குரூப் 4 பொதுத் தமிழ்

25 Questions | Attempts: 1192

SettingsSettingsSettings
 4  - Quiz

வழங்கியவர் திரு பொன் மாரி ஆசிரியர் குருகுலம்.காம்


Questions and Answers
 • 1. 
  1. வேதாரணிய புராணம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் A. சேக்கிழார் B. அருணகிரி நாதர் C. திருஞானசம்பந்தர் D. பரஞ்சோதி முனிவர்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 2. 
  2. பெண்மதிமாலை என்ற நூலின் ஆசிரியர் A. வேதநாயகசாஸ்திரியார் B. வேதநாயகம்பிள்ளை C. வேங்கடசாமி D. ரா.பி.சேதுபிள்ளை
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 3. 
  3. தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் A. வீரமாமுனிவர் B. கால்டுவெல் C. பரிதிமாற்கலைஞர் D. மறைமலையடிகள்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 4. 
  4. பொருத்துக: a.தாயுமானவர் - திருவாமூர் b.ததிருநாவுக்கரசர்-திருவஞ்சைக்களம் C.திருமங்கையாழ்வார்-திருமறைக்காடு d.குலசேகராழ்வார் -திருக்குறையலூர் A. 3142 B. 1432 C. 3412 D. 4132
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 5. 
  5. சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி என்று அழைக்கப்படுபவர் A.மங்கையர்க்கரசி B. திலகவதியார் C. ஆண்டாள் D. ஔவையார்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 6. 
  6. கீழ்க்காண்பவர்களில் "கவியோகி" என்ற சொல் யாரைக் குறிக்கும் A. சுப்பிரமணிய பாரதியார் B.பாரதிதாசன் C.தேசிய விநாயகம் பிள்ளை D.சுத்தானந்தபாரதியார்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 7. 
  7.பாடிய என்பதன் வேர்ச்சொல் A. பாடு B. பா C. பாடி D. பாடுதல்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  8. அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே என்ற பாடல் வரி இடம் பெற்ற நூல் A. திருக்குறள் B.குறுந்தொகை C.புறநானூறு D. அகநானூறு
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 9. 
  9. உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உளவோ என்பது யாருடையய கூற்று A.கம்பர் B.திருவள்ளுவர் C. ஒளவையார் D. கபிலர்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 10. 
  10. ஆட்சி மொழிக்காவலர் என்ற சிறப்புப் பெயர் பெற்றவர் A. கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் B. ம.பொ.சிவஞானம் C. இராமலிங்கனார் D. இராஜாஜி
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 11. 
  11. நொந்தான் என்பதன் வேர்ச்சொல் A. நொ B. நோவு C. நோ D. நொவு
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 12. 
  12. பன்மொழிப்புலவர் என்ற சிறப்புக்குரியவர் A. சிங்காரவேலனார் B. அப்பாதுரை C. ரா.பி. சேதுப்பிள்ளை D. ஈ.வெ.கி.சம்பத்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 13. 
  13. பூண் என்ற வேர்ச்சொல்லை வினையாலனையும் பெயராக மாற்றுக A. புணுவர் B. பூணுதல் C. புணுவார் D. பூணுவார்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 14. 
  14. அகர ரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க 1.நாவலர், பாவலர், காவலர், தாய்மொழி 2. காவலர், நாவலர், தாய்மொழி, பாவலர் 3. பாவலர், காவலர், நாவலர், தாய்மொழி 4. காவலர், தாய்மொழி, நாவலர், பாவலர், A. 3. B. 4. C.2. D.1
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 15. 
  15. மாட்சி என்பதன் பெயர்ச்சொல் A.பொருட்பெயர் B. இடப்பெயர் C. சினைப்பெயர் D. பண்புப்பெயர்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 16. 
  16. ஆள் என்ற வேர்ச்சொல்லை தொழிற்பெயராக மாற்றுக A. ஆளுக B. ஆண்டான் C. ஆட்சி D. ஆண்டு
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 17. 
  17. அகர ரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க 1. ஊசி, ஞானம், காகம், அச்சுதன் 2. அச்சுதன், ஊசி, ஞானம், காகம் 3. ஞானம்., காகம்., அச்சுதன்.,ஊசி 4. அச்சுதன்., ஊசி, காகம்., ஞானம் A. 2. B. 4. C. 1 D. 3
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 18. 
  18. செம்மலர் பூத்தது என்னும் பெயர்ச்சொல்லின் வகையைக் கண்டறிக A. பொருட்பெயர் B. இடப்பெயர்C. பண்புப்பெயர் D. தொழிற்பெயர்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 19. 
  19. அகர ரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க 1. பெளதிகம், வேதியியல், உயிரியல், சமூகவியல் 2. உயிரியல், சமூகவியல்.,பெளதிகம்,வேதியியல் 3. சமூகவியல்., உயிரியல்., வேதியியல், பெளதிகம் 4. வேதியியல்.,பெளதிகம், சமூகவியல், உயிரியல் A. 2. B. 4. C. 1. D. 3
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 20. 
  20. பேறு பெற்றான் பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிக A. பொருட்பெயர் B. முதனிலைத்தொழிற்பெயர் C. முதனிலை திரிந்த தொழிற் பெயர் D. தொழிற்பெயர்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 21. 
  21. ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல் என்று கூறியவர் A. நக்கீரர் B. உகாய்க்குடிகிழார் C. கபிலர் D. அம்மூவனார் 22. ஜந்திணை ஜம்பது என்ற நூலின் ஆசிரியர் A. பொய்கையார் B. மூவாதியார் C. மாறன் பொறையனார் D. கண்ணண் சேந்தனார்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 22. 
  22. ஜந்திணை ஜம்பது என்ற நூலின் ஆசிரியர் A. பொய்கையார் B. மூவாதியார் C. மாறன் பொறையனார் D. கண்ணண் சேந்தனார்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 23. 
  23. திருஞானசம்பந்தரை திராவிட சிசு என்று புகழ்ந்தவர் A.ஆதி சங்கரர் B.சுந்தரர் C. சேக்கிழார் D.அப்பர்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 24. 
  24. சிற்றிலக்கிய வேந்தர் என அழைக்கப்படுபவர் A. ஒட்டக்கூத்தர் B. வள்ளலார் C. ஜெயங்கொண்டார் D. குமரகுருபரர்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 25. 
  25. தமிழ் மணி என்ற சிறப்புப் பட்டம் பெற்றவர் A. முத்துச்சாமிப்பிள்ளை, B. தெய்வநாயகம் C. வேதநாயகசாஸ்திரி D. ஆபிரகாம்பண்டிதர்
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.