Poziom Operacyjny - Procedury Wachtowe

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1429 | Total Attempts: 6,106,751
Questions: 15 | Attempts: 236

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Procedury Wachtowe - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Za organizację i obsadę wacht na statku odpowiada:

  • A.

   Armator

  • B.

   Kapitan

  • C.

   Administracja morska kraju bandery

  Correct Answer
  B. Kapitan
  Explanation
  The correct answer is "kapitan" because the captain of the ship is responsible for organizing and assigning the watch duties on board. The captain is in charge of ensuring the safety and smooth operation of the ship, including the rotation of crew members for watchkeeping responsibilities. The captain's role is crucial in maintaining proper supervision and ensuring that the ship is adequately manned at all times.

  Rate this question:

 • 2. 

  Marynarz wachtowy w czasie pełnienia wachty podlega bezpośrednio:

  • A.

   Kapitanowi

  • B.

   Starszemu oficerowi pokładowemu

  • C.

   Oficerowi wachtowemu

  Correct Answer
  C. Oficerowi wachtowemu
  Explanation
  During their watch duty, a sailor directly reports to the watch officer. The watch officer is responsible for overseeing the activities and safety of the crew during their watch. They are in charge of maintaining order, ensuring proper navigation, and addressing any emergencies or issues that may arise. The captain and senior officer may have ultimate authority, but the watch officer is the immediate supervisor during the watch duty.

  Rate this question:

 • 3. 

  Oficer wachtowy w czasie wachty nawigacyjnej powinien przebywać:

  • A.

   Na mostku

  • B.

   W biurze pokładowym

  • C.

   Na pokładzie

  Correct Answer
  A. Na mostku
  Explanation
  The correct answer is "na mostku" which means "on the bridge" in English. During a navigational watch, the officer on duty should be present on the bridge of the ship. This is where they can effectively monitor and control the ship's navigation, communicate with other crew members, and ensure the safety of the vessel. Being on the bridge allows the officer to have a clear view of the surrounding area and make any necessary navigational decisions promptly.

  Rate this question:

 • 4. 

  W sytuacji, gdy oficer zdający wachtę nawigacyjną ma wątpliwości, czy jego następca jest w stanie skutecznie pełnić wachtę powinien:

  • A.

   Powiadomić kapitana

  • B.

   Przekazać wachtę po otrzymaniu zapewnienia od następcy, że jest on gotowy do przejęcia wachty

  • C.

   Pozostawać na mostku aż do momentu, gdy upewni się, że następca pełni skutecznie wachtę

  Correct Answer
  A. Powiadomić kapitana
  Explanation
  In the given situation, when the officer on watch has doubts about the ability of their successor to effectively take over the watch, they should notify the captain. This is the correct answer because it is important to communicate any concerns or uncertainties regarding the readiness and capability of the successor to the captain, who is ultimately responsible for the safety and operations of the ship.

  Rate this question:

 • 5. 

  Po nastaniu ograniczonej widzialności oficer wachtowy powinien wezwać kapitana na mostek:

  • A.

   Gdy takie polecenie jest zapisane w zeszycie poleceń kapitana

  • B.

   Gdy uzna, że obecność kapitana na mostku jest konieczna

  • C.

   Zawsze

  Correct Answer
  C. Zawsze
  Explanation
  In situations of limited visibility, it is always necessary for the officer on watch to call the captain to the bridge. This is a standard procedure to ensure the safety of the vessel and its crew. Regardless of whether there is a specific order written in the captain's instructions or not, the presence of the captain on the bridge is crucial during such conditions.

  Rate this question:

 • 6. 

  Jeżeli oficer wachtowy wezwie kapitana na mostek ze względu na bardzo duże natężenie ruchu statków, powinien:

  • A.

   Zredukować prędkość

  • B.

   Wykonywać odpowiednie manewry antykolizyjne, jeżeli sytuacja tego wymaga

  • C.

   Powstrzymać się od działania do momentu przyjścia kapitana

  Correct Answer
  B. Wykonywać odpowiednie manewry antykolizyjne, jeżeli sytuacja tego wymaga
  Explanation
  When the officer on watch calls the captain to the bridge due to heavy traffic, they should perform appropriate anti-collision maneuvers if the situation requires it. This means that the officer should take necessary actions to avoid any potential collisions with other ships in the area. They should assess the situation and make maneuvers such as changing course or speed to ensure the safety of the vessel and avoid any accidents.

  Rate this question:

 • 7. 

  Jeżeli oficer wachtowy ma wątpliwości co do sytuacji nawigacyjnej powinien:

  • A.

   Zredukować prędkość

  • B.

   Powiadomić kapitana

  • C.

   Wezwać na mostek marynarza wachtowego

  Correct Answer
  B. Powiadomić kapitana
  Explanation
  When an officer on watch has doubts about the navigational situation, it is important for them to notify the captain. This is because the captain is the ultimate authority on the ship and should be made aware of any concerns or uncertainties regarding the navigation. By informing the captain, they can work together to assess the situation and make any necessary adjustments or decisions to ensure the safety of the ship and its crew.

  Rate this question:

 • 8. 

  Gdy statek płynie z pilotem, wachtą nawigacyjną kieruje:

  • A.

   Oficer wachtowy

  • B.

   Pilot

  • C.

   Kapitan, gdy przebywa na mostku

  Correct Answer
  A. Oficer wachtowy
  Explanation
  The correct answer is "oficer wachtowy." In Polish, "oficer wachtowy" translates to "watch officer." When a ship is sailing with a pilot, the watch officer is responsible for navigating the ship. The pilot provides local knowledge and guidance, but the watch officer is ultimately in charge of the ship's navigation during this time. The captain may also be on the bridge, but it is the watch officer who is specifically designated to direct the navigation.

  Rate this question:

 • 9. 

  Po objęciu wachty nawigacyjnej oficer powinien sprawdzić pozycję statku:

  • A.

   Jak najszybciej

  • B.

   Gdy ma wątpliwości co do poprawności jej naniesienia przez poprzednika

  • C.

   Po wymaganym warunkami nawigacyjnymi odstępie czasu

  Correct Answer
  A. Jak najszybciej
  Explanation
  After taking over the navigational watch, the officer should check the ship's position as quickly as possible. This is important because it allows the officer to have an accurate understanding of the ship's location and make any necessary adjustments to the course or navigation plan. By checking the position promptly, the officer can ensure the safety and efficiency of the ship's voyage.

  Rate this question:

 • 10. 

  Po odebraniu wezwania w niebezpieczeństwie oficer pełniący wachtę nawigacyjną powinien:

  • A.

   Zmienić kurs statku w celu podążania na pomoc

  • B.

   Nawiązać łączność ze statkiem w niebezpieczeństwie

  • C.

   Powiadomić kapitana

  Correct Answer
  C. Powiadomić kapitana
  Explanation
  The correct answer is "powiadomić kapitana" because after receiving a distress call, the officer on watch should inform the captain. This is important because the captain is ultimately responsible for making decisions and taking appropriate actions in response to the distress situation. By notifying the captain, the officer ensures that the necessary steps can be taken to provide assistance and ensure the safety of the ship and its crew.

  Rate this question:

 • 11. 

  W przypadku awarii urządzenia sterowego oficer pełniący wachtę nawigacyjną powinien w pierwszym rzędzie:

  • A.

   Powiadomić kapitana

  • B.

   Włączyć sterowanie awaryjne

  • C.

   Zapalić światła lub wywiesić znaki statku nieodpowiadającego za swoje ruchy

  Correct Answer
  B. Włączyć sterowanie awaryjne
  Explanation
  In the event of a failure of the steering device, the officer on watch should first activate the emergency steering. This is because the emergency steering system is designed to provide immediate control over the vessel's direction in case of a steering failure. By activating the emergency steering, the officer can ensure that the vessel remains under control and prevent any potential accidents or further damage.

  Rate this question:

 • 12. 

  Procedury zgłaszania się do systemów meldunkowych i VTS powinny być znane:

  • A.

   Kapitanowi

  • B.

   Kapitanowi i starszemu oficerowi pokładowemu

  • C.

   Każdemu oficerowi nawigacyjnemu

  Correct Answer
  C. Każdemu oficerowi nawigacyjnemu
  Explanation
  Each navigation officer should be familiar with the procedures for reporting to the reporting systems and VTS. This means that it is not only the captain or the captain and the senior deck officer who should know these procedures, but every navigation officer on board the ship. It is important for all navigation officers to be knowledgeable about these procedures to ensure effective communication and coordination with reporting systems and VTS.

  Rate this question:

 • 13. 

  Oficer służbowy powinien pełnić wachtę portową:

  • A.

   Na mostku

  • B.

   W biurze pokładowym

  • C.

   W miejscu, skąd będzie mógł najbardziej efektywnie pełnić swoje obowiązki

  Correct Answer
  C. W miejscu, skąd będzie mógł najbardziej efektywnie pełnić swoje obowiązki
  Explanation
  The correct answer is "w miejscu, skąd będzie mógł najbardziej efektywnie pełnić swoje obowiązki" because it states that the officer should be stationed in a place where they can perform their duties most effectively. This implies that the officer should be positioned in a location that allows them to have a clear view of their surroundings and easily access any necessary equipment or resources. Being in a place where they can efficiently carry out their responsibilities is crucial for the officer to fulfill their duties effectively.

  Rate this question:

 • 14. 

  Służba trapowa powinna być pełniona:

  • A.

   W każdym porcie

  • B.

   W porcie, w którym istnieje zagrożenie bezpieczeństwa statku

  • C.

   Gdy oficer służbowy uzna to za wskazane

  Correct Answer
  A. W każdym porcie
  Explanation
  The correct answer is "w każdym porcie". This means that the trap service should be performed in every port. The other options state that it should be done in ports where there is a threat to the ship's safety or when the officer on duty deems it necessary, but the correct answer indicates that it should be done in every port regardless of these factors.

  Rate this question:

 • 15. 

  Jeżeli w trakcie załadunku oficer pełniący służbę portową stwierdzi, że nie odbywa się on zgodnie z planem załadunkowym, to powinien:

  • A.

   Dokonać odpowiednich zapisów w dzienniku okrętowym

  • B.

   Wyjaśnić sytuację z brygadzistą portowym

  • C.

   Wstrzymać załadunek i powiadomić starszego oficera pokładowego lub kapitana

  Correct Answer
  C. Wstrzymać załadunek i powiadomić starszego oficera pokładowego lub kapitana
  Explanation
  If the officer on duty in the port determines that the loading is not proceeding according to the loading plan, they should suspend the loading and notify the senior deck officer or the captain. This is because any deviation from the loading plan can have serious safety implications and it is important to address the issue promptly. Making the appropriate entries in the ship's log and discussing the situation with the port supervisor may also be necessary, but the immediate action should be to halt the loading process and inform the higher-ranking officers.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 15, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 15, 2018
  Quiz Created by
  Catherine Halcomb
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.