สอบเรื่องอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย

10 | Total Attempts: 14532

SettingsSettingsSettings
Please wait...

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   ศาสนา

  • B. 

   เศรษฐกิจ

  • C. 

   ศิลปกรรม

  • D. 

   การปกครอง

 • 2. 
  เอกสารจีนที่กล่าวถึง หลอหูหรือหลอฮก คือข้อใด
  • A. 

   อาณาจักรหริภุญชัย

  • B. 

   อาณาจักรโยนกเชียงแสน

  • C. 

   อาณาจักรละโว้

  • D. 

   อาณาจักรอิศานปุระ

 • 3. 
  "อาณาจักรที่มีผู้หญิงเป็นกษัตริย์" คืออาณาจักรใด
  • A. 

   อาณาจักรละโว้

  • B. 

   อาณาจักรโยกนกเชียงแสน

  • C. 

   อาณาจักรหริภุญชัย

  • D. 

   อาณาจักรตามพรลิงค์

 • 4. 
  พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด
  • A. 

   การตกลงเรื่องเครื่องราชบรรณการ

  • B. 

   การสร้างเมืองลำพูน

  • C. 

   การตกลงเรื่องการปกครอง

  • D. 

   การสร้างเมืองเชียงใหม่

 • 5. 
  ศาสนสถานที่อยู่ใจกลางเมืองของอาณาจักรละโว้ คือสถานที่ใด
  • A. 

   พระปรางสามยอด

  • B. 

   ปราสาทเมืองสิงห์

  • C. 

   ปราสาทหินพนมรุ้ง

  • D. 

   ปราสาทศรีขรภูมิ

 • 6. 
  ข้อใดเป็นศิลปกรรมทางศาสนาของอาณาจักรศรีวิชัย
  • A. 

   พระอวโลกิเตศวร

  • B. 

   เทวรูปพระนารายณ์ศิลา

  • C. 

   ธรรมจักรศิลา

  • D. 

   พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่

 • 7. 
  อาณาจักรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมใดมากที่สุด
  • A. 

   อารยธรรมจีน

  • B. 

   อารยธรรมขอม

  • C. 

   อารยธรรมอินเดีย

  • D. 

   อารยธรรมอิสลาม

 • 8. 
  ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงค์ตรงกับบริเวณใดในปัจจุบัน
  • A. 

   ไทรบุรี

  • B. 

   ปัตตานี

  • C. 

   สุราษฎร์ธานี

  • D. 

   นครศรีธรรมราช

 • 9. 
  เชื่อกันว่าศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีอยู่บริเวณใด
  • A. 

   ลุ่มแม่น้ำปิง

  • B. 

   ลุ่มแม่น้ำโขง

  • C. 

   ลุ่มแม่น้ำชี

  • D. 

   ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

 • 10. 
  ผู้นำของอาณาจักรใดที่มีความสัมพันธไมตรีที่ดีกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่กรุงสุโขทัย
  • A. 

   อาณาจักรล้านนา

  • B. 

   อาณาจักรโยนกเชียงแสน

  • C. 

   อาณาจักรหริภุญชัย

  • D. 

   อาณาจักรนครศรีธรรมราช

Back to Top Back to top