Uji Kompetensi Basa Sunda (Remedial) Kelas 8

21 Pertanyaan | Total Attempts: 427

SettingsSettingsSettings
Uji Kompetensi Basa Sunda (Remedial) Kelas 8 - Quiz

SOAL REMEDIAL BASA SUNDA KELAS 8 (Dalapan) Semester Ganjil KANGGO KELAS 8D,8E & 8 G


Questions and Answers
 • 1. 
  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………      
  • A. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • B. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi bolong

  • C. 

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Cikaracak ninggang kenteng, laun-laun jadi legok

 • 2. 
  Titi Tjuman téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Karta”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.    
  • A. 

   Banda tatalang baga

  • B. 

   Banda tatalang rasa

  • C. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • D. 

   Banda tatalang raga

 • 3. 
  Pa Haji Agung mawa munding…………………………….di lapangan Cijalu.
  • A. 

   Samanggar

  • B. 

   Sajodo

  • C. 

   Sarakit

  • D. 

   Sagandu

 • 4. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Alit nyaéta pupuh………………..      
  • A. 

   Sinom, kinanti, dangdanggula

  • B. 

   Kinanti, sinom, asmarandana

  • C. 

   Sinom, kinanti, juru demung

  • D. 

   Wirangrong, lambang, gurisa

 • 5. 
  Ris, sakitu heula serat ti Rina. Omat kedah dibales!................bagian tina surat nyaéta……..    
  • A. 

   Panutup surat

  • B. 

   Salam bubuka

  • C. 

   Bubuka surat

  • D. 

   Eusi surat

 • 6. 
  Raray budak kembar téh mani sarupa pisan lir .............    
  • A. 

   Careuh bulan

  • B. 

   Beubeulahan terong

  • C. 

   Gula jeung peueutna

  • D. 

   Beubeulahan pinang

 • 7. 
  Sanggeus ngadéngé beja yén indungna maot, manéhna ngarumpuyuk leuleus lir .............   
  • A. 

   Beusi atah beuleum

  • B. 

   Kapuk kaibunan

  • C. 

   Kapuk ka bawa angin

  • D. 

   Kapuk kapanasan

 • 8. 
  Néng Hani mah hesé dititah keuna ku babasan sok disebut…………………..   
  • A. 

   Beurat birit

  • B. 

   hampang birit

  • C. 

   Amis budi

  • D. 

   Bengkok birit

 • 9. 
  Heker nu ngaruksak program komputer téh jalma pinter tapi kapinteranana dipaké jahat,  keuna ku babasan sok disebut…………………..
  • A. 

   Bodo alewoh

  • B. 

   Pinter kabalinger

  • C. 

   Pinter kodek

  • D. 

   Pinter bageur

 • 10. 
  Ma Ibro mani néngtréwelang basa nyarékan anakna balap motor di Situ Buleud kawas .................     
  • A. 

   Kapuk kaibunan

  • B. 

   Beusi atah beuleum

  • C. 

   Kacang ninggang kajang

  • D. 

   Gaang katincak

 • 11. 
  Wawacan mimiti sumebarna silihsalin sareng teu kanyahoaan saha nu ngarangna. Wawacan nyaéta lalakon nu ditulis dina wangun…………………..    
  • A. 

   Sajak

  • B. 

   Pupuh

  • C. 

   Kawih

  • D. 

   Drama

 • 12. 
  Waktu widadari réngsé mandi, Dévi mawa japati………………… kanggo widadari.
  • A. 

   Sajodo

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Sarakit

 • 13. 
  Wawacan dibacana biasana ditembangkeun sabab ditulis dina wangun pupuh. Wawacan Mahabarata karangan……………………..   
  • A. 

   R.H Muhammad Musa jeung R. Satjadibrata

  • B. 

   R. Suradireja jeung R. Satjadibrata

  • C. 

   R. Satjadibrata jeung R. Méméd Sastrahadiprawira

  • D. 

   Ahmad Muhamad jeung R. Méméd Sastrahadiprawira

 • 14. 
  Dina Gotrasawala aya sababaraha tahapan pikeun lumangsungna. Nu kapancén pikeun muka acara, ngawanohkeun pangjéjér jeung mungkas acara nyaeta.........................         
  • A. 

   Panyatur

  • B. 

   Pangjejer

  • C. 

   Girang serat

  • D. 

   Panumbu catur

 • 15. 
  Wawacan dina macana sok ……………………………….lantaran ditulis dina wangun pupuh.    
  • A. 

   dibacakeun

  • B. 

   dikukus

  • C. 

   Ditembangkeun

  • D. 

   Ditulis

 • 16. 
  Kamari abdi nanngung cau ………............. dianteurkeun Toko “Buku AA Disastra.”
  • A. 

   samanggar

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Sajodo

  • D. 

   Saturuy

 • 17. 
  Ceu Eem Komalawati mah gampang dititah keuna ku babasan sok disebut…………………..    
  • A. 

   Beurat birit

  • B. 

   Hampang birit

  • C. 

   amis budi

  • D. 

   Laer gado

 • 18. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Pupuh Balakbak mibanda watek………………..     
  • A. 

   Ngadago

  • B. 

   Prihatin

  • C. 

   Heureuy

  • D. 

   Kabungah

 • 19. 
  Abdi mah henteu gaduh……………ti Bandung Barat.  
  • A. 

   Saderek

  • B. 

   Saudara

  • C. 

   Saudara

  • D. 

   Sadérék

 • 20. 
  Saha nu ngokojoan Gerakan Gandrung Tatangkalan (RAKGANTANG) di Provinsi Jawa Barat!
  • A. 

   Gupernur Solihin GP

  • B. 

   Gupernur Solihin GP

  • C. 

   Bupati Dédi Mulyadi

  • D. 

   Gupernur Ahmad Herawan

 • 21. 
  Saha nu ngokojoan Gerakan Gandrung Tatangkalan (RAKGANTANG) di Provinsi Jawa Barat!
  • A. 

   Gupernur Solihin GP

  • B. 

   Gupernur Solihin GP

  • C. 

   Bupati Dédi Mulyadi

  • D. 

   Gupernur Ahmad Herawan

Back to Top Back to top