Procurement Coordinator Assessment For Exam

456 Questions | Attempts: 1418

SettingsSettingsSettings
Procurement Coordinator Assessment For Exam - Quiz

Թեստային առաջադրանքը 70% ճիշտ պատասխանած անձը երեք տարի ժամկետով կստանա գնումների համակարգողի լիցենզիա:


Questions and Answers
 • 1. 
  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է պատվիրատուների կողմից, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդված)
  • A. 

   Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

  • B. 

   Ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

  • C. 

   Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են:

 • 2. 
  Պատվիրատու չի կարող հանդիսանալ, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   ՀՀ կենտրոնական բանկը

  • B. 

   Երևանի քաղաքապետարանը

  • C. 

   Առնվազն 33% պետական մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձը

  • D. 

   ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը

 • 3. 
  Գնում կարող է համարվել, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   Միայն նյութական ապրանքների ձեռքբերումը

  • B. 

   Միայն անկանխիկ վճարմամբ ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերումը

  • C. 

   Փոխանակման ձևով ծառայությունների ձեռքբերումը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 4. 
  Շրջանակային համաձայնագիրը, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   Հիմնական պայմանագիր կնքելու նպատակով կնքվող նախնական պայմանագիր է

  • B. 

   Լրացնում է արդեն իսկ կնքված պայմանագրի դրույթները

  • C. 

   Սահմանում է արդեն իսկ կնքված պայմանագրի կողմերի իրավունքների շրջանակը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 5. 
  Գնումների բազային միավորը կազմում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   10 հազ. ՀՀ դրամ

  • B. 

   30 հազ. ՀՀ դրամ

  • C. 

   100 հազ. ՀՀ դրամ

  • D. 

   1 մլն ՀՀ դրամ

 • 6. 
  Պատվիրատու է հանդիսանում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   Մինչև 50% բաժնեմաս ունեցող պետության կամ համայնքային կազմակերպությունները

  • B. 

   Հանրային կազմակերպությունները

  • C. 

   Մասնավոր կազմակերպությունները

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 7. 
  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով պայմանագիր է համարվում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   Երկու կողմերի գրավոր համաձայնությունը

  • B. 

   Գնում կատարելու նպատակով կնքվող գրավոր գործարք

  • C. 

   Պատվիրատուի կողմից մասնակցին առաջարկվող պայմանները

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 8. 
  Ստորև ներկայացված տարբերակներից, ո°րը չի համարվում գնում` համաձայն, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   Լիզինգը

  • B. 

   Փոխանակման ձևով ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերումը

  • C. 

   Արժեթղթերի ձեռքբերումը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 9. 
  Ներկայացված ո՞ր տարբերակներից մեկը չի հանդիսանում մասնակից, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը

  • B. 

   սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները

  • C. 

   անհատ ձեռնարկատերերը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 10. 
  Մասնակից է համարվում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   Այն անձը, ում պատվիրատուն առաջարկում է կնքել պայմանագիր

  • B. 

   Այն անձը, ով պատվիրատուին առաջարկում է կնքել պայմանագիր

  • C. 

   Այն անձը, ով պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնակցում է գնումների գործընթացին

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 11. 
  Հայտ է համարվում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   Հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկը

  • B. 

   Պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնակցին առաջարկվող պայմաններ

  • C. 

   Մասնակցի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջոցը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 12. 
  Ո°ր ձեռքբերումն է կոչվում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   նյութական արժեքների ձեռքբերումը, որոնց համար խորհրդատվության կարիք կա պատվիրատուի մոտ

  • B. 

   ոչ նյութական արժեքների ձեռքբերումը` ֆիզիկական սուբստանցիայից զուրկ ակտիվները

  • C. 

   տեխնիկական բնութագրերը հստակեցնելու համար ձեռքբերվող ոչ նյութական ակտիվները

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 13. 
  Ներկայացված ո°ր տարբերակներից մեկը չի հանդիսանում պատվիրատու, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)
  • A. 

   ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները

  • B. 

   պետության կամ համայնքների հիմնարկները

  • C. 

   ՀՀ հասարակական կազմակերպությունները

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 14. 
  Գնումների իրականացման սկզբունքների թվին է դասվում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)
  • A. 

   Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարության ապահովումը

  • B. 

   Ընտրված մասնակիցների հետ երկարատև հարաբերությունների հաստատումը

  • C. 

   Ազգային արտադրողի շահերի պաշտպանությունը

  • D. 

   Գների կայունության ապահովումը

 • 15. 
  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը տարածվում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)
  • A. 

   ՀՀ տարածքում և դրանից դուրս կատարվող գնումների վրա

  • B. 

   Միայն ՀՀ տարածքում կատարվող գնումների վրա

  • C. 

   Միայն ռեզիդենտ ընտրված մասնակիցներից կատարվող գնումների վրա

  • D. 

   Միայն ռեզիդենտ ընտրված մասնակիցներից ՀՀ տարածքում կատարվող գնումների վրա

 • 16. 
  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի գործողությունը տարածվում է հետևյալ գործարքների վրա, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)
  • A. 

   Մասնաբաժնի ձեռքբերում իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում

  • B. 

   Արժեթղթերի ձեռքբերում

  • C. 

   Ոչ նյութական ապրանքների (արժեքների) ձեռքբերում

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 17. 
  Նշվածներից որը չի հանդիսանում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի նպատակ, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)
  • A. 

   Գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ իրականացումը

  • B. 

   Համարժեք հատուցմամբ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը

  • C. 

   Տնտեսապես շահավետ պայմաններով գնումների կատարումն ապահովելը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 18. 
  Գնումների իրականացման սկզբունքների թվին է դասվում` («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)
  • A. 

   Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարությունը

  • B. 

   Մասնակիցների հետ երկարատև համագործակցությունը

  • C. 

   Ազգային արտադրողի շահերի պաշտպանությունը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 19. 
  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը չի տարածվում` («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)
  • A. 

   Աշխատանքային պայմանագրերի վրա

  • B. 

   Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների վրա

  • C. 

   Պետության կամ համայնքների 50 տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների վրա

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 20. 
  ՀՀ տարածքից դուրս գնումների կատարման կարգը հաստատում է («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)
  • A. 

   ՀՀ Ազգային ժողովը

  • B. 

   ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը

  • C. 

   ՀՀ վարչապետը

  • D. 

   ՀՀ կառավարությունը

 • 21. 
  Գնումների հրավերի և պայմանագրի օրինակելի ձևերը հաստատում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)
  • A. 

   ՀՀ կառավարությունը

  • B. 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • C. 

   Գնումները գնահատող հանձնաժողովը

  • D. 

   Գնումների աջակցման կենտրոնը

 • 22. 
  Գնումների գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի, ներառյալ հրավերի և պայմանագրի օրինակելի ձևերը հաստատում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)
  • A. 

   Գնումների աջակցման կենտրոնը

  • B. 

   Գնահատող հանձնաժողովը

  • C. 

   Լիազորված մարմինը

  • D. 

   գնումները գնահատող հանձնաժողովը

 • 23. 
  ՀՀ կառավարությունը հաստատում է («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)
  • A. 

   Գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամների վարձատրության չափը և կարգը

  • B. 

   Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկը

  • C. 

   Գնումների գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի, ներառյալ հրավերի և պայմանագրի օրինակելի ձևերը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 24. 
  Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությունը բաղկացած է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)
  • A. 

   ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքից, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքից, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքից

  • B. 

   ՀՀ Սահմանադրությունից

  • C. 

   ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքից, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքից, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքից և իրավական այլ ակտերից

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 25. 
  Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)
  • A. 

   «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը

  • B. 

   «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ներկայացմամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • C. 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.