Os2 Prva Odbrana 2/2

41 Questions | Total Attempts: 237

SettingsSettingsSettings
Os2 Prva Odbrana 2/2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Type response below
 • 2. 
  41. Argument „c“ u komandi „tar cvf myfile.tar myfile“ oznacava ?
  • A. 

   A. Raspakivanje arhive

  • B. 

   B. Listanje sadržaja

  • C. 

   C. Prikaz poruke na ekranu

  • D. 

   D. Ne znam

  • E. 

   E. Kreiranje nove arhive

 • 3. 
  42. Kada zadajemo komandu sa arhiviranje sa sledecim parametrima: tar -uvf arhiva.tar ./backup/* izvršavamo sledece operacije:
  • A. 

   A. Kreiramo novu arhivu "arhiva.tar" u koju smeštamo sav sadržaj direktorijuma "backup".

  • B. 

   B. Raspakujemo "arhiva.tar" u direktorijum "backup".

  • C. 

   C. Dodajemo fajlove iz direktorijuma "backup" u arhivu samo ako su noviji od vec postojecih.

  • D. 

   D. Ne znam

  • E. 

   E. Bezuslovno dodajemo fajlove iz direktorijuma "backup" na kraj arhive.

 • 4. 
  43. Koja je razlika izmeu komandi „tar tvf myfile.tar“ i „tar xvf myfile.tar“ ?
  • A. 

   A. Komanda „tar tvf myfile.tar“ prikazuje sadržaj arhive a „tar xvf myfile.tar“ raspakuje arhivu

  • B. 

   B. Nema razlike obe komande prikazuju sadržaj arhive

  • C. 

   C. Ne znam

  • D. 

   D. Komanda „tar tvf myfile.tar“ raspakuje arhivu a „tar xvf myfile.tar“ prikazuje sadržaj arhive

  • E. 

   E. Nema razlike obe komande raspakuju arhivu

 • 5. 
  44. Koliko nacina rada ima „cpio“?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   3

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  45. Nakon unošenja sledecih komandi touch a.a b.b c.c tar -cf arhiva.tar a.a b.b c.c cat /etc/fstab > a.a tar -uf arhiva.tar a.a b.b c.c
  • A. 

   A. na kraj arhive je dodat fajl "a.a"

  • B. 

   B. na kraj arhive je dodat fajl "fstab"

  • C. 

   C. Ne znam

  • D. 

   D. ostala je nepromenjena

  • E. 

   E. fajl "a.a" je zamenjen fajlom "fstab"

 • 7. 
  46. Nakon unošenja sledecih komandi: touch a.a b.b c.c tar -cf arhiva.tar a.a b.b c.c tar -rf arhiva.tar a.a b.b c.c U arhivi "arhiva.tar" ce biti:
  • A. 

   A. Ne znam

  • B. 

   B. 6 datoteka

  • C. 

   C. 3 datoteke

  • D. 

   D. 1 direktorijum

  • E. 

   E. 7 datoteka

 • 8. 
  47. Nakon unosenja sledecih komandi touch fajl chmod 777 fajl tar -cf arhiva.tar fajl tar -tvf arhiva.tar izlaz na ekranu ce nam biti:
  • A. 

   A. Ne znam

  • B. 

   B. arhiva.tar

  • C. 

   C. Obavestenje o gresci

  • D. 

   D. -rwxrwxrwx student/student 0 2011-11-09 20:38 arhiva.tar

  • E. 

   E. -rwxrwxrwx student/student 0 2011-11-09 20:38 fajl

 • 9. 
  48. Niz komandi mkdir proba cd proba touch a.a b.b c.c ls ?.? > fajlovi cpio –ocvB >arhiva <fajlovi izvršava sledece operacije:
  • A. 

   A. Prijavljuje grešku pošto ime fajla ne može biti “??”

  • B. 

   B. Kreira arhivu “arhiva” i u nju smešta fajlove “a.a”, “b.b” i “c.c”

  • C. 

   C. Kreira arhivu a.a i u nju smešta fajlove “b.b” i “c.c” i zatim sve kompresuje “ocvB” metodom.

  • D. 

   D. Ne znam

  • E. 

   E. Kreira arhivu “proba” i u nju smešta fajl “arhiva”

 • 10. 
  49. Prilikom kreiranja arhive komandom "tar", "gzip" kompresovanje se vrši:
  • A. 

   A. Iskljucivo korišcenjem drugih alata

  • B. 

   B. Ne znam

  • C. 

   C. Nikako, "tar" ne može da kompresuje

  • D. 

   D. Automatski, bez dodatnih parametara

  • E. 

   E. Dodavanjem "-z" parametra

 • 11. 
  50. Sta radi komanda „tar cvf myfile.tar myfile“ ?
  • A. 

   A. Raspakuje arhivu “myfile.tar” u datoteku “myfile”

  • B. 

   B. Arhivira datoteku “myfile” u arhivu “myfile.tar”

  • C. 

   C. Prikazuje sadržaj arhive “myfile.tar” u datoteci “myfile”

  • D. 

   D. Ne znam

  • E. 

   E. Otvara arhivu “myfile.tar” kao “myfile”

 • 12. 
  52. Šta radi sledeca komanda? cpio -ivB < backup
  • A. 

   A. Proverava ispravnost arhive "backup"

  • B. 

   B. Pravi arhivu na osnovu liste iz datoteke "backup"

  • C. 

   C. Raspakuje sav sadržaj iz arhive "backup"

  • D. 

   D. Ne znam

  • E. 

   E. Dodaje sadržaj tekuceg direktorijuma u arhivu "backup"

 • 13. 
  54. Dat je deo programskog koda: readlink (link_path, target_path, sizeof (target_path)); Šta predstavlja promenljiva link_path?
  • A. 

   A. Putanju do sistemskog direktorijuma funkcije

  • B. 

   B. Ne znam

  • C. 

   C. Velicinu bafera za putanju datoteke na koju pokazuje link

  • D. 

   D. Putanju do simbolickog linka

  • E. 

   E. Putanju objekta na koji ukazuje simbolicki link

 • 14. 
  53. Komanda „tar tf“ prikazuje imena datoteka koja se nalaze u arhivi?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  55. Dat je deo programskog koda: fd = open (filename, O_WRONLY | O_CREAT); writev (fd, vec, 2 * argc); close (fd); free (vec); return 0; šta predstavlja promenljiva (fd)?
  • A. 

   A. Ne znam

  • B. 

   B. Broj elemenata u nizu

  • C. 

   C. Niz elemenata strukture iovec

  • D. 

   D. Broj bajtova za upis

  • E. 

   E. Deskriptor datoteke

 • 16. 
  56. Dat je deo programskog koda: sendfile (write_fd, read_fd, &offset, stat_buf.st_size); close (read_fd); close (write_fd); return 0; šta predstavlja (&offset)?
  • A. 

   A. Ime fajla u koji se upisuje

  • B. 

   B. Dužinu podataka za prebacivanje

  • C. 

   C. Ne znam

  • D. 

   D. Pomeraj u odnosu na pocetak fajla u koji se upisuje

  • E. 

   E. Pomeraj u odnosu na pocetak fajla koji se cita

 • 17. 
  57. Dat je deo programskog koda: sendfile (write_fd, read_fd, &offset, stat_buf.st_size); close (read_fd); close (write_fd); return 0; šta je (stat_buf.st_size)?
  • A. 

   A. Dužina podataka koju je potrebno prebaciti

  • B. 

   B. Ne znam

  • C. 

   C. Ime fajla u koji se upisuje

  • D. 

   D. Pomeraj u odnosu na pocetak fajla u koji se upisuje

  • E. 

   E. Pomeraj u odnosu na pocetak fajla koji se cita

 • 18. 
  58. Dat je deo programskog koda: fd = open (filename, O_WRONLY | O_CREAT); writev (fd, vec, 2 * argc); close (fd); free (vec); return 0; šta predstavlja promenljiva (vec)?
  • A. 

   A. Ne znam

  • B. 

   B. Niz elemenata strukture iovec

  • C. 

   C. Deskriptor datoteke

  • D. 

   D. Broj bajtova za upis

  • E. 

   E. Broj elemenata u nizu

 • 19. 
  59. Koja je mana sistemskog poziva write?
  • A. 

   A. Ne znam

  • B. 

   B. Može da zapiše samo kontinualnu oblast memorije u datoteku.

  • C. 

   C. Moramo da podesimu strukturu podataka pre upisa - iovec

  • D. 

   D. Može da zapiše diskontinualne oblasti memorije u datoteku.

  • E. 

   E. Ne može da zapiše kontinunalnu oblast memorije u datoteku.

 • 20. 
  60. Kombinovanje funkcija opendir, readdir i closedir omogucava:
  • A. 

   A. Pretragu sadržaja direktorijuma po kljucnim recima

  • B. 

   B. Ne znam

  • C. 

   C. Izlistavanje sadržaja direktorijuma

  • D. 

   D. Kreiranje i brisanje direktorijuma

  • E. 

   E. Prikazivanje prava pristupa direktorijuma

 • 21. 
  61. Sistemski poziv access služi za:
  • A. 

   A. Otvaranje datoteke

  • B. 

   B. Pristupanje datoteci

  • C. 

   C. Ne znam

  • D. 

   D. Odreivanje prava pristupa pozivnog procesa datoteci

  • E. 

   E. Zakljucavanje datoteke prilikom pristupa

 • 22. 
  62. Sistemski poziv readlink služi za:
  • A. 

   A. Ne znam

  • B. 

   B. Prikaz sadržaja datoteke na koju pokazuje simbolicki link

  • C. 

   C. Prikaz imena objekta na koji pokazuje simbolicki link

  • D. 

   D. Otvaranje datoteke na koju pokazuje simbolicki link

  • E. 

   E. Prikazivanje prava pristupa simbolickog linka

 • 23. 
  63. Sistemski poziv sendfile služi za kopiranje podataka iz jednog deskriptora datoteke u drugi. Prednost ove funkcije je:
  • A. 

   A. Ne znam

  • B. 

   B. Podržava posrednicki bafer

  • C. 

   C. Povecava sigurnost kopiranja

  • D. 

   D. Eliminiše posrednicki bafer

 • 24. 
  64. Sistemski poziv stat omogucava:
  • A. 

   A. Prikazivanje statistika pristupa datoteci

  • B. 

   B. Prikazivanje sadržaja datoteke

  • C. 

   C. Ne znam

  • D. 

   D. Prikazivanje informacija o datoteci iz i-node strukture

  • E. 

   E. Prikazivanje putanje do datoteke

 • 25. 
  65. U koliko zadata datoteka postoji, posle izvršavanja sledeceg dela programskog koda rval = access (path, F_OK) promenljiva rval ima vrednost:
  • A. 

   A. true

  • B. 

   B. 0

  • C. 

   C. Ne znam

  • D. 

   D. 1

  • E. 

   E. -1

Back to Top Back to top