Baze Podataka Drugi Kolokvijum

57 Questions | Total Attempts: 1847

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Baze Podataka Drugi Kolokvijum

Questions and Answers
 • 1. 
  Digitalna slika realnog dela sveta, koja je od značaja za informacioni sistem je
  • A. 

   Model-objekat

  • B. 

   Podatak

  • C. 

   Atribut

  • D. 

   Zapis

 • 2. 
  Za razliku od hijerarhijskog modela informacionog sistema, mrežni model dozvoljava
  • A. 

   Veze tipa M:N

  • B. 

   Veze tipa 1:N

  • C. 

   Polimorfizam

  • D. 

   formalno-matematičku interpretaciju tabela

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 3. 
  Kardinalnost relacije je
  • A. 

   Broj n-torki jedne tabele koji su u relaciji sa jednom n-torkom druge tabele

  • B. 

   Broj atributa koji čine složen primarni ključ

  • C. 

   Skup dozvoljenih vrednosti primarnog ključa

  • D. 

   Broj dozvoljenih vrednosti primarnog ključa

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 4. 
  U SQL upitu
  • A. 

   Klauzula SELECT odgovara operatoru projekcije, klauzula WHERE operatoru selekcije, klauzula FROM operatoru spajanja

  • B. 

   Klauzula SELECT odgovara operatoru selekcije, klauzula HAVING operatoru projekcije, a klauzula GROUP BY operatoru spajanja

  • C. 

   Klauzula SELECT odgovara ooeratoru projekcije, klauzula WHERE operatoru selekcije, a klauzula GROUP BY operatoru spajanja

  • D. 

   Klauzula SELECT odgovara operatoru selekcije, klauzula WHERE operatoru projekcije, a klauzula FROM operatoru spajanja

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 5. 
  Data je tabela tab1 <ime> sa atributom ime. Koji upit vraća spisak svih imena koja sadrže mala slova "a" i "b" ?
  • A. 

   SELECT ime FROM tab1 WHERE ime LIKE "%a%b%" OR ime LIKE "%b%a%"

  • B. 

   SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE ""a?b?" OR ime LIKE "?b?a?"

  • C. 

   SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE "%a%b%

  • D. 

   SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE '%b%a%"

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 6. 
  Ako svaki atribut koji nije ključni potpuno funkcionalno zavisi od primarnog ključa,relacija se nalazi u
  • A. 

   Prvoj normalnoj formi

  • B. 

   Drugoj normalnoj formi

  • C. 

   Trećoj normalnoj formi

  • D. 

   četvrtoj normalnoj formi

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 7. 
  Data je tabela radnik <idbr, posao, ime, prezime, brod>. Koji je upit od siedećih ispravan ?
  • A. 

   SELECT brod, posao, count(*) FROM radnik GROUP BY brod, posao HAVING count ( * )>1

  • B. 

   SELECT brod, count(*) FROM radnik GROUP BY posao HAVING count(*)>1

  • C. 

   SELECT brod, count(*) FROM radnik GROUP BY brod, posao HAVING count(*)>1

  • D. 

   SELECT posao, count(*) FROM radnik GROUP BY brod HAVING count(*)>1

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 8. 
  Pogled je
  • A. 

   Virtuelna tabela sa imenom

  • B. 

   Neimenovana virtuelna tabela

  • C. 

   Neimenovana fizička tabela

  • D. 

   Fizička tabela sa imenom

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 9. 
  Posmatraju se objekti RAČUN i STAVKA nekog računa. Za te objekte važisledeće
  • A. 

   RAČUN je čvrst objekat a STAVKA slab

  • B. 

   RAČUN je slab objekat a STAVKA čvrst

  • C. 

   i RAČUN i STAVKA su slabi objekti

  • D. 

   I RAČUN i STAVKA su čvrsti oojekti

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 10. 
  Slabi objekti koji identifikacijski zavise od nekog čvrstog objekta
  • A. 

   Imaju složen primarni ključ

  • B. 

   Imaju prost primarni ključ

  • C. 

   Nemaju primami ključ

  • D. 

   Mogu imati, ali ne moraju imati ni prost ni složen primarni ključ

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 11. 
  Data je tabela GRAĐANIN <matbr, ime, prezime, matbr2>. Atribut matbr predstavljamatični broj osobe, a matbr2 matični broj bračnog druga osobe koja je opisana ujednom zapisu. Između n-torki tabele GRAĐANIN postoje
  • A. 

   Unarne veze 1:1

  • B. 

   Binarne veze 1:1

  • C. 

   Unarne veze 1:N

  • D. 

   Unarne veze M:N

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 12. 
  Date su tabele NASTAVNIK i PREDMET. Pod uslovom da jedan nastavnik može dapredaje više predmeta, između zapisa ovih tabela ostvarene su
  • A. 

   Binarne veze tipa 1:N

  • B. 

   Binarne veze tipa 1:1

  • C. 

   Unarne veze tipa 1:1

  • D. 

   Unarne veze tipa 1:N

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 13. 
  Prilikom prevođenja E-R modela na relaconi oblik
  • A. 

   svi objekti postaju relacije a svaka veza može ali ne mora da postane relacija

  • B. 

   Svi čvrsti objekti postaju relacije a slabi objekti i veze ne

  • C. 

   Svaki objekat i svaka veza postaju relacije

  • D. 

   Svi čvrsti objekti postaju relacije a slabi objekti i veze mogu ali ne moraju ca postanu relacije

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 14. 
  Prilikom prevođenja E-R modela, za binarne veze važi sledeće
  • A. 

   Binarne veze tipa 1:1 i 1:N se iskazuju spoljnim kijučem a veze tipa M:N veznom tabelom

  • B. 

   Binarne veze tipa 1:1 se iskazuju spoljnim ključem a veze tipa L:N i M:N veznom tabelom

  • C. 

   Sve binarne veze se iskazuju spoljnim ključem

  • D. 

   Sve unarne veze se iskazuju veznom tabelom

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovor

 • 15. 
  Anomalije pri upisu, brisanju i izmeni podataka javljaju se kao posledica
  • A. 

   Nekontrolisane redundanse

  • B. 

   Horizontalne normalizacije

  • C. 

   Vertikalne normalizacije

  • D. 

   Prisustva veza reda većeg od 3

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 16. 
  Postupak dekompozicije tabeia s ciljem postizanja dobrih osobina relacionog modela i uklanjanja moguće pojave nekontrolisane redundanse je
  • A. 

   Normalizacija

  • B. 

   Projekcija

  • C. 

   Diskretizacija

  • D. 

   Dekompozicija

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 17. 
  Dovoljni i potrebni uslovi koje atribut mora da ispunjava da bi mogao bitikandidat za primami ključ su
  • A. 

   Jedinstvenost i minimalnost

  • B. 

   Jedinstvenost i raspoloživost

  • C. 

   Jedinstvenost i nepromenljivost

  • D. 

   Nepromenljivost i raspoloživost

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 18. 
  Ime relacije, vrednost primarnog ključa i ime atributa relacije jednoznačnoidentifikuju
  • A. 

   Zapis

  • B. 

   Skupa zapisa

  • C. 

   Atomarni podatak

  • D. 

   Skup atomarnih podataka

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 19. 
  Pravilo referencijalnog integriteta glasi
  • A. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite

  • B. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti nadskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čamu relacije R1 i R2 moraju biti različite

  • C. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti nadskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite

  • D. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vređnosti primarnog ključa relacije R2, pri čamu relacije R1 i R2 moraju biti različite

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 20. 
  Prema Codd-u, pravila integriteta baze podataka definišu se na sledećim mestima
  • A. 

   I referencijalni integritet i integritet entiteta u bazi podataka

  • B. 

   Referencijalni integritet u bazi podataka a integritet entiteta u aplikaciji

  • C. 

   Referencijaini integritet u aplikaciji a integritet entiteta u bazi podataka

  • D. 

   I referencijalni integritet i integritet entiteta u aplikaciji

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 21. 
  U operatore pogodne za ažuriranje spadaju
  • A. 

   Unija, presek i razlika

  • B. 

   Selekcija, projekcija i dekartov proizvod

  • C. 

   Unija, presek i spajanje

  • D. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • E. 

   Selekcija, projekcija i spajanje

 • 22. 
  U operatore pogodne za izveštavanje spadaju
  • A. 

   selekcija, projekcija i spajanje

  • B. 

   Selekcija, projekcija i dekartov proizvod

  • C. 

   Unija, presek i spajanje

  • D. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • E. 

   Unija, presek, razlika i dekartov proizvod

 • 23. 
  U naredbe za definisanje podataka (Data Definition Staternents) spadaju
  • A. 

   Create view, create index, create table

  • B. 

   Create table, create view, begin transaction

  • C. 

   Create table, drop view, commit work

  • D. 

   Grant, revoke, rollback work

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 24. 
  U naredbe za rukovanje podacima (Data Manipulation Statements) spadaju
  • A. 

   Insert, select, delete, update

  • B. 

   Insert, select, grant, revoke

  • C. 

   Insert, select, alter table, drop table

  • D. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • E. 

   Grant, revoke, alter table, drop table

 • 25. 
  Indeksi omogućavaju
  • A. 

   Direktan pristup podacima u tabeli putem atributa koji su indeksirani

  • B. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • C. 

   Direktan pristup podacima u tabeli isključivo putem primarnog ključa

  • D. 

   Sekvencijalni pristup podacima u tabeli putem atributa koji-su indeksirani

  • E. 

   Sekvencijalni pristup podacima u tabeli isključivo putem primarnog ključa

 • 26. 
  Opšti oblik select upita glasi
  • A. 

   SELECT lista atributa 1 FROM lista relacija WHERE lista uslova 1 GROUP BY lista atributa 2 HAVING lista uslova 2 ORDER BY lista atributa 3

  • B. 

   SELECT lista atributa 1 FROM lista relacija HAVING lista uslova 1 GROUP BY lista atributa 2 WHERE lista uslova 2 ORDER 3Y lista atributa 3

  • C. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • D. 

   SELECT lista atributa i FROM lista relacija HAVING lista uslova 1 ORDER BY lista atributa GROUP BY lista atributa 3 WHERE lista uslova 2

  • E. 

   SELECT lista atributa 1 FROM lista relacija WHERE lista uslova 1 ORDER BY lista atributa 2 GROUP BY lista atributa 3 HAVING lista uslova 2

 • 27. 
  Višestruke zapise, u tabeli koju select upit vraća kao odgovor, eliminišemo klauzulom
  • A. 

   ALL

  • B. 

   DISTINCT

  • C. 

   UNION

  • D. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • E. 

   UNLIKE

 • 28. 
  Relacija se nalazi u trećoj normalnoj formi
  • A. 

   Ako neključni atributi u tabeli nisu ni funkcionalno ni tranzitivno zavisni od ključnih atributa

  • B. 

   Ako su svi neključni atributi u tabeli i funkcionalno i tranzitivno zavisni od ključnih atributa

  • C. 

   Ako svi neključni atributi u tabeli nisu međusoono funkcionalno zavisni

  • D. 

   Ako su svi neključni atributi u tabeii međusobno tranzitivno zavisni

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 29. 
  Relacija sa dekomponuje bez opasnosti gubitka funkcionalnih zavisnosti samo ako
  • A. 

   se dekompozicija vrši prema funkcionalnoj zavisnosti koja ne potiče od kandidata ključa

  • B. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

  • C. 

   Se dekompozicija vrsi prema funkcionalnoj zavisnosti koja potiče od kandidata ključa

  • D. 

   Sa dekompozicija vrši prema tranzitivnoj zavisnosti koja ne potiče od kandidata ključa

  • E. 

   Se dekompozicija vrši prema tranzitivnoj zavisnosti koja potiče od kandidata ključa

 • 30. 
  Date su tabele :radnik <me, brod> sa 1000 zapisa iodeljenje <drod, imeod> sa 100 zapisa. SOL upit:SELECT ime, imeod FROM radnik, odeljenjeWHERE radnik.brod = odeljenje.brod AND radnik.ime LIKE "A%"vrši operaciju selekcije nad
  • A. 

   100000 zapisa

  • B. 

   100 zapisa

  • C. 

   1000 zapisa

  • D. 

   1100 zapisa

  • E. 

   Ni jedan od ponuđenih odgovora

 • 31. 
  Svakom elementarnom obeležju pripisuje se
  • A. 

   Tačno jedan zapis

  • B. 

   Tačno jedan atribut

  • C. 

   Najmanje jedan elementarni podatak

  • D. 

   Tačno jedan elementarni podatak

 • 32. 
  Ukoliko je skup vrednosti spoljnjeg ključa relacije R1 nadskup skupa vrednosti primarnog ključa R2 (pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite)
  • A. 

   Prekršeno je pravilo referencijalnog integriteta,a ne može se odrediti da li je prekršeno pravilo integriteta entiteta

  • B. 

   Prekršeno je pravilo integriteta entiteta,a ne može se odrediti da li je prekršeno pravilo referencijalnog integriteta

  • C. 

   Prekršeno je pravilo integriteta domena,a ne može se odrediti da li je prekršeno pravilo referencijalnog integriteta

  • D. 

   Prekršena su pravila referencijalnog integriteta i integriteta entiteta

 • 33. 
  Koju kardinalnost treba da ima atribut da bi bio jednoznačni atribut entiteta
  • A. 

   (1,1)

  • B. 

   (1,N)

  • C. 

   (M,1)

  • D. 

   (M,N)

 • 34. 
  Prostor objekta je
  • A. 

   Konačan skup tebela, kojima su opisani objekti

  • B. 

   Konačan skup objekta, koji su od interesa za problem koji se rešava

  • C. 

   Konačan skup atributa, koji su od interesa za objekte kojim se opisuju

  • D. 

   Konačne normalne forme kojima su predstavljeni objekti

 • 35. 
  Za atomarne vrednosti i logičke slogove važi sledeće:
  • A. 

   Atomarna vrednost podataka je dostupna na osnovu imena relacije, imena elementarnog obeležja i kvantitativne vrednosti indetifikatora zapisa, a logički slog je dostupan na osnovu imena relacije i kvantitativne vrednosti indetifikatora zapisa

  • B. 

   Logički slog je dostupan na osnovu imena relacije, imena elementarnog obeležja i kvantitativne vrednosti indetifikatora zapisa, a atomarna vrednost podataka je dostupana na osnovu imena relacije i kvantitativne vrednosti indetifikatora zapisa

  • C. 

   Logički slog je dostupan na osnovu imena relacije, imena elementarnog obeležja i kvantitativne vrednosti indetifikatora zapisa, a atomarna vrednost podataka je dostupana na osnovu imena relacije i imena elementarnog obeležja

  • D. 

   Atomarna vrednost podataka je dostupna na osnovu imena relacije, imena elementarnog obeležja i kvantitativne vrednosti indetifikatora zapisa, a logički slog je dostupan na osnovu imena relacije i imena elementarnog obeležja

 • 36. 
  Model objekti-veze (MOV) se koristi kod
  • A. 

   Projektovanja baza podataka

  • B. 

   Inplementacija baza podataka

  • C. 

   Projektovanja aplikacije za rad sa bazama podataka

  • D. 

   Održavanje baze podataka

 • 37. 
  Zapis ili logički slog je
  • A. 

   Skup svih vrednosti elementarnih obeležja koje se odnose na jedan objekat

  • B. 

   Skup zapisa koji odgovaraju jednom prostoru objekta

  • C. 

   Biblioteka datoteka

  • D. 

   Nešto što postoji i što se može jednoznačno identifikovati

 • 38. 
  Klauzula kojom se proverava postojanje najmanje jedne n-torke u rezultatu pretraživanja je
  • A. 

   EXISTS

  • B. 

   MATCH

  • C. 

   LIKE

  • D. 

   NVL

 • 39. 
  Koja naredba pripada grupi naredbi za definisanje podataka
  • A. 

   ALTER TABLE

  • B. 

   DELETE

  • C. 

   GRANT

 • 40. 
  Sql kod za kreiranje tabele je:
  • A. 

   MAKE TABLE ODELJENJE (BROD integer, IMEOD Text(20), MESTO Text(20));

  • B. 

   CREATE TABLE ODELJENJE (BROD integer, IMEOD Text(20), MESTO Text(20));

  • C. 

   ALTER TABLE ODELJENJE (BROD integer, IMEOD Text(20), MESTO Text(20));

  • D. 

   ADD TABLE ODELJENJE (BROD integer, IMEOD Text(20), MESTO Text(20));

 • 41. 
  Entitet koji se može potpuno definisati jednim primarnim ključem i nizom atributa je
  • A. 

   čvrst objekat

  • B. 

   Vezni bojekat, koji ima sva svojstva objekta

  • C. 

   Slab objekat, identifikaciono zavistan od čvrstog objekta

  • D. 

   Slab objekat, egzistencijalno zavistan od čvrstog objekta

 • 42. 
  Domen atributa je
  • A. 

   Skup dozvoljenih vrednosti koje neki atribut može da uzeti

  • B. 

   Nešto što postoji i što se može jednoznačno indetifikovati

  • C. 

   Iskaz definisan jednom prostom rečenicom

  • D. 

   Novi podatak koji poseduje relavantnu novinu, neko novo saznanje, a rezultat je obrada poznatih podataka

 • 43. 
  Koji od iskaza je tačan
  • A. 

   Svaki atribut mora imati ime a jedan objekat karakteristiše jedan atribut

  • B. 

   Atribut ne mora imati ime ali mora imati vrednost

  • C. 

   Jedan objekat može da karakteristiše više atributa a atributi ne moraju imati imena

  • D. 

   Jedan objekat može da karakteristiše više atributa

 • 44. 
  Osobine primarnog ključa su
  • A. 

   Jedinstvenost, nepromenljivost i raspoloživost

  • B. 

   Nepromenljivost i raspoloživost

  • C. 

   Jedinstvenost i raspoloživost

  • D. 

   Jedinstvenost i nepromenljivost

 • 45. 
  Ako kažemo da jedan radnik radi u jednom odeljenju a u jednom odeljenju radi više radnika tada je kardinalnost veze
  • A. 

   1:M

  • B. 

   0:M

  • C. 

   M:M

  • D. 

   2:M

 • 46. 
  Minimalni uslovi koje tabela mora da ispuni da bi bila u relaciji su
  • A. 

   Svi redovi moraju biti jedinstveni, sve kolone moraju imati različita imena, a redosled kolona i redosled redova nije bitan. Primarni ključ mora da postoji. U svakom polju se sme nalaziti samo jedan podatak.

  • B. 

   Svi redovi moraju biti jedinstveni, sve kolone moraju imati različita imena, a redosled kolona i redosled redova nije bitan. Primarni ključ mora da postoji, kao i indeks po jednom ne-ključnom atributu. U svakom polju se sme nalaziti samo jedan podatak.

  • C. 

   Svi redovi moraju biti jedinstveni, sve kolone moraju imati različita imena, a redosled kolona i redosled redova nije bitan. Primarni ključ mora da postoji. Tabela mora biti indeksirana po najmanje jednom ne-ključnom atributu.

  • D. 

   Svi redovi moraju biti jedinstveni, sve kolone moraju imati različita imena, a redosled kolona i redosled redova nije bitan. Primarni ključ mora da postoji. U svakom polju se sme nalaziti samo jedan podatak. Vrednost svih podataka u jednoj koloni su istog tipa.

 • 47. 
  Koja osobina veze je kardionalnost
  • A. 

   Tip veze

  • B. 

   Red veze

  • C. 

   Stepen veze

  • D. 

   Način uspostavljanja veze

 • 48. 
  U naredbe jezika za kontrolu podata (Data Control Lenguage) spadaju
  • A. 

   Grant, revoke

  • B. 

   Create table, create view, begin transaction

  • C. 

   Create index, create view, alter table

  • D. 

   Insert, update, delete

 • 49. 
  Vrste entiteta su
  • A. 

   Realni bojekat, apstraktni pojam, događaj, asocijacija

  • B. 

   Redovi u tabeli

  • C. 

   Primarni, sekundarni, vezni(slabi)

  • D. 

   Realni entiteti, apstraktni entiteti, pogledi, tabele

 • 50. 
  Imamo sledeće modele:1. relacioni model2. hijerajhiski i mrežni model3. objektno orjentisani model4. model zasnovan na programskim jezicimaNavesti redosled kojim su se pojavljivali od prve generacije do četvrte
  • A. 

   4,2,1,3

  • B. 

   4,2,3,1

  • C. 

   1,3,2,4

  • D. 

   2,4,3,1

 • 51. 
  Koja naredba pripada naredbi za upravljačke funkcije
  • A. 

   GRANT

  • B. 

   ALTER TABLE

  • C. 

   DELETE

 • 52. 
  Odnos broja objekta koji se povezuje je
  • A. 

   Red veze

  • B. 

   Kardinalnost

  • C. 

   Način uspostavljanja veze

  • D. 

   Stepen veze

 • 53. 
  Potreban uslov koji relacija mora da ispuni da bi se nalazila u drogj normalnoj formi je
  • A. 

   Da svi nekljucni atributi potpuno funkcionalno zavise od primarnog ključa

  • B. 

   Da svi nekljucni atributi nisu tranzitivno zavisni od ključnih atributa

  • C. 

   Da svi nekljucni atributi nisu ni funkcionalno ni tranzitivno zavisni od ključnih atributa

  • D. 

   Da se relacija dalje ne može razložiti bez gubitka funkcionalne zavisnosti atributa

 • 54. 
  Referencijalni integritet se odnosi na
  • A. 

   Da atributi uzimaju vrednost iz skupa mogućih vrednosti

  • B. 

   Usklađenost povezanih tabela

  • C. 

   To da primarni ključ ne može imati null vrednost

  • D. 

   Postojanje jedinstvenog atributa u tabeli

 • 55. 
  Skup mogućih vrednosti koje neko obeležje u konkretnom slučaju može imati naziva se
  • A. 

   Doment

  • B. 

   Atribut

  • C. 

   Relacija

  • D. 

   Entitet

 • 56. 
  Dodati primarni ključ tabeli radnik. Koji od upita je tačan
  • A. 

   ALTER TABLE RADNIK ADD CONSTRIT PK_RADNIK PRIMARY KEY(IDBR)

  • B. 

   ALTER TABLE RADNIK ADD PRIMARY KEY(IDBR)

  • C. 

   ALTER TABLE RADNIK ADD FOREIGN KEY(IDBR)

  • D. 

   CREATE TABLE RADNIK ADD CONSTRIT PK_RADNIK PRIMARY KEY(IDBR)

 • 57. 
  Koja naredba pripada grupi naredbi za rukovanje podacima
  • A. 

   DELETE

  • B. 

   GRANT

  • C. 

   ALTER TABLE