Mål B - Joner & Kemiska Reaktioner

11 Questions | Total Attempts: 619

SettingsSettingsSettings
Ml B - Joner & Kemiska Reaktioner - Quiz

Mål B -Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningargenom kemiska reaktioner Det krävs INTE att du ska kunna balansera kemiska reaktioner för ett E!  


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilka av påståendena nedan är sanna? Ta fram ett periodisk system.  Besvara frågorna nedan med hjälp av ett periodisk system Du kan tex öppna ett nytt fönster och använda detta(http://www.ptable.com/?lang=sv).
  • A. 

   Magnesium har atomnr 11

  • B. 

   Klor har 3 elektronskal och 7 elektroner i sitt yttersta skal

  • C. 

   Kol och kisel tillhör samma grupp

  • D. 

   Det finns 125 olika grundämnen

 • 2. 
  Vilka av påståendena stämmer nedan för Litium som har atomnr 3?
  • A. 

   Litium tar gärna upp en elektron och bildar joner med laddningen minus ett

  • B. 

   Litium har 2 elektronskal

  • C. 

   Litium har en valenselektron

  • D. 

   Litium ger gärna bort en elektron

 • 3. 
  En elev ska rita en bild av SYREATOM (atomnr 8). Vilka fel  har elev gjort?
  • A. 

   Har inte satt ut hur många protoner det är i kärnan

  • B. 

   Har fel antal elektroner i K-skalet

  • C. 

   Har ritat syre så som en syrejon skulle se ut

  • D. 

   Antalet protoner stämmer inte med antalet elektroner

 • 4. 
  Vilken grupp i periodiska systemet bildar gärna +2 joner?
  • A. 

   Grupp 1

  • B. 

   Grupp 2

  • C. 

   Grupp 6

  • D. 

   Grupp 7

 • 5. 
  Vad är det för skillnad på en kemiska reaktion och en fysikalisk förändring?
  • A. 

   Järn och svavel kan skiljas åt genom en fysikalisk övergång tex från gas till flytande

  • B. 

   En fysikalisk förändring kan vara när järn reagerar med svavel och bildar järnsulfied

  • C. 

   I en kemisk reaktion behåller de ingående ämnena sina egenskaper

  • D. 

   I en kemisk reaktion har det bildats nya bindningar mellan ämnena

 • 6. 
  Hur skriver man två syremolekyler?
  • A. 

   2 O

  • B. 
  • C. 

   4 O

  • D. 
 • 7. 
  Vad är sanning om Kolmonoxid (CO) ??
  • A. 

   Bildas vid ofullständig förbräning av kol

  • B. 

   Är lukt- och färglös

  • C. 

   Är giftig att andas in

 • 8. 
  Du ska balansera följande kemiska formel: Vilken av svaren nedan är korrekt?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
  För att kunna balansera en reaktion så måste du förstå vad du ser. Vad betyder   ? Till din hjälp har du ett periodiskt system http://www.ptable.com/?lang=sv
  • A. 

   En svavelatom, två jodatomer, tre syremolekyler

  • B. 

   Två kiselatomer, tre syreatomer

  • C. 

   En svavelatom, två jodatomer, tre syreatomer

  • D. 

   Två kiselatomer, tre syremolekyler

 • 10. 
  Balansera:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.