Poziom Operacyjny - Określanie Pozycji Statku

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1518 | Total Attempts: 5,459,314
Questions: 24 | Attempts: 297

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Okrelanie Pozycji Statku - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Zliczenie graficzne drogi statku polega na:

  • A.

   Odczycie z mapy przebytej odległości po wodzie na poszczególnych odcinkach trasy

  • B.

   Odczycie z mapy przebytej odległości nad dnem na poszczególnych odcinkach trasy

  • C.

   Wykreśleniu na mapie kąta drogi po wodzie i planowanej do przebycia drogi nad dnem

  Correct Answer
  B. Odczycie z mapy przebytej odległości nad dnem na poszczególnych odcinkach trasy
  Explanation
  The correct answer is "odczycie z mapy przebytej odległości nad dnem na poszczególnych odcinkach trasy" which means "reading the distance traveled over the bottom on individual sections of the route from the map". This suggests that the graphical calculation of the ship's route involves reading the distance traveled over the bottom from a map for each section of the route.

  Rate this question:

 • 2. 

  Odczyt odległości z mapy Merkatora polega na:

  • A.

   Zmierzeniu przenośnikiem wskazanego odcinka i odczytaniu jego wielkości na skali szerokości

  • B.

   Zmierzeniu przenośnikiem wskazanego odcinka i odczytaniu jego wielkości na skali długości geograficznej

  • C.

   Zmierzeniu przenośnikiem wskazanego odcinka i odczytaniu jego wielkości na dowolnej skali na mapie

  Correct Answer
  A. Zmierzeniu przenośnikiem wskazanego odcinka i odczytaniu jego wielkości na skali szerokości
  Explanation
  The correct answer is "measuring the indicated distance with a ruler and reading its value on the scale of latitude." This means that to determine the distance on a Mercator map, one would use a ruler or measuring tool to measure the distance between two points and then read the value on the latitude scale. The latitude scale on a Mercator map is typically located on the sides of the map and is used to convert the measured distance into a corresponding value on the map.

  Rate this question:

 • 3. 

  Kurs rzeczywisty równa się kątowi drogi po wodzie, gdy:

  • A.

   Wiatr nie powoduje dryfu statku

  • B.

   Prąd nie powoduje znosu statku

  • C.

   Całkowity znos = 0

  Correct Answer
  A. Wiatr nie powoduje dryfu statku
  Explanation
  The correct answer is "wiatr nie powoduje dryfu statku" which translates to "the wind does not cause the ship to drift". This means that when there is no wind causing the ship to drift, the kurs rzeczywisty (true course) is equal to the kąt drogi po wodzie (angle of the path over the water). In other words, when there is no wind affecting the ship's movement, the true course is the same as the angle of the path over the water.

  Rate this question:

 • 4. 

  Wielkość dryfu podawana jest:

  • A.

   W ostrzeżeniach meteorologicznych

  • B.

   W wydawnictwach nawigacyjnych

  • C.

   Określana jest przez nawigatora

  Correct Answer
  C. Określana jest przez nawigatora
  Explanation
  The correct answer is "określana jest przez nawigatora" which means "determined by the navigator" in English. This suggests that the magnitude of drift is determined or calculated by the navigator. It implies that the navigator plays a crucial role in determining the drift, possibly in the context of navigation or meteorology.

  Rate this question:

 • 5. 

  Dryf to kąt zawarty między:

  • A.

   Dziobową częścią linii symetrii statku a linią działania wiatru

  • B.

   Rufową częścią linii symetrii statku a śladem torowym statku

  • C.

   Rufową częścią linii symetrii statku a linią działania wiatru

  Correct Answer
  B. Rufową częścią linii symetrii statku a śladem torowym statku
  Explanation
  The correct answer is "the stern part of the ship's symmetry line and the ship's track." This refers to the angle between the back part of the ship's symmetry line (line dividing the ship into two equal halves) and the path the ship is actually following.

  Rate this question:

 • 6. 

  Pozycję trawersu wyznacza prostopadła wystawiona z obiektu do:

  • A.

   Kąta drogi nad dnem statku

  • B.

   Linii symetrii statku

  • C.

   Kąta drogi po wodzie

  Correct Answer
  B. Linii symetrii statku
  Explanation
  The position of the traverse is determined by a perpendicular line drawn from the object to the ship's centerline.

  Rate this question:

 • 7. 

  Jeżeli KR =100°, wiatr ENE, KDw =110°, to:

  • A.

   Kąt dryfu = +10°

  • B.

   Kąt dryfu = -10°

  • C.

   Kąt dryfu = -32,5°

  Correct Answer
  A. Kąt dryfu = +10°
  Explanation
  Given that KR = 100° (course), wiatr ENE (wind direction), and KDw = 110° (wind drift angle), the correct answer is that the drift angle is +10°. This means that the boat is drifting 10° to the right of the course.

  Rate this question:

 • 8. 

  III problem żeglugi na prądzie pozwala sprawdzić rzeczywistą wartość prądu, jaki oddziaływał na poprzednim odcinku żeglugi (np. w ostatniej godzinie). Oficer wachtowy powinien porównać:

  • A.

   KDd statku i jego drogę nad dnem za czas żeglugi z KDW i drogą po wodzie za czas żeglugi

  • B.

   KDd statku i jego drogę nad dnem za czas żeglugi z KR i drogą po wodzie

  • C.

   KDw z KR statku

  Correct Answer
  A. KDd statku i jego drogę nad dnem za czas żeglugi z KDW i drogą po wodzie za czas żeglugi
  Explanation
  The correct answer is to compare KDd statku (ship's course made good) and its distance over the ground during the voyage with KDW (ship's course desired) and its distance through the water during the voyage. This allows the officer on watch to determine the actual value of the current that was affecting the previous leg of the voyage. By comparing the ship's course made good and distance over the ground with the ship's course desired and distance through the water, the officer can assess the effect of the current on the ship's movement.

  Rate this question:

 • 9. 

  By uwzględnić znos prądu w zliczeniu drogi statku nad dnem oficer wachtowy:

  • A.

   Wykreśla wartość prądu (jego kierunek i znos w Mm za czas żeglugi) jako ostatni odcinek drogi statku

  • B.

   Wykreśla wartość prądu (jego kierunek i znos w Mm za czas żeglugi) z pozycji wyjścia

  • C.

   Koryguje KDw statku o wartość kierunku prądu

  Correct Answer
  A. Wykreśla wartość prądu (jego kierunek i znos w Mm za czas żeglugi) jako ostatni odcinek drogi statku
  Explanation
  The correct answer states that the officer on watch should plot the value of the current (its direction and set in nautical miles over the duration of the voyage) as the last segment of the ship's course. This means that the officer should consider the effect of the current on the ship's movement and plot it accordingly to accurately determine the ship's position. This step is important for navigation and ensuring the ship stays on course.

  Rate this question:

 • 10. 

  Poprawką na prąd nazywamy kąt zawarty między:

  • A.

   KDd a KDw, w przypadku przeciwdziałania prądowi

  • B.

   KR a KDwprzy przeciwdziałaniu wiatrowi

  • C.

   KDw a KDd w przypadku biernego uwzględniania działania prądu

  Correct Answer
  A. KDd a KDw, w przypadku przeciwdziałania prądowi
  Explanation
  The correct answer is KDd a KDw, w przypadku przeciwdziałania prądowi. This is because "przeciwdziałanie prądowi" refers to countering or opposing the current. KDd represents the direction of the current, while KDw represents the direction in which the counteraction is applied. Therefore, the angle between KDd and KDw would indicate the extent to which the counteraction is opposing the current.

  Rate this question:

 • 11. 

  Poprawka na wiatr lub dryf:

  • A.

   Ma znak - , jeżeli wiatr działa na lewą burtę

  • B.

   Ma znak + , jeżeli wiatr działa na prawą burtę

  • C.

   Ma znak - , jeżeli wiatr działa na prawą burtę

  Correct Answer
  C. Ma znak - , jeżeli wiatr działa na prawą burtę
  Explanation
  The given answer is incorrect. According to the provided information, the correction for wind or drift should have a positive sign (+) if the wind is acting on the right side of the boat. Therefore, the correct answer should be "ma znak +, jeżeli wiatr działa na prawą burtę" (has a positive sign if the wind is acting on the right side of the boat).

  Rate this question:

 • 12. 

  Minimalna rzeczywista odległość, w jakiej miniemy obiekt wystąpi w pozycji przecięcia:

  • A.

   KDd z prostopadłą wystawioną z pozycji obiektu

  • B.

   KDw z prostopadłą wystawioną z pozycji obiektu

  • C.

   KR z prostopadłą wystawioną z pozycji obiektu

  Correct Answer
  A. KDd z prostopadłą wystawioną z pozycji obiektu
  Explanation
  The correct answer is KDd z prostopadłą wystawioną z pozycji obiektu. This is because KDd represents the minimal real distance, or the closest distance, at which we will pass the object when it is in the position of intersection, with a perpendicular line drawn from the object's position.

  Rate this question:

 • 13. 

  By wyznaczyć pozycję z dwóch jednoczesnych linii pozycyjnych należy:

  • A.

   Przesunąć jedną linię pozycyjną o wartość wykonanej drogi nad dnem

  • B.

   Dwie jednoczesne linie pozycyjne to za mało, żeby wyznaczyć PO

  • C.

   Wykreślić linie pozycyjne i w miejscu przecięcia się linii wyznaczyć PO

  Correct Answer
  C. Wykreślić linie pozycyjne i w miejscu przecięcia się linii wyznaczyć PO
  Explanation
  To determine the position from two concurrent position lines, one must plot the position lines on a chart and determine the point of intersection. This is done by drawing the position lines and finding the point where they intersect.

  Rate this question:

 • 14. 

  Gdy kąt poziomy, w jakim widziane są dwa obiekty wynosi 90 ̊:

  • A.

   Nie można wykreślić linii pozycyjnej

  • B.

   Linia pozycyjna jest odcinkiem łączącym dwa obiekty

  • C.

   Linia pozycyjna jest okręgiem, którego średnicą jest linia łącząca te dwa obiekty

  Correct Answer
  C. Linia pozycyjna jest okręgiem, którego średnicą jest linia łącząca te dwa obiekty
  Explanation
  When the horizontal angle at which two objects are seen is 90 degrees, the positional line cannot be drawn as a straight line connecting the two objects. Instead, it is a circle with the line connecting the two objects as its diameter.

  Rate this question:

 • 15. 

  W praktyce pomiaru kąta pionowego lub poziomego możemy dokonać za pomocą:

  • A.

   Radaru

  • B.

   Sekstantu

  • C.

   Protraktora

  Correct Answer
  B. Sekstantu
  Explanation
  A sekstant is a navigational instrument used to measure the angle between a celestial object and the horizon. It is commonly used by sailors and navigators to determine their position at sea. In the context of measuring vertical or horizontal angles, a sekstant can be used to accurately measure these angles by aligning the instrument with the reference points and reading the angle on the scale. Therefore, a sekstant is a suitable instrument for measuring vertical or horizontal angles in practice.

  Rate this question:

 • 16. 

  Pomiar do dwóch obiektów odległości umożliwi wyznaczenie:

  • A.

   Pozycji zliczonej

  • B.

   Pozycji obserwowanej

  • C.

   Nie daje nam żadnej pozycji

  Correct Answer
  B. Pozycji obserwowanej
  Explanation
  Mierzenie odległości do dwóch obiektów umożliwia wyznaczenie pozycji obserwowanej.

  Rate this question:

 • 17. 

  Kiedy prowadząc statek na akwenie ograniczonym identyfikujesz pływające oznakowanie nawigacyjne, jakie założenie powinieneś przyjąć:

  • A.

   Pława może nie znajdować się na pozycji wskazywanej na mapie

  • B.

   Pławy zawsze są dobrze zakotwiczone i dlatego, o ile ostatnio nie było w danym rejonie silnych sztormów, ich pozycje można uznać za pewne

  • C.

   Jeżeli pława świeci i jej charakterystyka została zidentyfikowana, można założyć, że jej pozycja jest prawidłowa

  Correct Answer
  A. Pława może nie znajdować się na pozycji wskazywanej na mapie
  Explanation
  The assumption that should be taken is that the buoy may not be located at the position indicated on the map. This means that the buoy's actual position may differ from what is shown on the map, and therefore, caution should be exercised when navigating based solely on the map's information.

  Rate this question:

 • 18. 

  Która z cech linii pozycyjnej (rozumianej jako izolinia) jest prawdziwa:

  • A.

   Linia pozycyjna to zbiór wszystkich możliwych punktów na powierzchni Ziemi, w których parametr nawigacyjny wyznaczający daną linię ma wartość ustaloną i niezmienną

  • B.

   Linia pozycyjna to zawsze linia prosta, okrąg lub hiperbola; kształt linii pozycyjnej zależy od rodzaju mierzonego parametru

  • C.

   Linia pozycyjna to linia, która w przecięciu z linią przewidywanego przemieszczania się statku względem dna, wyznacza pozycję prawdopodobną

  Correct Answer
  A. Linia pozycyjna to zbiór wszystkich możliwych punktów na powierzchni Ziemi, w których parametr nawigacyjny wyznaczający daną linię ma wartość ustaloną i niezmienną
  Explanation
  The correct answer states that a positional line is a set of all possible points on the Earth's surface where the navigational parameter determining that line has a fixed and constant value. This means that a positional line represents all the points on the Earth's surface where a specific navigational parameter remains unchanged.

  Rate this question:

 • 19. 

  Istota wyznaczania pozycji z dwóch niejednoczesnych linii pozycyjnych polega na :

  • A.

   Przesunięciu wcześniejszej linii pozycyjnej w kierunku KR o różnicę wskazań logu pomiędzy dwoma kolejnymi obserwacjami, pomnożoną przez współczynnik korekcyjny

  • B.

   Przesunięciu wcześniejszej linii pozycyjnej w kierunku KDw o odległość, jaką przebył statek po wodzie w czasie pomiędzy dwoma kolejnymi obserwacjami

  • C.

   Przesunięciu wcześniejszej linii pozycyjnej w kierunku KDd o odległość, jaką przebył statek nad dnem w czasie pomiędzy dwoma kolejnymi obserwacjami

  Correct Answer
  C. Przesunięciu wcześniejszej linii pozycyjnej w kierunku KDd o odległość, jaką przebył statek nad dnem w czasie pomiędzy dwoma kolejnymi obserwacjami
  Explanation
  The correct answer is the displacement of the previous positional line towards KDd by the distance traveled by the ship over the ground between two consecutive observations. This means that the ship's position is adjusted based on the distance it has traveled over the water during the time between the two observations.

  Rate this question:

 • 20. 

  Pozycja obserwowana pozwala skontrolować wartość dewiacji o ile :

  • A.

   Uzyskano pozycję z 2 kątów pionowych zmierzonych przy pomocy sekstantu

  • B.

   Przy przejściu statku przez linię nabieżnika zmierzono jedynie odległość do dolnej stawy nabieżnika

  • C.

   Uzyskano pozycję obserwowaną niezależną od błędu „cp” i porównano ją z namiarem kompasowym

  Correct Answer
  C. Uzyskano pozycję obserwowaną niezależną od błędu „cp” i porównano ją z namiarem kompasowym
  Explanation
  The correct answer is "uzyskano pozycję obserwowaną niezależną od błędu „cp” i porównano ją z namiarem kompasowym." This means that the observed position is obtained independently of the "cp" error and compared with the compass bearing. This suggests that the observed position is reliable and can be used for navigation purposes.

  Rate this question:

 • 21. 

  Jeżeli zmierzony między 2 obiektami kąt poziomy Alfa jest mniejszy od 90, to aby wykreślić linię pozycyjną, pomocniczy kąt γ odkładamy od linii bazy:

  • A.

   W kierunku do obserwatora

  • B.

   Nie ma znaczenia, w którym kierunku odłożymy

  • C.

   W kierunku od obserwatora

  Correct Answer
  A. W kierunku do obserwatora
  Explanation
  The correct answer is "w kierunku do obserwatora." This means that to draw a positional line, the auxiliary angle γ should be measured in the direction towards the observer.

  Rate this question:

 • 22. 

  Jeżeli zmierzony między 2 obiektami kąt poziomy Alfa jest większy od 90, to aby wykreślić linię pozycyjną, pomocniczy kąt γ odkładamy od linii bazy:

  • A.

   W kierunku do obserwatora

  • B.

   Nie ma znaczenia, w którym kierunku odłożymy

  • C.

   W kierunku od obserwatora

  Correct Answer
  C. W kierunku od obserwatora
  Explanation
  If the measured horizontal angle Alpha between 2 objects is greater than 90, to plot the positional line, the auxiliary angle gamma is laid off from the baseline in the direction away from the observer.

  Rate this question:

 • 23. 

  Namiar na znak nawigacyjny zmienia się tym szybciej, im:

  • A.

   Dalej znajduje się obiekt i im mniejszy jest kąt kursowy na ten obiekt

  • B.

   Bliżej znajduje się obiekt a kąt kursowy zbliża się do trawersu

  • C.

   Bliżej znajduje się obiekt i im mniejszy jest kąt kursowy na ten obiekt

  Correct Answer
  B. Bliżej znajduje się obiekt a kąt kursowy zbliża się do trawersu
  Explanation
  The correct answer is "bliżej znajduje się obiekt a kąt kursowy zbliża się do trawersu". This means that the rate at which the bearing to a navigational mark changes is faster when the mark is closer and the bearing is approaching a perpendicular angle (traverse). This is because as the mark gets closer, any slight change in the bearing will result in a larger change in the visual position of the mark. When the bearing is approaching a traverse angle, any small change in the bearing will cause the mark to move rapidly across the line of sight.

  Rate this question:

 • 24. 

  Prawdopodobieństwo znalezienia się rzeczywistej pozycji statku wewnątrz obszaru wyliczonego błędu kołowego jest:

  • A.

   Niezmienne i wynosi 0,66

  • B.

   Zmienne i zależy od stosunku małej i dużej półosi elipsy błędów

  • C.

   Niezmienne i wynosi 0,95

  Correct Answer
  C. Niezmienne i wynosi 0,95
  Explanation
  The correct answer is "niezmienne i wynosi 0,95" which translates to "constant and equal to 0.95" in English. This means that the probability of the actual position of the ship being within the calculated circular error is always the same and is 0.95.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.