Mål B - Joner & Kemiska Reaktioner

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Eva_bjerding
E
Eva_bjerding
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 3,863
Questions: 11 | Attempts: 623

SettingsSettingsSettings
M�l B - Joner & Kemiska Reaktioner - Quiz

Mål B -Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningargenom kemiska reaktioner Det krävs INTE att du ska kunna balansera kemiska reaktioner för ett E!  


Questions and Answers
 • 1. 

  Vilka av påståendena nedan är sanna? Ta fram ett periodisk system.  Besvara frågorna nedan med hjälp av ett periodisk system Du kan tex öppna ett nytt fönster och använda detta(http://www.ptable.com/?lang=sv).

  • A.

   Magnesium har atomnr 11

  • B.

   Klor har 3 elektronskal och 7 elektroner i sitt yttersta skal

  • C.

   Kol och kisel tillhör samma grupp

  • D.

   Det finns 125 olika grundämnen

  Correct Answer(s)
  B. Klor har 3 elektronskal och 7 elektroner i sitt yttersta skal
  C. Kol och kisel tillhör samma grupp
  Explanation
  Magnesium har atomnr 12. Så det stämmer inte

  Klor: står på tredje raden. Rad = antalet skal. Så det stämmer. Syns tydligt om man målar upp. Men det tar längre tid. Klor står i grupp 17. Det betyder att Klor har 7 valenselektroner (elektroner i sitt yttersta skal). Påståendet stämmer helt.

  Kol och kisel står under varandra och tillhör därmed samma grupp.

  125 grundämnen kan inte vara sant. I länken som nämns i frågan så finns det bara tom atomnr 118

  Rate this question:

 • 2. 

  Vilka av påståendena stämmer nedan för Litium som har atomnr 3?

  • A.

   Litium tar gärna upp en elektron och bildar joner med laddningen minus ett

  • B.

   Litium har 2 elektronskal

  • C.

   Litium har en valenselektron

  • D.

   Litium ger gärna bort en elektron

  Correct Answer(s)
  B. Litium har 2 elektronskal
  C. Litium har en valenselektron
  D. Litium ger gärna bort en elektron
  Explanation
  Antalet elektronskal ser man om man ritar upp: Det innersta skalet (kallas K) rymmer MAX 2 elektroner. sedan är det fullt och man får fylla på i nästa skal (L-skalet). Två skal har litium.

  Litium har en elektron i yttersta skalet= 1 valenselektron denna ger den gärna bort. INTE ta upp.

  Rate this question:

 • 3. 

  En elev ska rita en bild av SYREATOM (atomnr 8). Vilka fel  har elev gjort?

  • A.

   Har inte satt ut hur många protoner det är i kärnan

  • B.

   Har fel antal elektroner i K-skalet

  • C.

   Har ritat syre så som en syrejon skulle se ut

  • D.

   Antalet protoner stämmer inte med antalet elektroner

  Correct Answer(s)
  C. Har ritat syre så som en syrejon skulle se ut
  D. Antalet protoner stämmer inte med antalet elektroner
  Explanation
  K-skalet rymmer: 2 elektroner
  L-skalet rymmer visserligen 8 elektroner. Men syre har bara 6 kvar till detta skal. Bilden stämmer därför inte..

  Rate this question:

 • 4. 

  Vilken grupp i periodiska systemet bildar gärna +2 joner?

  • A.

   Grupp 1

  • B.

   Grupp 2

  • C.

   Grupp 6

  • D.

   Grupp 7

  Correct Answer
  B. Grupp 2
  Explanation
  Grupp 2 har 2 elektroner i sitt yttersta skal. Dessa kallas för valenselektroner.

  Första ämnet i gruppen är Beryllium (atomnr 4) dvs har K-skalet fullt och 2 elektroner i L-skalet. Då L-skalet rymmer 8 elektroner har Berylium att välja på att ta upp 6 eller ge bort två. Berylium väljer då att ge bort 2 elektroner dvs bildar +2 joner. (ger man bort ngt negativt laddat så ökar laddningen)

  Rate this question:

 • 5. 

  Vad är det för skillnad på en kemiska reaktion och en fysikalisk förändring?

  • A.

   Järn och svavel kan skiljas åt genom en fysikalisk övergång tex från gas till flytande

  • B.

   En fysikalisk förändring kan vara när järn reagerar med svavel och bildar järnsulfied

  • C.

   I en kemisk reaktion behåller de ingående ämnena sina egenskaper

  • D.

   I en kemisk reaktion har det bildats nya bindningar mellan ämnena

  Correct Answer
  D. I en kemisk reaktion har det bildats nya bindningar mellan ämnena
  Explanation
  A chemical reaction involves the formation of new chemical bonds between the reactants, resulting in the formation of new substances with different properties. In contrast, a physical change refers to a change in the physical state or appearance of a substance, such as a change in phase or shape, without any new substances being formed. In the given answer, it is stated that in a chemical reaction, new bonds are formed between the substances, which is the key characteristic that distinguishes it from a physical change.

  Rate this question:

 • 6. 

  Hur skriver man två syremolekyler?

  • A.

   2 O

  • B.
  • C.

   4 O

  • D.
  Correct Answer
  D.
 • 7. 

  Vad är sanning om Kolmonoxid (CO) ??

  • A.

   Bildas vid ofullständig förbräning av kol

  • B.

   Är lukt- och färglös

  • C.

   Är giftig att andas in

  Correct Answer(s)
  A. Bildas vid ofullständig förbräning av kol
  B. Är lukt- och färglös
  C. Är giftig att andas in
  Explanation
  Ofullständig förbränning betyder att det inte finns tillräckligt med syre.

  Rate this question:

 • 8. 

  Du ska balansera följande kemiska formel: Vilken av svaren nedan är korrekt?

  Correct Answer
  D.
  Explanation
  Leta upp "balansera kemiska reaktioner" på http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/sv och ladda hem....¨

  OBS! Man får bara sätta siffror FRAMFÖR ämnena. I flera av de felaktiga svaren ovan så sätts siffror bakom ämnet. Men förvandlar då ämnen till molekyler.

  Rate this question:

 • 9. 

  För att kunna balansera en reaktion så måste du förstå vad du ser. Vad betyder   ? Till din hjälp har du ett periodiskt system http://www.ptable.com/?lang=sv

  • A.

   En svavelatom, två jodatomer, tre syremolekyler

  • B.

   Två kiselatomer, tre syreatomer

  • C.

   En svavelatom, två jodatomer, tre syreatomer

  • D.

   Två kiselatomer, tre syremolekyler

  Correct Answer
  B. Två kiselatomer, tre syreatomer
  Explanation
  "Si" betyder kisel inte Syre och jod .Siffran som står efter ämnet tex  betyder att det är 2 av det som är till vänster. 

  Rate this question:

 • 10. 

  Balansera:

  Correct Answer
  D.

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 18, 2013
  Quiz Created by
  Eva_bjerding
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.