Latihan Genap Kls 10

40 Soalan | Total Attempts: 655

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Latihan Genap Kls 10

Questions and Answers
 • 1. 
  Ujuan utama berpakaian dalam ajaran agama Islam adalah …
  • A. 

   Untuk hiasan hidup

  • B. 

   Sebagai aksesoris diri

  • C. 

   Untuk menutup aurat

  • D. 

   Untuk menutupi rasa malu

  • E. 

   Agar terhindar dari pandangan negatif

 • 2. 
  Bagian tubuh manusia yang harus ditutup disebut …
  • A. 

   Jasmaniah

  • B. 

   Aurat

  • C. 

   Nafsu

  • D. 

   Telanjang

  • E. 

   Badan

 • 3. 
  Menurut Q.S  Al A’raf 26, pakaian yang terbaik bagi manusia dihadapan Allah adalah …
  • A. 

   Pakaian yang menutup aurat

  • B. 

   Pakaian yang mahal dan suci dari najis

  • C. 

   Pakaian yang mencermikan sikap takwa kepada Allah

  • D. 

   Baju takwa, sarung Atlas

  • E. 

   Warna putih, menutup seluruh tubuh

 • 4. 
  Bagian tubuh wanita yang harus ditutup adalah semuanya kecuali …
  • A. 

   Telapak kaki, hidung, dan tangan

  • B. 

   Muka, kaki, dan rambut

  • C. 

   Telapak tangan dan kaki

  • D. 

   Rambut, muka, dan telapak tangan

  • E. 

   Muka dan telapak tangan

 • 5. 
  Orang yang akan melakukan wakaf disyaratkan ...
  • A. 

   Tidak dipaksa

  • B. 

   Orang Indonesia

  • C. 

   Laki-laki

  • D. 

   Kekal zatnya

  • E. 

   Mampu meyerahkan

 • 6. 
  Ikrar wakaf dibaca oleh wakif dihadapan …
  • A. 

   Camat sebagai PPAT

  • B. 

   Kepala KUA sebagai PPAIW

  • C. 

   Kyai sebagai ta’mir masjid

  • D. 

   Kepala Kadepag Kabupaten/ kodya

  • E. 

   Masyarakat desa setempat

 • 7. 
  Menyerahkan sebuah rumah kepada panti asuhan anak yatim untuk keperluan kegiatan anak yatim dan sekitarnya  dengan mengharap ridla Allah SWT adalah sebagai wujud …
  • A. 

   Hibah

  • B. 

   Infak

  • C. 

   Hadiah

  • D. 

   Wakaf

  • E. 

   Ikrar

 • 8. 
  Jika kita cermati Q.S Ali Imran (3) : 92 bahwa semua bentuk pemberian akan dapat mencapai kebaikan  yang sempurna apabila...
  • A. 

   Memberikan sesuatu yang paling disenangi.

  • B. 

   Pemberian itu berupa infak atau shodaqoh

  • C. 

   Membelanjakan sebagian harta untuk kepentingan keluarga

  • D. 

   Meminjamkan harta untuk diambil manfaatnya

  • E. 

   Menyerahkan sebidang tanah yang tidak ada mafaatnya

 • 9. 
  Tindakan Wakaf untuk menarik simpati masyarakat agar masyarakat memilihnya sebagai kepala desa hukumnya...
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Sunnah

  • C. 

   Makruh

  • D. 

   Mubah

  • E. 

   Haram

 • 10. 
  Peraturan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan perwakafan di Indonesia adalah...
  • A. 

   28 Tahun 1979

  • B. 

   29 Tahun 1977

  • C. 

   2 Tahun 1977

  • D. 

   1 Tahun 1974

  • E. 

   1 Tahun 1978

 • 11. 
  Orang atau sekelompok orang yang diserahi tugas mengurus dan memelihara barang wakaf adalah...
  • A. 

   Mauquf

  • B. 

   Nadlir

  • C. 

   Kyai setempat

  • D. 

   Ta’mir masjid

  • E. 

   Kepala desa

 • 12. 
  Ikrar wakaf dinyatakan tidak sah dan tidak bisa dilanjutkan wakafnya,  apabila ...
  • A. 

   Yang diwakafkan jumlahya sedikit sekali

  • B. 

   Tempatnya jauh dari yang mewakafkan

  • C. 

   Tidak dibatasi waktu dan tempatnya

  • D. 

   Tidak bebas dari sengketa dan pajak

  • E. 

   Mengandung ta’lik dan dibatasi waktu

 • 13. 
  Berikut ini yang berkewajiban mengajukan pendaftaran tanah wakaf kepada bupati/walikota, adalah
  • A. 

   Camat

  • B. 

   PPAIW atas nama nadlir

  • C. 

   Kepala desa

  • D. 

   Wakif sendiri

  • E. 

   Maukuf alaih

 • 14. 
  Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap 3 yang asli disimpan oleh
  • A. 

   Kepala desa

  • B. 

   Nadlir

  • C. 

   Camat

  • D. 

   PPAIW

  • E. 

   Wakif

 • 15. 
  Harta yang paling baik untuk diwakafkan adalah …
  • A. 

   Yang paling dicintai dan disukai

  • B. 

   Yang paling mahal harganya

  • C. 

   Harta yang sudah tidak dimanfaatkan

  • D. 

   Yang tidak lagi disengketakan

  • E. 

   Harta yang paling lama dipakai oleh wakif

 • 16. 
  Jika barang sudah diwakafkan untuk kepentingan umat Islam, maka barang itu dilarang…
  • A. 

   Diwariskan atau dihibahkan

  • B. 

   Disewakan untuk kepentingan umat Islam

  • C. 

   Disertifikatkan oleh masyarakat

  • D. 

   Dimanfaatkan oleh masyarakat

  • E. 

   Untuk ditempati kegiatan

 • 17. 
  Dalam perjalanan hijrah Nabi saw bersembunyi di ...
  • A. 

   Gua Tsur

  • B. 

   Gua Hira'

  • C. 

   Lembah Ranuna

  • D. 

   Tursinah

  • E. 

   Kota Quba

 • 18. 
  Yang menentukan berlakunya tahun Hijrah ialah...
  • A. 

   Khalifah Abu Bakar

  • B. 

   Khalifah Utsman.'

  • C. 

   Khalifah Ali bin Abi Thalib

  • D. 

   Rasulullah SAW.

  • E. 

   Khalifah umar

 • 19. 
  Masjid tertua sepanjang Sejarah Islam ialah...
  • A. 

   Masjid Quba

  • B. 

   Masjid Madinah

  • C. 

   Masjid at-Ta`awwun

  • D. 

   Masjid Al Haram

  • E. 

   Masjid Kuffah

 • 20. 
  Hamzah paman Nabi gugur dalam perang...
  • A. 

   Khaibar

  • B. 

   Ahzab.

  • C. 

   Badr.

  • D. 

   Hunain

  • E. 

   Perang Uhud

 • 21. 
  Yang dimaksud "Tiang tua Kebesaran Islam" ialah...
  • A. 

   Anshar

  • B. 

   Khulafaur Rasyidin.

  • C. 

   Tabi’in

  • D. 

   Muhajirin

  • E. 

   Muhajirin dan Anshar.

 • 22. 
  Deklarasi Madinah lahir semula dimaksudkan untuk...
  • A. 

   Kerjasama penduduk Arab

  • B. 

   Kerjasama penduduk Arab dan Yahudi

  • C. 

   Kerjasama penduduk Mekkah

  • D. 

   Kesepakatan menerima Islam sebagai agama negara.

  • E. 

   Kerjasama penduduk Madinah

 • 23. 
  Isi Khutbah Nabi SAW pada haji wada' di padang Arafah itu ialah...
  • A. 

   Penilaian pada manusia

  • B. 

   Ketaqwaan manusia

  • C. 

   Hak azasi manusia

  • D. 

   Pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat

  • E. 

   Persatuan umat Islam.

 • 24. 
  Bangsa Yahudi diusir dari Madinah karena...
  • A. 

   Menyalahi perjanjian

  • B. 

   Tidak mau pajak

  • C. 

   Tidak mau Islam

  • D. 

   Memerangi kaum Muslimin

  • E. 

   Membangkang

 • 25. 
  Perang dalam Islam pada dasarnya pasukan Islam berkedudukan pada pihak...
  • A. 

   Mempertahankan pasif

  • B. 

   Menyerang dan bertahan

  • C. 

   Mempertahankan aktif

  • D. 

   Tidak menyerang.

  • E. 

   Yang menyerang

Back to Top Back to top