แบบทดสอบ ง 23101วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (Computer)

10 Questions | Total Attempts: 2832

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบ ง 23101วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (Computer) - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ทักษะที่เกิดจากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  • A. 

   ทักษะการแสวงหาความรู้

  • B. 

   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

  • C. 

   ทักษะการสื่อสารถ่ายทอดความคิด

  • D. 

   ทักษะการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • 2. 
  โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  • A. 

   3 ประเภท

  • B. 

   4 ประเภท

  • C. 

   5 ประเภท

  • D. 

   6 ประเภท

 • 3. 
  โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน                            มากที่สุด
  • A. 

   โครงงานทดลองทฤษฎี

  • B. 

   โครงงานประยุกต์ใช้งาน

  • C. 

   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  • D. 

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 • 4. 
  โครงงานพัฒนาโปรแกรมเกม จัดเป็นโครงงาน      คอมพิวเตอร์ประเภทใด
  • A. 

   โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

  • B. 

   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  • C. 

   โครงงานทดลองทฤษฎี

  • D. 

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 • 5. 
  โครงงานพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดเป็น      โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  • A. 

   โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

  • B. 

   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  • C. 

   โครงงานทดลองทฤษฎี

  • D. 

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 • 6. 
  โครงงานใดจัดอยู่ในโครงงานประเภททดลองทฤษฎี
  • A. 

   โครงงานหุ่นยนต์จำลองเก็บขยะ

  • B. 

   โครงงานประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว

  • C. 

   โครงงานพัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำ

  • D. 

   โครงงานผลิตสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย

 • 7. 
  .  โครงการจัดระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต             จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  • A. 

   โครงงานทดลองทฤษฎี

  • B. 

   โครงงานประยุกต์ใช้งาน

  • C. 

   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  • D. 

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 • 8. 
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือหมายถึงข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

  • B. 

   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน

  • C. 

   การส่งเสริมให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน

  • D. 

   การใช้คอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ

 • 9. 
  ข้อใดเป็นลักษณะโครงงานที่ดี
  • A. 

   ดำเนินการตามแผน แต่เสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

  • B. 

   เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

  • C. 

   ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงาน

  • D. 

   ไม่เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้

 • 10. 
  จุดมุ่งหมายของการจัดทำเค้าโครงของโครงงานคืออะไร
  • A. 

   เพื่อให้สามารถทดสอบและแก้ไขโครงงานได้

  • B. 

   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

  • C. 

   เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อครูที่ปรึกษาในการขอคำแนะนำ

  • D. 

   เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการประเมินผลโครงงาน

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.