diellor. Në fakt, Jupiteri është shumë më i madh se të gjitha planetet e tjera të sistemit diellor kombinuar. Me një diametër prej rreth 143.000 kilometra, Jupiteri është rreth 11 herë më i madh se Toka. Gjithashtu, Jupiteri ka një masë shumë të madhe, rreth 2.5 herë më shumë se të gjitha planetet e tjera të sistemit diellor bashkë. Kjo bën Jupiterin të jetë planeti më i madh në sistemin diellor.

  Rate this question:

 • 26. 

  Për çka shërbejnë monometrat?

  • A.

   Matjen e shtypjes së gazeve të mbyllura

  • B.

   Matjen e shtypjes së gazeve të hapura

  • C.

   Matjen e shtypjes atmosferike

  • D.

   Matjen e shtypjes hidrostatike

  Correct Answer
  A. Matjen e shtypjes së gazeve të mbyllura
  Explanation
  Monometers are used to measure the pressure of closed gases. This means that they are specifically designed to measure the pressure of gases that are contained within a closed system or container. Therefore, the correct answer is "Matjen e shtypjes së gazeve të mbyllura" which translates to "Measuring the pressure of closed gases".

  Rate this question:

 • 27. 

  Nëse dendësia e një trupi është më e vogël se lëngu atherë, ai turp në atë lëng:

  • A.

   Noton

  • B.

   Lundron

  • C.

   Pluskon

  • D.

   Zhtytet

  Correct Answer
  B. Lundron
  Explanation
  The correct answer is "Lundron" because the question is asking for the word that means "sinks" when the density of a body is smaller than that of the liquid. "Lundron" is the only word in the given options that fits this description.

  Rate this question:

 • 28. 

  Me çka ka të bëjë Ligji i Tretë i Njutonit?

  • A.

   Me forcën e lëvizjes

  • B.

   Me forcën e inercisë

  • C.

   Me forcën e fërkimit

  • D.

   Me forcën e kundërveprimit

  Correct Answer
  D. Me forcën e kundërveprimit
  Explanation
  The correct answer is "Me forcën e kundërveprimit." The third law of motion states that for every action, there is an equal and opposite reaction. This means that when an object exerts a force on another object, the second object exerts a force of equal magnitude but in the opposite direction on the first object. This force of reaction is known as the force of counteraction or kundërveprimi in Albanian. Therefore, the force of counteraction is what causes the Law of Third Newton to occur in this scenario.

  Rate this question:

 • 29. 

  Dendësia e ujit është: 

  • A.

   500 kg/m³

  • B.

   1500 kg/m³

  • C.

   1000 kg/m³

  • D.

   2000 kg/m³

  Correct Answer
  C. 1000 kg/m³
  Explanation
  The density of water is typically around 1000 kg/m³. This means that for every cubic meter of water, it weighs approximately 1000 kilograms.

  Rate this question:

 • 30. 

  Forcat tërheqëse që bashkveprojnë ndërmjet molokulave të së njëjtit lloj quhen forca të:

  • A.

   Adezionit

  • B.

   Gravitetit

  • C.

   Kohezionit

  • D.

   Korozionit

  Correct Answer
  C. Kohezionit
  Explanation
  The correct answer is "Kohezionit". This is because cohesion is the force that holds molecules of the same type together. In this context, the question is asking which force causes molecules to stick or attract to each other. Adhesion refers to the force between molecules of different types, gravity is the force of attraction between objects with mass, and corrosion is the process of deterioration of materials.

  Rate this question:

 • 31. 

  Sa herë thyhet drita në pllakë planparalele?

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  In Albanian, the phrase "Sa herë thyhet drita në pllakë planparalele?" translates to "How many times does the light break in a parallel plate?". The correct answer is 2 because when light passes through a parallel plate, it undergoes two refractions or bends.

  Rate this question:

 • 32. 

  Çka ndodh me trupat kur janë në gjendje ekuilibrimi?

  • A.

   Nuk e ndyshojnë pozitat e tyre

  • B.

   Ndryshojnë pozitat e tyre

  • C.

   Lëvizin anash dhe largohen nga njëri tjetri

  • D.

   Rrotullohen rreth boshtit të paramenduar

  Correct Answer
  A. Nuk e ndyshojnë pozitat e tyre
  Explanation
  When objects are in a state of equilibrium, it means that the forces acting on them are balanced and there is no net force causing any change in their positions. Therefore, the correct answer is "Nuk e ndyshojnë pozitat e tyre" which translates to "They do not change their positions". This means that the objects remain stationary and do not move or shift from their original positions when they are in equilibrium.

  Rate this question:

 • 33. 

  Makina ideale ka rendiment të dobishmërisë: 

  • A.

   Përafërsisht 1

  • B.

   Më e vogël se 0.2

  • C.

   Përafërsisht 0.5

  • D.

   Më të vogël se 0.7

  Correct Answer
  A. Përafërsisht 1
  Explanation
  The correct answer is "Përafërsisht 1". This means that an ideal machine has a useful efficiency of approximately 1. This suggests that an ideal machine is able to convert almost all of its input energy into useful output energy without any significant losses.

  Rate this question:

 • 34. 

  "Nxehtësia rrjedh spontanisht prej trupit të nxehtë në trupin e ftohtë. Është e pamundur për sistemet ciklike që nxehtësia të rrjedh prej trupit të ftohtë në të nxehtë pa kryer punë nga jashtë në sistem". Ky ligj njihet si ligji i:

  • A.

   Parë i Njutonit

  • B.

   I parë i Termodinamikës

  • C.

   Dytë i Njutonit

  • D.

   I dytë i Termodinamikës

  Correct Answer
  D. I dytë i Termodinamikës
  Explanation
  The given statement describes the second law of thermodynamics. According to this law, heat flows spontaneously from a hot body to a cold body, and it is impossible for cyclic systems to transfer heat from a cold body to a hot body without any external work being done on the system. Therefore, the correct answer is the second law of thermodynamics.

  Rate this question:

 • 35. 

  Cilat vegla shërbejnë për akumulimin e energjisë elektrike?

  • A.

   Reostati

  • B.

   Mikroskopi

  • C.

   Kondensatorët

  • D.

   Thjerrat optike

  Correct Answer
  C. Kondensatorët
  Explanation
  Kondensatorët shërbejnë për akumulimin e energjisë elektrike.

  Rate this question:

 • 36. 

  Dukuria e përqueshmërisë nuk është e pranishme në:

  • A.

   Metale

  • B.

   Gjysmëmetale

  • C.

   Jometale

  • D.

   Është e pranishme tek të gjitha

  Correct Answer
  C. Jometale
  Explanation
  The correct answer is "Jometale" because the question is asking about the presence of ductility, which refers to the ability of a material to be stretched or deformed without breaking. Metals and semimetals are known to be ductile, while nonmetals are generally brittle and not ductile. Therefore, jometals, which are nonmetals, do not possess ductility.

  Rate this question:

 • 37. 

  Planetet e brendshme kanë këto karakteristika:

  • A.

   Që të gjithë kanë atmosferë

  • B.

   Janë të ndërtuar nga gurët dhe në bërthamën e tyre gjenden metale

  • C.

   Lëvizin me shpejtësi 300.000km/h

  • D.

   Kanë temperaturë të njëjtë

  Correct Answer
  B. Janë të ndërtuar nga gurët dhe në bërthamën e tyre gjenden metale
  Explanation
  The correct answer is "Janë të ndërtuar nga gurët dhe në bërthamën e tyre gjenden metale" (They are made up of rocks and metals in their core). This answer is correct because it accurately describes one of the characteristics of inner planets. Inner planets, also known as terrestrial planets, are primarily composed of rock and metal. This is in contrast to outer planets, which are primarily composed of gas.

  Rate this question:

 • 38. 

  Cila shpejtësi është maksimumi për t'a bërë një anije kozmike që të bëhet satelit artificial i tokës?

  • A.

   11.1 km/s

  • B.

   10.7 km/s

  • C.

   7.9 km/s

  • D.

   8.5 km/s

  Correct Answer
  A. 11.1 km/s
  Explanation
  The maximum speed for a spacecraft to become an artificial satellite of Earth is 11.1 km/s.

  Rate this question:

 • 39. 

  Cili është njeriu i parë që është rrotulluar rreth Tokës?

  • A.

   German Titov

  • B.

   Neil Amstrong

  • C.

   Juri Gagarini

  • D.

   Alan Shepard

  Correct Answer
  C. Juri Gagarini
  Explanation
  The correct answer is Juri Gagarini. Juri Gagarin was the first human to orbit the Earth. He accomplished this feat on April 12, 1961, aboard the Vostok 1 spacecraft. His mission lasted for 108 minutes, during which he completed one orbit around the Earth. Gagarin's successful mission marked a significant milestone in space exploration and paved the way for future human space travel.

  Rate this question:

 • 40. 

  Me zmadhimin e cilës prej këtyre zvogëlohet rezistenca elektrike?

  • A.

   Zmadhimin e lartësisë së burimit

  • B.

   Trashjen e përcjellësit

  • C.

   Ngritjen e shpenzuesit në lartësi të madhe

  • D.

   Zmadhimin e gjatësisë së përcjellësit

  Correct Answer
  B. Trashjen e përcjellësit
  Explanation
  When the conductor is shortened, the resistance decreases. This is because resistance is directly proportional to the length of the conductor. So, when the length of the conductor is reduced, the resistance decreases.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 11, 2015
  Quiz Created by
  Ipod-8gb
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.