Tema 10 - LA Carta Municipal.

101 Questions | Total Attempts: 1169

SettingsSettingsSettings
Tema 10 - LA Carta Municipal. - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  L'origen de l'existència d'un règim especial per al municipi de Barcelona és:
  • A. 

   La Llei del Parlament de Catalunya de 1960 que va regular la Carta Municipal de Barcelona.

  • B. 

   La Carta Municipal de Barcelona de 1960.

  • C. 

   A i B són correctes.

  • D. 

   L'article 18 de l'Estatut de 1979.

 • 2. 
  La primera Carta municipal de Barcelona va establir certes singularitats del règim municipal de Barcelona en matèria de (assenyalar quina de les afirmacions següents no és correcta):
  • A. 

   Organització.

  • B. 

   Administració.

  • C. 

   Elecció dels regidors.

  • D. 

   Hisenda municipal.

 • 3. 
  El Parlament de Catalunya mitjançant una llei de 1987 va suprimir:
  • A. 

   La Carta Municipal de Barcelona del 1960.

  • B. 

   L'Entitat Municipal de Barcelona.

  • C. 

   L'Àrea Metropolitana de Barcelona.

  • D. 

   Cap és correcta.

 • 4. 
  Quina norma vigent actualment preveu l'existència d'un règim municipal especial per a la ciutat de Barcelona?
  • A. 

   La Llei de Bases de Règim Local.

  • B. 

   La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  • C. 

   A i B són correctes.

  • D. 

   L'Estatut, la Constitució, la Llei de Bases de Règim Local i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 • 5. 
  La vigent Carta Municipal de Barcelona va ser aprovada:
  • A. 

   Per Llei de les Corts.

  • B. 

   Per Reial Decret del Govern de l'Estat.

  • C. 

   Per Decret del Govern de la Generalitat.

  • D. 

   Per Llei del Parlament de Catalunya.

 • 6. 
  Quina de les qüestions següents no regula la Carta Municipal de Barcelona?
  • A. 

   L'elecció dels regidors i l'Alcalde.

  • B. 

   L'organització del govern municipal i l'organització municipal executiva.

  • C. 

   La participació i els drets dels veïns i la potestat normativa.

  • D. 

   Les competències municipals i els districtes.

 • 7. 
  Quin dels següents és un objectiu de la Carta Municipal de Barcelona?
  • A. 

   Reforçar l'autonomia al servei d'una gestió administrativa eficaç i propera als ciutadans.

  • B. 

   Una descentralització més forta.

  • C. 

   La potenciació de les compatències municipals i la millora de la qualitat dels serveis municipals.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 8. 
  Una de les finalitats de la Carta Municipal de Barcelona és potenciar la participació dels ciutadans, i per això:
  • A. 

   Reforçar la pràctrica democràtica i aprofundir en els mecanismes de participació ciutadana.

  • B. 

   Crear les entitats municipals descentralitzades dins el municipi.

  • C. 

   Potenciar les compatències dels districtes i otorgar-los de personalitat jurídica pròpia.

  • D. 

   Regular el referèndum municipal amb efectes vinculants per el govern municipal.

 • 9. 
  Per fer efectiva la descentralització, la Carta Municipal de Barcelona:
  • A. 

   Crea l'entitat dels "barris de ciutat".

  • B. 

   Dota els districtes d'una personalitat forta i amb un nivell d'autogovern.

  • C. 

   Dota els districtes de personalitat jurídica i d'un ampli ventall de competències.

  • D. 

   Potència la creació d'empreses municipals i d'organismes autònoms de caràcter administratiu.

 • 10. 
  Assenyalar quina de les afirmacions següents no és correcta pel que fa als objectius i finalitats de la Carta Municipal de Barcelona:
  • A. 

   L'administració ha de ser àgil, moderna, atenta i amable.

  • B. 

   L'urbanisme ha d'estar pensat pels ciutadans i per a la millora de la qualitat de vida en tots els àmbits de la ciutat.

  • C. 

   L'administració no ha de tenir en compte la construcció de nous habitatges, sinó la rehabilitació dels barris envellits.

  • D. 

   El transport urbà ha d'afavorir una mobilitat que tingui al vianant com a destinatari más important.

 • 11. 
  Quina de les següents matèries ha de ser prioritari pel govern municipal?
  • A. 

   L'habitatge.

  • B. 

   La població

  • C. 

   La no descriminació entre homes i dones.

  • D. 

   El mediambient.

 • 12. 
  Quin dels següents títols ostenta la ciutat de Barcelona?
  • A. 

   Capital de Catalunya.

  • B. 

   Vila de Catalunya.

  • C. 

   Ciutat de Catalunya.

  • D. 

   Ciutat Comtal.

 • 13. 
  La Carta Municipal de Barcelona defineix com "òrgans territorials de gestió desconcentrada per a la desconcentració i la descentralització de la participació ciutadana":
  • A. 

   Els barris.

  • B. 

   Els Consells de Ciutat.

  • C. 

   Els districtes.

  • D. 

   Els Consells de districte i les juntes de districte.

 • 14. 
  Les disposicions de caràcter generals que pot dictar el Consell Municipal en exercici de la potestat d'autoorganització municipal, són:
  • A. 

   Els Reglaments.

  • B. 

   Les ordenances.

  • C. 

   Els decrets.

  • D. 

   Els bans.

 • 15. 
  Els decrets són disposicions de caràcter general que pot dictar:
  • A. 

   El Plenari del Consell Municipal i la Comissió de Govern.

  • B. 

   La Comissió de Govern i l'alcalde.

  • C. 

   L'Alcalde, els tinents d'alcalde i les comissions del Consell Municipal.

  • D. 

   Només els regidors en les competències que exerceixen per delegació de l'alcalde.

 • 16. 
  Les disposicions de caràcter general que pot dictar el Consell Municipal en l'exercici de la potestat normativa inherent a l'autonomia municipal, i que tenen com a finalitat l'ordenació social, són:
  • A. 

   Les ordenances.

  • B. 

   Els reglaments.

  • C. 

   Els decrets.

  • D. 

   Els bans.

 • 17. 
  Quin dels següents òrgans de l'Ajuntament de Barcelona, no té potestat normativa?
  • A. 

   El Plenari del Consell Municipal.

  • B. 

   La Comissió de Govern.

  • C. 

   L'Alcalde.

  • D. 

   Les Comissions del Consell Municipal.

 • 18. 
  Pel que fa als bans:
  • A. 

   Són disposicions de caràcter general que només pot dictar l'alcalde.

  • B. 

   Es poden dictar en situacions excepcionals o de necessitat urgent, i també en ocasió de circumstàncies o esdeveniments de significació o rellevància especial.

  • C. 

   L'Alcalde n'ha de donal compte al Consell Municipal en la primera sessió que tingui.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 19. 
  La iniciativa ciutadana per a l'elaboració de disposicions de caràcter general, exigeix:
  • A. 

   Un nombre mínim del 1,1% dels empadronats més grans de setze anys.

  • B. 

   Un nombre d'empadronats més grans de setze anys que representin aquesta població en tres districtes de la ciutat.

  • C. 

   A o B.

  • D. 

   A i B conjuntament.

 • 20. 
  Per poder exercir la iniciativa normativa ciutadana s'exigeix el suport d'un determinat nombre de ciutadans, els quals han de complir determinades condicions:
  • A. 

   Estar empadronats i tenir més de setze anys.

  • B. 

   Tenir més de divuit anys i estar empadronats.

  • C. 

   Tenir la condició d'elector en les eleccions municipals.

  • D. 

   Només tenir residència a Barcelona i tenir més de catorze anys.

 • 21. 
  Pel que fa a la participació ciutadana, la Carta Municipal de Barcelona, preveu que l'Ajuntament la garanteix, especialment en:
  • A. 

   Aquelles matèries que afectin la qualitat de vida dels ciutadans.

  • B. 

   Matèria de mediambient, urbanisme i serveis socials.

  • C. 

   Matèria d'urbanisme, educació i seguretat ciutadana.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 22. 
  L'objecte dels instruments de participació ciutadana és la promoció i el desenvolumapent de:
  • A. 

   La democràcia representativa en la ciutat de Barcelona.

  • B. 

   La democràcia participativa en la ciutat de Barcelona.

  • C. 

   La democràcia orgànica en la ciutat de Barcelona.

  • D. 

   L'Estat de dret en la ciutat de Barcelona.

 • 23. 
  Quins dels següents instituts preveu la Carta Municipal de Barcelona per fer efectiva la participació ciutadana? (assenyalar quina no és correcta):
  • A. 

   L'audiència pública.

  • B. 

   El règim de consell obert en l'organització del govern dels districtes.

  • C. 

   La gestió cívica de compatències municipals.

  • D. 

   El Consell de Ciutat.

 • 24. 
  Mitjançant el/la... els administrats proposen a l'administració municipal l'adopció de determinats acords o reben informació de llurs actuacions:
  • A. 

   Audiència pública.

  • B. 

   Iniciativa ciutadana.

  • C. 

   Consulta ciutadana.

  • D. 

   Associacionisme.

 • 25. 
  Mitjançant la iniciativa ciutadana:
  • A. 

   Els ciutadans sol.liciten a l'Ajuntament que dugui a terme una determinada activitat d'interès públic i de competència municipal, i per fer-la aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.

  • B. 

   Els administrats proposen a l'administració municipal l'adopció de determinats acords o reben informació de llurs actuacions.

  • C. 

   Les entitats, les fundacions, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre poden exercir competències municipals o participar en nom de l'Ajuntament en la gestió de serveis o equipaments, la titularitat dels quals correspongui a altres administracions públiques.

  • D. 

   Els ciutadans donen la seva opinió en matèries de competència municipal.

Back to Top Back to top