Uji Kompetensi Basa Sunda Kelas 9 Semester Ganjil

32 Questions | Attempts: 7651
Share

SettingsSettingsSettings
Uji Kompetensi Basa Sunda Kelas 9 Semester Ganjil - Quiz

SOAL ULANGAN KANGG0 KELAS 9A,9B,9C,9D


Questions and Answers
 • 1. 
  Basa Sunda minangka salasahiji basa ……................….. anu aya di Indonésia. Di Jawa Barat, basa Sunda téh mangrupa basa indung urang Sunda.     
  • A. 

   masarakat

  • B. 

   Daérah

  • C. 

   Sapopoé

  • D. 

   Gaul

 • 2. 
  Upama urang rek ngritik hiji hal urang kudu mibanda pangaweruh ngeunaan hal anu dikritikna. Umumna.  Kritik téh dina enas-enasna mah sarua jeung…………………
  • A. 

   luyu

  • B. 

   esay

  • C. 

   palanggeran

  • D. 

   Nyawad

 • 3. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Ageung nyaéta pupuh………………..       
  • A. 

   Wirangrong

  • B. 

   Durma

  • C. 

   Dangdanggula

  • D. 

   lambang

 • 4. 
  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,  asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar,  geuning ceuk paribasa ogé………………………    
  • A. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • B. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • C. 

   Banda tatalang raga

  • D. 

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

 • 5. 
   Sangkan henteu méngpar tina katangtuan nu geus padanyaluyuan, dina nepikeun kritik boh sacara lisan boh tulisan kudu dirojong ku....     
  • A. 

   Pinter nyarita dina nepikeun kritik

  • B. 

   Pamahaman ngeunaan hal nu dikritikna

  • C. 

   Basa anu merenah

  • D. 

   Sikep, réngkak jeung peta anu luyu

 • 6. 
  Waktu jumatan bedug nu di tajug téh ditakol ku................... Istilah patukangan nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah   nyaéta…….    
  • A. 

   Muazin

  • B. 

   palika

  • C. 

   Sarati

  • D. 

   Merebot

 • 7. 
  Kamari abdi ………………. ........... buku pakét basa Sunda di Toko “Buku Labil Ekonomi.”      
  • A. 

   Ngagaleuh

  • B. 

   Meuli

  • C. 

   Meulian

  • D. 

   Mésér

 • 8. 
  Bapak Vicky Prasetyo …………………….dirawat di Rumah Sakit Bayu Asih. Kecap nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur,  dumasar undak-usuk basa Sunda nyaeta...............                         
  • A. 

   Kabancén

  • B. 

   Gering

  • C. 

   Udur

  • D. 

   teu damang

 • 9. 
  Raray budak kembar téh mani sarupa pisan lir .............     
  • A. 

   beubeulahan terong

  • B. 

   Careuh bulan

  • C. 

   Gula jeung peueutna

  • D. 

   Beubeulahan pinang

 • 10. 
  Ubur-ubur téh hirupna teu netep, salawasna ………………… kabawa ombak laut.    
  • A. 

   Pundah-pindah

  • B. 

   Pindah-pindah

  • C. 

   Pipindahan

  • D. 

   Parindah

 • 11. 
  Ari kana ngojay mah bisaeun ubur-ubur téh, tapi (laun). Kecap laun upama maké rajékan dwipurwa + - an, jadi ....   
  • A. 

   Kalaunan

  • B. 

   Lalaunan

  • C. 

   Dilaunan

  • D. 

   Ngalaunan

 • 12. 
  Aturan dina ngahormat atawa aturan sopan santun anu disaluyuan ku warga masarakat, pikeun silih ajénan jeung nu lian   disebut.........    
  • A. 

   Undak usuk basa

  • B. 

   Palanggeran

  • C. 

   Tatakrama

  • D. 

   Sopan santun

 • 13. 
  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda jejemplangan nyaéta……………...
  • A. 

   Mupu kembang

  • B. 

   Rajah

  • C. 

   jemplang karang

  • D. 

   Papatét

 • 14. 
  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda kakawén nyaéta……………...
  • A. 

   rajah

  • B. 

   Toropongan

  • C. 

   Papatét

  • D. 

   pangapungan

 • 15. 
  Pangajaran nulis surat  resmi ngagunakeun basa sunda lemes pikeun ngahormat. Dina surat  aya …………...…………..nyaéta nu ngebréhkeun tanggal surat.
  • A. 

   Alamat surat

  • B. 

   Titimangsa

  • C. 

   Kop surat

  • D. 

   Eusi surat

 • 16. 
  Upama diwincik deui mah kecap panyeluk téh aya anu patalina jeung rasa. Pikeun ngebréhkeun rasa tingtrim nyaéta……..
  • A. 

   ambuing

  • B. 

   Alhamdulillah

  • C. 

   Aduh

  • D. 

   Horé

 • 17. 
  ………………………sumping , Pa Mangga linggih!. Eusian titik-titik  ku kecap panyeluk nu merenah!.
  • A. 

   Atur nuhun

  • B. 

   Punten

  • C. 

   Wilujeng

  • D. 

   Ambuing

 • 18. 
  Sing alus atuh tulisan téh, ulah kawas ………………..… kitu!     
  • A. 

   Gaang katincak

  • B. 

   Tihang listrik

  • C. 

   Cékér hayam

  • D. 

   Jogjog mondok

 • 19. 
  Buku ti perpustakaan téh tos ……................ ku abdi, bade diwangsulkeun dinten ayeuna.   
  • A. 

   Dicandak

  • B. 

   Dijungjung

  • C. 

   Dijingjing

  • D. 

   Dibantun

 • 20. 
  Si Dul téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.     
  • A. 

   Banda tatalang raga

  • B. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • C. 

   Banda tatalang harta

  • D. 

   Hambur bacot murah congcot

 • 21. 
  Sanggeus ngadéngé beja yén indungna maot, manéhna ngarumpuyuk leuleus lir .............     
  • A. 

   Beusi atah beuleum

  • B. 

   Kacang ninggang kajang

  • C. 

   Gaang katincak

  • D. 

   Kapuk kaibunan

 • 22. 
   Nu kaasup kalimah panaya nu bener  aya dina kalimah:……
  • A. 

   Hujan kacida gedena, mana teu mawa payung deuih?

  • B. 

   Mana buku nu kamari kahujanan teh?

  • C. 

   Manahoreng manehna nu kamari nyokot duit teh?

  • D. 

   Dimana-mana banjir, ari usum hujan teh?

 • 23. 
  Salasahiji anu ngalantarankeun leungitna kamampuh-  dina ngagunakeun basa Sunda sapopoé téh lantaran kurangna, ……….
  • A. 

   Bahan analisis anu bisa dijadikeun conto.

  • B. 

   Bahan biantara anu bisa dijadikeun conto.

  • C. 

   Bahan tauladan anu teu bisa dijadikeun conto.

  • D. 

   Bahan bacaeun anu bisa dijadikeun conto

 • 24. 
  Radén Tajudin keur ngajaran baju anyar. Kalimah di luhur téh disebut kalimah………..
  • A. 

   Réfléktif

  • B. 

   resiprokatif

  • C. 

   Pagawéan

  • D. 

   Kaayaan

 • 25. 
  Novel Sunda anu munggaran medal taun 1914 nyaéta .…………………………..
  • A. 

   Purnama alam

  • B. 

   Nyi Roro kidul

  • C. 

   Baruang ka nu Ngarora

  • D. 

   Azab dan Sengsara

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.