Chuong 1: Quy Dinh Cua Viet Nam (100 Cau)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Bqhuy
B
Bqhuy
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 156
Questions: 100 | Attempts: 157

SettingsSettingsSettings
Chuong 1: Quy Dinh Cua Viet Nam (100 Cau) - Quiz

 Tài liệu "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư": Phần 1, Phần 2, Phần 3


Questions and Answers
 • 1. 

  Cơ quan, tổ chức nào của Việt Nam ban hành Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư?

  • A.

   Ủy ban tần số vô tuyến điện

  • B.

   Bộ Thông tin và Truyền thông

  • C.

   Hội vô tuyến nghiệp dư Việt Nam

  • D.

   Văn phòng Chính phủ

  Correct Answer
  B. Bộ Thông tin và Truyền thông
  Explanation
  The correct answer is "Bộ Thông tin và Truyền thông" because it is the Ministry responsible for issuing regulations on the activities of amateur radio in Vietnam.

  Rate this question:

 • 2. 

  Hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư phải tuân theo:

  • A.

   Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • B.

   Điều lệ quảng bá

  • C.

   Sổ tay Vô tuyến nghiệp dư

  • D.

   Các quy định của các tổ chức quốc tế IMO, ICAO

  Correct Answer
  A. Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
  Explanation
  The correct answer is "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành". This is because the regulations and guidelines set by the Ministry of Information and Communications govern the activities of amateur radio operators in Vietnam. These regulations ensure that amateur radio operators follow the necessary protocols and procedures to ensure safe and efficient communication.

  Rate this question:

 • 3. 

  Cơ quan nào là cơ quan trực tiếp quản lý hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư ở Việt Nam?

  • A.

   Cục tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và truyền thông

  • B.

   Cơ quan quản lý mã vùng, Bưu điện Việt Nam

  • C.

   Bộ phận thông tin vô tuyến, Bộ Công an

  • D.

   Các cơ quan quản lý thuộc hội đồng địa phương

  Correct Answer
  A. Cục tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và truyền thông
  Explanation
  The correct answer is the "Cục tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và truyền thông" (The Frequency Management Department, Ministry of Information and Communications). This agency is responsible for directly managing the activities of amateur radio in Vietnam.

  Rate this question:

 • 4. 

  Các nhân viên được ủy quyền bởi Bộ thông tin và Truyền thông có thể kiểm tra chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư:

  • A.

   Vào bất kỳ thời điểm nào

  • B.

   Vào bất kỳ một ngày sử dụng nào

  • C.

   Trước 9 giờ tối

  • D.

   Chỉ vào những ngày nghỉ lễ

  Correct Answer
  A. Vào bất kỳ thời điểm nào
  Explanation
  The correct answer is "Vào bất kỳ thời điểm nào" because it means that the authorized personnel can check the certification of the amateur radio operator at any time, regardless of the specific day or time.

  Rate this question:

 • 5. 

  Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư phải thông báo trước với Bộ Thông tin và Truyền thông nếu ngừng hoạt động đài từ mấy tháng trở lên?

  • A.

   2 tháng

  • B.

   3 tháng

  • C.

   4 tháng

  • D.

   5 tháng

  Correct Answer
  B. 3 tháng
  Explanation
  The correct answer is 3 tháng. According to the given information, khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư (amateur radio operators) are required to notify the Ministry of Information and Communications if they stop operating their station for a period of 3 months or more. This suggests that there is a regulatory requirement for amateur radio operators to inform the authorities if they are not using their station for an extended period of time.

  Rate this question:

 • 6. 

  Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư do các tổ chức được Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư có giá trị:

  • A.

   Ở mọi nơi trên thế giới

  • B.

   Ở mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam và ở bất kỳ đất nước nào công nhận chứng chỉ này

  • C.

   Trong phạm vi bán kính 50 km từ địa điểm đặt thiết bị phát sóng vô tuyến điện

  • D.

   Chỉ ở tại nhà có địa chỉ xác định

  Correct Answer
  B. Ở mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam và ở bất kỳ đất nước nào công nhận chứng chỉ này
  Explanation
  The correct answer states that the certificate is valid in all territories of Vietnam and in any country that recognizes this certificate. This means that individuals holding this certificate can work as amateur radio operators not only in Vietnam but also in other countries that acknowledge and accept this certification.

  Rate this question:

 • 7. 

  Nếu khai thác viên của một đài vô tuyến điện nghiệp dư đang ở nước ngoài, thì đài vô tuyến điện nghiệp dư của người đó ở trong  nước có thể được sử dụng bởi:

  • A.

   Thành viên tin cậy nhất trong gia đình để duy trì liên lạc với khai thác viên đó

  • B.

   Tất cả các thành viên trong gia đình của cá nhân đó

  • C.

   Các thành viên trong gia đình để thông tin với bất kỳ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư

  • D.

   Bất kỳ cá nhân nào có chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư nếu được chủ sở hữu đài vô tuyến điện nghiệp dư đồng ý

  Correct Answer
  D. Bất kỳ cá nhân nào có chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư nếu được chủ sở hữu đài vô tuyến điện nghiệp dư đồng ý
  Explanation
  Any individual with a certificate of amateur radio operator can use the amateur radio station if the owner of the station agrees.

  Rate this question:

 • 8. 

  Các cá nhân đã được cấp chứng chỉ có thể khai thác đài vô tuyến nghiệp dư của mình ở bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ Việt Nam ngoài nơi đăng ký trong một khoảng thời gian ngắn nếu được chấp thuận bằng văn bản của Cục Tần số vô tuyến điện:

  • A.

   Chỉ trong lúc khẩn cấp

  • B.

   Chỉ sau khi thông báo với Bộ Thông tin và truyền thông

  • C.

   Trong suốt thời kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp

  • D.

   Bất cứ khi nào mà cá nhân đó muốn

  Correct Answer
  D. Bất cứ khi nào mà cá nhân đó muốn
  Explanation
  Individuals who have been issued a certificate can operate their amateur radio station anywhere within the territory of Vietnam, other than the registered location, for a short period of time if approved by the Radio Frequency Department in writing. This means that individuals can use their amateur radio station whenever they want, regardless of any specific circumstances or conditions.

  Rate this question:

 • 9. 

  Khoảng thời gian giữa kỳ thi lý thuyết và kỳ thi thực hành tối đa là:

  • A.

   6 tháng

  • B.

   3 tháng

  • C.

   1 tháng

  • D.

   12 tháng

  Correct Answer
  D. 12 tháng
  Explanation
  The maximum time between the theoretical and practical exams is 12 months.

  Rate this question:

 • 10. 

  Đài vô tuyến nghiệp dư có thể bị trưng dụng trong các trường hợp nào sau đây?

  • A.

   Để phục vụ cho an ninh quốc phòng trong trường hợp khẩn cấp

  • B.

   Khi khai thác viên của đài không còn nhu cầu sử dụng đài

  • C.

   Khi đài đã ngừng hoạt động từ ba tháng trở lên

  • D.

   Khi đặt cách biệt với các thiết bị vô tuyến điện khác của phương tiện di động

  Correct Answer
  A. Để phục vụ cho an ninh quốc phòng trong trường hợp khẩn cấp
  Explanation
  Đài vô tuyến nghiệp dư có thể bị trưng dụng để phục vụ cho an ninh quốc phòng trong trường hợp khẩn cấp. This means that in emergency situations, the unused radio stations can be used for national security and defense purposes.

  Rate this question:

 • 11. 

  Các khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư phải kê khai địa chỉ liên lạc vào bản khai xin cấp giấy phép tần số vô tuyến điện để:

  • A.

   Nhận thông báo về vị trí của từng trạm vô tuyến nghiệp dư

  • B.

   Có thể nhận thư điện tử hoặc thư tín của các khai thác viên

  • C.

   Nhận niên giám các hô hiệu

  • D.

   Phục vụ công tác quản lý hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư

  Correct Answer
  D. Phục vụ công tác quản lý hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư
  Explanation
  The correct answer is "Phục vụ công tác quản lý hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư". This means that the purpose of providing the contact address in the application for a license for amateur radio frequency is to serve the management of amateur radio activities. By providing the contact address, the authorities can easily communicate with the operators and ensure that they are complying with regulations and guidelines. It also allows for effective coordination and supervision of amateur radio operations.

  Rate this question:

 • 12. 

  Nếu một khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư mượn đài vô tuyến điện nghiệp dư để khai thác thì người chủ sở hữu đài vô tuyến điện nghiệp dư:

  • A.

   Không phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của nội dung thông tin

  • B.

   Chỉ chịu trách nhiệm về sự chính xác của hô hiệu

  • C.

   Chỉ chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trong một số trường hợp

  • D.

   Luôn phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của nội dung thông tin

  Correct Answer
  D. Luôn phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của nội dung thông tin
  Explanation
  The correct answer is "Luôn phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của nội dung thông tin". This means that the owner of the surplus radio station is always responsible for the validity of the content of the information.

  Rate this question:

 • 13. 

  Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư của đài vô tuyến điện nghiệp dư phải có trách nhiệm:

  • A.

   Cho phép một khai thác viên nghiệp dư khác vận hành đài của mình khi có yêu cầu

  • B.

   Có mặt mỗi khi đài hoạt động

  • C.

   Tuân thủ "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư"

  • D.

   Giữ bí mật hô hiệu của mình

  Correct Answer
  C. Tuân thủ "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư"
  Explanation
  The correct answer is "Tuân thủ 'Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư'". This means that the unlicensed operator of an amateur radio station must comply with the regulations governing the operation of amateur radio stations. This ensures that they operate within the legal framework and follow the guidelines set by the regulatory authorities.

  Rate this question:

 • 14. 

  Sổ nhật biên dùng cho việc ghi lại các hoạt động của đài:

  • A.

   Là bắt buộc phải có đối với tất cả đài vô tuyến điện nghiệp dư

  • B.

   Là khuyến khích đối với tất cả các đài vô tuyến điện nghiệp dư

  • C.

   Không phải liệt kê tất cả các bản tin đã gửi đi

  • D.

   Không phải ghi lại thời gian theo giờ chuẩn quốc tế UTC

  Correct Answer
  A. Là bắt buộc phải có đối với tất cả đài vô tuyến điện nghiệp dư
  Explanation
  The correct answer is "Là bắt buộc phải có đối với tất cả đài vô tuyến điện nghiệp dư" which means "It is mandatory for all amateur radio stations to have a logbook to record their activities." This statement suggests that all amateur radio stations are required to maintain a logbook to document their operations and activities.

  Rate this question:

 • 15. 

  Một người không am hiểu kỹ thuật vô tuyến điện sẽ không được sử dụng thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư đã được cấp giấy phép của bạn bởi vì:

  • A.

   Người đó chưa được sự cho phép của bạn

  • B.

   Người đó không có chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư và chưa được sự cho phép của bạn

  • C.

   Người đó chưa biết cách sử dụng các từ viết tắt và các tín hiệu Q

  • D.

   Người đó chưa biết các tần số dùng cho việc phát sóng

  Correct Answer
  B. Người đó không có chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư và chưa được sự cho phép của bạn
  Explanation
  The person is unable to use the amateur radio equipment because they do not have the necessary amateur radio operator certificate and have not received permission from the person asking the question.

  Rate this question:

 • 16. 

  Các băng tần dành cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư được quy định bởi:

  • A.

   Cục Tần số vô tuyến điện

  • B.

   Bộ Thông tin và Truyền thông

  • C.

   Hiệp hội vô tuyến điện nghiệp dư

  • D.

   Không có quy định. Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư có thể sử dụng bất kỳ tần số nào

  Correct Answer
  B. Bộ Thông tin và Truyền thông
  Explanation
  The correct answer is "Bộ Thông tin và Truyền thông" because they are the regulatory authority responsible for allocating and managing the frequency bands for amateur radio services in Vietnam.

  Rate this question:

 • 17. 

  Độ tuổi nhỏ nhất của một cá nhân để được cấp chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư là:

  • A.

   12 tuổi

  • B.

   16 tuổi

  • C.

   21 tuổi

  • D.

   Không hạn chế tuổi

  Correct Answer
  D. Không hạn chế tuổi
  Explanation
  There is no age restriction for obtaining a certificate for operating as an amateur electrician. This means that individuals of any age can apply for and receive this certification.

  Rate this question:

 • 18. 

  Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư bị thu hồi chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư ở tuổi:

  • A.

   65 tuổi

  • B.

   70 tuổi

  • C.

   75 tuổi

  • D.

   Không bị thu hồi vì độ tuổi

  Correct Answer
  D. Không bị thu hồi vì độ tuổi
  Explanation
  The correct answer states that the certificate of an amateur electrical miner is not revoked due to age. This means that regardless of their age, amateur electrical miners can continue to hold their certificate and engage in their mining activities.

  Rate this question:

 • 19. 

  Hai ký tự đầu của hô hiệu cấp cho một đài vô tuyến điện nghiệp dư ở Việt Nam là:

  • A.

   ZK

  • B.

   ZL

  • C.

   3W

  • D.

   ZM

  Correct Answer
  C. 3W
  Explanation
  The correct answer is 3W. This is because the question is asking for the first two letters of the call sign for an amateur radio station in Vietnam. The call sign for an amateur radio station in Vietnam starts with "3W".

  Rate this question:

 • 20. 

  Hô hiệu của đài vô tuyến điện nghiệp dư ở Việt Nam:

  • A.

   Được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của Cục tần số vô tuyến điện

  • B.

   Có thể là bất kỳ chuỗi ký tự nào được tạo bởi khai thác viên

  • C.

   Khai thác viên được tự ý thay đổi hô hiệu

  • D.

   Được Cục Tần số vô tuyến điện thay đổi hàng năm

  Correct Answer
  A. Được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của Cục tần số vô tuyến điện
  Explanation
  The correct answer is "Được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của Cục tần số vô tuyến điện". This means that the call sign of amateur radio stations in Vietnam is stored in the database of the Radio Frequency Agency. This ensures that the call signs are regulated and can be easily accessed and tracked by the authorities.

  Rate this question:

 • 21. 

  Hai chữ cái nào sau đây được sử dụng làm hai chữ cái đầu tiên trong các hô hiệu của đài vô tuyến điện nghiệp dư Việt Nam?

  • A.

   XV

  • B.

   XL

  • C.

   VN

  • D.

   VX

  Correct Answer
  A. XV
  Explanation
  The letters XV are used as the first two letters in the call signs of amateur radio stations in Vietnam.

  Rate this question:

 • 22. 

  Số ký tự được sử dụng trong hô hiệu của đài vô tuyến điện nghiệp dư Việt Nam là:

  • A.

   2

  • B.

   3

  • C.

   Nhỏ hơn 4 ký tự

  • D.

   Lớn hơn hoặc bằng 4 ký tự

  Correct Answer
  D. Lớn hơn hoặc bằng 4 ký tự
  Explanation
  The correct answer is "Lớn hơn hoặc bằng 4 ký tự". This means that the number of characters used in the logo of the Vietnamese Amateur Radio Station is greater than or equal to 4 characters.

  Rate this question:

 • 23. 

  Sổ nhật biên phải được lưu lại đài khoảng thời gian ít nhất là bao lâu trước khi có thể hủy bỏ?

  • A.

   1 năm

  • B.

   2 năm

  • C.

   3 năm

  • D.

   5 năm

  Correct Answer
  C. 3 năm
  Explanation
  The correct answer is 3 years. The given question asks for the minimum amount of time that a journal must be kept before it can be canceled.

  Rate this question:

 • 24. 

  Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư do tổ chức nào cấp?

  • A.

   Bất kỳ tổ chức nào

  • B.

   Các tổ chức được Cục Tần số vô tuyến điện công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư

  • C.

   Bất kỳ hội thông tin vô tuyến điện nào

  • D.

   Bất kỳ cơ sở đào tạo viễn thông nào

  Correct Answer
  B. Các tổ chức được Cục Tần số vô tuyến điện công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư
  Explanation
  The correct answer is "Các tổ chức được Cục Tần số vô tuyến điện công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư". This answer states that the certificate for amateur radio operator is issued by organizations recognized by the Radio Frequency Department and that these organizations have the necessary qualifications to organize and evaluate the examination for amateur radio operators.

  Rate this question:

 • 25. 

  Để được cấp lại chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư, các cá nhân phải:

  • A.

   Nộp hồ sơ lên các tổ chức đã được Cục Tần số vô tuyến điện công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư

  • B.

   Lấy mẫu đơn từ website của Bộ Nội vụ

  • C.

   Lấy mẫu đơn từ website của Bộ Thông tin và truyền thông (hoặc từ cơ quan tổ chức kỳ thi)

  • D.

   Lấy mẫu đơn và in từ cơ sở dữ liệu cá nhân (hoặc cơ quan tổ chức kỳ thi sẽ làm việc này cho bạn)

  Correct Answer
  A. Nộp hồ sơ lên các tổ chức đã được Cục Tần số vô tuyến điện công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư
  Explanation
  To renew their amateur radio operator certificate, individuals must submit their application to organizations that have been recognized by the Radio Frequency Department as having the necessary qualifications to organize and grade the amateur radio operator exam.

  Rate this question:

 • 26. 

  Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư có giá trị trong khoảng thời gian là:

  • A.

   1 năm

  • B.

   5 năm

  • C.

   10 năm

  • D.

   Cả đời

  Correct Answer
  B. 5 năm
  Explanation
  The certificate of qualification for amateur mining is valid for a period of 5 years.

  Rate this question:

 • 27. 

  Người sở hữu đài vô tuyến điện nghiệp dư đã được cấp phép có thể cho phép bất cứ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư nào:

  • A.

   Sử dụng đài vô tuyến nghiệp dư để thông tin với các đài vô tuyến nghiệp dư khác

  • B.

   Gửi những bản tin ngắn của cá nhân đó và thu phí

  • C.

   Vận hành đài vô tuyến nghiệp dư để phát chương trình âm nhạc

  • D.

   Tự do dịch chuyển đài vô tuyến điện nghiệp dư đến địa điểm khác để liên lạc

  Correct Answer
  A. Sử dụng đài vô tuyến nghiệp dư để thông tin với các đài vô tuyến nghiệp dư khác
  Explanation
  The correct answer is "Sử dụng đài vô tuyến nghiệp dư để thông tin với các đài vô tuyến nghiệp dư khác" (Using amateur radio to communicate with other amateur radio stations). This answer is correct because amateur radio operators are allowed to use their equipment to communicate with other amateur radio stations. This is one of the main purposes of amateur radio and is a common activity among amateur radio operators worldwide.

  Rate this question:

 • 28. 

  Khi biết đài vô tuyến điện nghiệp dư gây nhiễu có hại tới các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác, khai thác viên của đài:

  • A.

   Phải lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ nhiễu

  • B.

   Vẫn tiếp tục vận hành đài cùng với việc thực hiện các biện pháp có khả năng làm giảm nhiễu

  • C.

   Vẫn tiếp tục vận hành đài mà không cần hạn chế nhiễu

  • D.

   Không có nghĩa vụ thực hiện bất cứ biện pháp gì

  Correct Answer
  A. Phải lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ nhiễu
  Explanation
  When the radio transmitter causes harmful interference to other radio communication systems, the operator of the transmitter must immediately take necessary measures to eliminate the interference. This means that the correct answer is "Phải lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ nhiễu." It is the responsibility of the transmitter operator to address the interference issue promptly and take appropriate actions to mitigate the problem.

  Rate this question:

 • 29. 

  Sau khi được cấp chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư và giấy phép tần số vô tuyến điện, các cá nhân sẽ được phép:

  • A.

   Khai thác trên bất kỳ tần số nào trong toàn bộ phổ tần số

  • B.

   Khai thác trên các tần số quy định trong giấy phép

  • C.

   Không cần biết các quy hoạch băng tần

  • D.

   Hiệu chỉnh tần số theo bước nhảy 10 MHz

  Correct Answer
  B. Khai thác trên các tần số quy định trong giấy phép
  Explanation
  The correct answer is "Khai thác trên các tần số quy định trong giấy phép". This means that individuals are allowed to operate on frequencies that are specified in their license. They are not allowed to operate on any frequency within the entire frequency spectrum, and they are required to adhere to the frequencies specified in their license.

  Rate this question:

 • 30. 

  Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư có thể liên lạc với:

  • A.

   Chỉ các đài nghiệp dư trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

  • B.

   Chỉ các đài đang hoạt động với công suất đường bao đỉnh là 500 W

  • C.

   Chỉ những đài đang sử dụng cùng phương thức truyền dẫn

  • D.

   Tất cả các đài vô tuyến điện nghiệp dư

  Correct Answer
  D. Tất cả các đài vô tuyến điện nghiệp dư
  Explanation
  The correct answer is "Tất cả các đài vô tuyến điện nghiệp dư". This means that amateur radio operators can communicate with any amateur radio stations, regardless of their location, power output, or transmission method.

  Rate this question:

 • 31. 

  Khi nghe thấy một đài đang sử dụng hô hiệu "VK3XYZ stroke ZL" thì có thể kết luận đây là:

  • A.

   Một hô hiệu được phép sử dụng ở Việt Nam.

  • B.

   Rõ ràng là một khai thác viên không hợp pháp

  • C.

   Một đài đến từ nước ngoài

  • D.

   Có lẽ là một cá nhân không được cấp phép đang sử dụng thiết bị ăn cắp

  Correct Answer
  C. Một đài đến từ nước ngoài
  Explanation
  The given correct answer suggests that when hearing a station using the call sign "VK3XYZ stroke ZL," it can be concluded that this is a station from a foreign country.

  Rate this question:

 • 32. 

  Các băng tần quy định cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư tại Việt Nam được công bố để:

  • A.

   Hạn chế hoạt động khai thác của các khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư không gây ra những ảnh hưởng cho các nghiệp vụ vô tuyến điện khác

  • B.

   Nhằm mục đích thử nghiệm

  • C.

   Giảm số phương thức truyền dẫn trong bất kỳ một băng tần nào

  • D.

   Phân biệt các đài nước ngoài với các đài trong nước

  Correct Answer
  A. Hạn chế hoạt động khai thác của các khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư không gây ra những ảnh hưởng cho các nghiệp vụ vô tuyến điện khác
  Explanation
  The correct answer is to limit the operation of surplus radio transmitters to avoid interference with other radio services. This ensures that the activities of surplus radio transmitters do not disrupt or affect other radio services.

  Rate this question:

 • 33. 

  Khai thác viên vô tuyến nghiệp dư phải có khả năng:

  • A.

   Nói được các ngôn ngữ ghi trong chứng chỉ khai thác viên

  • B.

   Đọc được mã Morse ở tốc độ 42 từ trên một phút

  • C.

   Điều khiển truyền dẫn tần số chuẩn

  • D.

   Thực hiện thu, phát sóng trong các băng tần cho phép

  Correct Answer
  D. Thực hiện thu, phát sóng trong các băng tần cho phép
  Explanation
  The correct answer is "Thực hiện thu, phát sóng trong các băng tần cho phép." This means that a non-licensed operator must be able to perform receiving and transmitting operations within the allowed frequency bands.

  Rate this question:

 • 34. 

  Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư:

  • A.

   Không bao giờ bị thu hồi

  • B.

   Có thể cho mượn để khai thác đài vô tuyến điện nghiệp dư

  • C.

   Không trao độc quyền sử dụng bất kỳ tần số hay băng tần nào

  • D.

   Có thể được chuyển nhượng

  Correct Answer
  C. Không trao độc quyền sử dụng bất kỳ tần số hay băng tần nào
  Explanation
  The certificate of amateur radio operator does not grant exclusive rights to use any frequency or bandwidth.

  Rate this question:

 • 35. 

  Các đài nghiệp dư thường được ấn định một số băng tần. Điều này có nghĩa là:

  • A.

   Hoạt động của đài nghiệp dư bị hạn chế ở phương pháp điều tần

  • B.

   Khai thác viên có thể lựa chọn vận hành ở bất kỳ tần số nào trong các băng tần được ấn định

  • C.

   Băng tần này là cố định cho tất cả các máy thu phát vô tuyến điện nghiệp dư

  • D.

   Khai thác viên có thể thay đổi tần số sang băng tần lân cận để tránh gây nhiễu

  Correct Answer
  B. Khai thác viên có thể lựa chọn vận hành ở bất kỳ tần số nào trong các băng tần được ấn định
  Explanation
  The correct answer is "Khai thác viên có thể lựa chọn vận hành ở bất kỳ tần số nào trong các băng tần được ấn định." This is because the question states that amateur stations are assigned a range of frequencies, which means that operators can choose to operate on any frequency within the assigned range.

  Rate this question:

 • 36. 

  Một khai thác viên vô tuyến nghiệp dư được phép:

  • A.

   Khai thác trên tất cả các băng tần nghiệp dư ngoài băng VHF ít nhất mỗi tuần một lần và phải ghi nhật biên trên máy tính

  • B.

   Khai thác chỉ ở những tần số nghiệp dư quy định trong giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp và phải giữ sổ nhật biên ít nhất ba năm để thuận tiện cho việc thanh tra

  • C.

   Khai thác chỉ trên một tần số cố định trong băng tần nghiệp dư giữa tần số 5 và 25 MHz và sau đó phải trình sổ nhật biên cho việc thanh tra

  • D.

   Khai thác trên tất cả các băng tần.

  Correct Answer
  B. Khai thác chỉ ở những tần số nghiệp dư quy định trong giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp và phải giữ sổ nhật biên ít nhất ba năm để thuận tiện cho việc thanh tra
  Explanation
  The correct answer is "Khai thác chỉ ở những tần số nghiệp dư quy định trong giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp và phải giữ sổ nhật biên ít nhất ba năm để thuận tiện cho việc thanh tra." This answer states that the amateur operator is only allowed to operate on the frequencies specified in their radio frequency license and must keep a logbook for at least three years for inspection purposes.

  Rate this question:

 • 37. 

  Các băng tần dành cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư:

  • A.

   Do Cục Tần số vô tuyến điện quy định

  • B.

   Có thể thay đổi theo từng thời kỳ

  • C.

   Không thay đổi theo từng thời kỳ

  • D.

   Được phát triển bởi Hội vô tuyến điện nghiệp dư Việt Nam

  Correct Answer
  B. Có thể thay đổi theo từng thời kỳ
  Explanation
  The correct answer is "Có thể thay đổi theo từng thời kỳ" (Can be changed according to each period). This is because the frequency bands allocated for amateur radio services can vary over time based on regulations set by the Frequency Management Department. Therefore, the availability of frequency bands for amateur radio operators may change depending on the specific period or time frame.

  Rate this question:

 • 38. 

  Trong thời gian xảy ra thiên tai, các băng tần nghiệp dư được phép sử dụng cho các thông tin khẩn cấp là:

  • A.

   Tất cả các băng tần nghiệp dư

  • B.

   Các băng tần 7.0, 24.89 và 144.0 MHz

  • C.

   Các băng tần 1.8, 21.0, 29.0 và 50.0 MHz

  • D.

   Chỉ băng tần 144.0 MHz

  Correct Answer
  A. Tất cả các băng tần nghiệp dư
  Explanation
  During a natural disaster, all amateur radio frequencies are allowed to be used for emergency communications. This means that anyone with an amateur radio license can use any available frequency to transmit urgent information and provide assistance during the crisis.

  Rate this question:

 • 39. 

  Nếu bạn liên lạc với một đài khác và tín hiệu của bạn là mạnh và có thể thu được rõ ràng, bạn nên:

  • A.

   Bật bộ xử lý thoại của bạn

  • B.

   Giảm hệ số sóng đứng (SWR)

  • C.

   Không làm thay đổi bất kỳ thứ gì ngoại trừ bạn có thể mất liên lạc

  • D.

   Giảm công suất phát tới mức tối thiểu đủ để duy trì liên lạc

  Correct Answer
  D. Giảm công suất phát tới mức tối thiểu đủ để duy trì liên lạc
  Explanation
  The correct answer is to reduce the transmit power to the minimum level necessary to maintain communication. This is because if the signal is strong and clear, there is no need to make any changes to the communication setup. Turning on the voice processor, reducing the standing wave ratio (SWR), or not making any changes may not be necessary or effective in maintaining communication. Therefore, the best option is to reduce the transmit power to the minimum level required for communication.

  Rate this question:

 • 40. 

  Băng tần 7000 - 7100 kHz là dành cho nghiệp vụ:

  • A.

   Lưu động hàng hải

  • B.

   Lưu động hàng không

  • C.

   Cố định

  • D.

   Nghiệp dư

  Correct Answer
  D. Nghiệp dư
  Explanation
  The frequency range 7000 - 7100 kHz is allocated for amateur use.

  Rate this question:

 • 41. 

  Băng tần 50 - 54 MHz là dành cho:

  • A.

   Nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư

  • B.

   Nghiệp vụ lưu động

  • C.

   Chỉ phát truyền hình quảng bá

  • D.

   Chỉ các đài phát thanh quảng bá

  Correct Answer
  A. Nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư
  Explanation
  The frequency range of 50-54 MHz is allocated for amateur radio services, which are also known as "nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư" in Vietnamese. These services are designated for individuals who have a personal interest in radio communication and are not part of any professional or commercial broadcasting operations. Therefore, the correct answer is "Nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư."

  Rate this question:

 • 42. 

  Nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư là nghiệp vụ chính trong băng tần nào?

  • A.

   7200 - 7300 kHz

  • B.

   50 - 54 MHz

  • C.

   3100 - 3300 MHz

  • D.

   146 - 148 MHz

  Correct Answer
  B. 50 - 54 MHz
  Explanation
  The correct answer is 50 - 54 MHz. This frequency range is allocated for amateur radio operations, also known as the 6-meter band. It is commonly used for long-distance communication and is popular among amateur radio operators for its unique propagation characteristics.

  Rate this question:

 • 43. 

  Băng tần số 144 - 146 MHz được:

  • A.

   Dành riêng cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư

  • B.

   Được chỉ định dành riêng cho thông tin an ninh

  • C.

   Được dành riêng cho hoạt động trạm lặp

  • D.

   Được dành cho các thông tin khẩn cấp

  Correct Answer
  A. Dành riêng cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư
  Explanation
  The frequency range 144-146 MHz is specifically allocated for amateur radio operations. This means that it is reserved for non-commercial, hobbyist use by licensed amateur radio operators. These operators use this frequency range for various activities such as communication, experimentation, and emergency communications.

  Rate this question:

 • 44. 

  Hai băng tần số nào sau đây là hai băng tần số dành cho nghiệp  vụ vô tuyến điện nghiệp dư?

  • A.

   50 - 54 MHz và 144 - 146 MHz

  • B.

   144 - 146 MHz và 146 - 148 MHz

  • C.

   7000 - 7100 kHz và 146 - 148 MHz

  • D.

   7000 - 7100 kHz và 54 - 68 MHz

  Correct Answer
  A. 50 - 54 MHz và 144 - 146 MHz
  Explanation
  The correct answer is 50 - 54 MHz and 144 - 146 MHz. These frequency bands are allocated for the amateur radio service, which is a non-commercial radio communication service for personal and recreational use. The other frequency bands listed are either not designated for amateur radio use or are incorrect combinations.

  Rate this question:

 • 45. 

  Băng tần quy định cho hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư ở Việt Nam:

  • A.

   Bắt buộc tất cả các khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư phải tuân theo

  • B.

   Khuyến nghị tất cả các khai thác viên nên thực hiện theo

  • C.

   Chỉ ra khoảng cách vị trí các trạm

  • D.

   Chỉ để cho mục đích thí nghiệm và kiểm tra

  Correct Answer
  A. Bắt buộc tất cả các khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư phải tuân theo
  Explanation
  The correct answer is "Bắt buộc tất cả các khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư phải tuân theo" because it states that all operators of surplus radio stations must comply with the specified frequency bands for their operations in Vietnam. This implies that there are regulations in place that dictate the frequency bands that can be used for surplus radio stations, and operators are required to follow these regulations.

  Rate this question:

 • 46. 

  Băng tần 21000 - 21450 kHz được:

  • A.

   Chỉ định dành riêng cho thông tin an ninh

  • B.

   Dành riêng cho thông tin cấp cứu

  • C.

   Dành cho thông tin khẩn cấp

  • D.

   Dành riêng cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư

  Correct Answer
  D. Dành riêng cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư
  Explanation
  The frequency range 21000 - 21450 kHz is designated specifically for amateur radio operations. It is used for non-commercial radio communications by licensed amateur radio operators.

  Rate this question:

 • 47. 

  Điều nào sau đây được áp dụng nếu hai đài vô tuyến điện nghiệp dư đã được cấp phép cùng một băng tần muốn sử dụng cùng một tần số tại cùng một thời điểm?

  • A.

   Đài có giấy phép được cấp sau phải nhường quyền sử dụng tần số cho đài có giấy phép được cấp trước

  • B.

   Đài có công suất ra thấp hơn phải nhường quyền sử dụng cho đài có công suất cao hơn

  • C.

   Cả hai đài đều có quyền khai thác trên tần số đó nhưng đài phát sau không nên sử dụng tần số đó nếu như tần số đó đang được sử dụng

  • D.

   Các đài trong vùng 1 và 2 theo định nghĩa của ITU phải nhường quyền cho các đài ở vùng 3

  Correct Answer
  C. Cả hai đài đều có quyền khai thác trên tần số đó nhưng đài phát sau không nên sử dụng tần số đó nếu như tần số đó đang được sử dụng
  Explanation
  If two licensed radio stations want to use the same frequency at the same time, both stations have the right to operate on that frequency. However, the station that starts transmitting later should not use the frequency if it is already being used by the other station.

  Rate this question:

 • 48. 

  Khi kiểm tra đài vô tuyến điện nghiệp dư, những loại giấy tờ nào sau đây phải trình ra để kiểm tra:

  • A.

   Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư

  • B.

   Giấy phép sử dụng tần số

  • C.

   Sổ nhật biên

  • D.

   Cả ba phương án trên

  Correct Answer
  D. Cả ba phương án trên
  Explanation
  All three options mentioned in the question (Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư, Giấy phép sử dụng tần số, Sổ nhật biên) must be presented for inspection when checking the amateur radio station.

  Rate this question:

 • 49. 

  Đài vô tuyến điện nghiệp dư phải phát hô hiệu tại những thời điểm nào trong phiên liên lạc kéo dài trên 10 phút?

  • A.

   Đầu phiên liên lạc

  • B.

   Cuối phiên liên lạc

  • C.

   Đầu và cuối phiên liên lạc và ít nhất cứ 10 phút nhắc lại một lần

  • D.

   Bất kỳ thời điểm nào trong phiên liên lạc

  Correct Answer
  C. Đầu và cuối phiên liên lạc và ít nhất cứ 10 phút nhắc lại một lần
  Explanation
  The correct answer is "Đầu và cuối phiên liên lạc và ít nhất cứ 10 phút nhắc lại một lần". This answer states that the amateur radio station must transmit a signal at the beginning and end of the communication session, as well as at least every 10 minutes during the session. This ensures that the station is actively monitoring the frequency and allows other stations to know that the frequency is in use.

  Rate this question:

 • 50. 

  Với phương thức mã Morse quốc tế, hô hiệu phải được chuyển phát với tốc độ không quá:

  • A.

   20 từ trong một phút

  • B.

   10 từ trong một phút

  • C.

   30 từ trong một phút

  • D.

   5 từ trong một phút

  Correct Answer
  A. 20 từ trong một phút
  Explanation
  The correct answer is 20 words per minute. This is because the international Morse code requires the transmission of signals using a combination of dots and dashes to represent letters and numbers. The speed at which these signals are transmitted is measured in words per minute. In this case, the maximum speed allowed for transmission is 20 words per minute.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 20, 2012
  Quiz Created by
  Bqhuy
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.