குரூப் 4 பொதுத் தமிழ்

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Karpmk
K
Karpmk
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 5,774
Questions: 25 | Attempts: 1,435

SettingsSettingsSettings
 4  - Quiz

வழங்கியவர் திரு பொன் மாரி ஆசிரியர் குருகுலம்.காம்


Questions and Answers
 • 1. 

  1. வேதாரணிய புராணம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் A. சேக்கிழார் B. அருணகிரி நாதர் C. திருஞானசம்பந்தர் D. பரஞ்சோதி முனிவர்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  D. D
 • 2. 

  2. பெண்மதிமாலை என்ற நூலின் ஆசிரியர் A. வேதநாயகசாஸ்திரியார் B. வேதநாயகம்பிள்ளை C. வேங்கடசாமி D. ரா.பி.சேதுபிள்ளை

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  B. B
 • 3. 

  3. தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் A. வீரமாமுனிவர் B. கால்டுவெல் C. பரிதிமாற்கலைஞர் D. மறைமலையடிகள்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  C. C
 • 4. 

  4. பொருத்துக: a.தாயுமானவர் - திருவாமூர் b.ததிருநாவுக்கரசர்-திருவஞ்சைக்களம் C.திருமங்கையாழ்வார்-திருமறைக்காடு d.குலசேகராழ்வார் -திருக்குறையலூர் A. 3142 B. 1432 C. 3412 D. 4132

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  A. A
  Explanation
  The correct answer is A. The given options represent different pairs of saints and their respective holy places. The numbers below the options indicate the order in which these pairs are traditionally remembered. In this case, the pair "தாயுமானவர் - திருவாமூர்" is represented by option A, which is the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

  5. சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி என்று அழைக்கப்படுபவர் A.மங்கையர்க்கரசி B. திலகவதியார் C. ஆண்டாள் D. ஔவையார்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  C. C
  Explanation
  The correct answer is C. ஆண்டாள். This is because the term "சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி" is commonly associated with ஆண்டாள், who was a famous Tamil poet and a prominent figure in Tamil literature. She is known for her beautiful and lyrical poetry, and the term mentioned in the question is often used to refer to her.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. கீழ்க்காண்பவர்களில் "கவியோகி" என்ற சொல் யாரைக் குறிக்கும் A. சுப்பிரமணிய பாரதியார் B.பாரதிதாசன் C.தேசிய விநாயகம் பிள்ளை D.சுத்தானந்தபாரதியார்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  D. D
  Explanation
  The correct answer is D, சுத்தானந்தபாரதியார். This is because the word "கவியோகி" is commonly associated with Suddhananda Bharathi, a prominent Tamil poet and freedom fighter.

  Rate this question:

 • 7. 

  7.பாடிய என்பதன் வேர்ச்சொல் A. பாடு B. பா C. பாடி D. பாடுதல்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  A. A
  Explanation
  The correct answer is A. The word "பாடிய" means "sang" in English. Among the given options, only option A, "பாடு" means "sang" and is the correct verb form in this context. Option B, "பா" means "go" and is not the correct verb form. Option C, "பாடி" means "singer" and is a noun, not a verb. Option D, "பாடுதல்" means "singing" and is a gerund form, not the correct verb form. Therefore, the correct answer is A.

  Rate this question:

 • 8. 

  8. அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே என்ற பாடல் வரி இடம் பெற்ற நூல் A. திருக்குறள் B.குறுந்தொகை C.புறநானூறு D. அகநானூறு

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  B. B
  Explanation
  The correct answer is B. The song "Anbudai nenjam tham kalanthane" is from the book "Kurunthogai".

  Rate this question:

 • 9. 

  9. உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உளவோ என்பது யாருடையய கூற்று A.கம்பர் B.திருவள்ளுவர் C. ஒளவையார் D. கபிலர்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  D. D
  Explanation
  The correct answer is D. The reason for this is that the phrase "உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உளவோ" is a line from a poem written by the poet Kapilar. Therefore, the correct answer is Kapilar.

  Rate this question:

 • 10. 

  10. ஆட்சி மொழிக்காவலர் என்ற சிறப்புப் பெயர் பெற்றவர் A. கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் B. ம.பொ.சிவஞானம் C. இராமலிங்கனார் D. இராஜாஜி

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  C. C
  Explanation
  The correct answer is C, இராமலிங்கனார். This person is known as the ஆட்சி மொழிக்காவலர், which translates to "Language Officer". Therefore, இராமலிங்கனார் is the correct answer as it matches the given title.

  Rate this question:

 • 11. 

  11. நொந்தான் என்பதன் வேர்ச்சொல் A. நொ B. நோவு C. நோ D. நொவு

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  C. C
 • 12. 

  12. பன்மொழிப்புலவர் என்ற சிறப்புக்குரியவர் A. சிங்காரவேலனார் B. அப்பாதுரை C. ரா.பி. சேதுப்பிள்ளை D. ஈ.வெ.கி.சம்பத்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  B. B
 • 13. 

  13. பூண் என்ற வேர்ச்சொல்லை வினையாலனையும் பெயராக மாற்றுக A. புணுவர் B. பூணுதல் C. புணுவார் D. பூணுவார்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  D. D
  Explanation
  The word "பூண்" is a noun that means "flower". To change it into a verb, we need to add the verb suffix "-வார்" which means "to do". Therefore, the correct answer is option D, "பூணுவார்" which means "to flower".

  Rate this question:

 • 14. 

  14. அகர ரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க 1.நாவலர், பாவலர், காவலர், தாய்மொழி 2. காவலர், நாவலர், தாய்மொழி, பாவலர் 3. பாவலர், காவலர், நாவலர், தாய்மொழி 4. காவலர், தாய்மொழி, நாவலர், பாவலர், A. 3. B. 4. C.2. D.1

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  B. B
  Explanation
  The correct answer is B. The given options are a sequence of words in a particular order. To find the correct answer, we need to rearrange the words in alphabetical order. The correct order is காவலர், நாவலர், தாய்மொழி, பாவலர். Therefore, the correct answer is B.

  Rate this question:

 • 15. 

  15. மாட்சி என்பதன் பெயர்ச்சொல் A.பொருட்பெயர் B. இடப்பெயர் C. சினைப்பெயர் D. பண்புப்பெயர்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  D. D
  Explanation
  The correct answer is D. பண்புப்பெயர். This is because மாட்சி is a common noun that refers to a concept or quality (intelligence). In Tamil grammar, a பண்புப்பெயர் (quality noun) is a type of noun that describes a quality or characteristic of a person, object, or concept. Therefore, மாட்சி is an example of a பண்புப்பெயர் (quality noun).

  Rate this question:

 • 16. 

  16. ஆள் என்ற வேர்ச்சொல்லை தொழிற்பெயராக மாற்றுக A. ஆளுக B. ஆண்டான் C. ஆட்சி D. ஆண்டு

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  C. C
  Explanation
  The word "ஆள்" means "person" in Tamil. In this question, we are asked to find the word that can be used as a synonym for "ஆள்" in the context of a profession or occupation. Among the given options, only "ஆட்சி" (pronounced as "Aatchi") can be used to refer to a profession or occupation. Therefore, the correct answer is C.

  Rate this question:

 • 17. 

  17. அகர ரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க 1. ஊசி, ஞானம், காகம், அச்சுதன் 2. அச்சுதன், ஊசி, ஞானம், காகம் 3. ஞானம்., காகம்., அச்சுதன்.,ஊசி 4. அச்சுதன்., ஊசி, காகம்., ஞானம் A. 2. B. 4. C. 1 D. 3

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  B. B
 • 18. 

  18. செம்மலர் பூத்தது என்னும் பெயர்ச்சொல்லின் வகையைக் கண்டறிக A. பொருட்பெயர் B. இடப்பெயர்C. பண்புப்பெயர் D. தொழிற்பெயர்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  C. C
  Explanation
  The correct answer is C. பண்புப்பெயர் (Pronominal adjective). This is because "செம்மலர் பூ" is referring to a specific type of flower, which is the செம்மலர் (red flower). In this case, the word பூ (flower) is functioning as an adjective to describe the type of flower, and therefore it is a pronominal adjective.

  Rate this question:

 • 19. 

  19. அகர ரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க 1. பெளதிகம், வேதியியல், உயிரியல், சமூகவியல் 2. உயிரியல், சமூகவியல்.,பெளதிகம்,வேதியியல் 3. சமூகவியல்., உயிரியல்., வேதியியல், பெளதிகம் 4. வேதியியல்.,பெளதிகம், சமூகவியல், உயிரியல் A. 2. B. 4. C. 1. D. 3

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  A. A
  Explanation
  The correct answer is A. The given options are different combinations of subjects. The correct order is உயிரியல், சமூகவியல், பெளதிகம், வேதியியல். Option A matches the correct order, so it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 20. 

  20. பேறு பெற்றான் பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிக A. பொருட்பெயர் B. முதனிலைத்தொழிற்பெயர் C. முதனிலை திரிந்த தொழிற் பெயர் D. தொழிற்பெயர்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  C. C
  Explanation
  The correct answer is C because "பேறு பெற்றான்" is a compound word where "பேறு" is the first part and "பெற்றான்" is the second part. In this case, the first part "பேறு" is the main word and the second part "பெற்றான்" is a modifier. Therefore, it is classified as "முதனிலை திரிந்த தொழிற் பெயர்" which means the main word is followed by a modifier.

  Rate this question:

 • 21. 

  21. ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல் என்று கூறியவர் A. நக்கீரர் B. உகாய்க்குடிகிழார் C. கபிலர் D. அம்மூவனார் 22. ஜந்திணை ஜம்பது என்ற நூலின் ஆசிரியர் A. பொய்கையார் B. மூவாதியார் C. மாறன் பொறையனார் D. கண்ணண் சேந்தனார்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  B. B
 • 22. 

  22. ஜந்திணை ஜம்பது என்ற நூலின் ஆசிரியர் A. பொய்கையார் B. மூவாதியார் C. மாறன் பொறையனார் D. கண்ணண் சேந்தனார்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  C. C
 • 23. 

  23. திருஞானசம்பந்தரை திராவிட சிசு என்று புகழ்ந்தவர் A.ஆதி சங்கரர் B.சுந்தரர் C. சேக்கிழார் D.அப்பர்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  A. A
  Explanation
  The correct answer is A. ஆதி சங்கரர். This answer is correct because Thirugnana Sambandar was a Tamil Saivite poet and one of the most prominent of the sixty-three Nayanars, the Shaiva bhakti saints of South India. He was a contemporary of Appar, another Nayanar saint, and together they played a significant role in reviving and spreading the Shaiva bhakti movement in Tamil Nadu. Sundarar and Sekkizhar were also Nayanar saints, but they are not associated with Thirugnana Sambandar.

  Rate this question:

 • 24. 

  24. சிற்றிலக்கிய வேந்தர் என அழைக்கப்படுபவர் A. ஒட்டக்கூத்தர் B. வள்ளலார் C. ஜெயங்கொண்டார் D. குமரகுருபரர்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  D. D
  Explanation
  The correct answer is D, குமரகுருபரர். This person is referred to as "சிற்றிலக்கிய வேந்தர்" which means "the king of literature".

  Rate this question:

 • 25. 

  25. தமிழ் மணி என்ற சிறப்புப் பட்டம் பெற்றவர் A. முத்துச்சாமிப்பிள்ளை, B. தெய்வநாயகம் C. வேதநாயகசாஸ்திரி D. ஆபிரகாம்பண்டிதர்

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  B. B
  Explanation
  The correct answer is B. தெய்வநாயகம். This is because the question is asking for the person who received the title "Tamil Mani". Among the given options, only தெய்வநாயகம் is associated with this title. Therefore, option B is the correct answer.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 02, 2014
  Quiz Created by
  Karpmk
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.