Poziom Operacyjny - Systemy Transmisji MorskICH Informacji Bezpieczeństwa I Urządzenia Do ICH Odbioru

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1518 | Total Attempts: 5,452,476
Questions: 20 | Attempts: 195

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Systemy Transmisji MorskICH Informacji Bezpieczestwa I Urzdzenia Do ICH Odbioru - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Która z częstotliwości stanowi podstawową (międzynarodową) częstotliwość transmisji w systemie NAVTEX:

  • A.

   518 kHz

  • B.

   4125 kHz

  • C.

   4209,5 kHz

  Correct Answer
  A. 518 kHz
  Explanation
  518 kHz jest podstawową (międzynarodową) częstotliwością transmisji w systemie NAVTEX.

  Rate this question:

 • 2. 

  W przypadku transmisji na częstotliwości 518 kHz zasięg systemu NAVTEX wynosi:

  • A.

   350 – 1000 Mm

  • B.

   30 Mm

  • C.

   200 – 400 Mm

  Correct Answer
  C. 200 – 400 Mm
  Explanation
  The correct answer is 200 - 400 Mm. This means that the range of the NAVTEX system when transmitting on a frequency of 518 kHz is between 200 and 400 nautical miles.

  Rate this question:

 • 3. 

  Zasięg stacji systemu NAVTEX jest największy:

  • A.

   W dzień

  • B.

   W nocy

  • C.

   Rano

  Correct Answer
  B. W nocy
  Explanation
  The correct answer is "w nocy" because during the night, the atmospheric conditions are typically more stable, which allows for longer range transmission of NAVTEX signals. Additionally, there is less interference from other radio signals during nighttime hours, further enhancing the range of the NAVTEX station. This makes it the time when the NAVTEX system has the greatest coverage.

  Rate this question:

 • 4. 

  W jaki sposób dokonuje się w odbiorniku NAVTEX ustawienia stacji?

  • A.

   Przez wpisanie nazwy stacji

  • B.

   Przez podanie pozycji geograficznej odbiornika

  • C.

   Przez ustawienie litery odpowiadającej nazwie stacji

  Correct Answer
  C. Przez ustawienie litery odpowiadającej nazwie stacji
  Explanation
  In odbiorniku NAVTEX, the setting of the station is done by selecting the letter corresponding to the name of the station. This means that the user needs to choose the letter that corresponds to the desired station from the available options. This allows the user to tune in to the specific station they want to receive information from.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ustawienia rodzaju odbieranych informacji w odbiorniku NAVTEX dokonuję się przez:

  • A.

   Wpisanie nazwy informacji

  • B.

   Wpisanie numeru informacji

  • C.

   Ustawienie litery odpowiadającej typowi informacji

  Correct Answer
  C. Ustawienie litery odpowiadającej typowi informacji
  Explanation
  The correct answer states that the settings for the type of information received in the NAVTEX receiver are made by setting the letter corresponding to the type of information. This means that the user can select the type of information they want to receive by choosing the corresponding letter on the NAVTEX receiver.

  Rate this question:

 • 6. 

  „ZCZC JA23” w nagłówku komunikatu odebranego ze stacji NAVTEX oznacza komunikat:

  • A.

   Nadany przez stację „A”

  • B.

   Komunikat nadany przez stację „J”

  • C.

   Dotyczący ostrzeżenia meteorologicznego

  Correct Answer
  B. Komunikat nadany przez stację „J”
  Explanation
  The correct answer is "komunikat nadany przez stację „J”". This is because in the given header "ZCZC JA23", "JA" represents the station identifier. Therefore, the message was sent by station "J".

  Rate this question:

 • 7. 

  Jakie komunikaty będą zawsze odbierane i drukowane/wyświetlane przez odbiornik systemu NAVTEX

  • A.

   Ostrzeżenia meteorologiczne

  • B.

   Prognozy pogody

  • C.

   Raporty lodowe

  Correct Answer
  A. Ostrzeżenia meteorologiczne
  Explanation
  The correct answer is "ostrzeżenia meteorologiczne" (meteorological warnings). The question asks which messages will always be received and printed/displayed by the NAVTEX system receiver. This implies that regardless of other factors, such as location or time, meteorological warnings will always be received and displayed by the NAVTEX system.

  Rate this question:

 • 8. 

  Sekwencja „NNN” w wydruku komunikatu odbiornika NAVTEX oznacza komunikat:

  • A.

   Pilny

  • B.

   Odebrany poprawnie

  • C.

   Odebrany ze stopą błędu większą niż 4%

  Correct Answer
  C. Odebrany ze stopą błędu większą niż 4%
  Explanation
  The sequence "NNN" in the NAVTEX receiver message printout indicates that the message has been received with an error rate greater than 4%.

  Rate this question:

 • 9. 

  Odbiornik systemu NAVTEX odbiera i drukuje/wyświetla:

  • A.

   Wszystkie komunikaty z zaprogramowanych stacji

  • B.

   Wszystkie komunikaty dotyczące ostrzeżeń nawigacyjnych, meteorologicznych i informacji o akcjach SAR ze wszystkich stacji w zasięgu odbioru

  • C.

   Wszystkie komunikaty dotyczące ostrzeżeń nawigacyjnych, meteorologicznych i informacji o akcjach SAR z zaprogramowanych stacji

  Correct Answer
  C. Wszystkie komunikaty dotyczące ostrzeżeń nawigacyjnych, meteorologicznych i informacji o akcjach SAR z zaprogramowanych stacji
  Explanation
  The NAVTEX receiver receives and prints/displays all messages regarding navigational warnings, meteorological information, and SAR actions from programmed stations.

  Rate this question:

 • 10. 

  Częstotliwość 490 kHz stosowana jest w systemie NAVTEX:

  • A.

   Do retransmisji komunikatów nadawanych na częstotliwości 518 kHz

  • B.

   Do transmisji komunikatów w rejonach polarnych

  • C.

   Do transmisji komunikatów w językach innych niż angielski (narodowych)

  Correct Answer
  C. Do transmisji komunikatów w językach innych niż angielski (narodowych)
  Explanation
  The frequency 490 kHz is used for transmitting messages in languages other than English (national languages) in the NAVTEX system.

  Rate this question:

 • 11. 

  Częstotliwość 4209,5 kHz stosowana jest w systemie NAVTEX do transmisji komunikatów:

  • A.

   W rejonach tropikalnych

  • B.

   W rejonach objętych akcją SAR

  • C.

   Dotyczących akcji SAR

  Correct Answer
  A. W rejonach tropikalnych
  Explanation
  The frequency 4209.5 kHz is used in the NAVTEX system to transmit messages in tropical regions. NAVTEX is a worldwide automated system for broadcasting maritime safety information, including weather forecasts, navigational warnings, and search and rescue (SAR) information. Since the question specifically mentions tropical regions, it suggests that this frequency is specifically used for transmitting messages related to maritime safety in those areas.

  Rate this question:

 • 12. 

  Nadanie komunikatowi NAVTEX numeru 00 (np. JD00) spowoduje, że:

  • A.

   Komunikat o tym numerze zostanie zignorowany

  • B.

   Wszystkie odbiorniki NAVTEX znajdujące się w zasięgu stacji nadającej wydrukują/wyświetlą tak oznaczony komunikat, niezależnie od dokonanego przez użytkownika ustawienia stacji

  • C.

   Komunikat nadany został o godz. 0000 UTC

  Correct Answer
  B. Wszystkie odbiorniki NAVTEX znajdujące się w zasięgu stacji nadającej wydrukują/wyświetlą tak oznaczony komunikat, niezależnie od dokonanego przez użytkownika ustawienia stacji
  Explanation
  If the message is assigned the NAVTEX number 00 (e.g. JD00), all NAVTEX receivers within range of the transmitting station will print/display the message, regardless of the user's station settings.

  Rate this question:

 • 13. 

  Stacje NAVTEX powtarzają w kolejnych transmisjach komunikaty:

  • A.

   Tak długo, dopóki nie ustanie powód, dla którego dany komunikat jest nadawany

  • B.

   Przez 7 dni

  • C.

   Dwa razy

  Correct Answer
  A. Tak długo, dopóki nie ustanie powód, dla którego dany komunikat jest nadawany
  Explanation
  The correct answer is "tak długo, dopóki nie ustanie powód, dla którego dany komunikat jest nadawany" which means "as long as the reason for which the message is being broadcasted does not cease". This indicates that the NAVTEX stations will continue to repeat the messages until the issue or reason for the communication is resolved or no longer relevant.

  Rate this question:

 • 14. 

  W przypadku awarii odbiornika systemu NAVTEX komunikaty nadawane przez stacje systemu NAVTEX mogą być odebrane za pomocą:

  • A.

   Odbiornika EGC

  • B.

   Odbiornika przystosowanego do odbioru map faksymilowych

  • C.

   Odbiornika NBDP

  Correct Answer
  C. Odbiornika NBDP
  Explanation
  In the event of a NAVTEX receiver failure, the messages transmitted by NAVTEX stations can be received using an NBDP receiver.

  Rate this question:

 • 15. 

  Selekcja odbieranych w terminalach EGC SafetyNet informacji MSI odbywa się na podstawie pozycji odbiornika oraz dokonanych przez operatora ustawień. W przypadku braku aktualnej pozycji przez okres dłuższy niż 12 godzin odbiornik EGC będzie:

  • A.

   Zapisywał i/lub drukował wszystkie odebrane informacje

  • B.

   Wszystkie odebrane informacje ignorował (odrzucał)

  • C.

   Zapisywał i drukował informacje przychodzące z priorytetem DISTRESS i URGENT

  Correct Answer
  A. Zapisywał i/lub drukował wszystkie odebrane informacje
  Explanation
  The correct answer is "zapisywał i/lub drukował wszystkie odebrane informacje" because it states that the EGC receiver will save and/or print all received information. This means that even if there is no current position for a period longer than 12 hours, the receiver will still record and/or print all the information it receives.

  Rate this question:

 • 16. 

  System EGC SafetyNET służy do przekazywania morskich informacji bezpieczeństwa między innymi do:

  • A.

   Pojedynczych statków

  • B.

   Do wszystkich statków określonej bandery

  • C.

   Do wszystkich statków znajdujących się w zdefiniowanym obszarze (kołowym lub prostokątnym).

  Correct Answer
  C. Do wszystkich statków znajdujących się w zdefiniowanym obszarze (kołowym lub prostokątnym).
  Explanation
  The correct answer is "do wszystkich statków znajdujących się w zdefiniowanym obszarze (kołowym lub prostokątnym)". The System EGC SafetyNET is used to transmit maritime safety information to all ships located within a defined area, whether it is circular or rectangular in shape. This means that all ships within the specified area will receive the safety information through the system.

  Rate this question:

 • 17. 

  W systemie EGC SafetyNET morskie informacje bezpieczeństwa mogą być adresowane do:

  • A.

   Wszystkich statków w zasięgu odbioru

  • B.

   Wszystkich statków określonej bandery

  • C.

   Wszystkich statków określonego armatora

  Correct Answer
  A. Wszystkich statków w zasięgu odbioru
  Explanation
  In the EGC SafetyNET system, safety information can be addressed to all ships within range of reception. This means that any ship that is able to receive the information will be able to access it. This ensures that all ships in the vicinity are aware of any safety-related information that may be relevant to them.

  Rate this question:

 • 18. 

  Informacje dotyczące systemów transmisji morskich informacji bezpieczeństwa znajdują się w:

  • A.

   ALRS vol. 1

  • B.

   ALRS vol. 2

  • C.

   ALRS vol. 3

  Correct Answer
  C. ALRS vol. 3
  Explanation
  The correct answer is ALRS vol. 3. This volume contains information about maritime safety information transmission systems.

  Rate this question:

 • 19. 

  W rejonach tropikalnych zasięg stacji systemu NAVTEX nadających na 518 kHz jest

  • A.

   Większy niż w strefach umiarkowanych

  • B.

   Mniejszy niż w strefach umiarkowanych

  • C.

   Taki sam jak w strefach umiarkowanych

  Correct Answer
  B. Mniejszy niż w strefach umiarkowanych
  Explanation
  In tropical regions, the range of NAVTEX stations broadcasting on 518 kHz is smaller than in moderate zones.

  Rate this question:

 • 20. 

  Odbiór MSI z użyciem systemu EGC SafetyNet możliwy jest:

  • A.

   W każdym rejonie świata

  • B.

   Wyłącznie w zasięgu satelitów systemu INMARSAT

  • C.

   Tylko w rejonach podbiegunowych

  Correct Answer
  B. Wyłącznie w zasięgu satelitów systemu INMARSAT
  Explanation
  MSI (Maritime Safety Information) reception using the EGC (Enhanced Group Call) SafetyNet system is only possible within the coverage area of the INMARSAT satellite system. This means that the correct answer is "wyłącznie w zasięgu satelitów systemu INMARSAT" which translates to "only within the coverage area of the INMARSAT satellite system".

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.