Poziom Operacyjny - Podstawowe Systemy Nawigacyjne

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1452 | Total Attempts: 5,812,280
Questions: 20 | Attempts: 286

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Podstawowe Systemy Nawigacyjne - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Żyroskop swobodny to:

  • A.

   żyroskop posiadający trzy stopnie swobody

  • B.

   żyroskop w stanie spoczynku

  • C.

   żyroskop pod działaniem momentu siły

  Correct Answer
  A. żyroskop posiadający trzy stopnie swobody
  Explanation
  A free gyroscope is a gyroscope that has three degrees of freedom, meaning it can rotate freely in three different directions. This means that it is not fixed or constrained and can move independently in three axes.

  Rate this question:

 • 2. 

  Pod działaniem momentu siły żyroskop swobodny:

  • A.

   Nie wykazuje żadnej reakcji

  • B.

   Obraca się względem osi, na której leży ten moment siły

  • C.

   żyroskop obraca się względem osi prostopadłej do kierunku działania momentu siły

  Correct Answer
  C. żyroskop obraca się względem osi prostopadłej do kierunku działania momentu siły
  Explanation
  When a gyroscope is subjected to a moment of force, it rotates around an axis perpendicular to the direction of the applied force. This is due to the gyroscopic effect, which causes the gyroscope to resist any changes in its orientation. As a result, the correct answer is that the gyroscope rotates around an axis perpendicular to the direction of the applied force.

  Rate this question:

 • 3. 

  Do wyznaczania kursu za pomocą żyrokompasu wykorzystano:

  • A.

   Stałą składową pola magnetycznego Ziemi

  • B.

   Ruch obrotowy Ziemi

  • C.

   Ruch gwiazdy polarnej

  Correct Answer
  B. Ruch obrotowy Ziemi
  Explanation
  The correct answer is "ruch obrotowy Ziemi" (the Earth's rotational motion). This is because the gyroscope, which is used to determine the course, relies on the Earth's rotation to provide accurate readings. As the Earth rotates, the gyroscope remains fixed in space, allowing it to measure changes in orientation and provide navigation information. The other options, such as the Earth's magnetic field and the North Star, may be used for navigation purposes, but they are not directly related to the use of a gyroscope.

  Rate this question:

 • 4. 

  Żyroskop umieszczony wewnątrz pływającej kuli:

  • A.

   Wykazuje niestabilną równowagę

  • B.

   Stałe położenie względem Ziemi

  • C.

   Uzyskuje trzy stopnie swobody

  Correct Answer
  C. Uzyskuje trzy stopnie swobody
  Explanation
  A gyroscope placed inside a floating ball obtains three degrees of freedom. This means that it can move independently in three different directions: pitch, roll, and yaw. These degrees of freedom allow the gyroscope to maintain its orientation and stability while the ball is floating. It can adjust its position in response to any external forces acting on it, ensuring that it remains balanced and aligned with respect to the Earth's gravitational field.

  Rate this question:

 • 5. 

  Wyznaczanie kursu za pomocą żyrokompasu wykorzystuje:

  • A.

   Ruch obrotowy Ziemi

  • B.

   Przyciąganie ziemskie

  • C.

   Ruch obrotowy Ziemi i przyciąganie ziemskie

  Correct Answer
  C. Ruch obrotowy Ziemi i przyciąganie ziemskie
  Explanation
  Wyznaczanie kursu za pomocą żyrokompasu wykorzystuje zarówno ruch obrotowy Ziemi, jak i przyciąganie ziemskie. Ruch obrotowy Ziemi wpływa na działanie żyrokompasu, który wykorzystuje tę informację do określenia kierunku. Przyciąganie ziemskie również odgrywa rolę, ponieważ wpływa na stabilność i działanie żyrokompasu. Dzięki połączeniu tych dwóch czynników możliwe jest dokładne określenie kursu.

  Rate this question:

 • 6. 

  Żyroskop swobodny z obniżonym środkiem ciężkości:

  • A.

   Jest w stanie niestabilnym

  • B.

   Wykonuje wahania nietłumione

  • C.

   Swoją osią ustawia się wzdłuż południka

  Correct Answer
  B. Wykonuje wahania nietłumione
  Explanation
  The correct answer is "wykonuje wahania nietłumione" which translates to "performs undamped oscillations." This means that the gyroscope with a lowered center of gravity will continue to swing back and forth without any decrease in amplitude or energy loss. This is because the lowered center of gravity helps to maintain the stability of the gyroscope and allows it to oscillate freely without any external damping forces.

  Rate this question:

 • 7. 

  Oś żyroskopu swobodnego z obniżonym środkiem ciężkości wraz z olejowym tłumikiem:

  • A.

   Ustawia się wzdłuż południka

  • B.

   Ustawia się wzdłuż równoleżnika

  • C.

   Nie osiąga stanu stabilnego

  Correct Answer
  A. Ustawia się wzdłuż południka
  Explanation
  The correct answer is "ustawia się wzdłuż południka." A gyroscope with a lowered center of gravity and an oil damper aligns itself along the meridian due to the Earth's rotation. This is because the gyroscope experiences a torque caused by the rotation of the Earth, which causes it to align itself in the north-south direction, or along the meridian.

  Rate this question:

 • 8. 

  Żyrokompasy wykazują następujące błędy:

  • A.

   Dewiację prędkościową i balistyczna

  • B.

   Dewiację intensywną

  • C.

   Dewiację skokową

  Correct Answer
  A. Dewiację prędkościową i balistyczna
 • 9. 

  Dewiacja prędkościowa nie zależy od:

  • A.

   Prędkości i kursu statku

  • B.

   Szerokości geograficznej

  • C.

   Długości geograficznej

  Correct Answer
  C. Długości geograficznej
  Explanation
  The correct answer is "długości geograficznej" (geographical longitude). Dewiacja prędkościowa, or speed deviation, is a term used in navigation to describe the difference between the indicated speed of a ship and its actual speed through the water. It is affected by factors such as the speed and course of the ship, as well as the geographical latitude (szerokość geograficzna). However, geographical longitude (długość geograficzna) does not have any direct influence on speed deviation.

  Rate this question:

 • 10. 

  Dewiacja balistyczna nie powstaje podczas:

  • A.

   Zmiany prędkości statku

  • B.

   Zmiany kursu statku

  • C.

   Ruchu statku ze stałą prędkością i kursem

  Correct Answer
  C. Ruchu statku ze stałą prędkością i kursem
  Explanation
  The correct answer is "ruchu statku ze stałą prędkością i kursem" (movement of the ship with constant speed and course). This is because ballistic deflection occurs when there is a change in the ship's velocity or course. In this scenario, since the ship is moving with a constant speed and course, there are no changes happening that could cause ballistic deflection.

  Rate this question:

 • 11. 

  Autopilot to urządzenie:

  • A.

   Zapewniające utrzymanie statku na zadanym kursie

  • B.

   Pozwalające na automatyczne wprowadzenie statku do portu

  • C.

   Zwalniające oficera pełniącego wachtę z obowiązku prowadzenia obserwacji

  Correct Answer
  A. Zapewniające utrzymanie statku na zadanym kursie
  Explanation
  Autopilot to urządzenie, które zapewnia utrzymanie statku na zadanym kursie. It means that the autopilot device helps in maintaining the ship on a specified course.

  Rate this question:

 • 12. 

  Wykorzystanie autopilota powoduje:

  • A.

   Spadek średniej prędkości statku

  • B.

   Oszczędności w eksploatacji statku

  • C.

   Znaczny wzrost liczby wychyleń płetwy sterowej

  Correct Answer
  B. Oszczędności w eksploatacji statku
  Explanation
  Wykorzystanie autopilota powoduje oszczędności w eksploatacji statku. Autopilot jest systemem, który może samodzielnie sterować statkiem, co pozwala załodze zaoszczędzić czas i wysiłek potrzebny do ręcznego sterowania. Dzięki temu można zmniejszyć ilość zużywanego paliwa, co przekłada się na oszczędności finansowe związane z eksploatacją statku. Autopilot może również pomagać w utrzymaniu stałej prędkości, co może przyczynić się do bardziej efektywnego i ekonomicznego pływania.

  Rate this question:

 • 13. 

  Statek stateczny kursowo to statek, który:

  • A.

   Nie zmienia kursu pomimo występowania zaburzeń wywołanych oddziaływaniem falowania i wiatrunie zmienia kursu pomimo wychylenia płetwy sterowej

  • B.

   Przy sterze leżącym w płaszczyźnie diametralnej, po odchyleniu się statku od kursu na skutek wpływu czynników zewnętrznych, kontynuuje ruch po nowym kursie

  • C.

   Nie zmienia kursu pomimo wychylenia płetwy sterowej

  Correct Answer
  B. Przy sterze leżącym w płaszczyźnie diametralnej, po odchyleniu się statku od kursu na skutek wpływu czynników zewnętrznych, kontynuuje ruch po nowym kursie
  Explanation
  This answer states that a steady course ship is a ship that, after deviating from its course due to external factors, continues to move along the new course when the rudder is lying in the diametrical plane. This means that despite disturbances caused by waves or wind, the ship maintains its new course without changing it.

  Rate this question:

 • 14. 

  W wyniku działania wiatru z prawej burty statek zmieni swój kurs:

  • A.

   Zawsze w lewo

  • B.

   Zawsze w prawo

  • C.

   W lewo lub w prawo w zależności m.in. od typu i budowy statku

  Correct Answer
  C. W lewo lub w prawo w zależności m.in. od typu i budowy statku
  Explanation
  The correct answer is "w lewo lub w prawo w zależności m.in. od typu i budowy statku" which means that the ship will change its course either to the left or to the right depending on factors such as the type and construction of the ship. The wind hitting the ship from the starboard side will create a force that will cause the ship to veer off its original course, but the direction in which it will veer will depend on various factors including the ship's design and characteristics.

  Rate this question:

 • 15. 

  Składowa proporcjonalna w regulatorze PID uwzględnia:

  • A.

   Prędkość odchylania się statku od kursu (prędkość kątową)

  • B.

   Odchylenie statku od kursu (uchyb kursowy)

  • C.

   Działanie siły Coriolisa

  Correct Answer
  B. Odchylenie statku od kursu (uchyb kursowy)
  Explanation
  The correct answer is "odchylenie statku od kursu (uchyb kursowy)". In a PID controller, the proportional component considers the error between the desired and actual values of the system. In this case, it refers to the difference between the desired course and the actual course of the ship. This error, also known as the "uchyb kursowy" in Polish, is used by the proportional component to determine the control action needed to minimize the error and bring the ship back on course. The other options mentioned, such as the angular velocity and the Coriolis force, are not directly related to the proportional component in a PID controller.

  Rate this question:

 • 16. 

  Składowa różniczkująca w regulatorze PID uwzględnia:

  • A.

   Prędkość odchylania się statku od kursu (prędkość kątową)

  • B.

   Wielkość czynników będących przyczyną stałego odchylania się statku od kursu

  • C.

   Działanie siły Coriolisa

  Correct Answer
  A. Prędkość odchylania się statku od kursu (prędkość kątową)
  Explanation
  The correct answer is "prędkość odchylania się statku od kursu (prędkość kątową)". In a PID controller, the differential component takes into account the rate of change of the ship's deviation from the desired course. This is represented by the angular velocity or angular rate, which measures how quickly the ship is deviating from the desired course. By considering this velocity, the PID controller can adjust the control signal to quickly counteract any deviations and bring the ship back on course.

  Rate this question:

 • 17. 

  Składowa całkująca w regulatorze PID uwzględnia:

  • A.

   Prędkość odchylania się statku od kursu (prędkość kątową)

  • B.

   Odchylenie statku od kursu (uchyb kursowy)

  • C.

   Wielkość czynników będących przyczyną stałego odchylania się statku od kursu

  Correct Answer
  C. Wielkość czynników będących przyczyną stałego odchylania się statku od kursu
  Explanation
  The integral component in a PID controller takes into account the factors that cause a constant deviation of the ship from its course. This means that it considers the cumulative effect of these factors over time and adjusts the control signal accordingly to minimize the steady-state error. By integrating the error signal, the integral component can gradually reduce the steady-state error and bring the ship closer to the desired course.

  Rate this question:

 • 18. 

  Zmiana nastawy czułości (yaw):

  • A.

   Wpływa na wartość maksymalnego wychylenia płetwy sterowej

  • B.

   Wpływa na zakres stałego, automatycznego wychylenia płetwy sterowej

  • C.

   Powoduje zmianę zakresu strefy martwej regulatora, związanej z myszkowaniem statku

  Correct Answer
  C. Powoduje zmianę zakresu strefy martwej regulatora, związanej z myszkowaniem statku
  Explanation
  Changing the sensitivity setting (yaw) causes a change in the range of the dead zone of the controller, which is related to the ship's yawing. This means that adjusting the sensitivity setting will affect the range in which the controller does not respond to small movements, known as the dead zone, and can help reduce any unwanted oscillations or instability in the ship's yawing motion.

  Rate this question:

 • 19. 

  Zmiana nastawy współczynnika wzmocnienia (rudder) wpływa na:

  • A.

   Wartość kąta wychylenia steru oraz czas pozostawania płetwy sterowej w wychyleniu skrajnym

  • B.

   Wartość maksymalnego wychylenia płetwy sterowej

  • C.

   Zakres stałego, automatycznego wychylenia płetwy sterowej

  Correct Answer
  A. Wartość kąta wychylenia steru oraz czas pozostawania płetwy sterowej w wychyleniu skrajnym
  Explanation
  Changing the gain setting of the rudder affects the angle of the rudder deflection as well as the duration the rudder remains in extreme deflection.

  Rate this question:

 • 20. 

  Zmiana nastawy współczynnika całkowania (trim) wpływa na:

  • A.

   Wartość kąta wychylenia steru oraz czas pozostawania płetwy sterowej w wychyleniu skrajnym

  • B.

   Wartość maksymalnego wychylenia płetwy sterowej

  • C.

   Zakres stałego, automatycznego wychylenia płetwy sterowej

  Correct Answer
  C. Zakres stałego, automatycznego wychylenia płetwy sterowej
  Explanation
  Changing the integral coefficient (trim) setting affects the range of constant, automatic rudder deflection.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.