Uji Kompetensi Basa Sunda (Remedial) Kelas 8

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Kangyoga
K
Kangyoga
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 14,980
Pertanyaan: 21 | Attempts: 700

SettingsSettingsSettings
Uji Kompetensi Basa Sunda (Remedial) Kelas 8 - Quiz

SOAL REMEDIAL BASA SUNDA KELAS 8 (Dalapan) Semester Ganjil KANGGO KELAS 8D,8E & 8 G


Questions and Answers
 • 1. 

  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………      

  • A. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • B. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi bolong

  • C. 

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Cikaracak ninggang kenteng, laun-laun jadi legok

  Correct Answer
  A. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
  Explanation
  This answer is correct because it matches the given sentence in the question. The sentence "Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………" translates to "Don't be bored when being taught, even if at first you don't understand, as long as you enjoy listening to the teaching, later it will become clear." The phrase "Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok" in the answer means "Staring at a stone, eventually it will become a field," which conveys a similar meaning of understanding something over time.

  Rate this question:

 • 2. 

  Titi Tjuman téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Karta”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.    

  • A. 

   Banda tatalang baga

  • B. 

   Banda tatalang rasa

  • C. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • D. 

   Banda tatalang raga

  Correct Answer
  D. Banda tatalang raga
  Explanation
  The correct answer is "banda tatalang raga". This phrase means that someone is willing to sacrifice their own body or health for the sake of their loved ones. In this context, the mother is willing to sell her jewelry to pay for her child's operation, even if it means compromising her own well-being.

  Rate this question:

 • 3. 

  Pa Haji Agung mawa munding…………………………….di lapangan Cijalu.

  • A. 

   Samanggar

  • B. 

   Sajodo

  • C. 

   Sarakit

  • D. 

   Sagandu

  Correct Answer
  C. Sarakit
 • 4. 

  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Alit nyaéta pupuh………………..      

  • A. 

   Sinom, kinanti, dangdanggula

  • B. 

   Kinanti, sinom, asmarandana

  • C. 

   Sinom, kinanti, juru demung

  • D. 

   Wirangrong, lambang, gurisa

  Correct Answer
  D. Wirangrong, lambang, gurisa
  Explanation
  The question is asking for the pupuh that is included in Sekar Alit. The correct answer is "wirangrong, lambang, gurisa". This is because these three pupuh are listed as options and they are the ones that belong to Sekar Alit.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ris, sakitu heula serat ti Rina. Omat kedah dibales!................bagian tina surat nyaéta……..    

  • A. 

   Panutup surat

  • B. 

   Salam bubuka

  • C. 

   Bubuka surat

  • D. 

   Eusi surat

  Correct Answer
  A. Panutup surat
  Explanation
  The given correct answer is "panutup surat". In the context of the passage, it is mentioned that the writer is requesting a reply from Rina. The term "panutup surat" refers to the closing part of a letter, which typically includes salutations and closing remarks. Therefore, it can be inferred that the writer is expecting a response from Rina and the appropriate part of the letter to find the writer's request is the "panutup surat".

  Rate this question:

 • 6. 

  Raray budak kembar téh mani sarupa pisan lir .............    

  • A. 

   Careuh bulan

  • B. 

   Beubeulahan terong

  • C. 

   Gula jeung peueutna

  • D. 

   Beubeulahan pinang

  Correct Answer
  B. Beubeulahan terong
  Explanation
  The correct answer is "beubeulahan terong". This is because the phrase "raray budak kembar" means "a pair of twin children" and "mani sarupa pisan lir" means "very similar to each other". The only option that fits this description is "beubeulahan terong", which means "like two eggplants". This implies that the twin children are very similar, just like two eggplants.

  Rate this question:

 • 7. 

  Sanggeus ngadéngé beja yén indungna maot, manéhna ngarumpuyuk leuleus lir .............   

  • A. 

   Beusi atah beuleum

  • B. 

   Kapuk kaibunan

  • C. 

   Kapuk ka bawa angin

  • D. 

   Kapuk kapanasan

  Correct Answer
  B. Kapuk kaibunan
  Explanation
  The correct answer is "kapuk kaibunan". This is because the sentence mentions that the mother is feeling cold, so the appropriate response would be "kapuk kaibunan" which means "close the window". Closing the window would help to keep the cold air out and make the room warmer.

  Rate this question:

 • 8. 

  Néng Hani mah hesé dititah keuna ku babasan sok disebut…………………..   

  • A. 

   Beurat birit

  • B. 

   hampang birit

  • C. 

   Amis budi

  • D. 

   Bengkok birit

  Correct Answer
  A. Beurat birit
  Explanation
  The correct answer is "beurat birit" because it is the only option that makes sense in the given sentence. The sentence is in the Néng Hani language, and based on the context it seems to be describing something related to the act of defecating. "Beurat birit" can be translated to "diarrhea" in English, which fits with the theme of the sentence. The other options do not seem to have any connection to the context or make sense in the sentence.

  Rate this question:

 • 9. 

  Heker nu ngaruksak program komputer téh jalma pinter tapi kapinteranana dipaké jahat,  keuna ku babasan sok disebut…………………..

  • A. 

   Bodo alewoh

  • B. 

   Pinter kabalinger

  • C. 

   Pinter kodek

  • D. 

   Pinter bageur

  Correct Answer
  B. Pinter kabalinger
  Explanation
  The correct answer is "pinter kabalinger" because the question states that the person is skilled in computer programming but their intelligence is used for malicious purposes. "Pinter kabalinger" translates to "smart evildoer" or "smart criminal" in English, which accurately describes someone who uses their programming skills for malicious activities.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ma Ibro mani néngtréwelang basa nyarékan anakna balap motor di Situ Buleud kawas .................     

  • A. 

   Kapuk kaibunan

  • B. 

   Beusi atah beuleum

  • C. 

   Kacang ninggang kajang

  • D. 

   Gaang katincak

  Correct Answer
  C. Kacang ninggang kajang
 • 11. 

  Wawacan mimiti sumebarna silihsalin sareng teu kanyahoaan saha nu ngarangna. Wawacan nyaéta lalakon nu ditulis dina wangun…………………..    

  • A. 

   Sajak

  • B. 

   Pupuh

  • C. 

   Kawih

  • D. 

   Drama

  Correct Answer
  B. Pupuh
  Explanation
  The correct answer is "pupuh" because the given passage mentions "Wawacan" which is a traditional Sundanese poetic form consisting of pupuh. Pupuh is a specific type of verse form in Sundanese literature that follows a specific pattern of syllables and rhymes. Therefore, based on the context provided, it can be inferred that the missing word in the passage is "pupuh".

  Rate this question:

 • 12. 

  Waktu widadari réngsé mandi, Dévi mawa japati………………… kanggo widadari.

  • A. 

   Sajodo

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Sarakit

  Correct Answer
  A. Sajodo
  Explanation
  The correct answer is "sajodo". In the given sentence, the phrase "Waktu widadari réngsé mandi" means "When the angels are bathing". The word "mawa" means "bring" and "japati" means "flower". So, the phrase "mawa japati" means "bring flowers". The word "kanggo" means "for" and "widadari" means "angels". Therefore, "kanggo widadari" means "for the angels". Putting it all together, the sentence means "When the angels are bathing, Devi brings flowers for the angels" which matches the meaning of "sajodo".

  Rate this question:

 • 13. 

  Wawacan dibacana biasana ditembangkeun sabab ditulis dina wangun pupuh. Wawacan Mahabarata karangan……………………..   

  • A. 

   R.H Muhammad Musa jeung R. Satjadibrata

  • B. 

   R. Suradireja jeung R. Satjadibrata

  • C. 

   R. Satjadibrata jeung R. Méméd Sastrahadiprawira

  • D. 

   Ahmad Muhamad jeung R. Méméd Sastrahadiprawira

  Correct Answer
  C. R. Satjadibrata jeung R. Méméd Sastrahadiprawira
  Explanation
  The correct answer is "R. Satjadibrata jeung R. Méméd Sastrahadiprawira" because the wawacan (traditional Sundanese narrative) Mahabarata is written by both R. Satjadibrata and R. Méméd Sastrahadiprawira.

  Rate this question:

 • 14. 

  Dina Gotrasawala aya sababaraha tahapan pikeun lumangsungna. Nu kapancén pikeun muka acara, ngawanohkeun pangjéjér jeung mungkas acara nyaeta.........................         

  • A. 

   Panyatur

  • B. 

   Pangjejer

  • C. 

   Girang serat

  • D. 

   Panumbu catur

  Correct Answer
  D. Panumbu catur
 • 15. 

  Wawacan dina macana sok ……………………………….lantaran ditulis dina wangun pupuh.    

  • A. 

   dibacakeun

  • B. 

   dikukus

  • C. 

   Ditembangkeun

  • D. 

   Ditulis

  Correct Answer
  C. Ditembangkeun
  Explanation
  The correct answer is "ditembangkeun". The given statement mentions that the text is written in the form of pupuh, which is a traditional poetic form in Sundanese literature. "Ditembangkeun" refers to the act of reciting or singing a text in the form of pupuh. Therefore, it is the most suitable answer that aligns with the context provided.

  Rate this question:

 • 16. 

  Kamari abdi nanngung cau ………............. dianteurkeun Toko “Buku AA Disastra.”

  • A. 

   samanggar

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Sajodo

  • D. 

   Saturuy

  Correct Answer
  D. Saturuy
  Explanation
  The correct answer is "saturuy".

  Rate this question:

 • 17. 

  Ceu Eem Komalawati mah gampang dititah keuna ku babasan sok disebut…………………..    

  • A. 

   Beurat birit

  • B. 

   Hampang birit

  • C. 

   amis budi

  • D. 

   Laer gado

  Correct Answer
  B. Hampang birit
 • 18. 

  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Pupuh Balakbak mibanda watek………………..     

  • A. 

   Ngadago

  • B. 

   Prihatin

  • C. 

   Heureuy

  • D. 

   Kabungah

  Correct Answer
  C. Heureuy
  Explanation
  The correct answer is "heureuy".

  Rate this question:

 • 19. 

  Abdi mah henteu gaduh……………ti Bandung Barat.  

  • A. 

   Saderek

  • B. 

   Saudara

  • C. 

   Saudara

  • D. 

   Sadérék

  Correct Answer
  D. Sadérék
  Explanation
  The given text is in an Indonesian language called Sundanese. The phrase "Abdi mah henteu gaduh..." translates to "I don't have..." and the phrase "ti Bandung Barat" translates to "from West Bandung". The word "sadérék" means "brother" or "sister" in Sundanese. Therefore, the correct answer is "sadérék" which means "sibling" in English.

  Rate this question:

 • 20. 

  Saha nu ngokojoan Gerakan Gandrung Tatangkalan (RAKGANTANG) di Provinsi Jawa Barat!

  • A. 

   Gupernur Solihin GP

  • B. 

   Gupernur Solihin GP

  • C. 

   Bupati Dédi Mulyadi

  • D. 

   Gupernur Ahmad Herawan

  Correct Answer
  A. Gupernur Solihin GP
 • 21. 

  Saha nu ngokojoan Gerakan Gandrung Tatangkalan (RAKGANTANG) di Provinsi Jawa Barat!

  • A. 

   Gupernur Solihin GP

  • B. 

   Gupernur Solihin GP

  • C. 

   Bupati Dédi Mulyadi

  • D. 

   Gupernur Ahmad Herawan

  Correct Answer
  A. Gupernur Solihin GP
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.