Tema 10 - LA Carta Municipal.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Polnrg
P
Polnrg
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,273
Questions: 101 | Attempts: 1,274

SettingsSettingsSettings
Tema 10 - LA Carta Municipal. - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  L'origen de l'existència d'un règim especial per al municipi de Barcelona és:

  • A.

   La Llei del Parlament de Catalunya de 1960 que va regular la Carta Municipal de Barcelona.

  • B.

   La Carta Municipal de Barcelona de 1960.

  • C.

   A i B són correctes.

  • D.

   L'article 18 de l'Estatut de 1979.

  Correct Answer
  B. La Carta Municipal de Barcelona de 1960.
  Explanation
  The correct answer is "La Carta Municipal de Barcelona de 1960." This is because the question asks about the origin of the existence of a special regime for the municipality of Barcelona, and the Carta Municipal de Barcelona of 1960 is the document that regulated this regime. The other options mentioned, such as the Law of the Parliament of Catalonia of 1960 and Article 18 of the Statute of 1979, are not directly related to the establishment of the special regime for Barcelona.

  Rate this question:

 • 2. 

  La primera Carta municipal de Barcelona va establir certes singularitats del règim municipal de Barcelona en matèria de (assenyalar quina de les afirmacions següents no és correcta):

  • A.

   Organització.

  • B.

   Administració.

  • C.

   Elecció dels regidors.

  • D.

   Hisenda municipal.

  Correct Answer
  C. Elecció dels regidors.
  Explanation
  The first municipal Charter of Barcelona established certain singularities of the municipal regime of Barcelona in matters of organization, administration, and municipal treasury. However, it did not establish any specific regulations or provisions regarding the election of councilors.

  Rate this question:

 • 3. 

  El Parlament de Catalunya mitjançant una llei de 1987 va suprimir:

  • A.

   La Carta Municipal de Barcelona del 1960.

  • B.

   L'Entitat Municipal de Barcelona.

  • C.

   L'Àrea Metropolitana de Barcelona.

  • D.

   Cap és correcta.

  Correct Answer
  B. L'Entitat Municipal de Barcelona.
  Explanation
  The correct answer is "L'Entitat Municipal de Barcelona." This means that the Municipal Entity of Barcelona was abolished by the Parliament of Catalonia through a law in 1987. The other options, such as the Municipal Charter of Barcelona from 1960 and the Metropolitan Area of Barcelona, were not abolished according to the given information.

  Rate this question:

 • 4. 

  Quina norma vigent actualment preveu l'existència d'un règim municipal especial per a la ciutat de Barcelona?

  • A.

   La Llei de Bases de Règim Local.

  • B.

   La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  • C.

   A i B són correctes.

  • D.

   L'Estatut, la Constitució, la Llei de Bases de Règim Local i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  Correct Answer
  C. A i B són correctes.
  Explanation
  The correct answer is "A i B són correctes" which means "A and B are correct." This suggests that both the Llei de Bases de Règim Local (Law of Local Regime Bases) and the Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Municipal and Local Regime Law of Catalonia) currently provide for the existence of a special municipal regime for the city of Barcelona.

  Rate this question:

 • 5. 

  La vigent Carta Municipal de Barcelona va ser aprovada:

  • A.

   Per Llei de les Corts.

  • B.

   Per Reial Decret del Govern de l'Estat.

  • C.

   Per Decret del Govern de la Generalitat.

  • D.

   Per Llei del Parlament de Catalunya.

  Correct Answer
  D. Per Llei del Parlament de Catalunya.
  Explanation
  The correct answer is "Per Llei del Parlament de Catalunya." This means that the current Municipal Charter of Barcelona was approved by the Parliament of Catalonia through a law. This indicates that the local government and authorities in Barcelona have the power to establish and regulate their own municipal laws and regulations, which are specific to the region and its needs.

  Rate this question:

 • 6. 

  Quina de les qüestions següents no regula la Carta Municipal de Barcelona?

  • A.

   L'elecció dels regidors i l'Alcalde.

  • B.

   L'organització del govern municipal i l'organització municipal executiva.

  • C.

   La participació i els drets dels veïns i la potestat normativa.

  • D.

   Les competències municipals i els districtes.

  Correct Answer
  A. L'elecció dels regidors i l'Alcalde.
  Explanation
  The correct answer is "L'elecció dels regidors i l'Alcalde" (The election of councilors and the Mayor). This answer is correct because the question asks which of the following does not regulate the Municipal Charter of Barcelona. The Municipal Charter typically outlines the organization, powers, and functions of the local government, as well as the rights and participation of citizens. Therefore, the election of councilors and the Mayor is not a regulation that would be found in the Charter, as it is a process governed by electoral laws rather than the Charter itself.

  Rate this question:

 • 7. 

  Quin dels següents és un objectiu de la Carta Municipal de Barcelona?

  • A.

   Reforçar l'autonomia al servei d'una gestió administrativa eficaç i propera als ciutadans.

  • B.

   Una descentralització més forta.

  • C.

   La potenciació de les compatències municipals i la millora de la qualitat dels serveis municipals.

  • D.

   Totes són correctes.

  Correct Answer
  D. Totes són correctes.
  Explanation
  The correct answer is "Totes són correctes" which means "All are correct". This indicates that all the options mentioned in the question are objectives of the Municipal Charter of Barcelona. These objectives include reinforcing autonomy for efficient and citizen-centric administrative management, stronger decentralization, and enhancing municipal competencies and the quality of municipal services.

  Rate this question:

 • 8. 

  Una de les finalitats de la Carta Municipal de Barcelona és potenciar la participació dels ciutadans, i per això:

  • A.

   Reforçar la pràctrica democràtica i aprofundir en els mecanismes de participació ciutadana.

  • B.

   Crear les entitats municipals descentralitzades dins el municipi.

  • C.

   Potenciar les compatències dels districtes i otorgar-los de personalitat jurídica pròpia.

  • D.

   Regular el referèndum municipal amb efectes vinculants per el govern municipal.

  Correct Answer
  A. Reforçar la pràctrica democràtica i aprofundir en els mecanismes de participació ciutadana.
  Explanation
  The correct answer is to reinforce democratic practices and deepen citizen participation. This is evident from the statement that one of the purposes of the Municipal Charter of Barcelona is to strengthen democratic practices and delve into mechanisms of citizen participation. This suggests that the goal is to enhance the involvement of citizens in decision-making processes and promote a more participatory democracy in the city.

  Rate this question:

 • 9. 

  Per fer efectiva la descentralització, la Carta Municipal de Barcelona:

  • A.

   Crea l'entitat dels "barris de ciutat".

  • B.

   Dota els districtes d'una personalitat forta i amb un nivell d'autogovern.

  • C.

   Dota els districtes de personalitat jurídica i d'un ampli ventall de competències.

  • D.

   Potència la creació d'empreses municipals i d'organismes autònoms de caràcter administratiu.

  Correct Answer
  B. Dota els districtes d'una personalitat forta i amb un nivell d'autogovern.
  Explanation
  The correct answer is "Dota els districtes d'una personalitat forta i amb un nivell d'autogovern." This answer suggests that the Municipal Charter of Barcelona empowers the districts with a strong personality and a level of self-government. This means that the districts have the authority and autonomy to make decisions and govern themselves to some extent, which is a key aspect of decentralization.

  Rate this question:

 • 10. 

  Assenyalar quina de les afirmacions següents no és correcta pel que fa als objectius i finalitats de la Carta Municipal de Barcelona:

  • A.

   L'administració ha de ser àgil, moderna, atenta i amable.

  • B.

   L'urbanisme ha d'estar pensat pels ciutadans i per a la millora de la qualitat de vida en tots els àmbits de la ciutat.

  • C.

   L'administració no ha de tenir en compte la construcció de nous habitatges, sinó la rehabilitació dels barris envellits.

  • D.

   El transport urbà ha d'afavorir una mobilitat que tingui al vianant com a destinatari más important.

  Correct Answer
  C. L'administració no ha de tenir en compte la construcció de nous habitatges, sinó la rehabilitació dels barris envellits.
  Explanation
  The correct answer is "L'administració no ha de tenir en compte la construcció de nous habitatges, sinó la rehabilitació dels barris envellits." This statement is incorrect because the administration should consider both the construction of new housing and the rehabilitation of aging neighborhoods. The objective of the Municipal Charter of Barcelona is to improve the quality of life in all areas of the city, and this includes addressing the housing needs of the population.

  Rate this question:

 • 11. 

  Quina de les següents matèries ha de ser prioritari pel govern municipal?

  • A.

   L'habitatge.

  • B.

   La població

  • C.

   La no descriminació entre homes i dones.

  • D.

   El mediambient.

  Correct Answer
  D. El mediambient.
  Explanation
  The correct answer is "El mediambient" because prioritizing the environment is crucial for the local government to ensure sustainability and protect natural resources. This includes implementing policies to reduce pollution, promote renewable energy, and preserve biodiversity. By prioritizing the environment, the government can contribute to the overall well-being of the community and create a healthier and more sustainable future.

  Rate this question:

 • 12. 

  Quin dels següents títols ostenta la ciutat de Barcelona?

  • A.

   Capital de Catalunya.

  • B.

   Vila de Catalunya.

  • C.

   Ciutat de Catalunya.

  • D.

   Ciutat Comtal.

  Correct Answer
  D. Ciutat Comtal.
  Explanation
  The correct answer is "Ciutat Comtal." This title is used to refer to the city of Barcelona. It translates to "Count City" in English and is a historical reference to Barcelona's past as the capital of the County of Barcelona. The other options are not accurate titles for the city of Barcelona.

  Rate this question:

 • 13. 

  La Carta Municipal de Barcelona defineix com "òrgans territorials de gestió desconcentrada per a la desconcentració i la descentralització de la participació ciutadana":

  • A.

   Els barris.

  • B.

   Els Consells de Ciutat.

  • C.

   Els districtes.

  • D.

   Els Consells de districte i les juntes de districte.

  Correct Answer
  C. Els districtes.
  Explanation
  The correct answer is "Els districtes." The explanation is that according to the Municipal Charter of Barcelona, the district is defined as a territorial organ for decentralized management and decentralization of citizen participation. This means that the districts play a role in local governance and decision-making processes, allowing for greater involvement and representation of citizens at the neighborhood level.

  Rate this question:

 • 14. 

  Les disposicions de caràcter generals que pot dictar el Consell Municipal en exercici de la potestat d'autoorganització municipal, són:

  • A.

   Els Reglaments.

  • B.

   Les ordenances.

  • C.

   Els decrets.

  • D.

   Els bans.

  Correct Answer
  A. Els Reglaments.
  Explanation
  The correct answer is "Els Reglaments." In the given statement, it is mentioned that the general provisions that the Municipal Council can establish are "Els Reglaments." This indicates that the Municipal Council has the power to issue regulations as part of its municipal self-organization authority. The other options mentioned, such as "Les ordenances," "Els decrets," and "Els bans," are not specifically stated in the given statement as being part of the general provisions that the Municipal Council can dictate.

  Rate this question:

 • 15. 

  Els decrets són disposicions de caràcter general que pot dictar:

  • A.

   El Plenari del Consell Municipal i la Comissió de Govern.

  • B.

   La Comissió de Govern i l'alcalde.

  • C.

   L'Alcalde, els tinents d'alcalde i les comissions del Consell Municipal.

  • D.

   Només els regidors en les competències que exerceixen per delegació de l'alcalde.

  Correct Answer
  B. La Comissió de Govern i l'alcalde.
  Explanation
  The correct answer is "La Comissió de Govern i l'alcalde." This is because the question asks about who can issue general provisions, and according to the given options, it is the Comissió de Govern and the mayor who have the authority to do so. The Plenari del Consell Municipal and the regidors have limited powers in issuing decrets, and they can only do so within the competències delegated by the mayor.

  Rate this question:

 • 16. 

  Les disposicions de caràcter general que pot dictar el Consell Municipal en l'exercici de la potestat normativa inherent a l'autonomia municipal, i que tenen com a finalitat l'ordenació social, són:

  • A.

   Les ordenances.

  • B.

   Els reglaments.

  • C.

   Els decrets.

  • D.

   Els bans.

  Correct Answer
  A. Les ordenances.
  Explanation
  The correct answer is "Les ordenances" because it is stated in the given information that the general provisions that the Municipal Council can issue in the exercise of its regulatory power inherent to municipal autonomy, and that aim at social organization, are the "ordenances".

  Rate this question:

 • 17. 

  Quin dels següents òrgans de l'Ajuntament de Barcelona, no té potestat normativa?

  • A.

   El Plenari del Consell Municipal.

  • B.

   La Comissió de Govern.

  • C.

   L'Alcalde.

  • D.

   Les Comissions del Consell Municipal.

  Correct Answer
  D. Les Comissions del Consell Municipal.
  Explanation
  The Commissions of the Municipal Council do not have normative power. This means that they do not have the authority to create or enforce laws or regulations. The Plenary of the Municipal Council, the Government Commission, and the Mayor, on the other hand, do have normative power and can make decisions and policies that have legal effects.

  Rate this question:

 • 18. 

  Pel que fa als bans:

  • A.

   Són disposicions de caràcter general que només pot dictar l'alcalde.

  • B.

   Es poden dictar en situacions excepcionals o de necessitat urgent, i també en ocasió de circumstàncies o esdeveniments de significació o rellevància especial.

  • C.

   L'Alcalde n'ha de donal compte al Consell Municipal en la primera sessió que tingui.

  • D.

   Totes són correctes.

  Correct Answer
  D. Totes són correctes.
  Explanation
  The given answer states that all the statements regarding bans are correct. The statements mentioned in the question are that bans are general provisions that can only be issued by the mayor, they can be issued in exceptional or urgent situations, as well as in circumstances or events of special significance, and the mayor must report them to the Municipal Council in the first session. Since the answer states that all these statements are correct, it implies that each statement accurately describes the characteristics and requirements of bans.

  Rate this question:

 • 19. 

  La iniciativa ciutadana per a l'elaboració de disposicions de caràcter general, exigeix:

  • A.

   Un nombre mínim del 1,1% dels empadronats més grans de setze anys.

  • B.

   Un nombre d'empadronats més grans de setze anys que representin aquesta població en tres districtes de la ciutat.

  • C.

   A o B.

  • D.

   A i B conjuntament.

  Correct Answer
  C. A o B.
  Explanation
  The correct answer is A or B. This means that the citizen initiative for the elaboration of general provisions can be demanded either by meeting the requirement of having a minimum of 1.1% of registered residents over the age of sixteen or by having a number of registered residents over the age of sixteen that represents this population in three districts of the city. In other words, the initiative can be initiated if either condition A or condition B is met, or if both conditions A and B are met together.

  Rate this question:

 • 20. 

  Per poder exercir la iniciativa normativa ciutadana s'exigeix el suport d'un determinat nombre de ciutadans, els quals han de complir determinades condicions:

  • A.

   Estar empadronats i tenir més de setze anys.

  • B.

   Tenir més de divuit anys i estar empadronats.

  • C.

   Tenir la condició d'elector en les eleccions municipals.

  • D.

   Només tenir residència a Barcelona i tenir més de catorze anys.

  Correct Answer
  A. Estar empadronats i tenir més de setze anys.
  Explanation
  To exercise citizen legislative initiative, it is required to have the support of a certain number of citizens who meet specific conditions. The correct answer states that individuals must be registered residents and be over sixteen years old. This means that in order to propose a legislative initiative, citizens must be officially registered as residents and be at least sixteen years old.

  Rate this question:

 • 21. 

  Pel que fa a la participació ciutadana, la Carta Municipal de Barcelona, preveu que l'Ajuntament la garanteix, especialment en:

  • A.

   Aquelles matèries que afectin la qualitat de vida dels ciutadans.

  • B.

   Matèria de mediambient, urbanisme i serveis socials.

  • C.

   Matèria d'urbanisme, educació i seguretat ciutadana.

  • D.

   Totes són correctes.

  Correct Answer
  A. Aquelles matèries que afectin la qualitat de vida dels ciutadans.
  Explanation
  The correct answer is "Aquelles matèries que afectin la qualitat de vida dels ciutadans." This is because the Carta Municipal de Barcelona guarantees citizen participation, especially in matters that affect the quality of life of the citizens. This means that the city council ensures that citizens have a say and can participate in decision-making processes related to issues that directly impact their well-being and quality of life.

  Rate this question:

 • 22. 

  L'objecte dels instruments de participació ciutadana és la promoció i el desenvolumapent de:

  • A.

   La democràcia representativa en la ciutat de Barcelona.

  • B.

   La democràcia participativa en la ciutat de Barcelona.

  • C.

   La democràcia orgànica en la ciutat de Barcelona.

  • D.

   L'Estat de dret en la ciutat de Barcelona.

  Correct Answer
  B. La democràcia participativa en la ciutat de Barcelona.
  Explanation
  The correct answer is "La democràcia participativa en la ciutat de Barcelona." This is because the object or purpose of citizen participation instruments is to promote and develop participatory democracy in the city of Barcelona. These instruments are designed to encourage active citizen engagement and involvement in decision-making processes, allowing individuals to have a direct role in shaping the policies and actions that affect their lives and communities. Participatory democracy aims to complement and enhance representative democracy by providing opportunities for citizens to directly influence and contribute to the governance of their city.

  Rate this question:

 • 23. 

  Quins dels següents instituts preveu la Carta Municipal de Barcelona per fer efectiva la participació ciutadana? (assenyalar quina no és correcta):

  • A.

   L'audiència pública.

  • B.

   El règim de consell obert en l'organització del govern dels districtes.

  • C.

   La gestió cívica de compatències municipals.

  • D.

   El Consell de Ciutat.

  Correct Answer
  B. El règim de consell obert en l'organització del govern dels districtes.
  Explanation
  The correct answer is "El règim de consell obert en l'organització del govern dels districtes" which means "The open council regime in the organization of district government" in English. This statement is incorrect because the Carta Municipal de Barcelona does include the regime of open council in the organization of district government as a means to ensure citizen participation.

  Rate this question:

 • 24. 

  Mitjançant el/la... els administrats proposen a l'administració municipal l'adopció de determinats acords o reben informació de llurs actuacions:

  • A.

   Audiència pública.

  • B.

   Iniciativa ciutadana.

  • C.

   Consulta ciutadana.

  • D.

   Associacionisme.

  Correct Answer
  A. Audiència pública.
  Explanation
  The correct answer is "Audiència pública" because it refers to a public hearing or consultation where the administration receives proposals or provides information to the citizens. This is a formal process that allows the public to express their opinions and concerns on certain matters, and it is a way for the administration to engage with the community and gather feedback before making decisions. "Iniciativa ciutadana" refers to citizen initiatives, "Consulta ciutadana" refers to citizen consultations, and "Associacionisme" refers to associations or organized groups.

  Rate this question:

 • 25. 

  Mitjançant la iniciativa ciutadana:

  • A.

   Els ciutadans sol.liciten a l'Ajuntament que dugui a terme una determinada activitat d'interès públic i de competència municipal, i per fer-la aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.

  • B.

   Els administrats proposen a l'administració municipal l'adopció de determinats acords o reben informació de llurs actuacions.

  • C.

   Les entitats, les fundacions, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre poden exercir competències municipals o participar en nom de l'Ajuntament en la gestió de serveis o equipaments, la titularitat dels quals correspongui a altres administracions públiques.

  • D.

   Els ciutadans donen la seva opinió en matèries de competència municipal.

  Correct Answer
  A. Els ciutadans sol.liciten a l'Ajuntament que dugui a terme una determinada activitat d'interès públic i de competència municipal, i per fer-la aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.
  Explanation
  Citizens request the City Council to carry out a specific activity of public interest and municipal competence, and they contribute economic resources, goods, rights, or personal work to accomplish it.

  Rate this question:

 • 26. 

  Pel que fa a l'audiència pública, assenyalar quina de les afirmacions següents no és correcta:

  • A.

   Es fa de forma oral.

  • B.

   Es desenvolupa a través de la seu electrònica de l'ajuntament de Barcelona.

  • C.

   Es desenvolupa en unitat d'acte.

  • D.

   Hi poden assistir els ciutadans que ho desitgin.

  Correct Answer
  B. Es desenvolupa a través de la seu electrònica de l'ajuntament de Barcelona.
  Explanation
  The correct answer is "Es desenvolupa a través de la seu electrònica de l'ajuntament de Barcelona." This statement is not correct because the public hearing is conducted orally, not through the electronic headquarters of the Barcelona City Council.

  Rate this question:

 • 27. 

  Quina de les següents qüestions és objecte principal de l'audiència pública?

  • A.

   Els presupostos de l'Ajuntament.

  • B.

   Les ordenances socials.

  • C.

   Les ordenances fiscals.

  • D.

   El Pla d'Actuació Municipal.

  Correct Answer
  D. El Pla d'Actuació Municipal.
  Explanation
  The correct answer is "El Pla d'Actuació Municipal" because it is stated in the question that the question is about the main subject of the public hearing. The other options mentioned, such as "Els presupostos de l'Ajuntament" (The budgets of the City Council), "Les ordenances socials" (The social ordinances), and "Les ordenances fiscals" (The tax ordinances), are not mentioned as the main subject of the public hearing. Therefore, the correct answer is "El Pla d'Actuació Municipal" (The Municipal Action Plan).

  Rate this question:

 • 28. 

  Pel que fa a la convocatòria de l'audiència pública:

  • A.

   La convoca l'Alcalde.

  • B.

   No es pot fer amb antelació inferior a quinze dies abans de la celebració.

  • C.

   Pot fer-se a nivell de ciutat o de districte.

  • D.

   Totes són correctes.

  Correct Answer
  D. Totes són correctes.
  Explanation
  The given answer states that all the statements regarding the convocation of the public hearing are correct. This means that all the statements mentioned in the question are true. According to the question, the convocation is done by the Mayor, it cannot be done less than fifteen days before the event, and it can be done at the city or district level. Therefore, the answer "Totes són correctes" (All are correct) is the correct explanation for this question.

  Rate this question:

 • 29. 

  Quan s'ha de convocar necessàriament audiència pública?

  • A.

   Abans de l'aprovació dels Pressupostos de l'Ajuntament.

  • B.

   Abans de l'aprovació de les ordenances fiscals.

  • C.

   A i B són correctes.

  • D.

   No està previst.

  Correct Answer
  C. A i B són correctes.
 • 30. 

  L'Ajuntament de Barcelona garanteix el dret dels ciutadans organitzats en associacions cíviques a rebre suport municipal per a les seves associacions:

  • A.

   I per al foment d'iniciatives d'interès general.

  • B.

   I pels partits polítics que els hi donin suport.

  • C.

   I per aquelles entitats privades l'activitat de les quals sigui d'especial interès ciutadà.

  • D.

   Que estiguin qualificades d'interès general o que tinguin la condició de associacions de veïns.

  Correct Answer
  A. I per al foment d'iniciatives d'interès general.
  Explanation
  The correct answer is "I per al foment d'iniciatives d'interès general." This means that the Barcelona City Council guarantees support for civic associations in order to promote initiatives of general interest. This implies that the council is committed to assisting and encouraging activities and projects that benefit the community as a whole.

  Rate this question:

 • 31. 

  Pel que fa al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes:

  • A.

   És l'instrument per a les relacions de l'Ajuntament anb les entitats d'àmbit de ciutat i de districte.

  • B.

   L'organització del fitxer es basa en àmbits territorials.

  • C.

   Només poden accedir-hi les associacions de veïns.

  • D.

   Només poden accedir-hi sindicats, associacions de veïns i organitzacions no governamentals.

  Correct Answer
  A. És l'instrument per a les relacions de l'Ajuntament anb les entitats d'àmbit de ciutat i de districte.
  Explanation
  The correct answer explains that the Fitxer General d'Entitats Ciutadanes is the instrument for the relationships between the City Council and the entities at the city and district level. This means that it is a database or system used by the City Council to manage and interact with various organizations within the city and its districts.

  Rate this question:

 • 32. 

  Perquè una entitat pugui inscriure's en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes, és requisit necessari:

  • A.

   Que no tinguin ànim de lucre.

  • B.

   Que llur marc d'actuació sigui la ciutat de Barcelona.

  • C.

   A i B conjuntament.

  • D.

   A o B qualsevol de les dos.

  Correct Answer
  C. A i B conjuntament.
  Explanation
  The correct answer is "A i B conjuntament" which means "A and B together" in English. This means that both requirements need to be met in order for an entity to be registered in the General Registry of Citizen Entities. The first requirement is that the entity must not have a profit motive, meaning it cannot operate for financial gain. The second requirement is that the entity's scope of action must be the city of Barcelona. Therefore, both of these conditions must be fulfilled simultaneously for an entity to be eligible for registration.

  Rate this question:

 • 33. 

  La gestió cívica de competències:

  • A.

   Es pot utilitzar per gestionar tot tipus de competències i serveis municipals, llevat els relacionats amb la salvaguarda de la seguretat ciutadana.

  • B.

   Té caràcter voluntari i pot tenir caràcter lucratiu.

  • C.

   Comporta l'obligació de destinar al programa o a l'equipament gestionat la totalitat dels beneficis que s'hi puguin produir.

  • D.

   Els beneficis que s'hi puguin obtenir s'ingressen en la tresoreria de l'Ajuntament.

  Correct Answer
  C. Comporta l'obligació de destinar al programa o a l'equipament gestionat la totalitat dels beneficis que s'hi puguin produir.
  Explanation
  The civic management of competencies requires that all profits generated by the program or facility being managed must be allocated entirely to that program or facility.

  Rate this question:

 • 34. 

  La consulta ciutadana la pot convocar el Consell Municipal (assenyalar quina no és correcta):

  • A.

   Per iniciativa pròpia.

  • B.

   A iniciativa de l'Alcalde.

  • C.

   A iniciativa de la ciutadania.

  • D.

   A iniciativa del Consell de Ciutat.

  Correct Answer
  B. A iniciativa de l'Alcalde.
  Explanation
  The correct answer is "A iniciativa de l'Alcalde." This means that the Mayor can initiate the citizen consultation. The other options are incorrect because they do not state that the Mayor has the power to initiate the consultation.

  Rate this question:

 • 35. 

  Perquè la iniciativa ciutadana per a convocar una consulta ciutadana arribi a ser considerada pel Plenari del Consell Municipal, és necessari:

  • A.

   Que els promotors estiguin perfectament identificats.

  • B.

   Que reuneixi l'1% de signatures degudament autenticades de persones més grans de setze anys empadronats en l'àmbit on es pretengui celebrar la consulta.

  • C.

   A i B són correctes.

  • D.

   Que els promotors siguin representats d'associacions ciutadanes inscrites en el Registre d'Entitats i que la iniciativa tingui el suport de, com a mínim el 30% dels empadronats més grans de divuit anys de l'àmbit on es pretengui celebrar la consulta.

  Correct Answer
  C. A i B són correctes.
  Explanation
  The correct answer is A i B són correctes. This means that both options A and B are correct. The question is asking why a citizen initiative to hold a citizen consultation needs to be considered by the Plenary of the Municipal Council. The correct answer states that it is necessary for the promoters to be properly identified and for the initiative to gather 1% of authenticated signatures from people over the age of sixteen who are registered in the area where the consultation is intended to take place.

  Rate this question:

 • 36. 

  Perquè el Plenari del Consell pugui autoritzar la celebrtació d'una consulta popular, és necessari el vot favorable de:

  • A.

   La majoria simple dels regidors presents.

  • B.

   La majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell.

  • C.

   La majoria de dues terceres parts del nombre legal de membres del Consell.

  • D.

   Les dues terceres parts dels vots vàlidament emesos.

  Correct Answer
  C. La majoria de dues terceres parts del nombre legal de membres del Consell.
  Explanation
  The Plenary of the Council requires the favorable vote of two-thirds of the legal number of members of the Council in order to authorize the celebration of a popular consultation.

  Rate this question:

 • 37. 

  Pel que fa a la consulta popular, assenyalar quina de les afirmacions següents és correcta:

  • A.

   No es pot convocar a nivell de districte; sempre s'ha de convocar a nivell de ciutat.

  • B.

   Un mateix procés de consulta no pot recollir diferents consultes ciutadanes.

  • C.

   No es pot fer més d'un procés de consulta l'any, ni més d'un procés per cada districte.

  • D.

   Pot afectar a qualsevol matèria en què l'Ajuntament tingui compatència.

  Correct Answer
  C. No es pot fer més d'un procés de consulta l'any, ni més d'un procés per cada districte.
  Explanation
  The correct answer states that only one consultation process can be carried out per year and only one process per district. This means that the city council cannot hold multiple consultation processes in a single year or within a single district. This limitation ensures that the consultation process is not abused or used excessively, allowing for a fair and balanced approach to gathering public opinion.

  Rate this question:

 • 38. 

  L'Ajuntament i cadescun dels seus districtes poden demenar l'opinió dels ciutadans en matèria de la seva competència per mitjà de:

  • A.

   L'audiència pública.

  • B.

   La consulta ciutadana.

  • C.

   El referèndum municipal.

  • D.

   La informació pública.

  Correct Answer
  B. La consulta ciutadana.
  Explanation
  The correct answer is "La consulta ciutadana" because it refers to the option where the city council and each of its districts can ask for the opinion of citizens within their jurisdiction. This implies that the consultation is a democratic process that allows citizens to express their views and preferences on matters within the competence of the city council and its districts. The other options mentioned, such as "L'audiència pública" (public hearing), "El referèndum municipal" (municipal referendum), and "La informació pública" (public information), do not specifically involve seeking the opinion of citizens in the same way as a consultation does.

  Rate this question:

 • 39. 

  L'Ajuntament pot celebrar consultes ciutadanes:

  • A.

   Per iniciativa pròpia.

  • B.

   A proposta del Consell de Ciutat.

  • C.

   Per iniciativa ciutadana.

  • D.

   Totes són correctes.

  Correct Answer
  D. Totes són correctes.
  Explanation
  The correct answer is "Totes són correctes" which means "All of the above options are correct." This means that the City Council can hold citizen consultations through their own initiative, based on the proposal of the City Council, or through citizen initiatives.

  Rate this question:

 • 40. 

  El resultat de la consulta ciutadana:

  • A.

   Serà vinculant sempre que la participació sigui com a mínim del 50% del padró de persones més grans de 16 anys en el mateix territori objecte de la consulta, i a més la consulta obté el vot favorable de la ajoria absoluta dels vots vàlidament emesos.

  • B.

   Serà presa en consideració sempre que la participació sigui com a mínim del 50% del padró de persones més grans de 16 anys en el mateix territori objecte de la consulta.

  • C.

   A i B són correctes.

  • D.

   Té un valor merament informatiu i estadístc.

  Correct Answer
  B. Serà presa en consideració sempre que la participació sigui com a mínim del 50% del padró de persones més grans de 16 anys en el mateix territori objecte de la consulta.
  Explanation
  The correct answer states that the result of the consultation will be taken into consideration as long as the participation is at least 50% of the population aged 16 and above in the same territory. This means that the outcome will be considered and taken into account, but it may not necessarily be binding or have any legal implications. It is important to note that the answer does not mention anything about obtaining a majority of votes, unlike the other options.

  Rate this question:

 • 41. 

  El Consell de Ciutat és l'òrgan de debat de (assenyalar la falsa):

  • A.

   El Pla d'Actuació Municipal.

  • B.

   Dels grans projectes de ciutat.

  • C.

   Dels indicadors de gestió municipal.

  • D.

   De tots els projestes d'ordenances i reglaments tramitats per l'Ajuntament.

  Correct Answer
  D. De tots els projestes d'ordenances i reglaments tramitats per l'Ajuntament.
  Explanation
  The correct answer is "De tots els projestes d'ordenances i reglaments tramitats per l'Ajuntament." This means that the El Consell de Ciutat is not the organ of debate for all the projects of ordinances and regulations processed by the City Council. It is responsible for discussing the Pla d'Actuació Municipal, the major city projects, and the indicators of municipal management.

  Rate this question:

 • 42. 

  Presideix el Consell de Ciutat:

  • A.

   Un regidor designat per l'Alcalde.

  • B.

   El Gerent municipal.

  • C.

   L'Alcalde.

  • D.

   Un dels seus membres elegit en la sessió constitutiva.

  Correct Answer
  C. L'Alcalde.
  Explanation
  The correct answer is "L'Alcalde." In this context, "Presideix el Consell de Ciutat" means "Presides over the City Council." The City Council is typically presided over by the Mayor or "L'Alcalde" in Catalan. The Mayor is the highest-ranking official in a city and is responsible for leading the City Council and making important decisions regarding the city's governance. Therefore, it is logical that the Mayor would preside over the City Council.

  Rate this question:

 • 43. 

  Formen part del Consell de Ciutat:

  • A.

   Un regidor en representació del Consell Municipal.

  • B.

   Fins a 15 representants de les associacions que figurin inscrites en el Fitxer d'entitats ciutadanes.

  • C.

   Fins a 15 persones en representació i rellevància ciutadana nomenades i escollides per l'Alcalde.

  • D.

   El regidor del districte de tots els districtes.

  Correct Answer
  B. Fins a 15 representants de les associacions que figurin inscrites en el Fitxer d'entitats ciutadanes.
  Explanation
  The correct answer is "Fins a 15 representants de les associacions que figurin inscrites en el Fitxer d'entitats ciutadanes." This means that up to 15 representatives from associations registered in the Citizen Entities File are part of the City Council. These representatives are chosen from the registered associations, indicating that they have a direct connection and involvement with the community.

  Rate this question:

 • 44. 

  Dels membres del Consell de Ciutat s'han de renovar cada 2 anys:

  • A.

   Tots ells.

  • B.

   Les persones d'especial rellevància i representació ciutadana.

  • C.

   Els ciutadans nomenats per l'Alcalde.

  • D.

   Els representants d'institucions més significatives de la ciutat.

  Correct Answer
  B. Les persones d'especial rellevància i representació ciutadana.
  Explanation
  The correct answer is "Les persones d'especial rellevància i representació ciutadana" because it states that individuals of special relevance and citizen representation need to be renewed every 2 years. This implies that not all members of the Consell de Ciutat need to be renewed every 2 years, only those who fall under the category of special relevance and citizen representation.

  Rate this question:

 • 45. 

  Els Consell de Ciutat s'ha de reunir de manera ordinària:

  • A.

   Cada any.

  • B.

   Cada mes.

  • C.

   Quan sigui convocat per l'Alcalde.

  • D.

   Cada 6 mesos.

  Correct Answer
  D. Cada 6 mesos.
  Explanation
  The correct answer is "Cada 6 mesos." This means that the Consell de Ciutat (City Council) has to meet on a regular basis every 6 months. This ensures that the council members have the opportunity to discuss and make decisions on important matters affecting the city. Meeting every 6 months allows for regular updates and progress reports to be shared, ensuring that the council stays informed and can effectively carry out its responsibilities.

  Rate this question:

 • 46. 

  Són drets dels veïns reconeguts a la CMB:

  • A.

   A no ser discriminat negativament per raó de sexe, raça, religió, color, ascendència, gènere, discapacitat o lloc de neixement.

  • B.

   A ésser informats de les activitats municipals.

  • C.

   A conèixer els indicadors de la gestió municipal.

  • D.

   Totes són correctes.

  Correct Answer
  D. Totes són correctes.
  Explanation
  The correct answer is "Totes són correctes" which means "All are correct" in Catalan. This answer implies that all of the statements mentioned are rights of recognized residents in the CMB (Catalan Metropolitan Area). These rights include not being discriminated against based on sex, race, religion, color, ancestry, gender, disability, or place of birth, being informed about municipal activities, and knowing the indicators of municipal management.

  Rate this question:

 • 47. 

  El dret d'informació de que gaudeixen els ciutadans es pot fer efectiu:

  • A.

   Informació pública general.

  • B.

   Informació pública individualitzada i consulta directa als ciutadans.

  • C.

   Informació pública sectorial.

  • D.

   Totes són correctes.

  Correct Answer
  D. Totes són correctes.
  Explanation
  The correct answer is "Totes són correctes" which means "All of them are correct" in English. This means that all the options mentioned in the question are valid ways in which citizens can exercise their right to information. They can access general public information, individualized public information, and directly consult with the authorities.

  Rate this question:

 • 48. 

  L'informació pública individualitzada s'ha d'utilitzar:

  • A.

   En les actuacions urbanístiques.

  • B.

   Plans d'actuació de rellevància singular d'àmbit ciutat o districte.

  • C.

   Que l'Ajuntament ho acordi motivadament ateses raons d'interès públic.

  • D.

   Totes són correctes.

  Correct Answer
  D. Totes són correctes.
  Explanation
  All of the given options are correct. The public individualized information can be used in urban development actions, in plans of singular relevance at the city or district level, and when the City Council agrees on it based on justified reasons of public interest.

  Rate this question:

 • 49. 

  La informació pública individualitzada comporta:

  • A.

   L'obligació de l'Ajuntament de notificar a cadascuna de les entitats inscrites en el Fitxer d'entitats ciutadanes de les actuacions a que és refereix.

  • B.

   La possibilitat d'accedir a l'informació de manera individual.

  • C.

   Que esterà disponible en el lloc web municipal.

  • D.

   Totes són correctes.

  Correct Answer
  B. La possibilitat d'accedir a l'informació de manera individual.
  Explanation
  The correct answer is "La possibilitat d'accedir a l'informació de manera individual." This means that individuals have the ability to access the information individually. This suggests that the information is publicly available and can be accessed by each person separately. It does not imply that the municipality is obligated to notify entities or that the information will be available on the municipal website.

  Rate this question:

 • 50. 

  Els veïns tenen el dret a ésser informats dels resultats de la gestió municipal. Aquest dret el relaciona la CMB amb el principi:

  • A.

   D'eficàcia i eficiència.

  • B.

   Participació ciutadana i democràcia.

  • C.

   D'informació.

  • D.

   De transparència.

  Correct Answer
  D. De transparència.
  Explanation
  The correct answer is "De transparència." This is because the statement "Els veïns tenen el dret a ésser informats dels resultats de la gestió municipal" translates to "Citizens have the right to be informed about the results of municipal management." This right to information is directly related to the principle of transparency, as it implies that the municipal government should be transparent and provide information to the public about their actions and decisions.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement