แบบทดสอบ ง 23101วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (Computer)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Rnmexam
R
Rnmexam
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 3,861
Questions: 10 | Attempts: 3,197

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบ ง 23101วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (Computer) - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดไม่ใช่ทักษะที่เกิดจากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

  • A.

   ทักษะการแสวงหาความรู้

  • B.

   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

  • C.

   ทักษะการสื่อสารถ่ายทอดความคิด

  • D.

   ทักษะการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  Correct Answer
  D. ทักษะการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  Explanation
  The skill of living according to the philosophy of sufficiency economy is not a skill that is developed through computer projects. This skill refers to the ability to manage resources wisely, balance needs and wants, and live within one's means. It is a concept that promotes self-reliance, moderation, and resilience in the face of challenges. While computer projects may enhance problem-solving, knowledge-seeking, and communication skills, they do not directly relate to the philosophy of sufficiency economy.

  Rate this question:

 • 2. 

  โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

  • A.

   3 ประเภท

  • B.

   4 ประเภท

  • C.

   5 ประเภท

  • D.

   6 ประเภท

  Correct Answer
  C. 5 ประเภท
  Explanation
  The correct answer is 5 types. The question is asking about the number of types of computer projects. The answer options range from 3 to 6 types, but the correct answer is 5 types.

  Rate this question:

 • 3. 

  โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน                            มากที่สุด

  • A.

   โครงงานทดลองทฤษฎี

  • B.

   โครงงานประยุกต์ใช้งาน

  • C.

   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  • D.

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  Correct Answer
  D. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา" because it is the option that is most closely related to students. Developing educational media projects involves creating tools and resources that can be used by students to enhance their learning experience. This type of project aims to support and facilitate the educational process for students.

  Rate this question:

 • 4. 

  โครงงานพัฒนาโปรแกรมเกม จัดเป็นโครงงาน      คอมพิวเตอร์ประเภทใด

  • A.

   โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

  • B.

   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  • C.

   โครงงานทดลองทฤษฎี

  • D.

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  Correct Answer
  A. โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
  Explanation
  The correct answer is "โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์" because developing a game program is considered an application development project. It involves creating software that serves a specific purpose or provides a particular function, which in this case is developing a game.

  Rate this question:

 • 5. 

  โครงงานพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดเป็น      โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด

  • A.

   โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

  • B.

   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  • C.

   โครงงานทดลองทฤษฎี

  • D.

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  Correct Answer
  D. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา". This is because the question is asking about the type of computer project that is being developed, and the given answer "โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา" refers to the development of educational media.

  Rate this question:

 • 6. 

  โครงงานใดจัดอยู่ในโครงงานประเภททดลองทฤษฎี

  • A.

   โครงงานหุ่นยนต์จำลองเก็บขยะ

  • B.

   โครงงานประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว

  • C.

   โครงงานพัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำ

  • D.

   โครงงานผลิตสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย

  Correct Answer
  B. โครงงานประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว
  Explanation
  The correct answer is "โครงงานประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว" because it is a project that involves conducting experiments and evaluations to assess the damage caused by earthquakes. This falls under the category of theoretical experimentation, as it involves studying and analyzing the effects of earthquakes rather than creating a physical robot or developing software.

  Rate this question:

 • 7. 

  .  โครงการจัดระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต             จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด

  • A.

   โครงงานทดลองทฤษฎี

  • B.

   โครงงานประยุกต์ใช้งาน

  • C.

   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  • D.

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  Correct Answer
  B. โครงงานประยุกต์ใช้งาน
  Explanation
  The given correct answer is "โครงงานประยุกต์ใช้งาน" (applied project). This is because the project is about developing a computer system for online ticket booking for trains, which is a practical application of computer technology. It is not a theoretical experiment or the development of a tool or media for education.

  Rate this question:

 • 8. 

  โครงงานพัฒนาเครื่องมือหมายถึงข้อใด

  • A.

   การพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

  • B.

   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน

  • C.

   การส่งเสริมให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน

  • D.

   การใช้คอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ

  Correct Answer
  A. การพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  Explanation
  The correct answer is "การพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์" (Developing computer hardware or software). This is because the question asks about a project that involves developing tools, and developing computer hardware or software is a common type of project in the field of computer science.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใดเป็นลักษณะโครงงานที่ดี

  • A.

   ดำเนินการตามแผน แต่เสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

  • B.

   เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

  • C.

   ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงาน

  • D.

   ไม่เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้

  Correct Answer
  C. ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงาน
  Explanation
  The answer "ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงาน" is the correct answer because a good project should be able to meet the needs or solve the problems it is designed for. This means that the project is aligned with its objectives and is able to deliver the desired outcomes.

  Rate this question:

 • 10. 

  จุดมุ่งหมายของการจัดทำเค้าโครงของโครงงานคืออะไร

  • A.

   เพื่อให้สามารถทดสอบและแก้ไขโครงงานได้

  • B.

   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

  • C.

   เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อครูที่ปรึกษาในการขอคำแนะนำ

  • D.

   เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการประเมินผลโครงงาน

  Correct Answer
  C. เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อครูที่ปรึกษาในการขอคำแนะนำ
  Explanation
  The purpose of creating a project framework is to present information to the advisor in order to seek guidance and advice. This allows the project to be reviewed and improved based on the input received. The project framework serves as a tool for communication and collaboration between the student and the advisor, ensuring that the project is on the right track and aligned with the desired objectives.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.