Poziom Operacyjny - Żegluga Po Loksodromie I Ortodromie

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Catherinehalcomb
C
Catherinehalcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1509 | Total Attempts: 5,225,587
Questions: 17 | Attempts: 345

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - egluga Po Loksodromie I Ortodromie - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Trójkąt drogowy to:

  • A. 

   Trójkąt płaski, o tych samych elementach co trójkąt loksodromiczny

  • B. 

   Trójkąt na mapie Merkatora odpowiadający trójkątowi loksodromicznemu na kuli

  • C. 

   Trójkąt sferyczny służący do obliczenia drogi po loksodromie

  Correct Answer
  A. Trójkąt płaski, o tych samych elementach co trójkąt loksodromiczny
  Explanation
  A "trójkąt drogowy" refers to a flat triangle with the same elements as a "trójkąt loksodromiczny" (loxodromic triangle). This means that a "trójkąt drogowy" has the same angles and side lengths as a "trójkąt loksodromiczny", but it is a two-dimensional representation rather than a spherical one. Therefore, the correct answer is that a "trójkąt drogowy" is a flat triangle with the same elements as a "trójkąt loksodromiczny".

  Rate this question:

 • 2. 

  Loksodroma to:

  • A. 

   Teoretyczna linia na powierzchni kuli ziemskiej, przecinająca wszystkie równoleżniki pod tym samym kątem

  • B. 

   Teoretyczna, najkrótsza linia łącząca dwa punkty na powierzchni kuli ziemskiej

  • C. 

   Teoretyczna linia na powierzchni kuli ziemskiej, przecinająca wszystkie południki pod tym samym kątem

  Correct Answer
  C. Teoretyczna linia na powierzchni kuli ziemskiej, przecinająca wszystkie południki pod tym samym kątem
  Explanation
  The correct answer is "teoretyczna linia na powierzchni kuli ziemskiej, przecinająca wszystkie południki pod tym samym kątem". This answer accurately describes a loxodrome, which is a theoretical line on the surface of the Earth that intersects all meridians at the same angle. A loxodrome is often referred to as a rhumb line and is used for navigation purposes.

  Rate this question:

 • 3. 

  Jeżeli żegluga loksodromiczna nie odbywa się po południku w równoleżniku to loksodroma na kuli przyjmuje kształt: przecina południk pod kątem różnym od 000° lub 090°, wówczas na kuli przyjmuje kształt:

  • A. 

   łuku wygiętego wierzchołkiem w stronę widocznego bieguna

  • B. 

   Linii spiralnej stopniowo zbliżającej się do bieguna

  • C. 

   Linii skośnie przecinającej równik w dwóch punktach

  Correct Answer
  B. Linii spiralnej stopniowo zbliżającej się do bieguna
  Explanation
  When a loksodromic navigation does not occur along a meridian or a parallel, the loksodrome on a sphere takes the shape of a spiral line gradually approaching the pole.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kształt loksodromy na mapie Merkatora to:

  • A. 

   Linia prosta

  • B. 

   łuk wygięty w stronę widocznego bieguna

  • C. 

   łuk wygięty w stronę równika

  Correct Answer
  A. Linia prosta
  Explanation
  The correct answer is "linia prosta" which translates to "straight line" in English. This is because the shape of a loxodrome on a Mercator map is a straight line. The Mercator projection is a cylindrical map projection that preserves straight lines, making it useful for navigation purposes. Loxodromes are lines of constant compass bearing, also known as rhumb lines, and they appear as straight lines on a Mercator map.

  Rate this question:

 • 5. 

  Elementy trójkąta loksodromicznego to:

  • A. 

   Różnica szerokości, różnica długości, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem

  • B. 

   Różnica szerokości, zboczenie nawigacyjne, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem

  • C. 

   Powiększona szerokość, zboczenie nawigacyjne, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem

  Correct Answer
  B. Różnica szerokości, zboczenie nawigacyjne, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem
  Explanation
  The correct answer is "różnica szerokości, zboczenie nawigacyjne, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem". This is because in a loksodromic triangle, the elements include the difference in latitude (różnica szerokości), the navigational slope (zboczenie nawigacyjne), the distance along the loksodrome (droga po loksodromie), and the angle of the path above the bottom (kąt drogi nad dnem).

  Rate this question:

 • 6. 

  Elementami trójkąta drogowego są:

  • A. 

   Różnica szerokości, zboczenie nawigacyjne, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem

  • B. 

   Różnica szerokości, różnica długości, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem

  • C. 

   Powiększona szerokość, zboczenie nawigacyjne, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem

  Correct Answer
  A. Różnica szerokości, zboczenie nawigacyjne, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem
  Explanation
  The correct answer is "różnica szerokości, zboczenie nawigacyjne, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem". These elements are commonly used in navigation and describe different aspects of a road triangle. "Różnica szerokości" refers to the difference in width between two points, "zboczenie nawigacyjne" is the navigational slope, "droga po loksodromie" is the path along a rhumb line, and "kąt drogi nad dnem" is the angle of the road above the bottom. These elements help in determining the position and direction of a road triangle.

  Rate this question:

 • 7. 

  Jeżeli współrzędne punktu wyjścia wynoszą: A – φ A = 60° 00' N λ A = 010° 00' E, a punktu przeznaczenia: B – φ B = 60° 00' N λ B = 012° 00' E, to droga pomiędzy nimi wynosi:

  • A. 

   60 Mm

  • B. 

   120 Mm

  • C. 

   30 Mm

  Correct Answer
  A. 60 Mm
  Explanation
  The given answer of 60 Mm is correct because it represents the distance between the starting point A and the destination point B. The coordinates provided for both points indicate that they are located at the same latitude (60° 00' N), but at different longitudes (010° 00' E for A and 012° 00' E for B). The distance between two points on the Earth's surface can be calculated using the formula for spherical distance, which takes into account the difference in longitudes. In this case, the distance is 60 Mm.

  Rate this question:

 • 8. 

  Trójkątowi loksodromicznemu na kuli odpowiada na mapie nawigacyjnej trójkąt Merkatora, którego elementami są:

  • A. 

   Różnica powiększonej szerokości, zboczenie nawigacyjne, kąt drogi nad dnem

  • B. 

   Różnica szerokości, różnica długości, kąt drogi nad dnem

  • C. 

   Różnica powiększonej szerokości, różnica długości, kąt drogi nad dnem

  Correct Answer
  C. Różnica powiększonej szerokości, różnica długości, kąt drogi nad dnem
  Explanation
  The correct answer is "różnica powiększonej szerokości, różnica długości, kąt drogi nad dnem". This is because a loksodromic triangle on a sphere corresponds to a Mercator triangle on a navigational map, and the elements of the Mercator triangle are the difference in enlarged latitude, the difference in longitude, and the angle of course over the ground.

  Rate this question:

 • 9. 

  Wybierz prawdziwą cechę ortodromy:

  • A. 

   Przecina wszystkie południki pod równymi kątami

  • B. 

   Przecina wszystkie południki pod różnymi kątami

  • C. 

   Przecina wszystkie równoleżniki pod równymi kątami

  Correct Answer
  B. Przecina wszystkie południki pod różnymi kątami
  Explanation
  The correct answer is "przecina wszystkie południki pod różnymi kątami". This means that the orthodrome (the shortest path between two points on a sphere) intersects all meridians at different angles.

  Rate this question:

 • 10. 

  Punkt zwrotu na ortodromie jest to punkty w którym:

  • A. 

   Wartość kąta drogi osiąga największą wartość

  • B. 

   Kąt drogi jest równy końcowemu kątowi drogi po ortodromie

  • C. 

   Następuje zmiana kąta drogi

  Correct Answer
  C. Następuje zmiana kąta drogi
  Explanation
  The correct answer is "następuje zmiana kąta drogi" which translates to "there is a change in the angle of the path". This means that at the turning point on the orthodrome (the shortest path between two points on a sphere), the direction of the path changes. This is because the orthodrome is a curved line, and at the turning point, the path shifts its direction.

  Rate this question:

 • 11. 

  Z przypadkiem żeglugi mieszanej po ortodromie mamy do czynienia, gdy:

  • A. 

   Szerokość wierzchołka przekracza ortodromy leży poza ortodromą

  • B. 

   Wierzchołek ortodromy znajduje się w niebezpiecznych rejonach dla nawigacji

  • C. 

   Wierzchołek ortodromy wypada na drugiej półkuli

  Correct Answer
  B. Wierzchołek ortodromy znajduje się w niebezpiecznych rejonach dla nawigacji
  Explanation
  The correct answer is that the vertex of the orthodrome is located in dangerous areas for navigation. This means that when sailing on a mixed orthodrome, the vertex of the orthodrome is in a region that poses risks or hazards for navigation. This could include areas with strong currents, shallow waters, reefs, or other navigational challenges.

  Rate this question:

 • 12. 

  Jeżeli współrzędne punktu wyjścia wynoszą: A – φ A = 30° N λ A = 020° 22,2' E, a punktu przeznaczenia: B – φ B = 30° N λ B = 024° 37,8' W, to droga pomiędzy nimi wynosi w przybliżeniu:

  • A. 

   1197,8 Mm

  • B. 

   117,4 Mm

  • C. 

   2338,3 Mm

  Correct Answer
  C. 2338,3 Mm
  Explanation
  The distance between two points on the Earth's surface can be calculated using the Haversine formula, which takes into account the latitude and longitude of the two points. In this case, the latitude of point A is 30° N and the longitude is 020° 22.2' E, while the latitude of point B is 30° N and the longitude is 024° 37.8' W. By applying the Haversine formula, the approximate distance between the two points is calculated to be 2338.3 Mm.

  Rate this question:

 • 13. 

  Jeżeli współrzędne punktu wyjścia wynoszą: A – φ A = 50° S λ A = 020° E, a statek przepłynął w kierunku E drogę1200 Mm, to współrzędne punktu przeznaczenia wynoszą w przybliżeniu:

  • A. 

   φ B = 50° S,λ B = 051° 06,9' E

  • B. 

   φ B = 50° N, λ B = 011° 06,9' W

  • C. 

   φ B = 50° N, λ B = 050° 00,0' E

  Correct Answer
  A. φ B = 50° S,λ B = 051° 06,9' E
  Explanation
  The given question provides the starting coordinates of point A and states that the ship has traveled 1200 Mm in the direction of E. Therefore, the destination coordinates can be calculated by adding the distance traveled to the longitude of point A. The latitude remains the same as point A. The correct answer, φ B = 50° S, λ B = 051° 06,9' E, aligns with this calculation.

  Rate this question:

 • 14. 

  Jeżeli współrzędne punktu wyjścia wynoszą: A - φ = 38°45’ N λ = 043°45’E, a punktu przeznaczenia: B - φ = 40°10’ N λ = 145°28’E, to obliczony początkowy kąt drogi po ortodromie ma wartość:

  • A. 

   S 51°16,1’ E

  • B. 

   N 51°16,1’ W

  • C. 

   N 51°16,1’ E

  Correct Answer
  C. N 51°16,1’ E
  Explanation
  The correct answer is N 51°16,1’ E. The question provides the coordinates of the starting point (A) and the destination point (B). To calculate the initial course angle on the orthodrome, we need to determine the difference in longitude between the two points. In this case, the longitude of point B is greater than the longitude of point A, indicating an eastward direction. The latitude remains the same, so the answer is N (north) and the longitude is 51°16,1’ E (east).

  Rate this question:

 • 15. 

  Cechą odwzorowania gnomonicznego jest:

  • A. 

   Ortodroma jest linią prostą przecinającą wszystkie południki pod tym samym kątem

  • B. 

   Wszystkie koła wielkie odwzorowują się w postaci linii prostych

  • C. 

   Loksodroma jest linią prostą

  Correct Answer
  B. Wszystkie koła wielkie odwzorowują się w postaci linii prostych
  Explanation
  In the given question, the correct answer is "wszystkie koła wielkie odwzorowują się w postaci linii prostych" which means "all great circles are mapped as straight lines". This means that in the gnomonic projection, all circles on the Earth's surface appear as straight lines on the map. This is a characteristic feature of the gnomonic projection.

  Rate this question:

 • 16. 

  Kąt zawarty między północną częścią południka punktu przeznaczenia a ortodromą nazywamy:

  • A. 

   Początkowym kątem drogi po ortodromie

  • B. 

   Końcowym kątem drogi po ortodromie

  • C. 

   Punktem zwrotu na ortodromie

  Correct Answer
  B. Końcowym kątem drogi po ortodromie
  Explanation
  The correct answer is "końcowym kątem drogi po ortodromie" because it refers to the angle between the northern part of the meridian of the destination point and the orthodrome. This angle represents the final direction or heading of the orthodrome, indicating the path to follow towards the destination point.

  Rate this question:

 • 17. 

  Powiększona szerokość to:

  • A. 

   Odległość danego równoleżnika od równika, wyrażona na mapie Merkatora w minutach długości geograficznej

  • B. 

   Odległość danego równoleżnika od równika, wyrażona na mapie Merkatora w minutach szerokości geograficznej

  • C. 

   Odległość danego równoleżnika od równika, wyrażona na mapie Merkatora i powiększona o zboczenie nawigacyjne

  Correct Answer
  A. Odległość danego równoleżnika od równika, wyrażona na mapie Merkatora w minutach długości geograficznej
  Explanation
  Powiększona szerokość refers to the distance between a given parallel and the equator, expressed on a Mercator map in minutes of longitude.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.