Procurement Coordinator Assessment For Exam

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1452 | Total Attempts: 5,809,424
Questions: 456 | Attempts: 1,460

SettingsSettingsSettings
Procurement Coordinator Assessment For Exam - Quiz

Թեստային առաջադրանքը 70% ճիշտ պատասխանած անձը երեք տարի ժամկետով կստանա գնումների համակարգողի լիցենզիա:


Questions and Answers
 • 1. 

  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է պատվիրատուների կողմից, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդված)

  • A.

   Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

  • B.

   Ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

  • C.

   Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են:

  Correct Answer
  A. Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդված)

  Rate this question:

 • 2. 

  Պատվիրատու չի կարող հանդիսանալ, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   ՀՀ կենտրոնական բանկը

  • B.

   Երևանի քաղաքապետարանը

  • C.

   Առնվազն 33% պետական մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձը

  • D.

   ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը

  Correct Answer
  C. Առնվազն 33% պետական մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 3. 

  Գնում կարող է համարվել, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   Միայն նյութական ապրանքների ձեռքբերումը

  • B.

   Միայն անկանխիկ վճարմամբ ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերումը

  • C.

   Փոխանակման ձևով ծառայությունների ձեռքբերումը

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  C. Փոխանակման ձևով ծառայությունների ձեռքբերումը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 4. 

  Շրջանակային համաձայնագիրը, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   Հիմնական պայմանագիր կնքելու նպատակով կնքվող նախնական պայմանագիր է

  • B.

   Լրացնում է արդեն իսկ կնքված պայմանագրի դրույթները

  • C.

   Սահմանում է արդեն իսկ կնքված պայմանագրի կողմերի իրավունքների շրջանակը

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  A. Հիմնական պայմանագիր կնքելու նպատակով կնքվող նախնական պայմանագիր է
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 5. 

  Գնումների բազային միավորը կազմում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   10 հազ. ՀՀ դրամ

  • B.

   30 հազ. ՀՀ դրամ

  • C.

   100 հազ. ՀՀ դրամ

  • D.

   1 մլն ՀՀ դրամ

  Correct Answer
  D. 1 մլն ՀՀ դրամ
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 6. 

  Պատվիրատու է հանդիսանում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   Մինչև 50% բաժնեմաս ունեցող պետության կամ համայնքային կազմակերպությունները

  • B.

   Հանրային կազմակերպությունները

  • C.

   Մասնավոր կազմակերպությունները

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  B. Հանրային կազմակերպությունները
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 7. 

  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով պայմանագիր է համարվում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   Երկու կողմերի գրավոր համաձայնությունը

  • B.

   Գնում կատարելու նպատակով կնքվող գրավոր գործարք

  • C.

   Պատվիրատուի կողմից մասնակցին առաջարկվող պայմանները

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  B. Գնում կատարելու նպատակով կնքվող գրավոր գործարք
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 8. 

  Ստորև ներկայացված տարբերակներից, ո°րը չի համարվում գնում` համաձայն, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   Լիզինգը

  • B.

   Փոխանակման ձևով ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերումը

  • C.

   Արժեթղթերի ձեռքբերումը

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  C. Արժեթղթերի ձեռքբերումը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 9. 

  Ներկայացված ո՞ր տարբերակներից մեկը չի հանդիսանում մասնակից, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը

  • B.

   սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները

  • C.

   անհատ ձեռնարկատերերը

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  A. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 10. 

  Մասնակից է համարվում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   Այն անձը, ում պատվիրատուն առաջարկում է կնքել պայմանագիր

  • B.

   Այն անձը, ով պատվիրատուին առաջարկում է կնքել պայմանագիր

  • C.

   Այն անձը, ով պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնակցում է գնումների գործընթացին

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  C. Այն անձը, ով պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնակցում է գնումների գործընթացին
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 11. 

  Հայտ է համարվում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   Հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկը

  • B.

   Պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնակցին առաջարկվող պայմաններ

  • C.

   Մասնակցի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջոցը

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  A. Հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 12. 

  Ո°ր ձեռքբերումն է կոչվում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   նյութական արժեքների ձեռքբերումը, որոնց համար խորհրդատվության կարիք կա պատվիրատուի մոտ

  • B.

   ոչ նյութական արժեքների ձեռքբերումը` ֆիզիկական սուբստանցիայից զուրկ ակտիվները

  • C.

   տեխնիկական բնութագրերը հստակեցնելու համար ձեռքբերվող ոչ նյութական ակտիվները

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  B. ոչ նյութական արժեքների ձեռքբերումը` ֆիզիկական սուբստանցիայից զուրկ ակտիվները
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 13. 

  Ներկայացված ո°ր տարբերակներից մեկը չի հանդիսանում պատվիրատու, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  • A.

   ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները

  • B.

   պետության կամ համայնքների հիմնարկները

  • C.

   ՀՀ հասարակական կազմակերպությունները

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  C. ՀՀ հասարակական կազմակերպությունները
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 14. 

  Գնումների իրականացման սկզբունքների թվին է դասվում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  • A.

   Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարության ապահովումը

  • B.

   Ընտրված մասնակիցների հետ երկարատև հարաբերությունների հաստատումը

  • C.

   Ազգային արտադրողի շահերի պաշտպանությունը

  • D.

   Գների կայունության ապահովումը

  Correct Answer
  A. Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարության ապահովումը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 15. 

  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը տարածվում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  • A.

   ՀՀ տարածքում և դրանից դուրս կատարվող գնումների վրա

  • B.

   Միայն ՀՀ տարածքում կատարվող գնումների վրա

  • C.

   Միայն ռեզիդենտ ընտրված մասնակիցներից կատարվող գնումների վրա

  • D.

   Միայն ռեզիդենտ ընտրված մասնակիցներից ՀՀ տարածքում կատարվող գնումների վրա

  Correct Answer
  B. Միայն ՀՀ տարածքում կատարվող գնումների վրա
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 16. 

  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի գործողությունը տարածվում է հետևյալ գործարքների վրա, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  • A.

   Մասնաբաժնի ձեռքբերում իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում

  • B.

   Արժեթղթերի ձեռքբերում

  • C.

   Ոչ նյութական ապրանքների (արժեքների) ձեռքբերում

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  C. Ոչ նյութական ապրանքների (արժեքների) ձեռքբերում
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 17. 

  Նշվածներից որը չի հանդիսանում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի նպատակ, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  • A.

   Գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ իրականացումը

  • B.

   Համարժեք հատուցմամբ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը

  • C.

   Տնտեսապես շահավետ պայմաններով գնումների կատարումն ապահովելը

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  C. Տնտեսապես շահավետ պայմաններով գնումների կատարումն ապահովելը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 18. 

  Գնումների իրականացման սկզբունքների թվին է դասվում` («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  • A.

   Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարությունը

  • B.

   Մասնակիցների հետ երկարատև համագործակցությունը

  • C.

   Ազգային արտադրողի շահերի պաշտպանությունը

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  A. Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարությունը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 19. 

  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը չի տարածվում` («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  • A.

   Աշխատանքային պայմանագրերի վրա

  • B.

   Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների վրա

  • C.

   Պետության կամ համայնքների 50 տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների վրա

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  A. Աշխատանքային պայմանագրերի վրա
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 20. 

  ՀՀ տարածքից դուրս գնումների կատարման կարգը հաստատում է («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  • A.

   ՀՀ Ազգային ժողովը

  • B.

   ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը

  • C.

   ՀՀ վարչապետը

  • D.

   ՀՀ կառավարությունը

  Correct Answer
  D. ՀՀ կառավարությունը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 21. 

  Գնումների հրավերի և պայմանագրի օրինակելի ձևերը հաստատում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  • A.

   ՀՀ կառավարությունը

  • B.

   ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • C.

   Գնումները գնահատող հանձնաժողովը

  • D.

   Գնումների աջակցման կենտրոնը

  Correct Answer
  B. ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 22. 

  Գնումների գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի, ներառյալ հրավերի և պայմանագրի օրինակելի ձևերը հաստատում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  • A.

   Գնումների աջակցման կենտրոնը

  • B.

   Գնահատող հանձնաժողովը

  • C.

   Լիազորված մարմինը

  • D.

   գնումները գնահատող հանձնաժողովը

  Correct Answer
  C. Լիազորված մարմինը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 23. 

  ՀՀ կառավարությունը հաստատում է («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  • A.

   Գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամների վարձատրության չափը և կարգը

  • B.

   Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկը

  • C.

   Գնումների գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի, ներառյալ հրավերի և պայմանագրի օրինակելի ձևերը

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  A. Գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամների վարձատրության չափը և կարգը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 24. 

  Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությունը բաղկացած է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  • A.

   ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքից, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքից, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքից

  • B.

   ՀՀ Սահմանադրությունից

  • C.

   ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքից, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքից, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքից և իրավական այլ ակտերից

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  D. Բոլոր պատասխանները սխալ են
  Explanation
  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 25. 

  Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  • A.

   «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը

  • B.

   «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ներկայացմամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • C.

   ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  D. Բոլոր պատասխանները սխալ են
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 26. 

  Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեն, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված)

  • A.

   ՀՀ բանկային համակարգի նկատմամբ ժամկետանց պարտքեր ունեցող անձինք

  • B.

   Տարեկան 20 մլն դրամը չգերազանցող շրջանառություն ունեցող անձինք

  • C.

   Սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքեր ունեցող անձինք

  • D.

   Օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձինք

  Correct Answer
  C. Սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքեր ունեցող անձինք
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 27. 

  Գնումներին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում չեն ընդգրկվում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված)

  • A.

   Որպես ընտրված մասնակից՝ պայմանագիր կնքելուց ավելի քան մեկ անգամ հրաժարված անձինք

  • B.

   Գնումների գործընթացում կեղծ տվյալներ ներկայացրած անձինք

  • C.

   Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների լուրջ խախտումներ կատարած անձինք

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  D. Բոլոր պատասխանները սխալ են
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 28. 

  Գնումներին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակը հրապարակում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված)

  • A.

   ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • B.

   ՀՀ կառավարությունը

  • C.

   Գնումների աջակման կենտրոնը

  • D.

   Գնումները գնահատող հանձնաժողովը

  Correct Answer
  A. ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 29. 

  Անձը գնումներին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ընդգրկվում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված)

  • A.

   6 ամսից մինչև 3 տարի ժամկետով՝ ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա

  • B.

   1-ից մինչև 3 տարի ժամկետով՝ ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա

  • C.

   6 ամսից մինչև 3 տարի ժամկետով՝ բողոքարկման խորհրդի որոշման հիման վրա

  • D.

   1-ից մինչև 3 տարի ժամկետով՝ բողոքարկման խորհրդի որոշման հիման վրա

  Correct Answer
  C. 6 ամսից մինչև 3 տարի ժամկետով՝ բողոքարկման խորհրդի որոշման հիման վրա
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 30. 

  Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեն` («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված)

  • A.

   ՀՀ ապահովագրական ընկերություններին ժամկետանց պարտքեր ունեցող անձինք

  • B.

   ՀՀ կենտրոնական բանկի նկատմամբ ժամկետանց պարտքեր ունեցող կազմակերպությունները

  • C.

   Սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքեր ունեցող անձինք

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  C. Սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքեր ունեցող անձինք
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 31. 

  Գնումներին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձի մասնակցությունը կարող է սահմանափակվել, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված)

  • A.

   Ազգային անվտանգության խորհրդի որոշմամբ

  • B.

   ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ ելնելով ազգային անվտանգության շահերից

  • C.

   ՀՀ վարչապետի որոշմամբ՝ ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության առաջարկով

  • D.

   Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշմամբ՝ ելնելով ազգային անվտանգության շահերից

  Correct Answer
  B. ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ ելնելով ազգային անվտանգության շահերից
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 32. 

  Գնումների գործընթացին արգելվում է հետևյալ անձանց միաժամանակյա մասնակցությունը, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված)

  • A.

   Միևնույն ֆիզիկական անձի՝ առնվազն 33% մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձինք

  • B.

   Միևնույն ֆիզիկական անձի՝ առնվազն 50% մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձինք

  • C.

   Օֆշորային գոտում գրանցված միևնույն մասնակիցն ունեցող իրավաբանական անձինք

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  B. Միևնույն ֆիզիկական անձի՝ առնվազն 50% մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձինք
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 33. 

  Գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք ունի («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված)

  • A.

   Ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից

  • B.

   Ցանկացած անձ, ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող անձինք

  • C.

   «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից լիցենզավորված ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  A. Ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 34. 

  Գնումների գործընթացին որևէ անձի մասնակցությունը կարող է սահմանափակվել միայն. («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված)

  • A.

   Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ

  • B.

   Պատվիրատուի ղեկավարի հրամանով

  • C.

   ՀՀ կառավարության որոմամբ, եթե դա անհրաժեշտ է ՀՀ ազգային անվտանգության և պաշտպանության ապահովման համար

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  C. ՀՀ կառավարության որոմամբ, եթե դա անհրաժեշտ է ՀՀ ազգային անվտանգության և պաշտպանության ապահովման համար
  Explanation
  . («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 35. 

  Պատվիրատուն կազմում է գնման ընթացակարգի արձանագրություն, երբ, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված)

  • A.

   Գնման գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը

  • B.

   Ընտրված մասնակից է հանդիսանում ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձը

  • C.

   Գնման առարկա է հանդիսանում ոչ նյութական ապրանքը (արժեքը)

  • D.

   Ընտրված մասնակիցը հրաժարվում է պայմանագիր կնքելուց

  Correct Answer
  A. Գնման գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 36. 

  Գնման ընթացակարգի արձանագրությունը չի պարունակում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված)

  • A.

   Գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը

  • B.

   Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների տվյալները

  • C.

   Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  D. Բոլոր պատասխանները սխալ են
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 37. 

  Գաղտնիք չպարունակող գնման ընթացակարգի արձանագրության ստացման պահանջի դեպքում, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված)

  • A.

   Պատվիրատուն պարտավոր է մերժել արձանագրության տրամադրման պահանջը

  • B.

   Պատվիրատուն պարտավոր է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրել պատճենը

  • C.

   Պատվիրատուն պարտավոր է 5 օրացուցային օրվա ընթացքում տրամադրել պատճենը

  • D.

   Տեղեկատվությունը տրամադրվում է պատվիրատուի հայեցողությամբ

  Correct Answer
  C. Պատվիրատուն պարտավոր է 5 օրացուցային օրվա ընթացքում տրամադրել պատճենը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 38. 

  Պատվիրատուն պարտավոր է գնման ընթացակարգի արձանագրության կամ դրա մաս կազմող փաստաթղթերի պատճենը տրամադրել ցանկացած անձի, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված)

  • A.

   Նման պահանջ ստանալուց 10 օրացուցային օրվա ընթացքում

  • B.

   Նման պահանջ ստանալուց մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

  • C.

   Նման պահանջ ստանալուց 5 օրացուցային օրվա ընթացքում

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  C. Նման պահանջ ստանալուց 5 օրացուցային օրվա ընթացքում
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 39. 

  Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու դեպքում պատվիրատուն գնման գործընթացի մասին լիազոր մարմին է ներկայացնում հաշվետվություն, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված)

  • A.

   3 օրացուցային օրվա ընթացքում

  • B.

   7 աշխատանքային օրվա ընթացքում

  • C.

   10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  D. Բոլոր պատասխանները սխալ են
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 40. 

  Բաց ընթացակարգով գնման դեպքում պատվիրատուն կարող է հայտարարել պայմանագիր կնքելու իր որոշման մասին, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  • A.

   Բացառապես` հայտարարությունը բոլոր մասնակիցներին ուղարկելու միջոցով

  • B.

   ՀՀ ֆինանսների նախարարության ինտերնետային էջում

  • C.

   Արդյունքների ամփոփման նիստում` անկախ բոլոր մասնակիցների ներկայությունից

  • D.

   Առնվազն 5000 տպաքանակ ունեցող տպագիր մամուլում

  Correct Answer
  B. ՀՀ ֆինանսների նախարարության ինտերնետային էջում
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 41. 

  Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  • A.

   Ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների վերաբերյալ

  • B.

   Հայտարարության անգործության ժամկետի վերաբերյալ

  • C.

   Հայտերի գնահատման վերաբերյալ

  • D.

   Բոլոր պատասխանները ճիշտ են

  Correct Answer
  D. Բոլոր պատասխանները ճիշտ են
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 42. 

  Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում հայտարարության անգործության ժամկետը կազմում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  • A.

   Առնվազն 10 օրացուցային օր

  • B.

   Առավելագույնը 10 աշխատանքային օր

  • C.

   Առնվազն 5 օրացուցային օր

  • D.

   Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր

  Correct Answer
  A. Առնվազն 10 օրացուցային օր
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 43. 

  Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը չգերազանցող գնումների դեպքում հայտարարության անգործության ժամկետը կազմում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  • A.

   Առնվազն 3 օրացուցային օր

  • B.

   Առավելագույնը 3 աշխատանքային օր

  • C.

   Առնվազն 5 օրացուցային օր

  • D.

   Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր

  Correct Answer
  C. Առնվազն 5 օրացուցային օր
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 44. 

  Հայտարարության անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  • A.

   Հայտ են ներկայացրել միայն օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձինք

  • B.

   Հայտ է ներկայացրել միայն մեկ մասնակից

  • C.

   Հայտ են ներկայացրել առավելագույնը երեք մասնակից

  • D.

   Հայտ են ներկայացրել նախկինում ընտրված մասնակից հանդիսացող անձինք

  Correct Answer
  B. Հայտ է ներկայացրել միայն մեկ մասնակից
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 45. 

  Հայտարարության անգործության ժամկետում կնքված պայմանագիրը, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  • A.

   Առոչինչ է

  • B.

   Ենթակա չէ վերանայման

  • C.

   Հիմնավոր բողոքի դեպքում կարող է կասեցվել

  • D.

   Հիմնավոր բողոքի բացակայության դեպքում պահպանում է իրավական ուժը

  Correct Answer
  A. Առոչինչ է
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 46. 

  Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքված պայմանագիրը համարվում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  • A.

   Չեղյալ

  • B.

   Առոչինչ

  • C.

   Ուժը կորցրած

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  B. Առոչինչ
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 47. 

  Ինչով են կարգավորվում գնման հետ կապված կողմերի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ չկարգավորված հարաբերությունները, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  • A.

   Պայմանագրով

  • B.

   Շրջանակային համաձայնագրով

  • C.

   ՀՀ աշխատանքային պայմանագրով

  • D.

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

  Correct Answer
  A. Պայմանագրով
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 48. 

  Պայմանագրի կնքմանը հաջորդող 7 օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում հայտարարություն այն դեպքում, երբ պայմանագրի գինը գերազանցում է, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված)

  • A.

   1 մլն ՀՀ դրամը

  • B.

   100 հազ. ՀՀ դրամը

  • C.

   Նվազագույն աշխատավարձը

  • D.

   400 հազ. ՀՀ դրամը

  Correct Answer
  A. 1 մլն ՀՀ դրամը
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 49. 

  Կնքված պայմանագրի մասին պատվիրատուի կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացված հայտարարությունը պարունակում է տեղեկատվություն հետևյալի վերաբերյալ, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված)

  • A.

   Գնման կիրառված ընթացակարգը

  • B.

   Ընտրության հիմնավորումը

  • C.

   Ընտրված մասնակցի անվանումը և հասցեն

  • D.

   Բոլոր պատասխանները ճիշտ են

  Correct Answer
  D. Բոլոր պատասխանները ճիշտ են
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված)

  Rate this question:

 • 50. 

  Մասնակցի կողմից հակաօրինական տնտեսական գործունեություն իրականացնելու փաստն ի հայտ գալու օրը պատվիրատուն, («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված)

  • A.

   Տեղեկացնում է իրավապահ մարմիններին` առանց մասնակցին հայտնելու նման որոշման հիմքը

  • B.

   Տեղեկացնում է միայն մասնակցին` պահանջելով հիմնավոր բացատրություն

  • C.

   Տեղեկացնում է իրավապահ մարմիններին` նման որոշման հիմքը հայտնելով նաև մասնակցին

  • D.

   Որևէ գործողություն չի ձեռնարկում

  Correct Answer
  C. Տեղեկացնում է իրավապահ մարմիններին` նման որոշման հիմքը հայտնելով նաև մասնակցին
  Explanation
  («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված)

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.