Test Your Knowledge On This Love Quotes Quiz

15 Questions

Settings
Please wait...
Test Your Knowledge On This Love Quotes Quiz

Test your knowledge on this Love Quotes Quiz. Take this quiz & find out how much know about love quotes


Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   Thomas Jefferson

  • B. 

   Helen Keller

  • C. 

   Virgil

  • D. 

   George Bernard Shaw

 • 2. 
  • A. 

   Steve Jobs

  • B. 

   Theodore Roosevelt

  • C. 

   Helen Keller

  • D. 

   Fran Lebowitz

 • 3. 
  • A. 

   Confucius

  • B. 

   Friedrich Nietzche

  • C. 

   Samuel Godwyn

  • D. 

   Oprah Winfrey

 • 4. 
  • A. 

   Fran Lebowitz

  • B. 

   George Carlin

  • C. 

   Samuel Godwyn

  • D. 

   Helen Keller

 • 5. 
  • A. 

   Oprah Winfrey

  • B. 

   Diane Sawyer

  • C. 

   Samuel Godwyn

  • D. 

   Voltaire

 • 6. 
  • A. 

   Henry David Thoreau

  • B. 

   J.K. Rowling

  • C. 

   Oscar Wilde

  • D. 

   Cicero

 • 7. 
  • A. 

   Bertrand Russell

  • B. 

   Oprah Winfrey

  • C. 

   Woody Allen

  • D. 

   Oscar Wilde

 • 8. 
  • A. 

   Charles Dickens

  • B. 

   Woody Allen

  • C. 

   Fidel Castro

  • D. 

   Oscar Wilde

 • 9. 
  • A. 

   Lily Tomlin

  • B. 

   Oscar Wilde

  • C. 

   Socrates

  • D. 

   Robert Frost

 • 10. 
  • A. 

   Oscar Wilde

  • B. 

   Lily Tomlin

  • C. 

   Benjamin Franklin

  • D. 

   Eleanor Roosevelt

 • 11. 
  • A. 

   Thomas Jefferson

  • B. 

   Charles Dickens

  • C. 

   Eleanor Roosevelt

  • D. 

   Voltaire

 • 12. 
  • A. 

   Woody Allen

  • B. 

   Confucius

  • C. 

   Voltaire

  • D. 

   Fidel Castro

 • 13. 
  • A. 

   George Bernard Shaw

  • B. 

   Voltaire

  • C. 

   Kurt Vonnegut

  • D. 

   Lao-Tzu

 • 14. 
  • A. 

   Voltaire

  • B. 

   Martin Luther King Jr.

  • C. 

   J.K. Rowling

  • D. 

   Oprah Winfrey

 • 15. 
  • A. 

   Winston Churchill

  • B. 

   Voltaire

  • C. 

   J.K. Rowling

  • D. 

   Robert Frost