Post (Power-on Self-test) Trivia Questions

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ivanpogi1870
I
Ivanpogi1870
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 1,032
Questions: 5 | Attempts: 550

SettingsSettingsSettings
Online Test Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 

  1. Ang mga sumusunod ang epekto ng Rebolusyong Industriyal maliban sa..

  • A.

   A. Napilitang magtrabaho ang mga matatanda dahil sa matinding pangangailangan sa trabaho.

  • B.

   B. Higit na nagsikap ang mga kanluraning bansa na manakop ng kolonya

  • C.

   C. Marami ang naging tarabahador na bata

  • D.

   D. Nagdulot ito ng maraming tao sa lungsod dahilan ng pagkakaroon ng squatter

  Correct Answer
  A. A. Napilitang magtrabaho ang mga matatanda dahil sa matinding pangangailangan sa trabaho.
  Explanation
  The correct answer is A. Napilitang magtrabaho ang mga matatanda dahil sa matinding pangangailangan sa trabaho. This is because the Industrial Revolution brought about significant changes in the workforce, leading to a high demand for labor. As a result, even elderly individuals were forced to work in order to meet the increasing need for workers.

  Rate this question:

 • 2. 

  2. Bakit mas nanaisin mong gamitin ang mga makabagong makinarya?

  • A.

   A. Dahil mas madaling gawin ang mga bagay na mahirap

  • B.

   B. Dahil mas magaan ang trabaho kapag gamit ang makabagong makinarya

  • C.

   C. Dahil mas mapapabilis ang trabaho.

  • D.

   D. Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  D. D. Lahat ng nabanggit
  Explanation
  The correct answer is D. Lahat ng nabanggit. This means that all of the reasons mentioned in the options are valid reasons for preferring to use modern machinery. The options include reasons such as it is easier to do difficult tasks, the work becomes lighter when using modern machinery, and the work is expedited. Therefore, choosing to use modern machinery can provide various benefits and advantages in terms of efficiency, productivity, and ease of work.

  Rate this question:

 • 3. 

  4.Bakit sa Great Britain nagsimula ang rebolusyong Industriyal?

  • A.

   Dahil maraming mga matatalinong tao dito.

  • B.

   B. Dahil maraming mga ginto ang bansang Britanya na susuporta sa paggawa ng makabagong Makinarya.

  • C.

   C. Dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na nagging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika.

  • D.

   D. lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  C. C. Dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na nagging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika.
  Explanation
  The Industrial Revolution began in Great Britain because it had a large supply of coal and iron, which were essential for powering machinery and factories. These resources allowed for the development and expansion of industries, leading to the rapid growth of the economy and technological advancements.

  Rate this question:

 • 4. 

  5.Paano binago ng rebolusyong Industriyal ang agrikultura at industriya sa Europe?

  • A.

   A.Nagbigay ng malaking produksyon sa Europe.

  • B.

   B. Nagdagdag ng kita at pamilihan ng kanilang yaring produkto

  • C.

   C. Maraming naninirahan sa kabukiran ang lumipat ng tirahan sa mga siyudad at namasukan sa indsutriya upang kumita nang malaaki.

  • D.

   D. Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  D. D. Lahat ng nabanggit
  Explanation
  The Industrial Revolution changed agriculture and industry in Europe in various ways. It led to increased production in Europe, providing a significant boost to the economy. Additionally, it resulted in the expansion of markets and increased profits for European products. Furthermore, the Industrial Revolution caused a significant migration of people from rural areas to cities, where they sought employment in the growing industries to earn higher wages. Therefore, all the options mentioned in the question are correct in explaining how the Industrial Revolution transformed agriculture and industry in Europe.

  Rate this question:

 • 5. 

  3. Ang  Rebolusyong industriyal ay maraming ambag sa lipunan maliban sa..

  • A.

   A. Steam engine na nagdagdag ng suplay ng enerhiya

  • B.

   B. Telepono na nagpabilis ng komunikasyon

  • C.

   C. Telegrapo nakatulong makapagpadala ng mensahe sa ibang lugar.

  • D.

   D. Wala sa nabanggit

  Correct Answer
  D. D. Wala sa nabanggit
  Explanation
  The correct answer is D. "Wala sa nabanggit" means "not mentioned" in English. This means that the Industrial Revolution had many contributions to society, but the specific contribution mentioned in options A, B, and C are not the only ones. There are other contributions that were not mentioned in the given options.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.