Poziom Operacyjny - Ratownictwo Morskie

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1429 | Total Attempts: 6,065,044
Questions: 28 | Attempts: 440

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Ratownictwo Morskie - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Szczegóły dotyczące tworzenia i uaktualniania rozkładu alarmowego znaleźć można w następującym akcie prawnym:

  • A.

   Międzynarodowej konwencji SOLAS

  • B.

   Poradniku IAMSAR

  • C.

   Międzynarodowym kodeksie środków ratunkowych LSA

  Correct Answer
  A. Międzynarodowej konwencji SOLAS
  Explanation
  The correct answer is "Międzynarodowej konwencji SOLAS" because the question asks for the legal act that provides details on creating and updating an alarm schedule. Out of the three options given, only the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) is a legal act that covers maritime safety and includes regulations for alarm schedules. The other options, IAMSAR and LSA, are guidelines and codes related to search and rescue and lifesaving appliances, respectively, but they do not specifically address alarm schedules.

  Rate this question:

 • 2. 

  Region SAR (Search and Rescue Region – SRR) to obszar:

  • A.

   Odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo danego państwa

  • B.

   Który nadzorowany jest przez najbliższą Brzegową Stację Ratowniczą

  • C.

   Na którym prowadzona jest akcja poszukiwawczo-ratownicza

  Correct Answer
  A. Odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo danego państwa
  Explanation
  The correct answer refers to the responsibility for search and rescue operations of a particular country. This responsibility is overseen by the nearest Coastal Rescue Station and applies to the area where the search and rescue operation is being conducted.

  Rate this question:

 • 3. 

  Jak często wg SOLAS powinny odbywać się ćwiczebne alarmy opuszczania statku ,na statku towarowym:

  • A.

   Alarm pożarowy i opuszczania statku co najmniej raz w miesiącu, alarm innych zagrożeń nie rzadziej niż co dwa miesiące

  • B.

   Alarm pożarowy i opuszczania statku co najmniej raz w miesiącu, alarm innych zagrożenie rzadziej niż co trzy miesiące

  • C.

   Alarm pożarowy i opuszczania statku nie rzadziej niż co trzy miesiące, alarm innych zagrożenie rzadziej niż raz na pół roku

  Correct Answer
  B. Alarm pożarowy i opuszczania statku co najmniej raz w miesiącu, alarm innych zagrożenie rzadziej niż co trzy miesiące
  Explanation
  According to SOLAS regulations, on a cargo ship, fire and abandon ship drills should be conducted at least once a month, while drills for other hazards should be conducted no less than once every three months. This ensures that the crew is well-prepared and trained to handle emergencies and evacuate the ship safely in case of a fire or other threats.

  Rate this question:

 • 4. 

  W jakich alarmach ćwiczebnych przeprowadzanych na statkach towarowych powinni brać udział pasażerowie:

  • A.

   We wszystkich alarmach ćwiczebnych, stawiając się w miejscu zbiórki

  • B.

   Tylko w alarmie ćwiczebnym opuszczania statku, stawiając się w miejscu zbiórki

  • C.

   Udział pasażerów w alarmach ćwiczebnych nie jest wymagany

  Correct Answer
  A. We wszystkich alarmach ćwiczebnych, stawiając się w miejscu zbiórki
  Explanation
  Pasażerowie powinni brać udział we wszystkich alarmach ćwiczebnych na statkach towarowych i stawiać się w miejscu zbiórki. This means that passengers should participate in all emergency drills and gather at the designated meeting point.

  Rate this question:

 • 5. 

  Radiopława EPIRB służy do powiadamiania o niebezpieczeństwie poprzez wykorzystanie :

  • A.

   Systemu satelitarnego COSPAS - SARSAT

  • B.

   Systemu satelitarnego INMARSAT

  • C.

   Zarówno systemu satelitarnego COSPAS – SARSAT, jak i sytemu INMARSAT

  Correct Answer
  C. Zarówno systemu satelitarnego COSPAS – SARSAT, jak i sytemu INMARSAT
  Explanation
  The correct answer is "both the COSPAS-SARSAT satellite system and the INMARSAT system". A Radiopława EPIRB is used to notify about danger by utilizing both the COSPAS-SARSAT satellite system and the INMARSAT system.

  Rate this question:

 • 6. 

  Co oznacza następujący symbol:

  • A.

   Transponder radarowy SART

  • B.

   Radiopławę EPIRB

  • C.

   Reflektor radarowy

  Correct Answer
  A. Transponder radarowy SART
  Explanation
  The symbol "transponder radarowy SART" refers to a radar transponder Search and Rescue Transmitter. This device is used in maritime emergencies to aid in locating and rescuing ships or individuals in distress. When activated, the SART transmits a series of radar signals that can be detected by nearby ships or aircraft, helping them to locate the source of the distress signal. It is an essential piece of equipment for ensuring the safety and security of maritime operations.

  Rate this question:

 • 7. 

  Do jakiego rodzaju akcji „człowiek za burtą” nie jest zalecany zwrot Scharnova (manewr powrotu na kontrkurs):

  • A.

   Akcji natychmiastowej – wypadek jest zauważony z mostka

  • B.

   Akcji opóźnionej – wypadek został zauważony przez świadka, który przekazał informację na mostek

  • C.

   Akcji zaginięcia człowieka – czas nieobecności członka załogi nie jest znany

  Correct Answer
  A. Akcji natychmiastowej – wypadek jest zauważony z mostka
  Explanation
  The Scharnov maneuver, also known as the man overboard maneuver, is a procedure used to recover a person who has fallen overboard from a ship. In this question, the correct answer is that the Scharnov maneuver is not recommended for immediate actions where the accident is observed from the bridge. This means that if the accident is immediately noticed by the crew on the bridge, there are other more appropriate actions that can be taken to rescue the person overboard, rather than using the Scharnov maneuver.

  Rate this question:

 • 8. 

  Jaki wzór poszukiwania jest najbardziej efektywny, gdy mamy do czynienia z wypadnięciem człowieka za burtę (akcja natychmiastowa):

  • A.

   Poszukiwanie trasami równoległymi

  • B.

   Wzór powiększającego się kwadratu lub wzór poszukiwania sektorowego

  • C.

   Skoordynowane poszukiwanie (samolot i statek) kursami kroczącymi

  Correct Answer
  B. Wzór powiększającego się kwadratu lub wzór poszukiwania sektorowego
  Explanation
  The most effective method for search and rescue when a person falls overboard (immediate action) is to use the expanding square or sector search pattern. This method involves expanding the search area in the shape of a square or a sector, systematically covering the surrounding area in an organized manner. This allows for a thorough search and increases the chances of locating the missing person quickly. Coordinated search efforts between a plane and a ship using parallel courses may also be effective, but the expanding square or sector search pattern is specifically designed for immediate action in such situations.

  Rate this question:

 • 9. 

  Jaka flaga Międzynarodowego kodu sygnałowego informuje o sytuacji „Człowiek za burtą”:

  • A.

   Flaga „B”

  • B.

   Flaga „O”

  • C.

   Flaga „M”

  Correct Answer
  B. Flaga „O”
  Explanation
  The correct answer is "Flaga „O”". In the International Code of Signals, the flag "O" represents the situation "Man overboard". This flag is used to indicate that a person has fallen into the water and immediate action is required to rescue them.

  Rate this question:

 • 10. 

  Raporty sytuacyjne o przebiegu akcji SAR, przesyłane przez OSC do SMC, to :

  • A.

   SITREP

  • B.

   SARREP

  • C.

   ON SCENE REP

  Correct Answer
  A. SITREP
  Explanation
  The correct answer is SITREP. SITREP stands for Situation Report, which is a report sent by the On Scene Commander (OSC) to the Search and Rescue Mission Coordinator (SMC). It provides information about the current situation and progress of the SAR operation. SARREP stands for Search and Rescue Report, which is a more detailed report that provides specific information about the search and rescue activities. ON SCENE REP refers to a report sent by the OSC to provide updates on the situation at the scene of the operation.

  Rate this question:

 • 11. 

  Głównym zadaniem statkowych łodzi ratowniczych jest:

  • A.

   Ewakuacja załogi ze statku podczas alarmu opuszczenia statku

  • B.

   Podejmowanie rozbitków z wody lub zagrożonych statków, holowanie i grupowanie tratw ratunkowych

  • C.

   Ograniczanie rozlewu olejowego poprzez holowanie zapór przeciwrozlewowych

  Correct Answer
  B. Podejmowanie rozbitków z wody lub zagrożonych statków, holowanie i grupowanie tratw ratunkowych
  Explanation
  The main task of ship rescue boats is to rescue survivors from the water or endangered ships, tow and group life rafts.

  Rate this question:

 • 12. 

  Środków sygnalizacji pirotechnicznej na wyposażeniu łodzi ratunkowej powinno być nie mniej niż :

  • A.

   6 flar ręcznych, 4 rakiety spadochronowe, 4 pławki dymne

  • B.

   4 flary ręczne, 6 rakiet spadochronowych, 2 pławki dymne

  • C.

   6 flar ręcznych,4 rakiety spadochronowe, 2 pławki dymne

  Correct Answer
  C. 6 flar ręcznych,4 rakiety spadochronowe, 2 pławki dymne
  Explanation
  The correct answer is 6 flar ręcznych, 4 rakiety spadochronowe, 2 pławki dymne. This is because the question is asking for the minimum number of pyrotechnic signaling devices that should be on board a rescue boat. According to the answer, there should be at least 6 hand flares, 4 parachute rockets, and 2 smoke buoys.

  Rate this question:

 • 13. 

  Racja wody pitnej stanowiąca obowiązkowe wyposażenie tratwy ratunkowej to:

  • A.

   1 litr na osobę

  • B.

   1,5 litra na osobę

  • C.

   2 litry na osobę

  Correct Answer
  B. 1,5 litra na osobę
  Explanation
  The correct answer is 1,5 litra na osobę. This means that the required amount of drinking water per person in a rescue raft is 1.5 liters. This amount is necessary to ensure that each person has enough water for hydration and survival during the rescue operation. Having an adequate supply of drinking water is crucial in emergency situations to prevent dehydration and maintain overall health and well-being.

  Rate this question:

 • 14. 

  Pierwszą czynnością po wejściu na mieliznę jest:

  • A.

   Ogłoszenie alarmu

  • B.

   Poinformowanie sąsiednich statków

  • C.

   Zatrzymanie SG

  Correct Answer
  C. Zatrzymanie SG
  Explanation
  The correct answer is "zatrzymanie SG" which means stopping the engine (SG) after grounding. This is the first action to be taken after a ship runs aground to prevent further damage and assess the situation. Stopping the engine can help prevent any potential hazards and allow the crew to evaluate the extent of the grounding and plan the next steps accordingly.

  Rate this question:

 • 15. 

  Co oznacza skrót OSC :

  • A.

   On-ship coordinator

  • B.

   On-scene coordinator

  • C.

   Over-sea coordinator

  Correct Answer
  B. On-scene coordinator
  Explanation
  The correct answer is "on-scene coordinator." This term refers to a person who is responsible for coordinating and managing activities at the scene of an incident or emergency. They work closely with emergency responders and other stakeholders to ensure an effective and efficient response. The on-scene coordinator plays a crucial role in making decisions, coordinating resources, and communicating with all parties involved in the incident.

  Rate this question:

 • 16. 

  Konstrukcja tratwy pneumatycznej powinna umożliwiać jej holowanie z pełnym obciążeniem, z prędkością minimum:

  • A.

   3 węzłów

  • B.

   4 węzłów

  • C.

   Prędkość nie jest określona, gdyż zależy ona od warunków pogodowych

  Correct Answer
  A. 3 węzłów
  Explanation
  The correct answer is 3 węzłów. The explanation for this is that a pneumatic raft should be able to be towed with full load at a minimum speed of 3 knots. This speed is necessary to ensure stability and control while towing the raft. The specific speed requirements may vary depending on weather conditions, but a minimum of 3 knots is generally recommended.

  Rate this question:

 • 17. 

  W jaki sposób należy podnosić z wody rozbitka z objawami hipotermii:

  • A.

   W pozycji poziomej

  • B.

   W pozycji pionowej

  • C.

   W dowolny sposób

  Correct Answer
  A. W pozycji poziomej
  Explanation
  Podnoszenie rozbitka z objawami hipotermii w pozycji poziomej jest właściwym sposobem, ponieważ zapobiega to dodatkowemu stresowi dla organizmu. W tej pozycji rozbitkowi jest łatwiej oddychać i zapewnia to odpowiedni przepływ krwi do mózgu i narządów wewnętrznych. Podniesienie go w pozycji pionowej lub w dowolny sposób może spowodować nagłe spadki ciśnienia krwi i zaburzenia krążenia, co jest niebezpieczne dla osoby z hipotermią.

  Rate this question:

 • 18. 

  Zgodnie z Międzynarodowym kodeksem sygnałowym wywieszenie przedstawionych flag oznacza:

  • A.

   You are running into danger

  • B.

   I am in distress and require immediate assistance

  • C.

   I am proceeding to your assistance

  Correct Answer
  B. I am in distress and require immediate assistance
  Explanation
  According to the International Signal Code, the act of hoisting the flags mentioned indicates that the person or vessel is in distress and urgently needs help.

  Rate this question:

 • 19. 

  Jaki jest właściwy sposób postępowania z osobą z objawami łagodnej hipotermii:

  • A.

   Szybkie podniesienie temperatury ciała poszkodowanego poprzez zastosowanie gorącej kąpieli i podawanie lekkiego napoju alkoholowego

  • B.

   Stopniowe podnoszenie temperatury ciała poszkodowanego poprzez przyłożenie zewnętrznych, łagodnych źródeł ciepła do głowy, pleców, szyi i ud oraz podawanie ciepłych słodkich napojów

  • C.

   Stopniowe podnoszenie temperatury ciała poszkodowanego poprzez rozcieranie i masowanie skóry

  Correct Answer
  B. Stopniowe podnoszenie temperatury ciała poszkodowanego poprzez przyłożenie zewnętrznych, łagodnych źródeł ciepła do głowy, pleców, szyi i ud oraz podawanie ciepłych słodkich napojów
  Explanation
  The correct answer suggests that the proper way to treat a person with mild hypothermia is to gradually raise their body temperature by applying external, gentle sources of heat to the head, back, neck, and thighs, as well as providing them with warm, sweet drinks. This approach aims to slowly warm up the person's body without causing any sudden temperature changes or using extreme methods such as hot baths or alcohol, which can be dangerous.

  Rate this question:

 • 20. 

  Kombinezony ratunkowe posiadające właściwości izolacyjne nie pozwalają na obniżenie temperatury ciała człowieka zanurzonego w wodzie o temperaturze ok. 00-2C o więcej niż 2C w ciągu:

  • A.

   4 godzin

  • B.

   5 godzin

  • C.

   6 godzin

  Correct Answer
  C. 6 godzin
  Explanation
  Kombinezony ratunkowe posiadające właściwości izolacyjne są zaprojektowane tak, aby zapobiegać utracie ciepła przez ciało człowieka zanurzonego w zimnej wodzie. W tym przypadku, kombinezony te są skuteczne przez okres 6 godzin, gdyż nie pozwalają na obniżenie temperatury ciała o więcej niż 2 stopnie Celsjusza w ciągu tego czasu.

  Rate this question:

 • 21. 

  Która z poniższych konwencji przewiduje tworzenie regionalnych systemów SAR:

  • A.

   Konwencja SAR

  • B.

   Konwencja SOLAS

  • C.

   Konwencja SALVAGE

  Correct Answer
  A. Konwencja SAR
  Explanation
  The correct answer is "konwencja SAR" because this convention specifically deals with the establishment of regional search and rescue (SAR) systems. It provides guidelines and regulations for coordinating and conducting SAR operations in different regions, ensuring the safety and effectiveness of these operations. The konwencja SOLAS and konwencja SALVAGE do not specifically address the creation of regional SAR systems, making them incorrect options.

  Rate this question:

 • 22. 

  Czego dotyczy Free Fall System:

  • A.

   Metody wodowania tratw ratunkowych

  • B.

   Metody wodowania łodzi ratunkowych

  • C.

   Metody wodowania łodzi ratowniczych

  Correct Answer
  B. Metody wodowania łodzi ratunkowych
  Explanation
  The correct answer is "metody wodowania łodzi ratunkowych" which translates to "methods of launching lifeboats". This suggests that the Free Fall System is related to the techniques or procedures used to launch lifeboats in emergency situations.

  Rate this question:

 • 23. 

  Jaki wzór poszukiwań rozpoczynany jest z pozycji odniesienia (Datum):

  • A.

   Wzór powiększającego się kwadratu

  • B.

   Wzór poszukiwania trasami kroczącymi

  • C.

   Wzór poszukiwania trasami równoległymi

  Correct Answer
  A. Wzór powiększającego się kwadratu
  Explanation
  The correct answer is "wzór powiększającego się kwadratu". This method of search starts from a reference position and expands the search area in the form of a growing square. It is a systematic approach that ensures thorough coverage of the search space. By gradually increasing the size of the square, the search algorithm covers a larger area with each iteration, allowing for efficient exploration of the entire search space.

  Rate this question:

 • 24. 

  Do kompetencji koordynatora na miejscu zdarzenia OSC należy:

  • A.

   Podjęcie decyzji o zakończeniu akcji SAR

  • B.

   Wdrażanie planu poszukiwania i jego modyfikowanie

  • C.

   Zwolnienie statku z obowiązku kontynuowania poszukiwań

  Correct Answer
  B. Wdrażanie planu poszukiwania i jego modyfikowanie
  Explanation
  The correct answer is "wdrażanie planu poszukiwania i jego modyfikowanie" which means "implementing the search plan and modifying it." As the on-scene coordinator (OSC), it is their responsibility to execute the search plan and make any necessary adjustments or modifications to ensure the effectiveness of the search operation. This includes coordinating resources, managing the search area, and making decisions based on the available information to maximize the chances of locating the target.

  Rate this question:

 • 25. 

  Effective clearing of the ship to:

  • A.

   Zdolność efektywnego użycia instalacji wodnej w przypadku pożaru

  • B.

   Zdolność efektywnego oddalenia się od statku łodzi ratunkowej typu free –fall, bez użycia jej napędu

  • C.

   Zdolność natychmiastowego odejścia od burty łodzi ratowniczej

  Correct Answer
  B. Zdolność efektywnego oddalenia się od statku łodzi ratunkowej typu free –fall, bez użycia jej napędu
  Explanation
  The correct answer is the ability to effectively distance oneself from the free-fall lifeboat without using its propulsion. This means that the ship is able to move away from the lifeboat without relying on the lifeboat's own power or propulsion system. This is an important capability in emergency situations where the ship needs to quickly and safely separate from the lifeboat.

  Rate this question:

 • 26. 

  Który z wymienionych poniżej środków ochrony stanowi obowiązkowe wyposażenie łodzi ratunkowej na statku towarowym:

  • A.

   Immersion suit

  • B.

   Anit-exposure suit

  • C.

   Thermal protective aid

  Correct Answer
  C. Thermal protective aid
  Explanation
  The thermal protective aid is a mandatory safety equipment for a rescue boat on a cargo ship. It is designed to provide thermal insulation and protect individuals from cold water and extreme weather conditions. This aid helps to prevent hypothermia and is essential for the safety of the crew members in case of emergencies at sea.

  Rate this question:

 • 27. 

  Które części poradnika IAMSAR są publikacjami obowiązkowymi na statku:

  • A.

   Tom I oraz tom II

  • B.

   Tom II oraz tom III

  • C.

   Tylko tom III

  Correct Answer
  C. Tylko tom III
  Explanation
  Only volume III of the IAMSAR guide is mandatory on board ships.

  Rate this question:

 • 28. 

  Aby mógł nastąpić proces palenia potrzebne są:

  • A.

   Materiał palny i źródło ciepła o odpowiedniej energii

  • B.

   Materiał palny, źródło ciepła o odpowiedniej energii i dopływ powietrza

  • C.

   Odpowiednia ilość materiału palnego i dopływ powietrza

  Correct Answer
  B. Materiał palny, źródło ciepła o odpowiedniej energii i dopływ powietrza
  Explanation
  The correct answer is "materiał palny, źródło ciepła o odpowiedniej energii i dopływ powietrza." In order for the process of burning to occur, all three components are necessary. The combustible material provides the fuel, the heat source provides the necessary energy to initiate and sustain the combustion process, and the air supply (specifically oxygen) ensures that the combustion reaction can take place. Without any of these components, the burning process would not be possible.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Sep 06, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 15, 2018
  Quiz Created by
  Catherine Halcomb
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.