Pytje Nga Lenda E Fizikes

40 Questions | Total Attempts: 12600

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pytje Nga Lenda E Fizikes

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Cili trup është në gjendje të lëngët?
  • A. 

   Uji

  • B. 

   Dheu

  • C. 

   Ajri

  • D. 

   Banka

 • 2. 
  Njësi e forcës është?
  • A. 

   Paskali

  • B. 

   Kilogrami

  • C. 

   Njutoni

  • D. 

   Xhauli

 • 3. 
  Pesha është :
  • A. 

   Energji

  • B. 

   Strategji

  • C. 

   Shtypje

  • D. 

   Forcë

 • 4. 
  Puna rritet me:
  • A. 

   Zvogëlimin e distancës

  • B. 

   Rritjen e distancës

  • C. 

   Zvogëlimin e forcës

  • D. 

   Zvogëlimin e temperaturës

 • 5. 
  Cila nga shprehjet është e saktë, kur bëjmë fjalë për "ENERGJINË"?
  • A. 

   Krijohet

  • B. 

   Shkatrrohet

  • C. 

   Shndërrohet

  • D. 

   Harxhohet

 • 6. 
  Njesi e tensionit është?
  • A. 

   Amperi

  • B. 

   Njutoni

  • C. 

   Volti

  • D. 

   Omi

 • 7. 
  Me rritjen e rezistencës elektrike:
  • A. 

   Rritet intensiteti

  • B. 

   Zvogëlohet intensiteti

  • C. 

   Zvogëlohet tensioni

  • D. 

   Rritet lartësia

 • 8. 
  Qarku elektrik nuk mund të funksionojë nëse nuk ka:
  • A. 

   Telin përques

  • B. 

   Çelësin

  • C. 

   Burimin

  • D. 

   Llampën

 • 9. 
  Shpejtësia e kryerjes së punës quhet:
  • A. 

   Forcë

  • B. 

   Shpejtësi

  • C. 

   Peshë

  • D. 

   Fuçi

 • 10. 
  Masa matet me:
  • A. 

   Kilogramë

  • B. 

   Wat

  • C. 

   Njuton

  • D. 

   Metër

 • 11. 
  Inercia rritet me rritjen e:
  • A. 

   Masës

  • B. 

   Largësisë

  • C. 

   Lartësisë

  • D. 

   Pjerrtësisë

 • 12. 
  Shtypja është:
  • A. 

   Masa që vepron në një sipërfaqe

  • B. 

   Sipërfaqja që vepron në peshë

  • C. 

   Elektreciteti që vepron në qark elektrik

  • D. 

   Forca që vepron në një sipërfaqe

 • 13. 
  Sa gjendje agregate kemi?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 14. 
  Shpejtësia është në përpjestim të zhdrejtë me:
  • A. 

   Kohën

  • B. 

   Masën

  • C. 

   Gjatësinë

  • D. 

   Forcën

 • 15. 
  Cilat rreze kanë depërtueshmëri më të madhe?
  • A. 

   Gama

  • B. 

   Të gjitha janë të njëjta

  • C. 

   Alfa

  • D. 

   Beta

 • 16. 
  Viskoziteti i lëngjeve:
  • A. 

   Zvogëlohet me zgjatjen e enës

  • B. 

   Rritet me rritjen e temperaturës

  • C. 

   Zvogëlohet me rritjen e temperaturës

  • D. 

   Rritet me zgjatjen e enës

 • 17. 
  Fizika është shkencë:
  • A. 

   E huaj

  • B. 

   Shoqërore

  • C. 

   Natyrore

  • D. 

   E përgjithshme

 • 18. 
  Njësi e kohës është:
  • A. 

   Metri

  • B. 

   Omi

  • C. 

   Herci

  • D. 

   Sekonda

 • 19. 
  Zhvendosja maksimale e trupit ndaj pozitës ekuilibruese quhet:
  • A. 

   Elogacion

  • B. 

   Amplitudë

  • C. 

   Gjatësi valore

  • D. 

   Frekuencë

 • 20. 
  Kur zëri has një pengesë dhe ai reflektohet, pra kthehet prap nga ka ardhur kemi të bëjmë me:
  • A. 

   Efektin Dobler

  • B. 

   Ultrazë

  • C. 

   Infrazë

  • D. 

   Johonë

 • 21. 
  Kur vala reflektohet këndi i rënies është:
  • A. 

   Më i vogël se i reflektimit

  • B. 

   Zero, për shkak se vala nuk reflektohet

  • C. 

   Më i madh se i reflektimit

  • D. 

   I barbartë me këndin e reflektimit

 • 22. 
  Valët e zërit me frekuncë më të lartë se 20.000 Hz quhen:
  • A. 

   Pllaka kuarci

  • B. 

   Ultrazë

  • C. 

   Infrazë

  • D. 

   Efekt piezoelektrik

 • 23. 
  Përques më i mirë është:
  • A. 

   Letra

  • B. 

   Hekuri

  • C. 

   Bakri

  • D. 

   Plastika

 • 24. 
  Forca është madhësi:
  • A. 

   Skalare

  • B. 

   Vektoriale

  • C. 

   E paparashikueshme

  • D. 

   Elektronike

 • 25. 
  Cili është planeti më i madh në sistemin diellor?
  • A. 

   Jupiteri

  • B. 

   Toka

  • C. 

   Saturni

  • D. 

   Marsi

 • 26. 
  Për çka shërbejnë monometrat?
  • A. 

   Matjen e shtypjes së gazeve të mbyllura

  • B. 

   Matjen e shtypjes së gazeve të hapura

  • C. 

   Matjen e shtypjes atmosferike

  • D. 

   Matjen e shtypjes hidrostatike

 • 27. 
  Nëse dendësia e një trupi është më e vogël se lëngu atherë, ai turp në atë lëng:
  • A. 

   Noton

  • B. 

   Lundron

  • C. 

   Pluskon

  • D. 

   Zhtytet

 • 28. 
  Me çka ka të bëjë Ligji i Tretë i Njutonit?
  • A. 

   Me forcën e lëvizjes

  • B. 

   Me forcën e inercisë

  • C. 

   Me forcën e fërkimit

  • D. 

   Me forcën e kundërveprimit

 • 29. 
  Dendësia e ujit është: 
  • A. 

   500 kg/m³

  • B. 

   1500 kg/m³

  • C. 

   1000 kg/m³

  • D. 

   2000 kg/m³

 • 30. 
  Forcat tërheqëse që bashkveprojnë ndërmjet molokulave të së njëjtit lloj quhen forca të:
  • A. 

   Adezionit

  • B. 

   Gravitetit

  • C. 

   Kohezionit

  • D. 

   Korozionit

 • 31. 
  Sa herë thyhet drita në pllakë planparalele?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 32. 
  Çka ndodh me trupat kur janë në gjendje ekuilibrimi?
  • A. 

   Nuk e ndyshojnë pozitat e tyre

  • B. 

   Ndryshojnë pozitat e tyre

  • C. 

   Lëvizin anash dhe largohen nga njëri tjetri

  • D. 

   Rrotullohen rreth boshtit të paramenduar

 • 33. 
  Makina ideale ka rendiment të dobishmërisë: 
  • A. 

   Përafërsisht 1

  • B. 

   Më e vogël se 0.2

  • C. 

   Përafërsisht 0.5

  • D. 

   Më të vogël se 0.7

 • 34. 
  "Nxehtësia rrjedh spontanisht prej trupit të nxehtë në trupin e ftohtë. Është e pamundur për sistemet ciklike që nxehtësia të rrjedh prej trupit të ftohtë në të nxehtë pa kryer punë nga jashtë në sistem". Ky ligj njihet si ligji i:
  • A. 

   Parë i Njutonit

  • B. 

   I parë i Termodinamikës

  • C. 

   Dytë i Njutonit

  • D. 

   I dytë i Termodinamikës

 • 35. 
  Cilat vegla shërbejnë për akumulimin e energjisë elektrike?
  • A. 

   Reostati

  • B. 

   Mikroskopi

  • C. 

   Kondensatorët

  • D. 

   Thjerrat optike

 • 36. 
  Dukuria e përqueshmërisë nuk është e pranishme në:
  • A. 

   Metale

  • B. 

   Gjysmëmetale

  • C. 

   Jometale

  • D. 

   Është e pranishme tek të gjitha

 • 37. 
  Planetet e brendshme kanë këto karakteristika:
  • A. 

   Që të gjithë kanë atmosferë

  • B. 

   Janë të ndërtuar nga gurët dhe në bërthamën e tyre gjenden metale

  • C. 

   Lëvizin me shpejtësi 300.000km/h

  • D. 

   Kanë temperaturë të njëjtë

 • 38. 
  Cila shpejtësi është maksimumi për t'a bërë një anije kozmike që të bëhet satelit artificial i tokës?
  • A. 

   11.1 km/s

  • B. 

   10.7 km/s

  • C. 

   7.9 km/s

  • D. 

   8.5 km/s

 • 39. 
  Cili është njeriu i parë që është rrotulluar rreth Tokës?
  • A. 

   German Titov

  • B. 

   Neil Amstrong

  • C. 

   Juri Gagarini

  • D. 

   Alan Shepard

 • 40. 
  Me zmadhimin e cilës prej këtyre zvogëlohet rezistenca elektrike?
  • A. 

   Zmadhimin e lartësisë së burimit

  • B. 

   Trashjen e përcjellësit

  • C. 

   Ngritjen e shpenzuesit në lartësi të madhe

  • D. 

   Zmadhimin e gjatësisë së përcjellësit