แบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน Science And Problem Solving 21201

31 Questions | Total Attempts: 3347

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน Science And Problem Solving 21201 - Quiz

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 
  การวัดความหนาของเหล็กที่จะนำไปทำค้อนตีควรใช้เครื่องมือใด
  • A. 

   เวอร์เนีย

  • B. 

   ตลับเมตร

  • C. 

   ไม้บรรทัด

  • D. 

   ไม้โปรแทกเตอร์

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมการแปลความหมายข้อมูล
  • A. 

   นำเสนอข้อมูล

  • B. 

   การรวบรวมข้อมูล

  • C. 

   การบันทึกข้อมูลลงในตาราง

  • D. 

   การเขียนกราฟระบบพิกัดฉาก

 • 3. 
  แดงชอบกินส้มตำแดงบอกว่าอร่อยมาก แดงใช้การสังเกตโดยอาศัยประสาทสัมผัสทางใด
  • A. 

   ตา

  • B. 

   จมูก

  • C. 

   ปาก

  • D. 

   ลิ้น

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์
  • A. 

   ช่างสังเกตมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

  • B. 

   มีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

  • C. 

   ตัดสินเหตุการณ์โดยใช้ความคิดเห็นของตนเอง

  • D. 

   ซื่อสัตย์ต่อผลการทดลองที่ได้

 • 5. 
  ผู้ศึกษาสามารถนำข้อมูลจากการสังเกตวัดทดลองมาจัดระบบใหม่โดยเรียงลำดับแยกประเภทให้ง่ายต่อการแปลความหมายข้อมูลเป็นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้านใด
  • A. 

   การคำนวณ

  • B. 

   การแยกประเภท

  • C. 

   การสื่อความหมายของข้อมูล

  • D. 

   การกำหนดและการควบคุมตัวแปร

 • 6. 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การทำงานเป็นขั้นตอนตามลำดับของแผนที่กำหนดไว้

  • B. 

   การทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นจริงนิรันดร์กาล

  • C. 

   การรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมาวิเคราะห์และรายงาน

  • D. 

   การนำความคิดย่อยๆมาสรุปรวมเป็นหลักการแล้วทดสอบหลักการ

 • 7. 
  สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนเป็นทฤษฎีได้เมื่อใด
  • A. 

   มีเครื่องมือพิสูจน์

  • B. 

   ทดสอบแล้วเป็นจริงทุกครั้ง

  • C. 

   เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

  • D. 

   อธิบายได้กว้างขวาง

 • 8. 
  เมื่อใส่น้ำแข็งลงในแก้ว แล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่จะพบว่ารอบนอกของแก้วมีหยดน้ำเกาะอยู่เต็ม ข้อใดเป็นผลจากการสังเกต และบันทึกผล
  • A. 

   มีหยดน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกาะอยู่จำนวนมากที่ผิวแก้ว

  • B. 

   แก้วน้ำรั่วเป็นเหตุให้น้ำซึมออกมาที่ผิวนอก

  • C. 

   ไอน้ำในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะอยู่รอบๆแก้ว

  • D. 

   หยดน้ำที่เกิดเป็นกระบวนการเดียวกับการเกิดน้ำค้าง

 • 9. 
  นักวิทยาศาสตร์จะสรุปผลการทดลองได้อย่างมีความเชื่อมั่นเมื่อใด
  • A. 

   กำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานที่ดี

  • B. 

   ออกแบบการทดลองที่มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ อย่างรัดกุมมากที่สุด

  • C. 

   ผลการทดลองสอดคล้องตามทฤษฎีที่มีอยู่เดิม

  • D. 

   รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบกับผลการทดลองได้ถูกต้องตรงกัน

 • 10. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
  • A. 

   การตั้งสมมติฐาน การสังเกตและปัญหา การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุปผล

  • B. 

   การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมมูล การทดลอง และสรุปผล

  • C. 

   การสังเกตและปัญหา การทดลองและตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน และสรุปผล

  • D. 

   การสังเกตและปัญหา การตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุปผล

 • 11. 
  การสังเกตของนักวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  • A. 

   ปัญหา

  • B. 

   ทฤษฎี

  • C. 

   สมมติฐาน

  • D. 

   กฎ

 • 12. 
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนใด ที่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
  • A. 

   การตั้งปัญหา

  • B. 

   การตั้งปัญหาและการตั้งสมมติฐาน

  • C. 

   การตั้งสมมุติฐาน

  • D. 

   การตรวจสอบสมมติฐาน

 • 13. 
  วิทยาศาสตร์  หมายถึงอะไร
  • A. 

   ความรู้ที่แสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องเป็นความจริง

  • B. 

   ความรู้ที่ได้จากการสังเกตและค้นคว้าจนได้เป็นหลักฐานและเหตุผล

  • C. 

   ความรู้ที่ได้จากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ และหมวดหมู่

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  “ การสังเกต  การตั้งปัญหา  การตั้งสมมติฐาน  การทดลอง  และการสรุปผล”
  • A. 

   วิธีการทางวิทยาศาสตร์

  • B. 

   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  • C. 

   เจตคติทางวิทยาศาสตร์

  • D. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 15. 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนใดที่จะนำไปสู่การสรุปผลและการศึกษาต่อไป
  • A. 

   การรวบรวมข้อมูล

  • B. 

   การตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง

  • C. 

   การสังเกต

  • D. 

   การหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง

 • 16. 
  ข้อใด ไม่ใช่  ประสาทสัมผัสทั้ง 5
  • A. 

   หู จมูก

  • B. 

   ผิวกาย ตา

  • C. 

   ปาก ตา

  • D. 

   หู ลิ้น

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของ  “ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์”
  • A. 

   การแก้ปัญหา

  • B. 

   การตั้งสมมติฐาน

  • C. 

   การทดลอง

  • D. 

   การสรุปและแปลความหมาย

 • 18. 
  ข้อใดไม่เป็นวิทยาศาสตร์
  • A. 

   โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

  • B. 

   น้ำเกิดจากก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมตัวกัน

  • C. 

   แม่เหล็กขั้วเดียวกันเกิดแรงผลักกัน

  • D. 

   คนทำดี ตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์

 • 19. 
  สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนเป็นทฤษฎีได้เมื่อใด
  • A. 

   ทดสอบแล้วเป็นจริงทุกครั้ง

  • B. 

   เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

  • C. 

   มีเครื่องมือพิสูจน์

  • D. 

   อธิบายได้กว้างขวาง

 • 20. 
  จากสถานการณ์ที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามข้อ 21 และ 22 ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์  คุณครูใหน้กเรียนจัดกลุ่มเพื่อทำงานโดยอิสระ  4-5  คน สมชายเป็นนักเรียนที่ไม่ได้เข้ากลุ่ม เพราะเพื่่อนเห็นว่านอกจากสมชายจะไม่ ช่วยเหลืองานในกลุ่มแล้วย้งพูดจาตำหนิเพื่อนเสมอ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมชายคืออะไร
  • A. 

   สมชายพูดจาไม่ไพเราะ

  • B. 

   สมชายไม่ได้เข้ากลุ่มกับเพื่อน ๆ

  • C. 

   สมชายไม่ปรับปรุงความประพฤติ

  • D. 

   สมชายไม่ช่วยงานในกลุ่มและชอบตำหนิเพื่อน

 • 21. 
  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
  • A. 

   เป็นคนมีเหตุผล

  • B. 

   เป็นคนช่างสังเกต

  • C. 

   เป็นคนอยากรู้อยากเห็น

  • D. 

   เป็นคนละเอียดรอบคอบ

 • 22. 
  สาเหตุสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมชายคืออะไร
  • A. 

   สมชายไม่พูดจากับเพื่อน ๆ

  • B. 

   สมชายชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่น

  • C. 

   สมชายชอบบ่นและเอะอะโวยวาย

  • D. 

   สมชาย ชอบเห็นแก่ตัวและตำหนิผู้อื่น

 • 23. 
  สถานการณ์ที่ 2 ใช้ตอบคำถามข้อ 23 และ 24 หน่อยช่วยแม่ล้างจานทุกวัน วันหนึ่งน้ำยาล้างจานหมด หน่อยจึงใช้ผงซักฟอกล้างจานแทน ทำให้คันตามนิ้วมือเป็นผื่นแดง ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร
  • A. 

   น้ำยาล้างจานหมด

  • B. 

   หน่อยต้องไปหาหมอ

  • C. 

   หน่อยช่วยแม่ล้างจานไม่ได้

  • D. 

   หน่อยคันตามนิ้วมือและเป็นผื่นแดง

 • 24. 
  สาเหตุของปัญหาคืออะไร
  • A. 

   น้ำยาล้างจานหมด

  • B. 

   ใช้ผงซักฟอกแทนน้ำยาล้างจาน

  • C. 

   หน่อยขี้เกียจไปซื้อน้ำยาล้างจาน

  • D. 

   หน่อยแพ้สารเคมีที่ผสมในผงซักฟอก

 • 25. 
  ในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์จะใช้ทักษะข้อใดเป็นอันดับแรก
  • A. 

   สังเกต

  • B. 

   การวัด

  • C. 

   ทดลอง

  • D. 

   ตั้งสมมติฐาน

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.