Operativni Sistemi(Os1) -prvi Kolokvijum Viser

197 Questions | Total Attempts: 975

SettingsSettingsSettings
Operativni Sistemi(Os1) -prvi Kolokvijum Viser - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Naziv:Nema specijalno ime,opisuje proces ali mu ne daje nikakvo ime, bar ne sa liste ponudjenih odgovora. Rešenje ovog algoritma je: čisto hardversko. U kojoj liniji koja mu je entry section: Linija broj 2 Exit section mu je u liniji broj 4: Algoritam ne zavisi od Operativnog sistema Da li ima busy waiting? Uvek ima busy waiting I kakva je to TestAndSet instrukcija To je asemblerska tj masinska instrukcija.
 • 2. 
  U kojoj liniji koda mu je exit section? U sedmoj liniji koda U kojoj liniji koda mu je entry section? U trecoj liniji koda Koliko procesa može istovremeno da opslužuje? N procesa Algoritam ne zavisi od operativnog sistema Da li paty od busy-waiting? Ako je stariji da ako je noviji ne.  
 • 3. 
  Pitanja: Od tri semafora koja učestvuju u igri, samo jedan garantuje aktivnost jednog jedinog procesa u kritičnoj sekciji. To je- MUTEX. Ovakvo rešenje može da opslužuje: 1 proces proizvodjač i samo 1 proces potrošača. Rešenje je: čisto semaforsko rešenje. Za proces potrošač, koja ili koje linije predstavljaju exit section: Linije 7 i 8 Za proces proizvodjac, koja ili koje linije predstavljaju entry section: Linija broj 5 i 7
 • 4. 
  Semaphore mutex,wrt; Initialy mutex=1, wrt= 1, readcount=0 wait(wrt); /* no readers*/      …    writing is performed      …   signal(wrt); Reader wait(mutex);   readcount++;  if (readcount == 1) wait(wrt); /* prvi reader, čeka writer /*       else continue /*nije prvi, ima readers*/   signal(mutex);      …    reading is performed      …   wait(mutex);   readcount--;             if (readcount == 0) signal(wrt);            #no readers, freeing wrt         signal(mutex);  go to transactions 1. Semafor wrt, sinhroniše: Procese pisce i procese čitaoce između sebe. 2.Linije u kodu čitaoca gde se čitaoci sinhronišu sa piscima su: Linije 1 i 3 3.Semafor mutetext sinhronise: Samo procese čitaoce između sebe. 4.Linije u kodu pisca, gde pisci sinhroniše sa čitaocima su: Linije 1 i 5 5.Linije u kodu čitaoca, gde se čitaoci sinhronišu sa čitaocima su: Linije 1 i 3 6. Ovakvo rešenje je: Semaforsko rešenje. 7.Ovakvo rešenje može da opslužuje 1 proces pisac i jedan proces čitalac  
 • 5. 
  Ektor raspoloživosti:  Vektor dužine m. Ako je element available [j] = k, tada je k instanci resoursa R j raspoloživo    Matrica maksimalnih zahteva:  Ako je Max [i,j] = k, tada proces P i  može tražiti najviše k instanci resoursa R j      Matrica alokacije:  Ako je Allocation[i,j] = k tada je proces P i trenutno dobio k instanci resursa R j.    Matrica potreba:  Ako je Need[i,j] = k, tada proces P i  može tražiti još k instanci resursa R j da završi njegov posao   Need [i,j] = Max[i,j] – Allocation [i,j]. Bezbednosni algoritam (Safety Algorithm) 1. Neka Work i Finish budu vektori dužine m i n, respektivno. Inicijalizacija: Work = Available Finish [i] = false for i - 1,3, …, n. 2. Pronalaženje procesa Pi koji može da zadovolji svoje potrebe:   (a) Finish [i] = false (b) Need i   Work  /*trazi manje od raspolozivih R*/ Ako nema takvih procesa idi na korak 4   3. Work = Work + Allocation i   vraća resurse Finish[i] = true  (proces završio)      Idi na korak 2 4. Ako je Finish [i] == true za svako i, tada je sistem u stabilnom stanju.
 • 6. 
  Koju arhitekturu vidite na ovoj slici?
  • A. 

   Monolitnu

  • B. 

   Slojevitu  

  • C. 

   MikroKernel

  • D. 

   Client-server

  • E. 

   Distribuiranu

 • 7. 
  Koju arhitekturu vidite na ovoj slici?
  • A. 

   Cluster

  • B. 

   Client-Server

  • C. 

   Cloud Computing

  • D. 

   Time-sharing

  • E. 

   Paralelna(SMP-UMA)

  • F. 

   Paralelna(NUMA)

  • G. 

   Distributed systems

 • 8. 
  Koju arhitekturu vidite na ovoj slici?
  • A. 

   Client/server

  • B. 

   Cloud computing

  • C. 

   Time Sharing

  • D. 

   Paralelna-UMA

  • E. 

   Paralelna(NUMA)

  • F. 

   Distribuirani sistemi

 • 9. 
  Arhitektura prikazana na slici je idealna za razvoj ili učenje:
  • A. 

   C++ i java

  • B. 

   Aplikativnog softvera

  • C. 

   Operativnih sistema

  • D. 

   Sistemskog softvera

  • E. 

   Google chrome :')

 • 10. 
  Kojem operativnom sistemu najvise odgovara ova slika?
  • A. 

   Novell netware

  • B. 

   Dos

  • C. 

   Unix/Linux

  • D. 

   Sun/Solaris

  • E. 

   MS windows(NT based)

  • F. 

   Google chrome

 • 11. 
  Kojem operativnom sistemu najvise odgovara ova slika?
  • A. 

   Novel netware

  • B. 

   DOS

  • C. 

   Unix/Linux

  • D. 

   Sun solaris

  • E. 

   Ms windows (Nt based)

  • F. 

   Chrome

 • 12. 
  Sistemski poziv predstavlja interfejs između
  • A. 

   Procesa i memorije

  • B. 

   Procesa i CPU

  • C. 

   Procesa i kernela

  • D. 

   Procesa i aplikativnog sloja

 • 13. 
  Kolekcija procesora koja pre svega deli Ram memoriju predstavlja:
  • A. 

   Batch arhitekturu

  • B. 

   Interaktivnu arhitekturu

  • C. 

   Paralelnu multi-cpu arhitekturu

  • D. 

   Distribuiranu multi-computer arhitekturu

 • 14. 
  Koju arhitekturu vidite na slici?
  • A. 

   Cluster

  • B. 

   Client-server

  • C. 

   Cloud computing

  • D. 

   Time sharing

  • E. 

   NUMA

  • F. 

   UMA

  • G. 

   Distribuirani sistemi

 • 15. 
  U user modu, proces koristi:
  • A. 

   Bilo koje resurste sistema

  • B. 

   Samo cpu

  • C. 

   Samo ram

  • D. 

   Samo dva resursa: cpu i ram

  • E. 

   Samo 2 resursa cpu i datoteke

  • F. 

   Samo 3 resursa cpu ram i datoteke

 • 16. 
  Koji je najbolji prijatelj CPU i racunarskog sistema
  • A. 

   Kes memorija

  • B. 

   Flash memorija

  • C. 

   Cooler

  • D. 

   MDA

  • E. 

   Network card

  • F. 

   Mouse

  • G. 

   Timer

  • H. 

   Hard disk

 • 17. 
  Potpunu CPU izolaciju u odnosu na i/o akcije omogucavaju dva hardverska uredjaja. To su:
  • A. 

   MMU I DMA

  • B. 

   MMU i timer

  • C. 

   MDA i timer

  • D. 

   MDA I PIC

  • E. 

   PIC i mrezna kartica

  • F. 

   MMU I PIC

 • 18. 
  Na ovoj slici vidi se prelazak iz:
  • A. 

   User mode u kernelski mod pod dejstvom SC i proces je svestan te situacije

  • B. 

   User mode u kernelski mod pod dejstvom SC i proces nije svestan te situacije

  • C. 

   User mode u kernelski mod pod dejstvom prekida i proces je svestan te situacije

  • D. 

   Kernelskog moda u user mod pod dejsktvom prekida i proces je svestan te situacije

  • E. 

   Kerneskog moda u user mod pod dejstvom prekida i proces nije svestan te situacije

 • 19. 
  Kod TS fundamentalni resurs koji se deli je:
  • A. 

   PIC

  • B. 

   RAM

  • C. 

   CPU time

  • D. 

   DMA

  • E. 

   Network

 • 20. 
  Najtipicniji predstavnik TS(timesharing systems) je:
  • A. 

   MS windows

  • B. 

   DOS

  • C. 

   UNIX/LINUX

  • D. 

   Cloud computing

  • E. 

   Chrome

 • 21. 
  U situaciji sa slike štiti se jedan resurs. To je:
  • A. 

   CPU

  • B. 

   RAM memorija

  • C. 

   Hard disk

  • D. 

   Mrežna kartica

  • E. 

   I-O system

  • F. 

   FLash memorija

 • 22. 
  U situaciji na slici učestvuju ili ne sledeće hardverske komponente:
  • A. 

   DMA učestvuje, PIC ne učestvuje

  • B. 

   DMA ne učestvuje, PIC ne učestvuje

  • C. 

   DMA učestvuje, PIC učestvuje

  • D. 

   Ne može da se zaključi

 • 23. 
  U strukturnoj šemi računarskog sistema, OS je neposredno iznad
  • A. 

   Sistemskog softvera

  • B. 

   Aplikativnog softvera

  • C. 

   Mrežnog sloja

  • D. 

   Kernelskog sloja

  • E. 

   Hardvera

 • 24. 
  Šta vidite na ovoj slici?
  • A. 

   DMA ciklus

  • B. 

   PIC ciklus

  • C. 

   Time-sharing OS

  • D. 

   Real-TIME OS

  • E. 

   Multiprograming

  • F. 

   Multi-mode operations

 • 25. 
  Na ovoj slici se vidi prelazak iz:
  • A. 

   User mod u kernel mod pod dejstom prekida i proces nije svestan te situacije

  • B. 

   User mod u kernel mod pod dejstom prekida i proces je svestan te situacije

  • C. 

   Kernel mod u user mod pod dejstom prekida i proces nije svestan te situacije

  • D. 

   Kernel mod u user mod pod dejstom prekida i proces je svestan te situacije

Back to Top Back to top