Мултимедијални презентации

30 Questions | Attempts: 866
Share

SettingsSettingsSettings
Мултимедијални презентации - Quiz

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  Нова презентација се отвора со наредбата:
  • A. 

   File - New

  • B. 

   Start - All programms - MS Power Point

  • C. 

   File - Save as

  • D. 

   Insert - New

 • 2. 
  Во мултимедијална презентација, слајдовите можат да се:
  • A. 

   сето наведено.

  • B. 

   вметнуваат

  • C. 

   копираат

  • D. 

   преместуваат

 • 3. 
  Во мултимедијална презентација при промена на редоследот на слајдовите НЕ се менува:
  • A. 

   сето наведено.

  • B. 

   дизајнот на слајдот.

  • C. 

   начинот на премин (преод).

  • D. 

   поставените ефекти.

 • 4. 
  Кој од наведените искази во врска со прикажувањето на мултимедијална презентација  НЕ Е точен? Прикажувањето на мултимедијалната презентација (слајд шоу) може да:
  • A. 

   се активира со тастерот F6 од тастатурата.

  • B. 

   почне од активниот слајд.

  • C. 

   почне од првиот слајд.

  • D. 

   се прекине ако е започнато.

 • 5. 
  Марија прави мултимедијална презентација. Притоа се двоуми околу изгледот на слајдовите (слика 1 или слика 2). Што е твојот совет и зошто?
  • A. 

   Слика 1, првиот слајд треба да има многу слики и наслов на врвот од слајдот.

  • B. 

   Слика 2, позадината е едноставна, фонтот е во контраст со неа и лесно се чита.

  • C. 

   Слика 2, позадината е многу популарна и во последно време сите ја користат.

  • D. 

   Слика 1, слајдот е креативен и насловот на презентацијата е со црна боја.

 • 6. 
  Во мултимедијална презентација, на следен слајд може да се премине со помош на тастерот од тастатурата:
  • A. 

   Shift

  • B. 

   Enter.

  • C. 

   Tab

  • D. 

   Delete

 • 7. 
  Во мултимедијален слајд може да се додаде:
  • A. 

   Текст

  • B. 

   Се од наведеното

  • C. 

   Слика

  • D. 

   Видео

 • 8. 
  Движењето на објектите поставени на слајд во мултимедијална презентација претставува ефект на:
  • A. 

   транзиција на слајдовите

  • B. 

   анимација на објектите

  • C. 

   транзиција на објектите

  • D. 

   анимација на слајдовите

 • 9. 
  Во кој поглед е прикажана презентацијата зададена на сликата?
  • A. 

   Slide Sorter.

  • B. 

   Normal.

  • C. 

   Slide Show.

  • D. 

   Ниту еден од понудените.

 • 10. 
  На која од наведените слики е прикажана шема на слајд која содржи место за наслов и слика?  
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 11. 
  Кој тастер нема да изврши премин од еден на друг слајд во презентацијата?
  • A. 

   Esc

  • B. 

   Enter

  • C. 

   Стрелка надесно

  • D. 

   Стрелка надолу

 • 12. 
  Елементите на мултимедијална презентација се вметнуваат на:
  • A. 

   Слајдови

  • B. 

   Дизајни

  • C. 

   Графикони

  • D. 

   Позадини

 • 13. 
  Слајд - панелот, Slide Pane е прикажан (во прозорецот на програмата за изработка на презентации):
  • A. 

   На левата страна

  • B. 

   На десната страна

  • C. 

   На средината

  • D. 

   На горната страна

 • 14. 
  За да ја зачуваме презентација под ново име ја избираме наредбата:
  • A. 

   File - Save as

  • B. 

   File - Save

  • C. 

   View - Save

  • D. 

   File - Open

 • 15. 
  Презентацијата се прикажува во погледот: 
  • A. 

   Slide Show

  • B. 

   Slide Sorter

  • C. 

   Normal

  • D. 

   Slide Layout

 • 16. 
  Графички елементи во слајдот може да се вметнат преку 
  • A. 

   преку алатките од табот Insert

  • B. 

   не може да се вметнат графички елементи во слајдот

  • C. 

   преку алатките од табот Format

  • D. 

   преку алатките од табот Home

 • 17. 
  Погледот Slide Sorter е соодветен за 
  • A. 

   работа со повеќе слајдови

  • B. 

   уредување на еден слајд

  • C. 

   прикажување на презентацијата

  • D. 

   вметнување на аудио и видео

 • 18. 
  Преку панелот Slide Transition ке го одбереш 
  • A. 

   начинот на преминување од еден на друг слајд

  • B. 

   начинот на движење на објектите во слајдот

  • C. 

   дизајнот на слајдот

  • D. 

   распоредот на елементите на еден слајд

 • 19. 
  Преглед на слајдот претставува:
  • A. 

   распоред на елементите на слајдот

  • B. 

   уредување на заднината на слајдот

  • C. 

   поглед на слајдот

  • D. 

   дизајн на слајдот

 • 20. 
  Преглед на слајдот ке одбереш во панелот:
  • A. 

   Slide Layout

  • B. 

   Slide Transition

  • C. 

   Slide Design

  • D. 

   Slide Show

 • 21. 
  Анимација на објект во слајдот ке уредиш со наредбата:
  • A. 

   Animation

  • B. 

   Custom Effects

  • C. 

   Play Animation

  • D. 

   Play Effects

 • 22. 
  Брзината на преминување од еден на друг слајд:
  • A. 

   може да се определи

  • B. 

   не може да се определи

 • 23. 
  Дизајн на слајдот:
  • A. 

   може да се примени на слајдови по избор

  • B. 

   мора да се примени на сите слајдови

 • 24. 
  За да вметнеме текст рамка во празен слајд, ја користиме наредбата:
  • A. 

   Insert -> Text box

  • B. 

   Insert -> Shapes

  • C. 

   Add text

  • D. 

   Insert -> Picture

 • 25. 
  Во презентацијата може да се постави звук и видеозапис:
  • A. 

   Да преку наредбата Insert - Audio, Video

  • B. 

   Не може да да постави звук, само видеозапис

  • C. 

   Може да се постави звук, но не може видеозапис

  • D. 

   Да преку наредбата Format - Audio, Video

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.