Gseg Weekend Gameshow (4)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mrnsa
M
Mrnsa
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 263
Questions: 40 | Attempts: 263

SettingsSettingsSettings
Weekend Quizzes & Trivia

THÔNG TIN CHUNG VỀ BÀI THI
- Bài thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan A, B, C, D. Thí sinh lựa chọn phương án nào thì nhấp chuột chọn vào phương án đó.
- Thời gian làm bài là 60 phút (Kể từ khi thí sinh bắt đầu làm bài thi)
- Thí sinh có quyền chuyển sang câu hỏi khác để làm, trước khi nộp bài, hệ thống sẽ xác nhận bài làm lần cuối. Chính vì thế, các thí sinh hãy kiểm tra bài làm của mình thật kĩ trước khi xác nhận nộp bài.
CÁCH TÍNH Read moreTHÀNH TÍCH & XẾP HẠNG
- Kết quả xếp hạng của cuộc thi được căn cứ vào số điểm và thời gian làm bài của thí sinh.
- Thí sinh nào làm bài thi quá 1 lần sẽ coi như phạm quy và kết quả của thí sinh đó sẽ không được công nhận.
Sau khi hoàn tất bài thi, các bạn hãy trở về Group của Hội học sinh, sinh viên chuyên Anh để biết kết quả xếp hạng của mình!
BAN ADMINISTRATORS CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN!
GSEG WEEKEND GAMESHOW (4)
+ Phụ trách ra đề:
1/ Ad Dũng (Phần Stress Pattern)
2/ Ad Quỳnh Anh (Phần Vocabulary)
3/ Ad Mai (Phần Error Indentification)
4/ Ad Nhài (Phần Multiple Choice)
+ Phụ trách duyệt đề, nạp đề và quản lý buổi thi: Ad Dũng
Cuộc thi GSEG WEEKEND GAMESHOW for PCs được xây dựng và phát triển bởi Admin Nguyễn Tiến Dũng


Questions and Answers
 • 1. 

  Tìm lỗi sai trong câu sau: Even though the extremely bad weather in the mountains, the climbers decided not to cancel their climb.

  • A.

   Even though

  • B.

   Extremely

  • C.

   Not to cancel

  • D.

   Climb

  Correct Answer
  A. Even though
  Explanation
  Sau "even though + mệnh đề" nhưng "the extremely bad weather" là cụm danh từ => phải dùng "Inspite of" hoặc "Despite"

  Rate this question:

 • 2. 

  Tìm lỗi sai trong câu sau: The media have produced live covering of Michael Jackson’s fans around the world mourning for him.

  • A.

   Have

  • B.

   Covering

  • C.

   Fans around the world

  • D.

   Mourning

  Correct Answer
  B. Covering
  Explanation
  "live" ở đây là tính từ, có nghĩa là "trực tiếp". "covering" cũng là danh từ nhưng ở đây ta phải dùng danh từ là "coverage" trong cụm danh từ "live coverage" - tin tức trực tiếp.

  Rate this question:

 • 3. 

  Tìm lỗi sai trong câu sau: Found in the 12th century, Oxford University ranks among the world’s oldest universities.

  • A.

   Found

  • B.

   Ranks

  • C.

   Among

  • D.

   Universities

  Correct Answer
  A. Found
  Explanation
  "found" ở đây là động từ nguyên thể có nghĩa là "thành lập" nhưng động từ trong câu này phải được chia ở thể bị động vì chủ ngữ là "Oxford University", nó không thể tự thành lập được mà phải là được ai đó thành lập. Và vì là đồng chủ ngữ nên câu trên sẽ được chia là "being founded/ founded" - được thành lập.

  Rate this question:

 • 4. 

  Tìm lỗi sai trong câu sau: Although smokers are aware that smoking is harmful to their health, they can’t get rid it.

  • A.

   Although

  • B.

   Are aware

  • C.

   To

  • D.

   Get rid it

  Correct Answer
  D. Get rid it
  Explanation
  Cấu trúc "get rid of something" - bỏ/ loại bỏ cái gì. Đáp án D ở đây không có "of" => chưa đủ cấu trúc.

  Rate this question:

 • 5. 

  Tìm lỗi sai trong câu sau: Bill was about average in performance in comparison with other students in his class.

  • A.

   About average

  • B.

   In

  • C.

   With other students

  • D.

   His

  Correct Answer
  C. With other students
  Explanation
  Xét phương pháp loại trừ ta thấy các đáp án A,B, D đều đúng. Ta có cấu trúc "other + danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được" có nghĩa là "... còn lại". Trong câu này phải có "the" trước "other" để ám chỉ số học sinh còn lại, số học sinh này đã được xác định.
  => Đáp án sai ở đây là D và sửa lại thành "with the other students

  Rate this question:

 • 6. 

  Tìm lỗi sai trong câu sau: The original World Cup trophy was given permanent to Brazil to honour that country’s record third world cup title in Mexico in 1970.

  • A.

   Was given

  • B.

   Permanent

  • C.

   To honour

  • D.

   In

  Correct Answer
  B. Permanent
  Explanation
  - Sau động từ (give) phải là một trạng từ chứ không phải tính từ.
  - Sai ở B : permanent và sửa thành "permanently"

  Rate this question:

 • 7. 

  Tìm lỗi sai trong câu sau: In very early times, people around the fire were entertained by storytellers with stories of heroes’ wonderful actions and victory.

  • A.

   Times

  • B.

   Around

  • C.

   Were entertained

  • D.

   Victory

  Correct Answer
  D. Victory
  Explanation
  Đáp án sai ở đây là D : victory vì nó đang nắm trong cụm danh từ "stories of heroes' wonderful actions and victories" có nghĩa là "những câu chuyện kể về những chiến thắng và hành động tuyệt vời của các vị anh hùng"

  Rate this question:

 • 8. 

  Tìm lỗi sai trong câu sau: When I got home, Irene was lying in bed thinking about what a wonderful time she’s had.

  • A.

   Got

  • B.

   Was lying

  • C.

   Thinking

  • D.

   She's had

  Correct Answer
  D. She's had
  Explanation
  - Ta thấy " she's had" là viết tắt của hoặc là "she is had" hoặc "she has had".
  - Trong câu này, đang miêu tả những hành động xảy ra trong quá khứ (got, was lying) nên dù là "is had" hay "has had" đều không phù hợp.
  - D là đáp án sai và phải sửa thành "she'd had hoặc she had had". Hành động này xảy ra trước các hành động khác trong quá khứ nên chia ở quá khứ hoàn thành.

  Rate this question:

 • 9. 

  Tìm lỗi sai trong câu sau: Shortly before the Allied invasion of Normandy, Ernest Hemingway has gone to London as a war correspondent for Colliers.

  • A.

   Shortly

  • B.

   Invasion

  • C.

   Has gone

  • D.

   Correspondent

  Correct Answer
  C. Has gone
  Explanation
  - Ở đây dùng cấu trúc với "before/ after + Noun phrase/ clause" dùng để diễn tả một việc xảy ra trước một việc xảy ra sau, việc xảy ra trước sẽ ở quá khứ hoàn thành và việc xảy ra sau sẽ ở quá khứ đơn.
  - Trong câu này "the Allied invasion of Normandy" - Cuộc xâm lược của liên minh đối với Normandy" là một cụm danh từ (Noun Phrase), xét về nghĩa hành động này xảy ra sau. Do vậy hành động của "Ernest Hemingway" xảy ra trước và theo cấu trúc thì phải chia ở thì quá khứ hoàn thành "had gone".
  - Đáp án là C

  Rate this question:

 • 10. 

  Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

  • A.

   Knowledge

  • B.

   Enjoy

  • C.

   Science

  • D.

   Sudden

  Correct Answer
  B. Enjoy
  Explanation
  The word "enjoy" has the stress on the second syllable, while the stress in the other words falls on the first syllable.

  Rate this question:

 • 11. 

  Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

  • A.

   Because

  • B.

   Method

  • C.

   Standard

  • D.

   Wooden

  Correct Answer
  A. Because
  Explanation
  The word "because" has a different stress pattern compared to the other words. In "because," the stress falls on the second syllable, while in the other words, the stress falls on the first syllable. This difference in stress placement distinguishes "because" from the rest of the words.

  Rate this question:

 • 12. 

  Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

  • A.

   Ashtray

  • B.

   Music

  • C.

   Severe

  • D.

   Temper

  Correct Answer
  C. Severe
  Explanation
  The word "severe" is the correct answer because it has the stress on the second syllable, while the stress in the other words falls on the first syllable.

  Rate this question:

 • 13. 

  Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

  • A.

   Farewell

  • B.

   Thoughtful

  • C.

   Toward

  • D.

   Approach

  Correct Answer
  B. Thoughtful
  Explanation
  The word "thoughtful" has the stress on the first syllable, while the stress in the other words falls on the second syllable.

  Rate this question:

 • 14. 

  Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

  • A.

   Bridegroom

  • B.

   Bamboo

  • C.

   Wedding

  • D.

   Survey

  Correct Answer
  B. Bamboo
  Explanation
  In the word "bamboo", the stress is on the second syllable "boo", while in the other words, the stress is on the first syllable.

  Rate this question:

 • 15. 

  Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

  • A.

   Healthy

  • B.

   Remain

  • C.

   Alone

  • D.

   Accept

  Correct Answer
  A. Healthy
  Explanation
  The word "healthy" has the stress on the first syllable, while the stress in the other three words falls on the second syllable.

  Rate this question:

 • 16. 

  Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

  • A.

   Explain

  • B.

   Obtain

  • C.

   Promise

  • D.

   Suspect

  Correct Answer
  C. Promise
  Explanation
  The word "promise" has the stress on the second syllable, while the stress in the other words falls on the first syllable.

  Rate this question:

 • 17. 

  Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

  • A.

   Abroad

  • B.

   Noisy

  • C.

   Hundred

  • D.

   Quiet

  Correct Answer
  A. Abroad
  Explanation
  The word "abroad" has the stress on the first syllable, while the stress in the other words falls on the second syllable.

  Rate this question:

 • 18. 

  Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

  • A.

   Precede

  • B.

   Suppose

  • C.

   Decide

  • D.

   Finish

  Correct Answer
  D. Finish
  Explanation
  The word "finish" has the stress on the first syllable, while the stress in the other words is on the second syllable.

  Rate this question:

 • 19. 

  Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

  • A.

   Passion

  • B.

   Aspect

  • C.

   Medium

  • D.

   Success

  Correct Answer
  D. Success
  Explanation
  The word "success" has a different stress pattern compared to the other words. In "success," the stress falls on the first syllable, while in "passion," "aspect," and "medium," the stress falls on the second syllable.

  Rate this question:

 • 20. 

  This university’s programmes _____ those of Ulis.

  • A.

   Come second to

  • B.

   Are first

  • C.

   Are second only to

  • D.

   Are in second place

  Correct Answer
  C. Are second only to
  Explanation
  be second only to s.thing: chỉ đứng sau cái gì

  Rate this question:

 • 21. 

  Closure of schools took place _____ falling numbers of pupils.

  • A.

   In the context of

  • B.

   With regard to

  • C.

   In consideration of

  • D.

   With a concern for

  Correct Answer
  A. In the context of
  Explanation
  in the context of: Trong hoàn cảnh nào đó

  Rate this question:

 • 22. 

  The young actress had _____ in her stomach before the audition, showing great nervousness.

  • A.

   Butterflies

  • B.

   Ants

  • C.

   Termites

  • D.

   Dragonflies

  Correct Answer
  A. Butterflies
  Explanation
  have butterlies in one’s stomach: Cảm thấy lo lắng, bồn chồn

  Rate this question:

 • 23. 

  In my _____, freedom of the press must be maintained

  • A.

   Mind

  • B.

   View

  • C.

   Sight

  • D.

   Thought

  Correct Answer
  B. View
  Explanation
  in my view= in my opinion: Theo tôi, theo quan điểm của tôi

  Rate this question:

 • 24. 

  It’s unlikely to rain this afternoon.

  • A.

   It will rain this afternoon

  • B.

   The afternoon will be probably wet

  • C.

   There is no chance of rain this afternoon

  • D.

   The afternoon looks like being dry

  Correct Answer
  C. There is no chance of rain this afternoon
  Explanation
  Phương án 'There is no chance of rain this afternoon' dịch ra hợp nghĩa với câu đã cho nhất

  Rate this question:

 • 25. 

  The deodorant _____ a noisome smell.

  • A.

   Gives out

  • B.

   Gives of

  • C.

   Gives off

  • D.

   Gives away

  Correct Answer
  C. Gives off
  Explanation
  give off: Tỏa mùi

  Rate this question:

 • 26. 

  She loves reading  and always has her _____ in a book.

  • A.

   Nose

  • B.

   Eyes

  • C.

   Look

  • D.

   Attention

  Correct Answer
  A. Nose
  Explanation
  have one’s nose in a book: Đọc sách một cách tập trung, chú tâm

  Rate this question:

 • 27. 

  _____ are not leached out of soil, reclamation procedures are needed to restore the land's productivity.

  • A.

   For concentrations of salt

  • B.

   Salt concentrations that

  • C.

   If salt concentrations

  • D.

   With concentrations of salt

  Correct Answer
  A. For concentrations of salt
  Explanation
  Trong câu này dùng 'For' để chỉ mục đích

  Rate this question:

 • 28. 

  This car is old but reliable, so far it hasn’t _____ me _____.

  • A.

   Let/down

  • B.

   Turned/over

  • C.

   Put/down

  • D.

   Get/over

  Correct Answer
  A. Let/down
  Explanation
  let sb down: Làm ai đó thất vọng

  Rate this question:

 • 29. 

  Hoa: Your laptop is very nice. Lan: What _____ is it? Hoa: It is DELL.

  • A.

   Name

  • B.

   Brand

  • C.

   Make

  • D.

   Label

  Correct Answer
  B. Brand
  Explanation
  Phân biệt chút nhé:
  - Make dùng cho nhãn hiệu xe hơi, máy vi tính, đồ điện tử, xe máy
  - Label dùng cho nhãn hiệu hành lí
  - Brand dùng cho nhãn hiệu hàng hóa

  Rate this question:

 • 30. 

  Tìm lỗi sai trong câu sau: It is time the government helped the unemployment to find some jobs.

  • A.

   Time

  • B.

   Helped

  • C.

   Unemployment

  • D.

   Some jobs

  Correct Answer
  C. Unemployment
  Explanation
  - Ta thấy danh từ "unemployment" có nghĩa là tình trạng thất nghiệp, số người thất nghiệp.
  - Nhưng câu trên cần điền từ có nghĩa là người thất nghiệp nên sửa "unemployment" thành "unemployed".
  - Chúng ta dùng "the + tính từ" để nói về 1 nhóm người. "unemployed" là tính từ có nghĩa "thất nghiệp". "the unemployed" có nghĩa là những người thất nghiệp.

  Rate this question:

 • 31. 

  Three people were captured at the _____ today trying to get into the country.

  • A.

   Line

  • B.

   Equator

  • C.

   Border

  • D.

   Edge

  Correct Answer
  C. Border
  Explanation
  The correct answer is "border" because the sentence mentions that three people were captured while trying to get into the country. The word "border" refers to the boundary or the line separating one country from another, making it the most suitable option in this context.

  Rate this question:

 • 32. 

  There’s a fantastic _____ from the top of the Empire State Building!

  • A.

   View

  • B.

   Sight

  • C.

   Appearance

  • D.

   Look

  Correct Answer
  A. View
  Explanation
  The given correct answer is "view". This is because a view refers to what can be seen from a particular vantage point, in this case, from the top of the Empire State Building. It implies that the sight or scenery from that height is impressive or breathtaking.

  Rate this question:

 • 33. 

  I’m going to ask for directions because I think we’ve _____ our way.

  • A.

   Missed

  • B.

   Misplaced

  • C.

   Mistaken

  • D.

   Lost

  Correct Answer
  D. Lost
  Explanation
  The correct answer is "lost". In this sentence, the speaker is stating that they are going to ask for directions because they believe they have lost their way. This implies that they are unsure of their current location or the correct route to their destination.

  Rate this question:

 • 34. 

  Rachel is mad _____ the Eurovision Song Contest.

  • A.

   From

  • B.

   Against

  • C.

   For

  • D.

   About

  Correct Answer
  D. About
  Explanation
  Rachel is mad about the Eurovision Song Contest. This means that she is passionate or enthusiastic about it. The word "mad" in this context does not mean angry, but rather indicates a strong interest or liking for the Eurovision Song Contest.

  Rate this question:

 • 35. 

  Just _____ your best – That ‘s all anyone can ask of you.

  • A.

   Do

  • B.

   Make

  • C.

   Be

  • D.

   Have

  Correct Answer
  A. Do
  Explanation
  The correct answer is "do". In this context, the phrase "Just do your best" means to put forth one's maximum effort or perform to the best of one's abilities. It implies that the most important thing is to try your hardest and give it your all, regardless of the outcome.

  Rate this question:

 • 36. 

  _____ your time – don’t rush.

  • A.

   Tell

  • B.

   Find

  • C.

   Spend

  • D.

   Take

  Correct Answer
  D. Take
  Explanation
  The correct answer is "Take". In this context, "take" means to use or utilize your time wisely. It suggests that one should not rush and instead should take their time to complete a task or make a decision.

  Rate this question:

 • 37. 

  I don’t think people should be allowed to perform experiments _____ animals.

  • A.

   For

  • B.

   Over

  • C.

   On

  • D.

   To

  Correct Answer
  C. On
  Explanation
  The correct answer is "on". The preposition "on" is commonly used when referring to experiments conducted with animals. It implies that the experiments are being performed directly on the animals, indicating a physical interaction or manipulation. This choice aligns with the idea that using animals for experimentation is being questioned or opposed.

  Rate this question:

 • 38. 

  It’s amazing that creatues survive _____ the bottom of the ocean.

  • A.

   In

  • B.

   By

  • C.

   At

  • D.

   To

  Correct Answer
  C. At
  Explanation
  The correct answer is "at". This preposition is used to indicate a specific location or position. In this case, it indicates the specific location of the bottom of the ocean where creatures are able to survive.

  Rate this question:

 • 39. 

  Researchers have _____ to the conclusion that your personally is affected by your genes.

  • A.

   Come

  • B.

   Got

  • C.

   Reached

  • D.

   Arrived

  Correct Answer
  A. Come
  Explanation
  The word "come" is the correct answer because it is used to indicate the act of reaching a conclusion or decision after careful consideration or investigation. In this context, the researchers have come to the conclusion means that they have reached a final decision or belief that your personality is influenced by your genes.

  Rate this question:

 • 40. 

  The _____ of the nuclear accident is still unknown.

  • A.

   Reason

  • B.

   Cause

  • C.

   Base

  • D.

   Motive

  Correct Answer
  B. Cause
  Explanation
  The word "cause" is the correct answer because it best fits the context of the sentence. The sentence is discussing a nuclear accident and the word "cause" refers to the reason or factor that led to the accident. The other options, such as reason, base, and motive, do not specifically convey the idea of the factor or event that caused the accident.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 25, 2014
  Quiz Created by
  Mrnsa
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.