Psykologin Och Psykologen Kurs 1

29 Questions | Attempts: 368
Share

SettingsSettingsSettings
Psykologin Och Psykologen Kurs 1 - Quiz

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vad menas med att hjärnan är plastisk?
 • 2. 
  Vad avses med begreppet kognition?
 • 3. 
  Hur definieras ”motivation” i Hwangs m.fl. bok?
 • 4. 
  Inom vilken vetenskap bedrevs forskning om det mänskliga medvetandet innan psykologi blev en egen vetenskap?
  • A. 

   Medicin

  • B. 

   Pedagogik

  • C. 

   Filosofi

  • D. 

   Inom vilken vetenskap bedrevs forskning om det mänskliga medvetandet innan psykologi blev en egen vetenskap?

 • 5. 
  Nationalkommittén för psykologi definierar psykologi som disciplinen där man ”utgår från att människan är både en biologisk varelse frambringad av och underkastad evolutionens krafter och en social och kulturell varelse som söker mening och tolkar sig själv och sin situation i världen – medveten om sin egen förgängelse.” Vad ger det för fingervisningar om vilken ontologisk grund nationalkommittén tänker sig att svensk psykologisk forskning och praktik vilar på?
  • A. 

   .Dualism – det fysiska och psykiska är två skilda substanser eller principer som inte kan reduceras till varandra

  • B. 

   Det går inte att avgöra av den tillgängliga informationen

  • C. 

   Materialismen – ytterst sett existerar bara materia; det psykiska är ett resultat av fysikaliska processer

  • D. 

   Idealismen – alla upplevelser är i grund och botten mentala och vi kan därför inte förutsätta existensen av en oberoende, materiell verklighet

 • 6. 
  Vilket av nedanstående påstående om strukturell- respektive systemanalys är mest korrekt?
  • A. 

   Funktionsanalyser lämpar sig inte för psykologiska fenomen då funktionella förklaringstyper inte är förenligt med empirisk vetenskap

  • B. 

   Struktur/funktions-hypotesen inom biologisk psykologi har visat att det inte är meningsfullt att försöka skilja mellan hur hjärnstrukturer är uppbyggda och den funktion de har

  • C. 

   Strukturer, t.ex. skelett, kan bara förstås genom att delarnas funktion analyseras och delarnas funktion kan bara förstås utifrån hur de relaterar till varandra

  • D. 

   .Både struktur- och systemanalyser bygger på att det finns mönster, t.ex. genusordningen, som förblir oförändrade över tid trots att många andra saker förändras

 • 7. 
  Vilket av följande påståenden om hjärnan är mest korrekt?
  • A. 

   .Inlärning aktiverar färdiga men vilande neurala nätverk, har nätverken inte aktiverats inom specifika perioder går nätverkens funktion förlorad

  • B. 

   I sena tonåren har alla neuron tilldelats sin slutgiltiga funktion och det enda som därefter Min arbetsyta Biologisk psykologi (21002HT14) Kognitiv psykologi (21002HT14) Kurs 1 Psykologin och psykologen (PS033VT14) Fler sajterB.I sena tonåren har alla neuron tilldelats sin slutgiltiga funktion och det enda som därefter kan förändras är antalet förbindelser mellan neuron, d.v.s. de neurala nätverken

  • C. 

   .Inlärning underlättas om det finns färdiga robusta och komplexa nätverk kopplade till det som lärs, det vi uppfattar som svårt att lära leder snarare till att nya nätverk skapas

  • D. 

   Hjärnan hos vuxna kännetecknas av ökad specialisering och att de neurala nätverken överlappar varandra allt mindre över tid

 • 8. 
  Vilken ontologisk och epistemologisk grund är det mest sannolikt att en forskare inom biologisk psykologi lutar sig mot?
  • A. 

   En dualistisk ontologi och en rationalistisk epistemologi

  • B. 

   En dualistisk ontologi och en empirisk epistemologi

  • C. 

   En materialistisk ontologi och en rationalistisk epistemologi

  • D. 

   En materialistisk ontologi och en empirisk epistemologi

 • 9. 
  Hur tätt det är mellan neuronerna i hjärnbarkens och hjärnans grovanatomi skiljer sig åt mellan olika individer. Vad kan vi för tillfället med viss säkerhet säga om sambandet mellan hjärnans neurontäthet och grovanatomi å ena sidan och å andra sidan psykologiska skillnader mellan individer?
  • A. 

   .En stor gyrus cinguli leder till att människor tidigt utvecklar beteenden som gör att vi uppfattar dem som ”nervöst lagda”

  • B. 

   Det är i dagsläget svårt att säga något bestämt om riktningen på sambanden mellan psykologiska skillnader, neurontäthet och hjärnans grovanatomi

  • C. 

   En liten hippocampus gör att människor tidigt utvecklar beteenden som gör att vi uppfattar dem som ”lättstressade”

  • D. 

   .Neurontäta frontallober gör att människor lättare kan hejda signaler från amygdala vilket gör att vi uppfattar dem som mindre ”känslostyrda”

 • 10. 
  Vad av nedanstående ingår bland de saker som kännetecknar kärnan i dagens kognitionspsykologi?
  • A. 

   .Arbetet med att genom framförallt experiment hitta det allmängiltiga i människans mentala processer

  • B. 

   Arbetet med att undersöka hur människan konstruerar kulturspecifika system av mening och använder sociala normer

  • C. 

   Arbetet med att studera hur inneboende egenskaper i vår omvärld får oss att ge den mening och struktur

  • D. 

   Arbetet med att hitta psykologins motsvarighet till naturlagar för att kunna förklara beteende utifrån sambanden mellan minsta möjliga ”byggstenar”

 • 11. 
  Vad av följande är mest korrekt om kognitionspsykologi?
  • A. 

   Nya teorier som utgår från simulerade neurala nätverk som själva lär sig av erfarenhet och processar information parallellt kan bidra till förståelsen av det mänskliga psyket

  • B. 

   Tankeprocesser sker främst i andra neurala nätverk än de som används för att lagra våra erfarenheter eller reglera våra motoriska processer

  • C. 

   .De forskningsmetoder som används fokuserar på tolkning och meningsskapande snarare än orsak-verkan sammanhang

  • D. 

   .Lärande ses som en process människor deltar i tillsamman inom nätverk snarare än enskilt

 • 12. 
  Vad av nedanstående skulle du förvänta dig att halvårsgamla barn INTE skulle bli förvånade av?
  • A. 

   Att det får se hur en person sticker en hand genom det barnet uppfattat som en solid vägg

  • B. 

   Att de får se hur en person sticker ner en sked i en portion med äppelmos och skeden förblir lodrät

  • C. 

   Att en boll som släpps ner i ett lodrätt rör av sig självt far i sidled direkt när den kommer ur röret

  • D. 

   Att det ser dig lägga två nallar i en låda men att det bara ligger en nalle i lådan när de får titta ner i den

 • 13. 
  Vilken av följande utsagor är mest korrekt?
  • A. 

   Vetenskaplig kritisk idealism innebär att korrespondenskriteriet för sanning eftersträvas – d.v.s. att teorier och modeller så långt det går överensstämmer med en (objektiv) verklighet

  • B. 

   Vetenskaplig rationalism innebär att det pragmatiska sanningskriteriet eftersträvas – d.v.s. att teorier och modeller är användbara, rationella, praktiska och inte motsägs av erfarenhet

  • C. 

   Vetenskaplig realism innebär att koherenskriteriet för sanning eftersträvas – d.v.s. att det inte finns motsägelser inom eller mellan antagandena inom teorin eller modellen

  • D. 

   Vetenskaplig realism innebär att korrespondenskriteriet för sanning eftersträvas – d.v.s. att teorier och modeller så långt det går överensstämmer med en (objektiv) verklighet

 • 14. 
  Vilka samband mellan barns tankar och tal stämmer bäst överens med den kulturhistoriska skolan teorier och modeller?
  • A. 

   Från individuellt till kulturellt: Talat språk (imiterande), tänkt språk (internaliserande), läst språk (kulturbärande)

  • B. 

   Inre tal (tankar) utvecklas till tal riktat till sig själv (egocentriskt tal) och därefter till tal riktat till andra (kommunikation)

  • C. 

   Imiterat språk (härmat tal) hjälper till att utveckla tal riktat till andra (kommunikation)

  • D. 

   Tal riktat till andra (kommunikation) hjälper till att utveckla inre tal (tankar)

 • 15. 
  I andra kulturer och andra tider än vår är/var det inte ovanligt att barn i femårsåldern passar sina yngre syskon. Vad skulle en forskare med ett kulturellt perspektiv inom utvecklingspsykologi sannolikt dra för slutsats av det?
  • A. 

   Att barns förmågor överskattas i andra kulturer och andra tider

  • B. 

   Att barndomen i vår kultur har förlängts avsevärt sedan tidigt 1900-tal

  • C. 

   Att utvecklingen av barns förmågor påverkas av kulturens förväntningar och krav

  • D. 

   Att barn under fem år värderas lägre i andra kulturer och andra tider

 • 16. 
  Vi har/skapar sociala kategoriseringar i vilka vi delar in människor och situationer. Kategoriseringarna påverkar vårt beteende. Vad av nedanstående tar Hwang m.fl. INTE upp som en möjlig grund för en social kategorisering?
  • A. 

   Invarianter, entydig och direkt användbar information som i sig är kognitivt meningsfull

  • B. 

   .Prototyper, en kognitiv representation av de mest typiska egenskaperna för en viss kategori

  • C. 

   Exemplar, en viss representant för kategorin som individen tidigare kommit i kontakt med

  • D. 

   Alla tre exemplen utgör möjliga grunder för social kategorisering

 • 17. 
  Vad av nedanstående är den mest korrekta definitionen av konformitet?
  • A. 

   Att lyda den som har legitim makt även i saker denne inte har befogenhet att bestämma över

  • B. 

   Att dela uppfattningar om egenskaper hos olika sociala grupper med andra i sin kultur

  • C. 

   Att styras av föreskrivande normer även när det innebär nackdelar för en själv

  • D. 

   Att ändra sitt eget ställningstagande med anledning av social påverkan från andra

 • 18. 
  Vad av nedanstående är mest sannolik en frågeställning en forskare med ett renodlat genusperspektiv skulle utgå från i en studie?
  • A. 

   .Hur påverkas självkänslan hos män och kvinnor i Sverige av sociala normer?

  • B. 

   Är självkänsla ett meningsfullt begrepp för alla grupper av människor i Sverige?

  • C. 

   Hur kan vi förklara individuella skillnader i självkänsla hos män respektive kvinnor?

  • D. 

   Hur stor är skillnaden i självkänsla hos svenska män respektive kvinnor?

 • 19. 
  Vilket av nedanstående ställningstaganden skulle du, baserat på föreläsningarna och Magnusson och Mareceks bok, se som mest sannolikt att en forskare med ett genusperspektiv ställde sig bakom?
  • A. 

   En materiell ontologi och ett fokus på hur kvinnor och män påverkas av ojämn fördelning av resurser och makt

  • B. 

   En idealistisk ontologi och synen på kvinnligt och manligt beteende som ett samspel mellan arv och miljö

  • C. 

   En idealistisk ontologi och ett avståndstagande från idén att några mänskliga beteenden kan ha uppstått genom evolution

  • D. 

   En dualistisk ontologi och ett fokus på hur ojämställdhet ger kvinnor och män olika psykologiska förutsättningar

 • 20. 
  Genusperspektivet har fått kritik för att bara ta hänsyn till kategorin kön. Förespråkarna för det så kallade intersektionella perspektivet förespråkar att framförallt andra kategorier vilka visats kunna utgöra grund för diskriminering inkluderas. Vad av nedanstående är i första hand ett argument som framförts för att bedriva intersektionell forskning?
  • A. 

   All diskriminering, inte bara ojämställdhet, påverkar människors handlingsutrymme och därmed deras psykologiska utveckling och beteende vilket forskningen bör ta hänsyn till

  • B. 

   Eftersom kvinnligt och manligt ges olika egenskaper i olika tider och olika kulturer behöver forskningen ta hänsyn till inverkan av olika kulturer på män och kvinnor

  • C. 

   Människor uppfattas och beter sig inte enbart som kvinnor eller män utan som t.ex. kvinnor eller män i en viss ålder, vilket forskningen bör ta hänsyn till

  • D. 

   Genusforskning, som traditionellt har utgått från heteronormen, har påverkats av kritik

 • 21. 
  Med din kunskap om bl.a. det som kallas ”personlighetsparadoxen” vad skulle du kunna förvänta dig att ett personlighetstest gav kunskap om?
  • A. 

   Hur en viss person beter sig i en framtida specifik situation

  • B. 

   Förändringar i människors beteende över tid oavsett situation

  • C. 

   Människors benägenhet att bete sig på ett visst sätt över tid och i olika situationer

  • D. 

   Vilka personer som t.ex. är lämpade för en utåtriktad yrkesroll

 • 22. 
  Magnussons förslag på hur olika personlighetsteorier kan integreras för att vi ska kunna förstå människan som helhet tar bl.a. upp hur personligheten formas genom interaktion mellan kognition och emotion. Vad av nedanstående är INTE i första hand en beskrivning av detta samspel?
  • A. 

   .En socialt utåtriktad person söker sig i större utsträckning till sociala situationer än vad en mer inåtvänd person gör

  • B. 

   Huruvida vi reagerar på kritik med att bli ledsna eller arga brukar bero på om vi tänker oss att kritiken är berättigad eller inte

  • C. 

   Våra emotioner är inte en reaktion på den verklighet vi möter utan våra tankar och kognitiva scheman om denna verklighet

  • D. 

   .När vi är rädda, oroliga eller har ångest ökar vår benägenhet att uppmärksamma information som relaterar till faror och hot

 • 23. 
  Vilken av följande relationer mellan inlärning och motivation är MINST korrekt?
  • A. 

   Vi motiveras till att utföra beteenden vi lärt oss leder till att något obehagligt försvinner vilket kallas negativ förstärkning

  • B. 

   .Inlärning påverkar inte hur vi tillfredsställer de instinktiva primära behov som kretsar kring vår överlevnad

  • C. 

   Vår erfarenhet ändrar vår uppfattning om vad som är belöning respektive straff genom associationsinlärning

  • D. 

   Vi motiveras till att utföra beteenden vi lärt oss leder till att något behagligt uppnås vilket kallas positiv förstärkning

 • 24. 
  Vad av följande räknas vanligen INTE in bland emotionens beståndsdelar?
  • A. 

   Vår värdering eller kognitiva bedömning av en situation

  • B. 

   Vår egen reaktion på och reglering av våra emotioner

  • C. 

   .Den kommunikativa aspekten, hur vår emotion uppfattas av andra

  • D. 

   Förändringar i vår kropp, särskilt i det autonoma nervsystemet

 • 25. 
  Vad av följande påståenden stämmer bäst överens med emotionens kända funktioner?
  • A. 

   .Rädsla och skräck för oss bort från faror, skuld får oss att vilja ställa saker till rätta

  • B. 

   Emotionsstörningar är tidiga symptom på psykopatologiska tillstånd

  • C. 

   .Kognitioner är ”kalla” och emotioner är ”heta” – utan emotion ingen motivation

  • D. 

   Emotioner är det vi visar utåt av det humör vi känner inom oss

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.