OOP, Diagramy Tried

33 Questions | Total Attempts: 1864

SettingsSettingsSettings
Please wait...
OOP, Diagramy Tried

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Medzi diferencované druhy tried patria: rozhrania, implementačné triedy ... . Nahraďte ... jednou z odpovedí. Vyberte jednu:
  • A. 

   Návrhové triedy

  • B. 

   Vzorové triedy

  • C. 

   Objektové triedy

  • D. 

   Typové triedy

 • 2. 
  Medzi štrukturálne črty triedy patria. Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Metódy

  • B. 

   Operácie

  • C. 

   Atribúty

  • D. 

   Asociácie

 • 3. 
  Pojem typovo-inštančná dichotómia vyjadruje, že: Vyberte jednu:
  • A. 

   Inštancia je potomkom typu

  • B. 

   Na vzťahy medzi prvkami sa pozeráme z dvoch hladísk

 • 4. 
  Subtyping je možné v UML modelovať: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Implementáciou rozhraní

  • B. 

   Použitím dedičnosti

  • C. 

   Kompozíciou

  • D. 

   Pomocou dependency

 • 5. 
  To, že v asociácii medzi triedami A a B sa môže trieda A odkazovať na triedu B znázorňujeme pomocou ... . Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Plnej čiary s trojuholníkom na konci pri triede A

  • B. 

   Plnej čiary so šípkou na konci pri triede A

  • C. 

   Plnej čiary so šípkami na obidvoch koncoch

  • D. 

   Plnej čiary so šípkou na konci pri triede B

  • E. 

   Plnej čiary s trojuholníkom na konci pri triede B

 • 6. 
  Privátna viditeľnosť členov triedy v diagrame označujeme znakom: Vyberte jednu:
  • A. 

   -

  • B. 

   #

  • C. 

   *

  • D. 

   +

 • 7. 
  Klasifikátory sú: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Prvky, ktoré môžu mať inštancie

  • B. 

   Prvky, ktoré nemôžu mať inštancie

  • C. 

   Prvky, ktoré nemôžu mať atribúty

  • D. 

   Prvky, ktorých inštancie majú vlastné atribúty

 • 8. 
  N-árna asociácia: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Vyjadruje vzájomný vzťah minimálne troch tried

  • B. 

   Je zobrazená pomocou prázdneho diamantu spojeného čiarami s každou z tried

  • C. 

   Vyjadruje vzájomný vzťah minimálne dvoch tried

  • D. 

   Je zobrazená pomocou plného diamantu spojeného čiarami s každou z tried

 • 9. 
  Interface je trieda, ktorá má iba operácie. Vyberte jednu:
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 10. 
  Diagram balíčkov (package diagram) patrí medzi diagramy: Vyberte jednu:
  • A. 

   Diagramy interakcií

  • B. 

   Diagramy správania

  • C. 

   štrukturálne diagramy

  • D. 

   Nepatrí medzi UML diagramy

 • 11. 
  Koncová (leaf) trieda: Vyberte jednu:
  • A. 

   Nesmie mať žiadne inštancie

  • B. 

   Nesmie mať žiadnych potomkov

  • C. 

   Nesmie byť potomkom žiadnej triedy

 • 12. 
  Najjednoduchší štrukturálny vzťah medzi dvoma triedami sa nazýva? Vyberte jednu:
  • A. 

   Agregácia

  • B. 

   Generalizácia

  • C. 

   Kompozícia

  • D. 

   Asociácia

  • E. 

   Kompozitná agregácia

 • 13. 
  Pre vzťahy kompozície a agregácie platí, že: Vyberte jednu:
  • A. 

   Kompozícia je potomkom agregácie

  • B. 

   Kompozícia je silnejší vzťah ako agregácia

  • C. 

   Nie je medzi nimi vzťah

  • D. 

   Agregácia je silnejší vzťah ako kompozícia

 • 14. 
  Zapúzdrenie ako základný princíp OOP vyjadruje, že: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Metódy sú ukryté za operáciami

  • B. 

   Každá trieda musí mať atribúty aj operácie

  • C. 

   Atribúty a operácie sú zapúzdrené v triede

  • D. 

   Objekt je zapúzdrený vo svojej triede

 • 15. 
  Porovnanie atribútov a asociácií: Vyberte jednu:
  • A. 

   Atribút môžeme vyjadriť ako asociáciu

  • B. 

   Atribút nemá vzťah s asociáciou

  • C. 

   Atribút nemôžeme vyjadriť ako asociáciu

 • 16. 
  Hlavným dôvodom na vytvorenie abstraktnej triedy je: Vyberte jednu:
  • A. 

   Možnosť tvorby subtried

  • B. 

   Možnosť zmeny funkčností

  • C. 

   Možnosť tvorby inštancií

 • 17. 
  Asociačná trieda je: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Trieda pripojená k asociácií

  • B. 

   Trieda, ktorá môže byť spojená aj s inou triedou

  • C. 

   Trieda, ktorá môže byť spojená iba s asociáciou

  • D. 

   Trieda, ktorá nemá vlastné atribúty

 • 18. 
  Interface je druh triedy slúžiacej na definovanie operácii, služieb. Ako sa zobrazuje? Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Prázdnym kolieskom s menom rozhrania

  • B. 

   Ako normálnu triedu s menom rozhrania a stereotypom interface

  • C. 

   Ako normálnu triedy s podčiarknutým menom rozhrania

  • D. 

   Prázdnym kolieskom so stereotypom interface

 • 19. 
  Acyclic dependencies principle znamená, že: Vyberte jednu:
  • A. 

   Závislosť medzi balíčkami nesmie existovať

  • B. 

   Závislosť medzi balíčkami musí byť acyklický graf

  • C. 

   Závislosť medzi balíčkami nesmie byť acyklický graf

 • 20. 
  Aký je rozdiel medzi operáciou a metódou? Vyberte jednu:
  • A. 

   Operácia je predkom metódy

  • B. 

   Operácia deklaruje, čo môže objekt robiť a metóda definuje ako sa to urobí

  • C. 

   Nie je medzi nimi vzťah

  • D. 

   Metóda deklaruje, čo môže objekt robiť a operácia definuje ako sa to urobí

 • 21. 
  Medzi triedami môže byť niekoľko druhov vzťahov. Jedným z nich je vzťah realizácie (realization). Ako sa kreslí? Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   čiarkovanou čiarou so šípkou a stereotypom realize

  • B. 

   Plnou čiarou s trojuholníkom na konci

  • C. 

   čiarkovanou čiarou so šípkou

  • D. 

   čiarkovanou čiarou s trojuholníkom na konci

  • E. 

   Plnou čiarou so šípkou

 • 22. 
  Diagramy tried je možné nakresliť z rôznych perspektív. Ktorá z nich je najčastejšie používaná? Vyberte jednu:
  • A. 

   Pojmová

  • B. 

   špecifikácia

  • C. 

   Implementácia

 • 23. 
  Ak je nejaká vlastnosť (property) triedy odvodená: Vyberte jednu:
  • A. 

   Je vypočítaná na základe iných vlastností triedy

  • B. 

   Je vypočítaná z konštánt

  • C. 

   Je vypočítaná na základe vlastností inej triedy

 • 24. 
  Pod pojmom väzobný objekt v UML rozumieme ... Vyberte jednu:
  • A. 

   Inštanciu asociačnej triedy

  • B. 

   Inštanciu objektu

  • C. 

   Inštanciu asociácie

  • D. 

   Inštanciu väzby

 • 25. 
  Diagram tried: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Môžeme použiť na modelovanie slovníka pojmov systému

  • B. 

   Používame na modelovanie statického pohľadu na systém

  • C. 

   Môžeme použiť na modelovanie spolupracujúcich tried pri vykonávaní nejakej funkcie systému

  • D. 

   Používame na modelovanie run-time pohľadu na systém

 • 26. 
  Jedným zo vzťahov medzi triedami je vzťah závislosť (dependency). Ako sa kreslí tento vzťah? Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Plnou čiarou

  • B. 

   Plnou čiarou s trojuholníkom na konci

  • C. 

   čiarkovanou čiarou so šípkou

  • D. 

   čiarkovanou čiarou s trojuholníkom na konci

  • E. 

   Plnou čiarou so šípkou

  • F. 

   čiarkovanou čiarou so šípkou so stereotypom use

 • 27. 
  Pri popise vzťahov medzi triedami sa niekedy stretneme s kvalifikátormi. Na čo slúži kvalifikátor? Vyberte jednu:
  • A. 

   Bližšie popisuje agregáciu

  • B. 

   Bližšie popisuje kompozíciu

  • C. 

   Redukuje násobnosť v asociácii

  • D. 

   Zvyšuje násobnosť v asociácii

 • 28. 
  Vzťah trieda - objekt (inštancia triedy) je principiálne rovnaký ako vzťah správa - ...? Doplňte namiesto ... . Vyberte jednu:
  • A. 

   Stimul

  • B. 

   Asociácia

  • C. 

   Operácia

  • D. 

   Väzba

 • 29. 
  Vyberte obrázok vyjadrujúci nasledujúce tvrdenie: Každý orchester môže mať maximálne 5 violončelistov a každý z violončelistov musí byť aspoň v jednom orchestri: Vyberte jednu:
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 30. 
  Vyberte obrázok vyjadrujúci nasledujúce tvrdenie: Každý orchester musí mať aspoň jedného violončelistu a každý z violončelistov nemusí hrať nikde, ale môže hrať maximálne v piatich orchestroch: Vyberte jednu:
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 31. 
  V rámci analýzy sa stretávame s druhom tried, ktoré popisujú rolu, úlohu tried v modeli. Ako nazývame takéto triedy? Vyberte jednu:
  • A. 

   Nediferencované triedy

  • B. 

   Rozhrania

  • C. 

   Typové triedy

  • D. 

   Implementačné triedy

 • 32. 
  Aký druh tried, okrem nediferencované triedy, rozhrania, implementačné triedy, ešte poznáte? Vyberte jednu odpoveď:
  • A. 

   Návrhové triedy

  • B. 

   Vzorové triedy

  • C. 

   Typové triedy

  • D. 

   Objektové triedy

 • 33. 
  Diagramy tried môžeme nakresliť z rôznych perspektív. Ak sa pri modelovaní zameriame na rozhranie systému, používame perspektívu: Vyberte jednu:
  • A. 

   Implementáciu

  • B. 

   špecifikáciu

  • C. 

   Pojmovú