Baze Podataka Drugi Kolokvijum

57 Questions | Attempts: 2275
Share

SettingsSettingsSettings
Baze Podataka Drugi Kolokvijum - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Digitalna slika realnog dela sveta, koja je od značaja za informacioni sistem je
  • A. 

   Model-objekat

  • B. 

   Podatak

  • C. 

   Atribut

  • D. 

   Zapis

 • 2. 
  Za razliku od hijerarhijskog modela informacionog sistema, mrežni model dozvoljava
  • A. 

   Veze tipa M:N

  • B. 

   Veze tipa 1:N

  • C. 

   Polimorfizam

  • D. 

   formalno-matematičku interpretaciju tabela

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 3. 
  Kardinalnost relacije je
  • A. 

   Broj n-torki jedne tabele koji su u relaciji sa jednom n-torkom druge tabele

  • B. 

   Broj atributa koji čine složen primarni ključ

  • C. 

   Skup dozvoljenih vrednosti primarnog ključa

  • D. 

   Broj dozvoljenih vrednosti primarnog ključa

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 4. 
  U SQL upitu
  • A. 

   Klauzula SELECT odgovara operatoru projekcije, klauzula WHERE operatoru selekcije, klauzula FROM operatoru spajanja

  • B. 

   Klauzula SELECT odgovara operatoru selekcije, klauzula HAVING operatoru projekcije, a klauzula GROUP BY operatoru spajanja

  • C. 

   Klauzula SELECT odgovara ooeratoru projekcije, klauzula WHERE operatoru selekcije, a klauzula GROUP BY operatoru spajanja

  • D. 

   Klauzula SELECT odgovara operatoru selekcije, klauzula WHERE operatoru projekcije, a klauzula FROM operatoru spajanja

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 5. 
  Data je tabela tab1 <ime> sa atributom ime. Koji upit vraća spisak svih imena koja sadrže mala slova "a" i "b" ?
  • A. 

   SELECT ime FROM tab1 WHERE ime LIKE "%a%b%" OR ime LIKE "%b%a%"

  • B. 

   SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE ""a?b?" OR ime LIKE "?b?a?"

  • C. 

   SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE "%a%b%

  • D. 

   SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE '%b%a%"

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 6. 
  Ako svaki atribut koji nije ključni potpuno funkcionalno zavisi od primarnog ključa,relacija se nalazi u
  • A. 

   Prvoj normalnoj formi

  • B. 

   Drugoj normalnoj formi

  • C. 

   Trećoj normalnoj formi

  • D. 

   četvrtoj normalnoj formi

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 7. 
  Data je tabela radnik <idbr, posao, ime, prezime, brod>. Koji je upit od siedećih ispravan ?
  • A. 

   SELECT brod, posao, count(*) FROM radnik GROUP BY brod, posao HAVING count ( * )>1

  • B. 

   SELECT brod, count(*) FROM radnik GROUP BY posao HAVING count(*)>1

  • C. 

   SELECT brod, count(*) FROM radnik GROUP BY brod, posao HAVING count(*)>1

  • D. 

   SELECT posao, count(*) FROM radnik GROUP BY brod HAVING count(*)>1

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 8. 
  Pogled je
  • A. 

   Virtuelna tabela sa imenom

  • B. 

   Neimenovana virtuelna tabela

  • C. 

   Neimenovana fizička tabela

  • D. 

   Fizička tabela sa imenom

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 9. 
  Posmatraju se objekti RAČUN i STAVKA nekog računa. Za te objekte važisledeće
  • A. 

   RAČUN je čvrst objekat a STAVKA slab

  • B. 

   RAČUN je slab objekat a STAVKA čvrst

  • C. 

   i RAČUN i STAVKA su slabi objekti

  • D. 

   I RAČUN i STAVKA su čvrsti oojekti

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 10. 
  Slabi objekti koji identifikacijski zavise od nekog čvrstog objekta
  • A. 

   Imaju složen primarni ključ

  • B. 

   Imaju prost primarni ključ

  • C. 

   Nemaju primami ključ

  • D. 

   Mogu imati, ali ne moraju imati ni prost ni složen primarni ključ

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 11. 
  Data je tabela GRAĐANIN <matbr, ime, prezime, matbr2>. Atribut matbr predstavljamatični broj osobe, a matbr2 matični broj bračnog druga osobe koja je opisana ujednom zapisu. Između n-torki tabele GRAĐANIN postoje
  • A. 

   Unarne veze 1:1

  • B. 

   Binarne veze 1:1

  • C. 

   Unarne veze 1:N

  • D. 

   Unarne veze M:N

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 12. 
  Date su tabele NASTAVNIK i PREDMET. Pod uslovom da jedan nastavnik može dapredaje više predmeta, između zapisa ovih tabela ostvarene su
  • A. 

   Binarne veze tipa 1:N

  • B. 

   Binarne veze tipa 1:1

  • C. 

   Unarne veze tipa 1:1

  • D. 

   Unarne veze tipa 1:N

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 13. 
  Prilikom prevođenja E-R modela na relaconi oblik
  • A. 

   svi objekti postaju relacije a svaka veza može ali ne mora da postane relacija

  • B. 

   Svi čvrsti objekti postaju relacije a slabi objekti i veze ne

  • C. 

   Svaki objekat i svaka veza postaju relacije

  • D. 

   Svi čvrsti objekti postaju relacije a slabi objekti i veze mogu ali ne moraju ca postanu relacije

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 14. 
  Prilikom prevođenja E-R modela, za binarne veze važi sledeće
  • A. 

   Binarne veze tipa 1:1 i 1:N se iskazuju spoljnim kijučem a veze tipa M:N veznom tabelom

  • B. 

   Binarne veze tipa 1:1 se iskazuju spoljnim ključem a veze tipa L:N i M:N veznom tabelom

  • C. 

   Sve binarne veze se iskazuju spoljnim ključem

  • D. 

   Sve unarne veze se iskazuju veznom tabelom

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovor

 • 15. 
  Anomalije pri upisu, brisanju i izmeni podataka javljaju se kao posledica
  • A. 

   Nekontrolisane redundanse

  • B. 

   Horizontalne normalizacije

  • C. 

   Vertikalne normalizacije

  • D. 

   Prisustva veza reda većeg od 3

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 16. 
  Postupak dekompozicije tabeia s ciljem postizanja dobrih osobina relacionog modela i uklanjanja moguće pojave nekontrolisane redundanse je
  • A. 

   Normalizacija

  • B. 

   Projekcija

  • C. 

   Diskretizacija

  • D. 

   Dekompozicija

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 17. 
  Dovoljni i potrebni uslovi koje atribut mora da ispunjava da bi mogao bitikandidat za primami ključ su
  • A. 

   Jedinstvenost i minimalnost

  • B. 

   Jedinstvenost i raspoloživost

  • C. 

   Jedinstvenost i nepromenljivost

  • D. 

   Nepromenljivost i raspoloživost

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 18. 
  Ime relacije, vrednost primarnog ključa i ime atributa relacije jednoznačnoidentifikuju
  • A. 

   Zapis

  • B. 

   Skupa zapisa

  • C. 

   Atomarni podatak

  • D. 

   Skup atomarnih podataka

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 19. 
  Pravilo referencijalnog integriteta glasi
  • A. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite

  • B. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti nadskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čamu relacije R1 i R2 moraju biti različite

  • C. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti nadskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite

  • D. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vređnosti primarnog ključa relacije R2, pri čamu relacije R1 i R2 moraju biti različite

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 20. 
  Prema Codd-u, pravila integriteta baze podataka definišu se na sledećim mestima
  • A. 

   I referencijalni integritet i integritet entiteta u bazi podataka

  • B. 

   Referencijalni integritet u bazi podataka a integritet entiteta u aplikaciji

  • C. 

   Referencijaini integritet u aplikaciji a integritet entiteta u bazi podataka

  • D. 

   I referencijalni integritet i integritet entiteta u aplikaciji

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 21. 
  U operatore pogodne za ažuriranje spadaju
  • A. 

   Unija, presek i razlika

  • B. 

   Selekcija, projekcija i dekartov proizvod

  • C. 

   Unija, presek i spajanje

  • D. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • E. 

   Selekcija, projekcija i spajanje

 • 22. 
  U operatore pogodne za izveštavanje spadaju
  • A. 

   selekcija, projekcija i spajanje

  • B. 

   Selekcija, projekcija i dekartov proizvod

  • C. 

   Unija, presek i spajanje

  • D. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • E. 

   Unija, presek, razlika i dekartov proizvod

 • 23. 
  U naredbe za definisanje podataka (Data Definition Staternents) spadaju
  • A. 

   Create view, create index, create table

  • B. 

   Create table, create view, begin transaction

  • C. 

   Create table, drop view, commit work

  • D. 

   Grant, revoke, rollback work

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 24. 
  U naredbe za rukovanje podacima (Data Manipulation Statements) spadaju
  • A. 

   Insert, select, delete, update

  • B. 

   Insert, select, grant, revoke

  • C. 

   Insert, select, alter table, drop table

  • D. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • E. 

   Grant, revoke, alter table, drop table

 • 25. 
  Indeksi omogućavaju
  • A. 

   Direktan pristup podacima u tabeli putem atributa koji su indeksirani

  • B. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • C. 

   Direktan pristup podacima u tabeli isključivo putem primarnog ključa

  • D. 

   Sekvencijalni pristup podacima u tabeli putem atributa koji-su indeksirani

  • E. 

   Sekvencijalni pristup podacima u tabeli isključivo putem primarnog ključa

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.