12 - இயற்பியல் - அலகு - 10

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Padasalai12physi
P
Padasalai12physi
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 16,134
Questions: 15 | Attempts: 739

SettingsSettingsSettings
12 - -  - 10 - Quiz

தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.              ;           &nbs p;      & www.Padasalai.Net  


Questions and Answers
 • 1. 

  உயர் அதிர்வெண் அலைகள் பின்பற்றுவது

  • A.

   தரை அலை பரவலை

  • B.

   பார்வைக் கோட்டின் திசையை

  • C.

   அயனி மண்டலப் பரவலை

  • D.

   புவியின் வளைவை

  Correct Answer
  C. அயனி மண்டலப் பரவலை
  Explanation
  The correct answer is "அயனி மண்டலப் பரவலை" because the given options are related to different types of waves. "அயனி மண்டலப் பரவலை" refers to electromagnetic waves, which include light waves. The other options, such as "தரை அலை பரவலை" (ground waves) and "பார்வைக் கோட்டின் திசையை" (direction of vision), do not match the topic of waves. Similarly, "புவியின் வளைவை" (motion of the Earth) is not related to waves. Therefore, the correct answer is "அயனி மண்டலப் பரவலை."

  Rate this question:

 • 2. 

  பண்பேற்றம் செய்யப்படுவதன் முக்கிய நோக்கம்

  • A.

   வெவ்வேறு அதிர்வெண் கொண்ட இரு அலைகளை இணைக்க

  • B.

   ஊர்தி அலையின் அலை வடிவத்தைப் பெற

  • C.

   குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட தகவலை நீண்ட தொலைவுகளுக்கு திறம்பட அனுப்ப

  • D.

   பக்கப் பட்டைகளை உருவாக்க

  Correct Answer
  C. குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட தகவலை நீண்ட தொலைவுகளுக்கு திறம்பட அனுப்ப
  Explanation
  The given answer suggests that the main focus in achieving efficiency is to transmit the information with the least amount of distortion. This can be done by connecting different waves with varying frequencies, obtaining the shape of the wave from the original wave, sending the information with low distortion to long distances, and creating sidebands. Additionally, it is important to create physical plates to transmit the information effectively.

  Rate this question:

 • 3. 

  வீச்சுப் பண்பேற்றத்தில்

  • A.

   ஊர்தி அலையின் வீச்சு பண்பேறும் அலையின் வீச்சுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்

  • B.

   ஊர்தி அலையின் வீச்சு மாறாமல் இருக்கும்

  • C.

   ஊர்தி அலையின் வீச்சு பண்பேறும் அலையின் அதிர்வெண்ணைப் பொறுத்து மாறுபடும்

  • D.

   பண்பேற்றும் அதிர்வெண் செவியுணர் அதிர்வெண் நெடுக்கத்தில் இருக்கும்

  Correct Answer
  A. ஊர்தி அலையின் வீச்சு பண்பேறும் அலையின் வீச்சுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்
  Explanation
  When a sound wave passes through a medium, it causes particles in the medium to vibrate. This vibration is known as a mechanical wave. In the given options, the correct answer states that the energy of the sound wave is transformed into the kinetic energy of the particles in the medium, causing them to vibrate. This is a fundamental principle of wave propagation, where the energy of a wave is transferred from one particle to another. Therefore, as the sound wave travels, it causes the particles in the medium to oscillate, resulting in the transmission of sound.

  Rate this question:

 • 4. 

  வீச்சுப் பண்பேற்றத்தில், பட்டை அகலம்

  • A.

   சைகையின் அதிர்வெண்ணுக்குச் சமமாக இருக்கும்

  • B.

   சைகை அதிர்வெண்ணின் இரு மடங்காக இருக்கும்

  • C.

   சைகை அதிர்வெண்ணின் மும்மடங்காக இருக்கும்

  • D.

   சைகை அதிர்வெண்ணின் நான்கு மடங்காக இருக்கும்

  Correct Answer
  B. சைகை அதிர்வெண்ணின் இரு மடங்காக இருக்கும்
  Explanation
  In the given passage, it is mentioned that "வீச்சுப் பண்பேற்றத்தில்" (in the blowing wind), the "பட்டை அகலம்" (distance of the leaf) will be affected. The passage further explains that the distance of the leaf will be the same as the movement of the wind, meaning if the wind moves in one direction, the leaf will move in the same direction. Therefore, the correct answer is "சைகை அதிர்வெண்ணின் இரு மடங்காக இருக்கும்" (The leaf will move in the same direction as the wind).

  Rate this question:

 • 5. 

  கட்டப் பண்பேற்றத்தில்

  • A.

   ஊர்தி அலையின் கட்டம் மட்டுமே மாறும்

  • B.

   ஊர்தி அலையின் அதிர்வெண் மட்டுமே மாறும்

  • C.

   ஊர்தி அலையின் கட்டம் மற்றும் அதிர்வெண் மாறும்

  • D.

   ஊர்தி அலையின் அதிர்வெண் மற்றும் கட்டம் மாறாது

  Correct Answer
  C. ஊர்தி அலையின் கட்டம் மற்றும் அதிர்வெண் மாறும்
  Explanation
  The given answer states that both the structure and amplitude of a sound wave change in the phenomenon of diffraction. This is supported by the information provided in the question, where it is mentioned that the structure and amplitude of the sound wave are affected by the diffraction of the wave. Therefore, it can be concluded that the given answer is a valid explanation for the question.

  Rate this question:

 • 6. 

  ரேடியோ பரப்பியில் உள்ள   RF  அலைவரிசை உருவாக்குவது

  • A.

   செவியுணர் சைகைகள்

  • B.

   உயர் அதிர்வெண் ஊர்தி அலைகள்

  • C.

   செவியுணர் சைகை மற்றும் உயர் அதிர்வெண் ஊர்தி அலைகள்

  • D.

   குறைந்த அதிர்வெண் உடைய ஊர்தி அலைகள்

  Correct Answer
  B. உயர் அதிர்வெண் ஊர்தி அலைகள்
  Explanation
  High frequency waves are generated in the radio transmitter. These waves are called RF (Radio Frequency) waves. They are used to carry the audio signals and transmit them through the air. RF waves have a higher frequency than the waves used for sound, allowing them to travel long distances without losing their quality. Therefore, the correct answer is "High frequency waves transmit audio signals".

  Rate this question:

 • 7. 

  ஒவ்வொரு சட்டத்தையும் இரண்டு புலங்களாகப் பிரித்து ஒரு செகண்டுக்கு 50 காட்சிகளை அனுப்புவதன் நோக்கம்

  • A.

   படத்தில் சிமிட்டலைத் தவிர்க்க

  • B.

   உயர்ந்த அதிர்வெண்களைக் கையாளுவது எளிது என்பதால்

  • C.

   50 Hz என்பது இந்தியாவில் மின்னாற்றல் அனுப்புதலின் அதிர்வெண் என்பதால்

  • D.

   சைகையில் உள்ள தேவையைில்லாத இரைச்சல்களை நீக்க

  Correct Answer
  A. படத்தில் சிமிட்டலைத் தவிர்க்க
  Explanation
  The correct answer is "Exclude the subtitles from the video". This can be inferred from the statement "படத்தில் சிமிட்டலைத் தவிர்க்க" which translates to "Exclude the subtitles from the video".

  Rate this question:

 • 8. 

  தொலை நகலியினால் அனுப்ப வேண்டிய அச்சடித்த ஆயணத்தை மின்னலைகளாக மாற்றும் முறை

  • A.

   எதிரொளிப்பு

  • B.

   வரிக்கண்ணோட்டம்

  • C.

   பண்பேற்றம்

  • D.

   ஒளி மாறுபாடு

  Correct Answer
  B. வரிக்கண்ணோட்டம்
  Explanation
  The correct answer is "வரிக்கண்ணோட்டம்" which means "Transmission of signals". This is the process of sending signals through telephone lines and converting them into electrical signals. It involves the use of wires or cables to transmit the signals from one location to another.

  Rate this question:

 • 9. 

  தொலைக்காட்சியில், மறைப்புத் துடிப்பு எப்பகுதிக்கு அளிக்கப்படுகிறது?

  • A.

   கேத்தோடுக்கு

  • B.

   கட்டுப்படுத்தும் கிரிடுக்கு

  • C.

   மின்னிழைக்கு

  • D.

   ஆனோடுக்கு

  Correct Answer
  B. கட்டுப்படுத்தும் கிரிடுக்கு
  Explanation
  The correct answer is "கட்டுப்படுத்தும் கிரிடுக்கு" which means "to the broadcasting station". This is because the question is asking about the direction of the hidden signal in a television broadcast, and the signal is transmitted from the broadcasting station to the television grid for display.

  Rate this question:

 • 10. 

  கலக்கிப் பிரிக்கும்  AM  ஏற்பியின் இடைநிலை அதிர்வெண்

  • A.

   455 kHz

  • B.

   10.7 MHz

  • C.

   455 Hz

  • D.

   10.7 kHz

  Correct Answer
  A. 455 kHz
  Explanation
  The given question is asking for the intermediate frequency (IF) of an AM receiver. The IF is the frequency at which the incoming radio signal is converted to a lower frequency for easier amplification and filtering. In this case, the correct answer is 455 kHz, which is a common IF used in AM receivers.

  Rate this question:

 • 11. 

  இலக்க முறையிலான சைகைகளைத் தொடர் சைகைகளாக மாற்றப் பயன்படுவது

  • A.

   ஃபேக்ஸ்

  • B.

   மோடம்

  • C.

   கம்பி வடம்

  • D.

   பொது அச்சுக் கம்பி வடம்

  Correct Answer
  B. மோடம்
  Explanation
  மோடம் சைகையாக மாற்றப்படும் முறையிலான சைகைகளைத் தொடர் சைகைகளாக மாற்றப்படுத்துகின்றது.

  Rate this question:

 • 12. 

  ஒளி இழைத் தகவல் தொடர்பில் பயன்படும் தத்துவம்

  • A.

   முழு அக எதிரொளிப்பு

  • B.

   விலகல்

  • C.

   குறுக்கீட்டு விளைவு

  • D.

   தளவிளைவு

  Correct Answer
  A. முழு அக எதிரொளிப்பு
  Explanation
  The correct answer is "முழு அக எதிரொளிப்பு" which means "Total internal reflection" in English. This concept is used in the field of optics, where light rays are completely reflected back into a medium when they encounter a boundary with a lower refractive index at an angle greater than the critical angle. This phenomenon is used in various applications such as fiber optics, prism-based devices, and optical communication systems.

  Rate this question:

 • 13. 

  FM ஏற்பியில், இடைநிலை அதிர்வெண் மதிப்பு

  • A.

   455 kHz

  • B.

   455 MHz

  • C.

   10.7 kHz

  • D.

   10.7 MHz

  Correct Answer
  D. 10.7 MHz
  Explanation
  The given question is asking for the intermediate frequency (IF) value in FM radio. The IF value is the frequency at which the incoming signal is mixed with a local oscillator signal to produce a lower frequency signal that is easier to process. In FM radios, the standard IF value is 10.7 MHz.

  Rate this question:

 • 14. 

  AM கலக்கிப் பிரிக்கும் ஏற்பியில், உள்ளிட அலையியற்றி  1.245 MHz அதிர்வெண்ணை தோற்றுவிக்கிறது. ஒலிபரப்பு நிலையத்தின் இசைவு செய்யப்படும் அதிர்வெண்

  • A.

   455 kHZ

  • B.

   790 kHz

  • C.

   690 kHz

  • D.

   990 kHz

  Correct Answer
  B. 790 kHz
  Explanation
  The given AM radio broadcasts at a frequency of 1.245 MHz. The audio signal is modulated onto the carrier wave, resulting in a sideband frequency of 790 kHz. This means that the transmitted signal will have a frequency of 790 kHz above or below the carrier frequency. Therefore, the correct answer is 790 kHz.

  Rate this question:

 • 15. 

  வீடிகான் நிழற்படக் குழாய் ............ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.

  • A.

   ஒளிமின் கடத்தல்

  • B.

   வெப்ப மின்விளைவு

  • C.

   வெப்ப அயனி உமிழ்வு

  • D.

   சீபக் விளைவு

  Correct Answer
  A. ஒளிமின் கடத்தல்
  Explanation
  The correct answer is "ஒளிமின் கடத்தல்" which translates to "Optical illusion" in English. The question states that the given object is functioning based on the principles of a certain scientific concept. Out of the given options, only "ஒளிமின் கடத்தல்" fits this description as it refers to the phenomenon where our eyes perceive something differently from what it actually is. Therefore, the object in question is functioning based on the principles of optical illusion.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 02, 2013
  Quiz Created by
  Padasalai12physi
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.