Operativni Sistemi(os1) -prvi Kolokvijum Viser

197 Questions

Settings
Please wait...
Operativni Sistemi(os1) -prvi Kolokvijum Viser

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Naziv:Nema specijalno ime,opisuje proces ali mu ne daje nikakvo ime, bar ne sa liste ponudjenih odgovora. Rešenje ovog algoritma je: čisto hardversko. U kojoj liniji koja mu je entry section: Linija broj 2 Exit section mu je u liniji broj 4: Algoritam ne zavisi od Operativnog sistema Da li ima busy waiting? Uvek ima busy waiting I kakva je to TestAndSet instrukcija To je asemblerska tj masinska instrukcija.
 • 2. 
  U kojoj liniji koda mu je exit section? U sedmoj liniji koda U kojoj liniji koda mu je entry section? U trecoj liniji koda Koliko procesa može istovremeno da opslužuje? N procesa Algoritam ne zavisi od operativnog sistema Da li paty od busy-waiting? Ako je stariji da ako je noviji ne.  
 • 3. 
  Pitanja: Od tri semafora koja učestvuju u igri, samo jedan garantuje aktivnost jednog jedinog procesa u kritičnoj sekciji. To je- MUTEX. Ovakvo rešenje može da opslužuje: 1 proces proizvodjač i samo 1 proces potrošača. Rešenje je: čisto semaforsko rešenje. Za proces potrošač, koja ili koje linije predstavljaju exit section: Linije 7 i 8 Za proces proizvodjac, koja ili koje linije predstavljaju entry section: Linija broj 5 i 7
 • 4. 
  Semaphore mutex,wrt; Initialy mutex=1, wrt= 1, readcount=0 wait(wrt); /* no readers*/      …    writing is performed      …   signal(wrt); Reader wait(mutex);   readcount++;  if (readcount == 1) wait(wrt); /* prvi reader, čeka writer /*       else continue /*nije prvi, ima readers*/   signal(mutex);      …    reading is performed      …   wait(mutex);   readcount--;             if (readcount == 0) signal(wrt);            #no readers, freeing wrt         signal(mutex);  go to transactions 1. Semafor wrt, sinhroniše: Procese pisce i procese čitaoce između sebe. 2.Linije u kodu čitaoca gde se čitaoci sinhronišu sa piscima su: Linije 1 i 3 3.Semafor mutetext sinhronise: Samo procese čitaoce između sebe. 4.Linije u kodu pisca, gde pisci sinhroniše sa čitaocima su: Linije 1 i 5 5.Linije u kodu čitaoca, gde se čitaoci sinhronišu sa čitaocima su: Linije 1 i 3 6. Ovakvo rešenje je: Semaforsko rešenje. 7.Ovakvo rešenje može da opslužuje 1 proces pisac i jedan proces čitalac  
 • 5. 
  Ektor raspoloživosti:  Vektor dužine m. Ako je element available [j] = k, tada je k instanci resoursa R j raspoloživo    Matrica maksimalnih zahteva:  Ako je Max [i,j] = k, tada proces P i  može tražiti najviše k instanci resoursa R j      Matrica alokacije:  Ako je Allocation[i,j] = k tada je proces P i trenutno dobio k instanci resursa R j.    Matrica potreba:  Ako je Need[i,j] = k, tada proces P i  može tražiti još k instanci resursa R j da završi njegov posao   Need [i,j] = Max[i,j] – Allocation [i,j]. Bezbednosni algoritam (Safety Algorithm) 1. Neka Work i Finish budu vektori dužine m i n, respektivno. Inicijalizacija: Work = Available Finish [i] = false for i - 1,3, …, n. 2. Pronalaženje procesa Pi koji može da zadovolji svoje potrebe:   (a) Finish [i] = false (b) Need i   Work  /*trazi manje od raspolozivih R*/ Ako nema takvih procesa idi na korak 4   3. Work = Work + Allocation i   vraća resurse Finish[i] = true  (proces završio)      Idi na korak 2 4. Ako je Finish [i] == true za svako i, tada je sistem u stabilnom stanju.
 • 6. 
  Koju arhitekturu vidite na ovoj slici?
  • A. 

   Monolitnu

  • B. 

   Slojevitu  

  • C. 

   MikroKernel

  • D. 

   Client-server

  • E. 

   Distribuiranu

 • 7. 
  Koju arhitekturu vidite na ovoj slici?
  • A. 

   Cluster

  • B. 

   Client-Server

  • C. 

   Cloud Computing

  • D. 

   Time-sharing

  • E. 

   Paralelna(SMP-UMA)

  • F. 

   Paralelna(NUMA)

  • G. 

   Distributed systems

 • 8. 
  Koju arhitekturu vidite na ovoj slici?
  • A. 

   Client/server

  • B. 

   Cloud computing

  • C. 

   Time Sharing

  • D. 

   Paralelna-UMA

  • E. 

   Paralelna(NUMA)

  • F. 

   Distribuirani sistemi

 • 9. 
  Arhitektura prikazana na slici je idealna za razvoj ili učenje:
  • A. 

   C++ i java

  • B. 

   Aplikativnog softvera

  • C. 

   Operativnih sistema

  • D. 

   Sistemskog softvera

  • E. 

   Google chrome :')

 • 10. 
  Kojem operativnom sistemu najvise odgovara ova slika?
  • A. 

   Novell netware

  • B. 

   Dos

  • C. 

   Unix/Linux

  • D. 

   Sun/Solaris

  • E. 

   MS windows(NT based)

  • F. 

   Google chrome

 • 11. 
  Kojem operativnom sistemu najvise odgovara ova slika?
  • A. 

   Novel netware

  • B. 

   DOS

  • C. 

   Unix/Linux

  • D. 

   Sun solaris

  • E. 

   Ms windows (Nt based)

  • F. 

   Chrome

 • 12. 
  Sistemski poziv predstavlja interfejs između
  • A. 

   Procesa i memorije

  • B. 

   Procesa i CPU

  • C. 

   Procesa i kernela

  • D. 

   Procesa i aplikativnog sloja

 • 13. 
  Kolekcija procesora koja pre svega deli Ram memoriju predstavlja:
  • A. 

   Batch arhitekturu

  • B. 

   Interaktivnu arhitekturu

  • C. 

   Paralelnu multi-cpu arhitekturu

  • D. 

   Distribuiranu multi-computer arhitekturu

 • 14. 
  Koju arhitekturu vidite na slici?
  • A. 

   Cluster

  • B. 

   Client-server

  • C. 

   Cloud computing

  • D. 

   Time sharing

  • E. 

   NUMA

  • F. 

   UMA

  • G. 

   Distribuirani sistemi

 • 15. 
  U user modu, proces koristi:
  • A. 

   Bilo koje resurste sistema

  • B. 

   Samo cpu

  • C. 

   Samo ram

  • D. 

   Samo dva resursa: cpu i ram

  • E. 

   Samo 2 resursa cpu i datoteke

  • F. 

   Samo 3 resursa cpu ram i datoteke

 • 16. 
  Koji je najbolji prijatelj CPU i racunarskog sistema
  • A. 

   Kes memorija

  • B. 

   Flash memorija

  • C. 

   Cooler

  • D. 

   MDA

  • E. 

   Network card

  • F. 

   Mouse

  • G. 

   Timer

  • H. 

   Hard disk

 • 17. 
  Potpunu CPU izolaciju u odnosu na i/o akcije omogucavaju dva hardverska uredjaja. To su:
  • A. 

   MMU I DMA

  • B. 

   MMU i timer

  • C. 

   MDA i timer

  • D. 

   MDA I PIC

  • E. 

   PIC i mrezna kartica

  • F. 

   MMU I PIC

 • 18. 
  Na ovoj slici vidi se prelazak iz:
  • A. 

   User mode u kernelski mod pod dejstvom SC i proces je svestan te situacije

  • B. 

   User mode u kernelski mod pod dejstvom SC i proces nije svestan te situacije

  • C. 

   User mode u kernelski mod pod dejstvom prekida i proces je svestan te situacije

  • D. 

   Kernelskog moda u user mod pod dejsktvom prekida i proces je svestan te situacije

  • E. 

   Kerneskog moda u user mod pod dejstvom prekida i proces nije svestan te situacije

 • 19. 
  Kod TS fundamentalni resurs koji se deli je:
  • A. 

   PIC

  • B. 

   RAM

  • C. 

   CPU time

  • D. 

   DMA

  • E. 

   Network

 • 20. 
  Najtipicniji predstavnik TS(timesharing systems) je:
  • A. 

   MS windows

  • B. 

   DOS

  • C. 

   UNIX/LINUX

  • D. 

   Cloud computing

  • E. 

   Chrome

 • 21. 
  U situaciji sa slike štiti se jedan resurs. To je:
  • A. 

   CPU

  • B. 

   RAM memorija

  • C. 

   Hard disk

  • D. 

   Mrežna kartica

  • E. 

   I-O system

  • F. 

   FLash memorija

 • 22. 
  U situaciji na slici učestvuju ili ne sledeće hardverske komponente:
  • A. 

   DMA učestvuje, PIC ne učestvuje

  • B. 

   DMA ne učestvuje, PIC ne učestvuje

  • C. 

   DMA učestvuje, PIC učestvuje

  • D. 

   Ne može da se zaključi

 • 23. 
  U strukturnoj šemi računarskog sistema, OS je neposredno iznad
  • A. 

   Sistemskog softvera

  • B. 

   Aplikativnog softvera

  • C. 

   Mrežnog sloja

  • D. 

   Kernelskog sloja

  • E. 

   Hardvera

 • 24. 
  Šta vidite na ovoj slici?
  • A. 

   DMA ciklus

  • B. 

   PIC ciklus

  • C. 

   Time-sharing OS

  • D. 

   Real-TIME OS

  • E. 

   Multiprograming

  • F. 

   Multi-mode operations

 • 25. 
  Na ovoj slici se vidi prelazak iz:
  • A. 

   User mod u kernel mod pod dejstom prekida i proces nije svestan te situacije

  • B. 

   User mod u kernel mod pod dejstom prekida i proces je svestan te situacije

  • C. 

   Kernel mod u user mod pod dejstom prekida i proces nije svestan te situacije

  • D. 

   Kernel mod u user mod pod dejstom prekida i proces je svestan te situacije

 • 26. 
  I/O se u računarskim sistemima obično štite preko
  • A. 

   Segment tabele

  • B. 

   Page tabele

  • C. 

   Base i limit registara

  • D. 

   Ne privilegovanih memorijskih instrukcija

  • E. 

   Privilegovanih memorijskih instrukcija

  • F. 

   Privilegovanih I/O instrukcija

  • G. 

   Ne privilegovanih  I/O instrukcija  

 • 27. 
  U strukturnoj šemi OS-a, najkvalitetniji i fundamentalni deo naziva se:
  • A. 

   MMU

  • B. 

   Device driver

  • C. 

   Kernel

  • D. 

   TCP-IP

  • E. 

   Interrupt routine

 • 28. 
  OS je po pitanju alokacija i upravljanja računarskim resursima:
  • A. 

   Samo resource allocator

  • B. 

   Istovremeno i resource allocator i resource maganer

  • C. 

   Samo resource manager

  • D. 

   Na nekim sistemima resource allocator a na nekim resource manager

 • 29. 
  Kod Time-sharing sistema
  • A. 

   Multiprograming nije obavezan, on-line komunikacija je obavezna  

  • B. 

   Multiprograming je obavezan, on-line komunikacija nije  obavezna  

  • C. 

   Multiprograming je obavezan, on-line komunikacija je obavezna

  • D. 

   Multiprograming nije obavezan, online komunikacija nije obavezna

 • 30. 
  Multiprograming
  • A. 

   Koristi se kod batching sistema, ne koristi se kod interaktivnih sistema

  • B. 

   Ne koristi se ni kod jednih ni kod drugih sistema

  • C. 

   Ne koristi se kod batching sistema, koristi se kod interaktivnih sistema

  • D. 

   Koristi se kod batching sisstema, koristi se kod interaktivnih sisteam

 • 31. 
  Memorija se u računarskim sistemima obično štiti preko
  • A. 

   Page tabele

  • B. 

   Privilegovanih memorijskih instrukcija

  • C. 

   Ne privilegovanih memorijskih instrukcija

  • D. 

   Segment tabele

  • E. 

   Base i limit registara

 • 32. 
  Online komunikacija sa sistemom
  • A. 

   Je obavezna kod batching sistema, nije obavezna kod interaktivnih sistema

  • B. 

   Je obavezna kod batching sistema, je obavezna kod interaktivnih sisttema

  • C. 

   Nije obavezna kod batching sistema, je obavezna kod interaktivnih sistema

  • D. 

   Nije obavezna ni kod jednog ni drugog sistema

 • 33. 
  Kojem OS najvise odgovara ova slika:
  • A. 

   Nowel Netware

  • B. 

   Sun Solaris

  • C. 

   Dos-UNIX

  • D. 

   MS windows(NT based)

 • 34. 
  Koju arhitekturu vidite na slici:
  • A. 

   Mikrokernel

  • B. 

   Distribuirana

  • C. 

   Klijent-server

  • D. 

   Slojevita

  • E. 

   Monolitna

 • 35. 
  Koji operativni sistem je prikazan na slici:
  • A. 

   Nowel Netware

  • B. 

   Dos

  • C. 

   Linux

  • D. 

   Unix

  • E. 

   Sun Solaris

  • F. 

   Windows(NT based)

 • 36. 
  U kernelskom modu, proces koristi:
  • A. 

   Bilo koje resurse sistema

  • B. 

   Bilo koje resurse sistema koje je trazio i za koje ima pravo koriscenja

  • C. 

   Samo RAM

  • D. 

   Samo 2 resursa: CPU I RAM

  • E. 

   Samo CPU

 • 37. 
  Kako se štiti CPU u računarskim sistemima? Koji je hardverski uređaj najpogodniji za CPU zaštitu:
  • A. 

   Timer

  • B. 

   Kes memorija

  • C. 

   Flash memorija

  • D. 

   Dma

  • E. 

   Network Card

 • 38. 
  Šta vidite na ovoj slici:
  • A. 

   Real-time OS

  • B. 

   PIC ciklus

  • C. 

   Time-sharing OS

  • D. 

   Multiprograming

  • E. 

   DMA ciklus

 • 39. 
  Koju arhitekturu vidite na slici?
  • A. 

   Time sharing

  • B. 

   Cloud computing

  • C. 

   Client-server

  • D. 

   Cluster

  • E. 

   Distribuirani sistemi

 • 40. 
  Kojem OS najviše odgovara ova slika:
  • A. 

   Windows

  • B. 

   Linux

  • C. 

   Unix

  • D. 

   Google Chrome :")

  • E. 

   Dos

 • 41. 
  Kolekcija procesora od kojih svaki ima sopstvenu memoriju i RTC, a poveyani su preko mreze predstavlja:
  • A. 

   Distribuiranu multicomputer arhitekturu

  • B. 

   Paralelnu multi cpu arhitekturu

  • C. 

   Batch arhitekturu

  • D. 

   Cluster arhitekturu

  • E. 

   Interaktivnu arhitekturu

 • 42. 
  U situaciji na slici štiti se jedan resurs, a to je:
  • A. 

   Hard disk

  • B. 

   Mrežna kartica

  • C. 

   Ram memorija

  • D. 

   Input Output system

  • E. 

   CPU

 • 43. 
  U arhitekturu koju vidite na ovoj slici:
  • A. 

   Sloj M može da koristi samo soptsvene usluge

  • B. 

   Sloj M može tražiti uslugu bilo kog sloja

  • C. 

   Sloj M može tražiti uslugu samo slojeva ispod sebe(M-1)

  • D. 

   Sloj M može tražiti uslugu samo slojevima iznad sebe

 • 44. 
  Na ovoj slici se može videti:
  • A. 

   Dualni mod memorijskih operacija

  • B. 

   Dualni mod PIC operacija

  • C. 

   Dualni mod DMA operacija

  • D. 

   Dualni mod rada procesa

  • E. 

   Dualni mod I-O operacija

 • 45. 
  Na ovoj slici vidi se:
  • A. 

   Dualni mod IO operacija

  • B. 

   Dualni mod memorisjkih operacija

  • C. 

   Dualni mod DMA operacija

  • D. 

   Dualni mod PIC operacija

  • E. 

   Dualni mod rada procesa

 • 46. 
  U situaciji na slici štiti se jedan hardverski resurs: To je:
  • A. 

   Mrežna kartica

  • B. 

   CPU

  • C. 

   Input Output system

  • D. 

   Ram memorija

  • E. 

   Hard disk

 • 47. 
  Izaberite tacan odgovor
  • A. 

   Jedini način da proces dobije bilo kakav resurs

  • B. 

   Jedini način da proces dobije cpu

  • C. 

   Najbolji ali ne i jedini način da proces dobije bilo kakav hardverski resurs

  • D. 

   Option4

 • 48. 
  U strukturnoj šemi računarskog sistema, OS je neposredno ispod:
  • A. 

   User sloja

  • B. 

   Mrežnog sloja

  • C. 

   Kernelskog sloja

  • D. 

   Sistemskog softvera i aplikativnog softvera

  • E. 

   Hardvera

 • 49. 
  Kolekcija procesora koja pre svega deli storage prostor predstavlja:
  • A. 

   Klaster arhitekturu

  • B. 

   Distribuiranu multi-computer arhitekturu

  • C. 

   Interaktivnu arhitekturu

  • D. 

   Paralelnu multi cpu arhitekturu

  • E. 

   Batch arhitekturu

 • 50. 
  U osnovnoj dijagramu stanja procesa, sa slike učestvuju neki od rasporedjivača. To su:
  • A. 

   Short term scheduler

  • B. 

   Long term scheduler

  • C. 

   Medium term scheduler

  • D. 

   Svi

  • E. 

   Nijedan

 • 51. 
  U osnovnom dijagramu stanja procesa, sa slike, proces poseduje ili ne poseduje neke resurse. KOnkretno u stanju ready, proces ima sve osim:
  • A. 

   CPU

  • B. 

   RAM

  • C. 

   CPU I RAM

  • D. 

   Ima sve resurse

  • E. 

   Cpu i datoteke

 • 52. 
  U situaciji na slici, tranziciju na koju ukazuje crvena strelica izaziva:
  • A. 

   DMA

  • B. 

   PIC

  • C. 

   Nedostatak RAM memorije

  • D. 

   Nedostatak podataka ili resursa koji se dugo ceka

  • E. 

   Samo proces

  • F. 

   OS

 • 53. 
  Tranzicija na koju ukazuje crvena strelica
  • A. 

   To je sigurno preemption

  • B. 

   To može biti preemtion ali ne mora

  • C. 

   Na linuxu jeste premption, na windows nije

  • D. 

   Sigurno nije preemption

  • E. 

   Nema dovoljno elemenata da se utvrdi postojanje preemption

  • F. 

   Na windowsu jeste premption, a na linuxu nije

 • 54. 
  Na slici vidite veoma bitnu strukturu OS. To je?
  • A. 

   PCS

  • B. 

   PMS

  • C. 

   PCA

  • D. 

   PIC

  • E. 

   PCB

 • 55. 
  U situaciji na slici učestvuju neki od kernelskih procesa. To su :
  • A. 

   Samo short term scheduler

  • B. 

   Samo dispacher

  • C. 

   Samo meidum term scheduler

  • D. 

   Samo long term scheduler

  • E. 

   Short term scheduler i dispatcher

  • F. 

   Medium term scheduler i dispatcher

 • 56. 
  U situaciji na slici, ako učestvuje kernelski proces dispečer njegov posao je da:
  • A. 

   Bezbedno zaustavi P0

  • B. 

   Bezbedno startuje P1

  • C. 

   Izabere P1 iz ready queque

  • D. 

   Bezbedno zaustavi P0, bezbedno startuje P1

  • E. 

   Nema aktivnosti na ovoj slici

 • 57. 
  U situaciji na slici u jednoj grani se sigurno dogodila preemption. To je :
  • A. 

    Prva grana i-o request

  • B. 

   Druga grana(time slice expired)

  • C. 

   Treca grana fork a child

  • D. 

   Cetvrta grana

  • E. 

   Svaka grana

  • F. 

   Na slici se vidi samo kratki rasporedjivac

  • G. 

   Nijedna grana ne odgovara

 • 58. 
  Na slici su prikazana 2 mehanizma
  • A. 

   Levi mehanizam je direktni IPC, levi je indirektni IPC

  • B. 

   Levi mehanizam je indirektni IPC, desni mehanizam je direktni IPC

  • C. 

   Oba mehanizma su direktni IPC

  • D. 

   Oba mehanizma su indirektni IPC

  • E. 

   Oba mehanizma mogu biti i direktni i indirektni IPC

 • 59. 
  Na ovoj slici vidi se:
  • A. 

   Jedan od IPC mehanizama koji su pogodni za mrezni IPC

  • B. 

   Jedan od IPC mehanizama koji nisu pogodni za mrezni IPC

  • C. 

   Jedini IPC mehanizam koji je pogodan za mrežni IPC

  • D. 

   Jedini IPC mehanizam koji nije pogodan za mrežni IPC

 • 60. 
  U multithread modelu procesa, globalni podaci su:
  • A. 

   Zajednički deljivi za sve niti

  • B. 

   Unikatni nedeljivi za svaku nit pojedinačno

  • C. 

   Zajednički deljivi samo za pojedine niti

  • D. 

   Deljivost zavisi od OS

 • 61. 
  Model na slici je:
  • A. 

   One to one

  • B. 

   Many to many

  • C. 

   Many to one

  • D. 

   Ne moze se zakljuciti

 • 62. 
  Model na slici je:
  • A. 

   Moderan kernel, moderna aplikacija

  • B. 

   Moderan kernel, zastarela aplikacija

  • C. 

   Zastareli kernel, moderna aplikacija

  • D. 

   Zastarela aplikacija, zastareo kernel

  • E. 

   Ne može se zakljjučiti

 • 63. 
  Čiji je ovo many-to-many model
  • A. 

   Ms Windows

  • B. 

   Linux

  • C. 

   Novel Netware

  • D. 

   Sun Solaris

  • E. 

   Android

  • F. 

   Chrome :(

 • 64. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju zakucavanja
  • A. 

   Odličan

  • B. 

   Jako dobar

  • C. 

   Veoma dobar

  • D. 

   Veoma slab

  • E. 

   Zavisi od Os

 • 65. 
  Identifikujte short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju preemption
  • A. 

   Zavisi od Os

  • B. 

   Preemptive

  • C. 

   Ne moze se odrediti

  • D. 

   Non preemptive

  • E. 

   Uslovno preemptive

 • 66. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju performani
  • A. 

   4 jako dobar

  • B. 

   1 veoma slab

  • C. 

   Zavisi od os

  • D. 

   Odlican

  • E. 

   3 vrlo dobar

 • 67. 
  Koji je ovo short term scheduler algoritam
  • A. 

   SRTF

  • B. 

   SJF

  • C. 

   FCFS(FIFO)

  • D. 

   MultiLevel with Feedback

  • E. 

   RR

  • F. 

   MultiLevel without feedback

  • G. 

   Priority

 • 68. 
  DIskutujte AWT(average waiting time). Identifikujte, koji algoritam je najbolji po pitanju awt
  • A. 

   FCFS(FIFO)

  • B. 

   RR

  • C. 

   SJF

  • D. 

   Priority

  • E. 

   SRTF

 • 69. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju zakucavanja
  • A. 

   4 jako dobar

  • B. 

   1 veoma slab

  • C. 

   Zavisi od os

  • D. 

   5 odlican

  • E. 

   3 vrlo dobar

 • 70. 
  Situacija sa slike je sustinski vazna za jednu klasu OS. za tu klasu OS, identifikujte short term scheduler algoritam koji je najbolji za njih
  • A. 

   Fifo

  • B. 

   RR

  • C. 

   Priority

  • D. 

   SJF

  • E. 

   SRTF

 • 71. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler alogirtam, pa ga ocenite po pitanju performansi
  • A. 

   Zavisi od OS

  • B. 

   Uslovno preemptive

  • C. 

   Ne moze da se odredi

  • D. 

   Preemptive

  • E. 

   Non preemptive

 • 72. 
  Za time sharing sisteme, kao što su UNIX i linux, identifikujte short term scheduler alogirtam, koji je najbolji za njih:
  • A. 

   FCFS-FIFO

  • B. 

   RR

  • C. 

   Priority

  • D. 

   SJF

  • E. 

   SRTF

 • 73. 
  U modelu na slici, kada neka od korisničkih niti predje u stanje waiting:
  • A. 

   Sve druge korisničke niti iz grupe su blokirane

  • B. 

   Sve druge korisničke niti nastavljaju aktivnosti normalno

  • C. 

   Samo slične niti su blokirane

  • D. 

   Ne može se zaključiti

 • 74. 
  U multithread modelu procesa, programski kod je:
  • A. 

   Zajednički-deljiv za sve niti

  • B. 

   Unikatan

  • C. 

   Zajednički- deljiv samo za pojedine niti

  • D. 

   Deljivost zavisi od operativnog sistema

 • 75. 
  Tehnika aging u short temrm scheduler algoritmima se koristi za
  • A. 

   Povecanje performansi

  • B. 

   Poboljsanje vremena odziva

  • C. 

   Smanjenje zakucavanja

  • D. 

   Poboljasavanje propusne moci os

 • 76. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju preemption
  • A. 

   Zavisi od OS

  • B. 

   Uslovno preemptive

  • C. 

   Preemptive

  • D. 

   Non preemptive

  • E. 

   Ne moze se odrediti

 • 77. 
  Koji je ovo short term algoritam, pa ga ocenite po pitanju zakucavanja
  • A. 

   4 jako dobar

  • B. 

   1 veoma slab

  • C. 

   5 Odličan

  • D. 

   Zavisi od OS

  • E. 

   3 Vrlo dobar

 • 78. 
  Tehnika prikazana na slici koristi se kod jednog algoritma:
  • A. 

   FCFS FIFO

  • B. 

   RR

  • C. 

   Priority

  • D. 

   SJF

  • E. 

   SRTF

  • F. 

   Multilevel without feedback

  • G. 

   Multilevel with feedbak

 • 79. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju performansi
  • A. 

   4 jako dobar

  • B. 

   1 veoma slab

  • C. 

   Zavisi od OS

  • D. 

   Odličan 5

  • E. 

   3 vrlo dobar

 • 80. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam , pa ga ocenite po pitanju performansi
  • A. 

   4 jako dobar

  • B. 

   1 veoma slab

  • C. 

   Zavisi od OS

  • D. 

   5 odličan

  • E. 

   3 vrlo dobar

 • 81. 
  U osnovnom dijagramu stanja procesa, sa slike uočite tranziciju running-exit-terminated. Da li se u toj tranziciji poziva shorm term scheduler
  • A. 

   Obavezno

  • B. 

   Sigurno ne

  • C. 

   Zavisi od OS

  • D. 

   Ne moze se odrediti

  • E. 

   NEkada se poziva, a nekada ne

 • 82. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju performansi
  • A. 

   4 jako dobar

  • B. 

   5 odlican

  • C. 

   1 veoma slab

  • D. 

   Zavisi od Os

  • E. 

   3 vrlo dobar

 • 83. 
  Diskutujte RT. Iddentifikujte koji je ovo short term scheduler alogirtam, najbolji po pitanju RT
  • A. 

   FCFS(FIFO)

  • B. 

   RR

  • C. 

   Priority

  • D. 

   SJF

  • E. 

   SRTF

 • 84. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam, pa mu izaberite OS za koji je on najbolji
  • A. 

   Unix-Linux

  • B. 

   Sun  Solaris

  • C. 

   Dos

  • D. 

   Nijedan

  • E. 

   Chrome

  • F. 

   Novel netware

  • G. 

   Windows

  • H. 

   RTOS

 • 85. 
  Tranziciju na koju ukazuje crvena strelica izaziva
  • A. 

   Proces dete

  • B. 

   PIC

  • C. 

   Proces roditelji

  • D. 

   Nedostatak RAM memorije

  • E. 

   Nedostatak podataka ili resursa na koji se dugo čeka

 • 86. 
  U situaciji na slici, tranziciju na koju ukazuje crvena strelica izaziva:
  • A. 

   DMA

  • B. 

   PIC

  • C. 

   Samo proces

  • D. 

   Nedostatak podataka

 • 87. 
  Na slici vidite jednu veoma bitnu strukturu OS. Sa tom strukturom najčešće manipuliše jedan kernelski proces. To je:
  • A. 

   Long term scheduler

  • B. 

   Medium term scheduler

  • C. 

   Dispatcher

  • D. 

   Swapper

  • E. 

   Short term scheduler

 • 88. 
  U osnovnom dijagramu stanja procesa, sa slike uočite tranziciju running interrupt ready. Da li se u toj tranziciji poziva short term scheduler.
  • A. 

   Zavisi od os

  • B. 

   Sigurno ne

  • C. 

   Obavezno

  • D. 

   Nekada da nekada ne

  • E. 

   Ne može se odrediti

 • 89. 
  Na osnovu dijagrama stanja procesa, sa slike uočite tranziciju running i-o ewent wait-waiting. Da li se u toj tranziciji dogodio premtion?
  • A. 

   Zavisi od OS

  • B. 

   Sigurno ne

  • C. 

   Obavezno

  • D. 

   Nekada se poziva a nekada ne

  • E. 

   Ne moze se odrediti

 • 90. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam, pa mu izaberite OS za koji je on najbolji
  • A. 

   Unix-linux

  • B. 

   Sun solaris

  • C. 

   Dos

  • D. 

   Za vecinu os

  • E. 

   Nijedan

  • F. 

   Chrome

  • G. 

   Novel netware

  • H. 

   Ms windows

  • I. 

   Rtos

 • 91. 
  Sa slike uočite tranziciju waiting-IO or event completion-ready. Da li se u toj tranziciji dogodio preemption:
  • A. 

   Zavisi od OS

  • B. 

   Sigurno ne

  • C. 

   Obavezno

  • D. 

   Nekada se poziva a nekada ne

  • E. 

   Ne moze da se odredi

 • 92. 
  Koji je ovo short term scheduler algoritam. Odrediti TQ
  • A. 

   57

  • B. 

   37

  • C. 

   20

  • D. 

   17

  • E. 

   0

  • F. 

   1

 • 93. 
  Identifikujete koji je ovo short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju preemption
  • A. 

   Zavisi od OS

  • B. 

   Preemptive

  • C. 

   Ne može da se odredi

  • D. 

   Non-premptive

  • E. 

   Uslovno premptive

 • 94. 
  Koji je ovo short term scheduler algoritam. Diskutuje TQ
  • A. 

   Gotovo da nema uticaj na performanse

  • B. 

   Povećava performanse

  • C. 

   Zavisi od OS

  • D. 

   Smanjuje performanse

 • 95. 
  Diskutujte ATAT. Identifikujte short term scheduler algoritam, koji je najgori po pitanju ATAT.
  • A. 

   FCFS

  • B. 

   Priority

  • C. 

   RR

  • D. 

   SJF

  • E. 

   SRTF

 • 96. 
  Koji je ovo short term scheduler algoritam, i ocenite ga po pitanju zakucavanja
  • A. 

   4 jako dobar

  • B. 

   1 veoma slab

  • C. 

   Zavisi od OS

  • D. 

   5 odlican

  • E. 

   3 vrlo dobar

 • 97. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju preemption
  • A. 

   Zavisi od OS

  • B. 

   Preemptive

  • C. 

   Ne može da se odredi

  • D. 

   Non-premptive

  • E. 

   Uslovno preemptive

 • 98. 
  Koji je ovo short term scheduler algoritam Vreme izvrsavanja 7,4,1,4
  • A. 

   FCFS

  • B. 

   RR

  • C. 

   Priority

  • D. 

   SJF

  • E. 

   SRTF

  • F. 

   MultiLevel without feedback

 • 99. 
  Ocenite ga po pitanju zakucavanja:
  • A. 

   4 jako dobar

  • B. 

   1 veoma slab

  • C. 

   Vrlo dobar

  • D. 

   Odlican 5

 • 100. 
  Za koji OS je najbolji?
  • A. 

   Dos

  • B. 

   Real time

  • C. 

   Sun Solaris

  • D. 

   Google chrome

  • E. 

   Unix-linux

  • F. 

   Nijedan

  • G. 

   Windows

 • 101. 
  Identifikujte koji je ovo short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju performansi (Zakucavanje 1, jeste preemptive)
  • A. 

   4 veoma dobar

  • B. 

   Veoma slab

  • C. 

   Zavisi od OS

  • D. 

    5 odlican

 • 102. 
  Identifikujte koji je ovo  short term scheduler algoritam, pa ga ocenite po pitanju preemption(proveri)
  • A. 

   FCFS

  • B. 

   RR

  • C. 

   SJF

  • D. 

   Priority

  • E. 

   Srtf

  • F. 

   Multilevel without feedback

 • 103. 
  Za hard real time sisteme, identifikujte short term scheduler algoritam koji je najbolji za njih
  • A. 

   FCFS

  • B. 

   RR

  • C. 

   Priority

  • D. 

   SJF

  • E. 

   SRTF

 • 104. 
  Prethodni algoritam(nepoznato ime) koliko procesa može da opslužuje
  • A. 

   N procesa

  • B. 

   Samo 2 procesa

  • C. 

   1 proces

  • D. 

   0 procesa

  • E. 

   Samo tri procesa

 • 105. 
  Kako se zove struktura na slici:
  • A. 

   Memory allocation graph

  • B. 

   Graph of processes

  • C. 

   Resource of allocation graph

  • D. 

   Waith for graph

 • 106. 
  Cemu služi struktura sa slike
  • A. 

   Za modelovanje sistema u cilju merenja performansi

  • B. 

   Za modelovanje sistema u cilju ispitivanja pouzdanosti

  • C. 

   Za modelovanje sistema u cilju ispitivanja deadlocka

  • D. 

   Za modelovanje sistema u cilju ispitivanja utroska vremena

 • 107. 
  U situaciji na slici jasno se vide krugovi. Na prvi pogled, da li je to deadlock
  • A. 

   Ne moze pouzdano da se utvrdi na prvi pogled

  • B. 

   Da li je deadlock zavisi od vrste operativnog sistema

  • C. 

   To je sigurno deadlock

  • D. 

   Sigurno nije deadlock

 • 108. 
  U otkrivanju pojave deadlocka je vrlo pouzdana i jednostavna
  • A. 

   Veoma pouzdan i jednostavan samo ako resursi sadrže više instanci

  • B. 

   Uvek

  • C. 

   Nije pouzdan

  • D. 

   Veoma pouzdan i jednostavan samo ako resursi sadrže po jednu instancu

 • 109. 
  NAZIV OVOG ALGORITMA JE ?
  • A. 

   SPA algorithm

  • B. 

   Bakery algorithm

  • C. 

   Dekker Peterson algorithm

  • D. 

   Belady algorithm

  • E. 

   RiP algorithm

 • 110. 
  Deker Piterson algoritam je:(kakvo resenje)
  • A. 

   Semaforsko rešenje

  • B. 

   Kombinovano rešenje

  • C. 

   Čisto hardversko rešenje

  • D. 

   Čisto softverko rešenje

 • 111. 
  Kod Deker Pitersona, u kojoj liniji koda mu je exit section:
  • A. 

   Linija 1

  • B. 

   Linija 1 2

  • C. 

   Linija 3

  • D. 

   Linija 1 2 3 4

  • E. 

   Linija 8

 • 112. 
  Kod Deker Pitersona, kakva je veza izmedju algoritma i operativnog sistema
  • A. 

   Veza zavisi od OS

  • B. 

   Algoritam delimicno zavisi od Os

  • C. 

   Potpuno je baziran na OS

  • D. 

   Algoritam ne zavisi od OS

 • 113. 
  Da li Deker Piterson algoritam ima busy waiting?
  • A. 

   Uvek ima busy waiting

  • B. 

   NIkada nema busy waiting

  • C. 

   Može imati, a i ne mora

  • D. 

   Zavisi od os

 • 114. 
  U kojoj liniji koda mu je entry section
  • A. 

   Linija 1

  • B. 

   Linija 1 i 2

  • C. 

   Linija broj 3 ili 4(proveri tacno koja)

  • D. 

   Linija broj 8

 • 115. 
  Deker piterson koliko procesa istovremeno može da opslužuje
  • A. 

   Samo 2 procesa

  • B. 

   N procesa

  • C. 

   0 procesa

  • D. 

   1 proces

  • E. 

   3 procesa

 • 116. 
  Koji je ovo algoritam?
  • A. 

   Bakery algoritam

  • B. 

   Spa algoritam

  • C. 

   Dekker piterson

  • D. 

   Belady algorithm

  • E. 

   RIP algorithm

 • 117. 
  Koliko procesa pekarski algoritam(Bakery) može da opslužuje?
  • A. 

   0 procesa

  • B. 

   1 proces

  • C. 

   2 procesa

  • D. 

   3 procesa

  • E. 

   N procesa

 • 118. 
  U kojoj liniji koda mu je entry section: ?(Bakery algoritam)
  • A. 

   Linije broj 9,10,11,12

  • B. 

   Linija broj 10

  • C. 

   Linija broj 11

  • D. 

   Linije broj 5,6,7

 • 119. 
  Kod Bakery algoritma, u kojoj liniji koda mu je exit section
  • A. 

   Linija broj 10

  • B. 

   Linija broj 15

  • C. 

   Linija broj 9,10,11,12

  • D. 

   Linija broj 11

 • 120. 
  Koliko je Bakery algoritam zavistan od OS
  • A. 

   Delimično zavistan od OS

  • B. 

   Potpuno baziran na OS

  • C. 

   Ne zavisi od OS

  • D. 

   Veza zavisi od OS

 • 121. 
  Koji je ovo algoritam, po pitanju klase?(Bakery algoritam)
  • A. 

   Čisto softversko rešenje

  • B. 

   Kombinovano

  • C. 

   Semaforsko rešenje

  • D. 

   Rešenje uz pomoć viših programskih jezika

 • 122. 
  Struktura na slici uglavnom služi:
  • A. 

   Za modelovanje sistema u cilju merenja performansi

  • B. 

   Za modelovanje sistema u cilju merenja pouzdanosti

  • C. 

   Za modelovanje sistema u cilju merenja deadlocka

  • D. 

   Za modelovanje sistema u cilju ispitivanja utroska resursa

 • 123. 
  Select the ones you like
  • A. 

   Graph of process

  • B. 

   Wait for graff

  • C. 

   Memory allocation graph

  • D. 

   Resource allocation graph

 • 124. 
  U otkrivanju pojave deadlocka je vrlo pouzdana i jednostavna
  • A. 

   Uvek

  • B. 

   Nikad nije pouzdan

  • C. 

   Veoma pouzdan i jednostavan samo ako resursi sadrže samo po jednu instancu

  • D. 

   Veoma pouzdan i jednostavan samo ako resursi sadrže više instanci

 • 125. 
  Sema koja u odnosu na ovu sliku, koja na svaki zahtev prvo obavi proračun, a tek onda odobrava i privremeno odbija zahtev naziva se
  • A. 

   Deadlock detection algorithm

  • B. 

   Banker algorithm

  • C. 

   Deadlock prevention algorithm

  • D. 

   Ostrich algorithm

 • 126. 
  Dozvoljava da sistem predje safe i unsafe liniju, pa cak i da udje u belu zonu, ali ima resenje i za taj slucaj naziva se
  • A. 

   Deadlock detection algorithm

  • B. 

   Banker algorithm

  • C. 

   Ostrich algorithm

  • D. 

   Deadlock prevention algorithm

 • 127. 
  Ne dozvoljava da sistem predje safe, unsafe liniju, naziva se
  • A. 

   Deadlock detection algorithm

  • B. 

   Banker algorithm

  • C. 

   Deadlock prevention algorithm

  • D. 

   Ostrich algorithm

 • 128. 
  Koja odobrava svaki zahtev, a obavlja proracun u kom stanju su procesi naziva se:
  • A. 

   Ostrich algorithm

  • B. 

   Deadlock detection algorithm

  • C. 

   Banker algorithm

  • D. 

   Deadlock prevention algorithm

 • 129. 
  Zahteva od procesa da se izjasne na samom pocetku koriscenja svih tj maksimalnih resursa naziva se
  • A. 

   Ostrich algoritam

  • B. 

   Deadlock detection algorithm

  • C. 

   Banker algorithm

  • D. 

   Deadlock prevention algorithm

 • 130. 
  Kom algoritmu odgovara ovaj slučaj: I da li mu se moze odobriti zahrev P(0,2,0)
  • A. 

   Deadlock detection

  • B. 

   Banker algoritam, ne moze mu se odobriti zahtev

  • C. 

   Deadlock prevention algorithm

  • D. 

   Ostrich algorithm

 • 131. 
  U slučaju ulaska nekih procesa u deadlock, sistem se deadlock detection algoritmom u slučaju modernih računarskih sistema
  • A. 

   Detektuje krug i razbija ceo krug uništavajući jedan ili više procesa

  • B. 

   Detektuje krug i razbija ceo krug obavljajući roll back za jedan ili više procesa

  • C. 

   Ovakav sistem nece nikad uci u deadlock

  • D. 

   SIstem zabija glavu u pesak

 • 132. 
  U slučaju ulaska u DeadLock, Sistem sa deadlock detection algoritmom u slučaju ne bas modernih starijih računarskih sistema
  • A. 

   Detektuje krug i razbija ceo krug uništavajući jedan ili više procesa

  • B. 

   Ovakav sistem nikad nece uci u deadlock

  • C. 

   SIstem zabija glavu u pesak

  • D. 

   Detektuje krug i razbija ceo krug i obavlja roll back za jedan ili vise procesa

 • 133. 
  Šema na ovoj slici, naziva se
  • A. 

   Deadlock Detection Algoritam

  • B. 

   Banker algoritam

  • C. 

   Deadlock prevention algoritam

  • D. 

   Ostrich algoritam

 • 134. 
  Kom algoritmu odgovara ovaj slucaj od P0 do P4 A(7 instanci) B(2 instance) C(6 instanci) Stanje sistema u trenutku t0
  • A. 

   Deadlock detection algorithm

  • B. 

   Banker algorithm

  • C. 

   Deadlock prevention algorithm

  • D. 

   Ostrich algorithm

 • 135. 
  Postoje 4 uslova vezana za pojavu deadlocka: 1.Mutual Exclusion 2.hold and wait 3.Deadlock prevention algorithm 4.Ostrich algorithm Deadlock ce biti ispunjen
  • A. 

   Ako je ispunjen bar jedan od 4 uslova

  • B. 

   Ako su istovremeno ispunjena bar 2 uslova

  • C. 

   Ako su istvoremeno ispunjena sva 4 uslova

  • D. 

   Ako su istovremeno ispunjena bar 2 od 4 uslova

 • 136. 
  U slučaju ulaska nekih procesa u deadlock, za sistem sa Deadlock detection algoritmom, najbolja metoda je:
  • A. 

   Rollback

  • B. 

   Ovakav sistem nikada nece uci u deadlock

  • C. 

   Detekcija kruga i razbijanje kruga unistavajuci sve procese u krugu

  • D. 

   Detekcija kruga i razbijanje unistavajuci jedan ili vise procesa

 • 137. 
  U slučaju ulaska nekih procesa u deadlock, sistem sa deadlock detection algoritmom u slučaju modernih računarskih sistema
  • A. 

   Ovakav sistem nikada neće ući u deadlock

  • B. 

   Detektuje krug i razbija ceo krug uništavajući jedan ili više procesa

  • C. 

   Sistem zabija glavu u pesak

  • D. 

   Detektuje krug i razbija ceo krug obavljajući roll back za jedan ili vise procesa

 • 138. 
  Instrukcija na slici je: boolean TestAndSet(boolean &target) { boolean rv=target target=true return rv }
  • A. 

   Memorijski bazirana i moze se prekinuti u bilo kojoj fazi

  • B. 

   Registarski bazirana i moze se prekinuti u bilo kojoj fazi

  • C. 

   Registarski bazirana i ne moze se prekinuti

  • D. 

   Memorijski bazirana i ne moze se prekinuti

 • 139. 
  U kodu sa dva procesa Pi i Pj i dva dogadjaja A i B: semafor fleg je inicijalizovan na 0 Pi Pj MM A wait(flag) signal(flag)B
  • A. 

   Dogadjaj A i B se izvrsava istovremeno

  • B. 

   Dogadjaj A i b se desavaju slucajno na bazi rasporedjivanja procesa

  • C. 

   Dogadjaj A se sigurno izvrsava posle B

  • D. 

   Doadjaj A se sigurno izvrsava pre B

 • 140. 
  Na slici je prikazano resenje problema Bounded Buffer Deljeni podaci: struct buffer #all in structure is shader { int pool[in]; int count,in,out; } Producer region buffer when(count
  • A. 

   Samo pool[n]

  • B. 

   Pool[n],count in,out

  • C. 

   Samo in

  • D. 

   Samo out

  • E. 

   Samo count

 • 141. 
  Bound Buffer resenje moze da opsluzuje
  • A. 

   N procesa proizvodjaca i n procesa potrosaca

  • B. 

   N procesa proizvodjaca i samo 1 proces potrosac

  • C. 

   Samo 1 proces proizvodjac i samo 1 proces potrosaca

  • D. 

   Samo 1 proces proizvodjas i n proces potrosaca

 • 142. 
  Bound Buffer resenje(proveri tacan odgovor)
  • A. 

   Ne zavisi od OS i semaforski je bazirano

  • B. 

   Zaivsi od OS i semaforski je bazirano

  • C. 

   Ne zavisi od OS i nije samoforski bazirano

  • D. 

   Zavisi od OS i nije semaforski bazirano

 • 143. 
  Objekat Semafor S, sa operacijama wait(S) while S £ 0 do no-op; S--; Signal(S) s++; je:
  • A. 

   Moderni semafor i ima pojavu busy waiting

  • B. 

   Moderni semafor i nema pojavu busy waiting

  • C. 

   Klasicni semafor i ima pojavu busy waiting

  • D. 

   Klasicni semafor i nema pojavu busy waiting

 • 144. 
  U kodu, sa dva procesa Pi i Pj i dva semafora S i Q Neka S i Q budu dva semafora inicijalizovana na 1 Pi Pj wait(S),wait(Q); wait(Q),wait(S); : : : signal(S),signal(Q); signal(Q),signal(S);
  • A. 

   Nema dovoljno koda da se pouzdano utvrdi o mogucem deadlocku

  • B. 

   Procesi Pi i Pj ce sigurno uleti u deadlock, ali ne moraju

  • C. 

   Procesi Pi i Pj sigurno ulecu u Deadlock

  • D. 

   Procesi Pi i Pj nikada nece uleteti u Deadlock

 • 145. 
  Objekat Semafor S, sa operacijama
  • A. 

   Moderni semafor i ima pojavu busy waiting

  • B. 

   Klasicni semafor i nema pojavu busy waiting

  • C. 

   Klasicni semafor i ima pojavu busy waiting

  • D. 

   Moderni semafor i nema pojavu busy waiting

 • 146. 
  Objasniti MVT.Od koje vrste fragmentacije pati algoritam MVT?
  • A. 

   Od interne framentacije

  • B. 

   Od eksterne fragmentacije

  • C. 

   Od obe

  • D. 

   Od nijedne

 • 147. 
  3 procesa izvrsavaju isti editor teksta koji je velicine 20k. Za privatne data podatke potrebno je 3k. Odrediti koliko je memorije potrebno za paging sa velicinom stranice od 2k. Upisati broj u KB
  • A. 

   36

  • B. 

   32

  • C. 

   40

  • D. 

   45

 • 148. 
  Analizirati straničenje, Imate veličinu stranice od 1k(1024 bajta). Ako povećate veličinu stranice, šta se dešava sa tabelom stranica
  • A. 

   Povećava se

  • B. 

   Smanjuje se

  • C. 

   Ne menja se

  • D. 

   I jedno i drugo

 • 149. 
  MMU šema na slici se naziva:
  • A. 

   Paging

  • B. 

   Inverted paging

  • C. 

   Hash paging

  • D. 

   Hierarcical paging

 • 150. 
  Analizirati straničenje. Od koje vrste fragmentacije pati straničenje?
  • A. 

   Od inertne fragmentacije

  • B. 

   Od eksterne fragmentacije

  • C. 

   Od obe

  • D. 

   Od nijedne

 • 151. 
  Analizirati straničenje. Šta se dešava sa performansama uvođenjem straničenja?
  • A. 

   Povećavaju se 100%

  • B. 

   Smanjuju se 100%

  • C. 

   Ne menjaju se

  • D. 

   Ostaju iste

 • 152. 
  Analizirati straničenje. Slika sadrži pored straničenja i jednu strukturu koja se nalazi u samom CPU, i koja služi za poboljšanje performansi koje drastično padaju uvođenjem straničenja. Ta strukutra je u osnovi:
  • A. 

   Obična statička memorija

  • B. 

   Obična dinamička memorija

  • C. 

   Asocijativna memorija

  • D. 

   Flash memorija

 • 153. 
  Objasniti MVT. Koji algoritmi za MVT moraju analizirati se postojeće šupljine, prilikom alokacije memorije.
  • A. 

   First fit best fit

  • B. 

   First fit i worst fit

  • C. 

   Best fit i worst fit

 • 154. 
  Page tabela na slici predstavlja:
  • A. 

   Grupe procesa imaju posebne page tabele

  • B. 

   Inverted paging

  • C. 

   Zavisi od Os

  • D. 

   Svi procesi imaju jednu istu page tabelu

  • E. 

   Svaki proces ima posebnu page tabelu

 • 155. 
  Analizirati straničenje. Za poboljšanje performansi koje drastično padaju uvođenjem straničenja, koristi se TLB keš memorija. Osnova za TLB je:
  • A. 

   Obična dinamička memorija

  • B. 

   Asocijativna memorija

  • C. 

   Obična statička memorija

  • D. 

   Option4

 • 156. 
  MMU na slici naziva se:
  • A. 

   MFT

  • B. 

   MVT

  • C. 

   Paging

  • D. 

   Segmentation

  • E. 

   Paging with segmentation

 • 157. 
  Analizirati straničenje. Imate veličinu stranice od 2k(2048 bajta). Kolika je maksimalna interna fragmentacija za ovaj slučaj
 • 158. 
  Analizirati segmentaciju. Koje vrste fragmentacije, segmentacija nema uopste
  • A. 

   Nema obe

  • B. 

   Internu fragmentaciju

  • C. 

   Ima obe

  • D. 

   Eksternu fragmentaciju

 • 159. 
  Analizirati straničenje. Imate veličinu stranice od 8K(8192 bajta). Kolika je minimalna interna fregmentacija za ovaj slučaj.
  • A. 

   511 bajtova

  • B. 

   512 bajtova

  • C. 

   0 bajtova

  • D. 

   1023 bajta

 • 160. 
  Analizirati segmentaciju. Imate veličinu stranice od 1350 bajtova. KOliko je minimalna interna fragmentacija za ovaj slučaj?(odgovor u bajtovima)
  • A. 

   511

  • B. 

   512

  • C. 

   0

  • D. 

   1023

 • 161. 
  Deljivost memorije između različitih procesa kod straničenja je moguća, na nivou:
  • A. 

   Bita

  • B. 

   Bajta

  • C. 

   32 bitnih reči

  • D. 

   Segmenata

  • E. 

   Stranice

 • 162. 
  Analizirati straničenje. AKo se koriste tehnike, kao što su hijerarhijsko straničenje, hashing ili invertovane tabele stranica, šta se dešava sa veličinom tabele stranica.
  • A. 

   Povećava se

  • B. 

   Smanjuje se

  • C. 

   Ne menja se

 • 163. 
  Analizirati straničenje. imate veličinu stranice od 1k(1024 bajta). KOlika je maksimalna interna fragmentacija za ovaj slučaj?
  • A. 

   1024 bajta

  • B. 

   1023 bajta

  • C. 

   0 bajta

  • D. 

   511 bajtova

 • 164. 
  Sledeća slika predstavlja:
  • A. 

   Linked lists

  • B. 

   Buddy sistems

  • C. 

   Swap area

  • D. 

   Bit maps

 • 165. 
  Analizirati segmentaciju. Imate segment od 1350 bajtova. Kolika je maksimalna interna fragmentacija za ovaj slučaj.
  • A. 

   0

  • B. 

   1350

  • C. 

   511

  • D. 

   1349

 • 166. 
  3 procesa izvrsavaju isti editor teksta koji je velicine 20k. Za privatne data podatke potrebno je 3k. Odrediti koliko je memorije potrebno za MVT. Izabrati broj u kb
  • A. 

   69

  • B. 

   70

  • C. 

   60

  • D. 

   59

 • 167. 
  Imate MMU sa relokacionim registrom. Generisana logička adresa iznosi 100, a vrednost relokacionog registra za proces je 8000. Izračunati fizičku adresu
  • A. 

   8000

  • B. 

   8050

  • C. 

   7500

  • D. 

   8100

 • 168. 
  Slika predstavlja:
  • A. 

   Device driver

  • B. 

   Dynamic Loading

  • C. 

   Dynamic Linking

  • D. 

   Kernelski podsistem

 • 169. 
  Na slici je prikazana deljivost:
  • A. 

   Bitova

  • B. 

   Bajtova

  • C. 

   32 bitnih reci

  • D. 

   Stranica

  • E. 

   Segmenata

 • 170. 
  MMU na slici naziva se:
  • A. 

   MMU sa relokacionim registrom

  • B. 

   Segmentation

  • C. 

   Paging

  • D. 

   MFT

  • E. 

   MVT

 • 171. 
  Analizirati straničenje. Imate veličinu stranice od 4k(4096 bajta). Ako smanjite veličinu stranice, šta se dešava sa internom fragmentacijom.
  • A. 

   Povećava se

  • B. 

   Smanjuje se

  • C. 

   Ne dešava se

 • 172. 
  Na Intel procesorima, IA-32 arhitektura, primenjena je sledeća memorijska šema:
  • A. 

   čisto straničenje, jedan nivo

  • B. 

   Segmentacija+straničenje u dva nivoa

  • C. 

   čista segmentacija

  • D. 

   čisto straničenje, dva nivoa

 • 173. 
  Objasniti dinamičko punjenje? Ko je glavni i odgovorni za dinamičko punjenje.
  • A. 

   Dugi rasporedjivač

  • B. 

   Kratki rasporedjivač

  • C. 

   Operativni sistem

  • D. 

   Programer

 • 174. 
  Na slici je prikazana deljivost:
  • A. 

   Segmenata

  • B. 

   Bitova

  • C. 

   Bajtova

  • D. 

   Stranica

  • E. 

   32 bitnih reči

 • 175. 
  Imate MMU sa relokacionim registrom. Generisana logička adresa iznosi 150, a vrednost relokacionog registra za proces je 10000. Izračunati fizičku adresu
 • 176. 
  Objasniti MVT. Koji algoritam za MVT ne mora da analizira postojeće šupljine, prilikom alokacije memorije.
  • A. 

   First-fit

  • B. 

   Best fit

  • C. 

   Worst fit

 • 177. 
  MMU na slici naziva se:(videti odgovor)
  • A. 

   Option1

  • B. 

   Option2

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

 • 178. 
  Analizirati straničenje. Straničenje je napravljeno
  • A. 

   Da bi se smanjila eksterna fragmentacija

  • B. 

   Da bi se izbegla interna fragmentacija

  • C. 

   Da bi se izbegla eksterna fragmentacija

  • D. 

   Da bi se smanjila interna fragmentacija

 • 179. 
  Deljivost memorije između različitih procesa je kod segmentacije moguća, na nivou:
  • A. 

   Stranice

  • B. 

   Bajta

  • C. 

   32 bitnih reči

  • D. 

   Segmenata

 • 180. 
  Analizirati straničenje. Šta se dešava sa performansama uvođenjem straničenja u dva nivoa. Koliko imate memorijskih ciklusa, prilikom jednog ciklusa čitanja
  • A. 

   Dva

  • B. 

   Tri

  • C. 

   Jedan

  • D. 

   Pet

 • 181. 
  Analizirati Segmentaciju. Od koje vrste fragmentacije pati segmentacija?
  • A. 

   Od nijedne

  • B. 

   Od eksterne fragmentacije

  • C. 

   Od interne fragmentacije

  • D. 

   Od obe

 • 182. 
  MMU na slici se naziva?
  • A. 

   Paging with segmentation

  • B. 

   MFT

  • C. 

   MVT

  • D. 

   Segmentation

  • E. 

   MMU sa relokacionim registrom

 • 183. 
  MMU šema na slici je napravljena
  • A. 

   Da bi se osetno smanjile page tabele po procesu

  • B. 

   Da bi se povećale performanse za paging

  • C. 

   Da bi se smanjila eksterna fragmentacija

  • D. 

   Da bi se smanjila interna fragmentacija

  • E. 

   Da bi se osetno povećale page tabele po procesu

 • 184. 
  Šta je prikazano na slici
  • A. 

   Linked Lists

  • B. 

   Buddy Systems

  • C. 

   Bitmaps

  • D. 

   Klaster

 • 185. 
  Analizirati straničenje. Kod straničenja je logički adresni prostor
  • A. 

   Diskontinualan

  • B. 

   Kontinualan

  • C. 

   I jedno i drugo

 • 186. 
  Objasniti dinamičko linkovanje? Da li dinamičko linkovanje zahteva pomoć operativnog sistema?
  • A. 

   Samo na linux sistemima

  • B. 

   Da

  • C. 

   Ne

  • D. 

   Na nekim Os zahteva, a na nekim ne

 • 187. 
  BitMap, LinkedLists, Buddy systems
  • A. 

   Algoritmi za ubrzavanje rada memorije

  • B. 

   Algoritmi za virtuelnu memoriju

  • C. 

   Algoritmi za evidenciju deljive memorije

  • D. 

   Algoritmi za evidenciju slobodnog prostora u memoriji

 • 188. 
  Analizirati straničenje. Kako poboljšati performanse koje drastično padaju uvođenjem straničenja.
  • A. 

   Povećava se broj nivoa u hijerarhijskom straničenju

  • B. 

   Koristi se TLB

  • C. 

   Povećava se veličina memorije

  • D. 

   Koristi se keš na nivou cpu memorija

 • 189. 
  Na intelovim procesorima, poslednja adresa razrešava se u bloku:
  • A. 

   Segment descriptor

  • B. 

   Page table frame

  • C. 

   Page directory

  • D. 

   Sva 3

 • 190. 
  Analizirati straničenje. Imate veličinu stranice od 1k(1024 bajta). Ako povećate veličinu stranice šta se dešava sa internom fragmentacijom
  • A. 

   Smanjuje se

  • B. 

   Povećava se

  • C. 

   Ne menja se

  • D. 

   Prosiruje se

 • 191. 
  Analizirati straničenje. Šta se dešava sa performansama uvođenjem straničenja. Koliko imate memorijskih ciklusa, prilikom jednog ciklusa upisa
  • A. 

   Jedan

  • B. 

   Dva

  • C. 

   Tri

  • D. 

   Nije uvek isto

 • 192. 
  Analizirati straničenje. Imate veličinu stranice od 4096 bajta. Ako smanjite veličinu stranice, šta se dešava sa tabelom stranica.
  • A. 

   Povećava se

  • B. 

   Smanjuje se

  • C. 

   Ne menja se

 • 193. 
  Objasniti MVT. Koju vrstu fragmentacije algoritam MVT nema uopste.
  • A. 

   Eksternu fragmentaciju

  • B. 

   Ima obe

  • C. 

   Nema obe

  • D. 

   Internu fragmentaciju

 • 194. 
  Objasnite MVT. Koji algoritam za mvt ima najbrže pretraživanje u pogledu šupljine izbora
  • A. 

   First fit

  • B. 

   Best fit

  • C. 

   Worst fit

 • 195. 
  Objasnite dinamičko punjenje? Da li dinamičko punjenje zahteva pomoc od OS
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Na nekim Os zahteva, a na nekim ne

 • 196. 
  Kada morate procesu da dodelite više memorije od onoga što je tražio, to je onda
  • A. 

   Interna fragmentacija

  • B. 

   Može biti i jedna i druga fragmentacija

  • C. 

   Eksterna fragmentacija

 • 197. 
  Objasniti overlay tehniku? U koju kategoriju spada overlay tehnika
  • A. 

   Kernelski podsistem

  • B. 

   Dinamičko linkovanje

  • C. 

   Aplikativni softver

  • D. 

   Dinamičko punjenje