10 - கணிதம் - அலகு 2.

20 Questions | Attempts: 2461
Share

SettingsSettingsSettings
10 - - 2. - Quiz

   


Questions and Answers
 • 1. 
   பின்வருவனவற்றுள்   எது  மெய்யான  கூற்றல்ல ?
  • A. 

   (1) ஒவ்வொரு சார்பும் ஒரு தொடர்வரிசையினைக் குறிக்கும்

  • B. 

   (2) இயல் எண்களின் கணம் ல் வரையறை செய்யப்பட்ட மெய்யெண்கள் மதிப்புடைய சார்பு ஒரு தொடர் வரிசையாகும்

  • C. 

   (3) ஒரு தொடர் வரிசை , முடிவிலி எண்ணிக்கையில் உறுப்புக்களைக் கொண்டிருக்கலாம்

  • D. 

   (4) (3) ஒரு தொடர் வரிசை, முடிவுறு எண்ணிக்கையில் உறுப்புக்களைக் கொண்டிருக்கலாம்

 • 2. 
  1,1,2,3,5,8,,..............  என்ற  தொடர் வரிசையின்  8- வது  உறுப்பு 
  • A. 

   21

  • B. 

   25

  • C. 

   24

  • D. 

   23

 • 3. 
  என்ற  தொடர்வரிசையில் , உறுப்பு  1/20 - க்கு  அடுத்த உறுப்பு 
  • A. 

   1/30

  • B. 

   1/24

  • C. 

   1/22

  • D. 

   1/18

 • 4. 
  A , b,c   என்பன  ஒரு    கூட்டுத்தொடர்  வரிசையில்  உள்ளன எனில்    = 
  • A. 

   1

  • B. 

   A/c

  • C. 

   B/c

  • D. 

   A/b

 • 5. 
  A,b,c,l,m     என்பன கூட்டுத்தொடர்வரிசையில்  இருப்பின்   a-4b+6c-4l+m = 
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   3

 • 6. 
  100n+10  என்பது  ஒரு தொடர்வரிசையின்  n  வது  உறுப்பு எனில்  , அது   
  • A. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை

  • B. 

   ஒரு மாறிலித் தொடர்வரிசை

  • C. 

   ஒரு பெருக்குத்தொடர் வரிசை

  • D. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையும் அல்ல பெருக்குத்தொடர் வரிசையும் அல்ல

 • 7. 
   எனப்ன  ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசையிலுள்ளன . மேலும்    எனில்              13 வது  உறுப்பு  
  • A. 

   0

  • B. 

   3/2

  • C. 

   12a1

  • D. 

   14a1

 • 8. 
    என்பன   ஒரு  கூட்டுததொடர்வரிசை எனில்    என்ற தொடர் வரிசையானது  
  • A. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை

  • B. 

   ஒரு பெருக்குத்தொடர் வரிசை

  • C. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையும் அல்ல பெருக்குத்தொடர் வரிசையும் அல்ல

  • D. 

   ஒரு மாறிலி தொடர் வரிசை

 • 9. 
  ஒரு கூட்டுத்தொடரின் அடுத்தடுத்த  மூன்று  உறுப்புக்கள்  k+2 , 4k-6 , 3k-2   எனில் k -ன்    மதிப்பு  
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   5

  • D. 

   4

 • 10. 
  A,,b,c, l,m,n   என்பன  கூட்டுத் தொடர்வரிசையில்  அமைந்துள்ளன எனில்   ,  3a+7 , 3b+7 , 3c+7 , 3l+7 , 3m+7 , 3n+7     என்ற  தொடர் வரிசை 
  • A. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசை

  • B. 

   ஒரு பெருக்குத் தொடர் வரிசை

  • C. 

   ஒரு மாறிலித் தொடர் வரிசை

  • D. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசையும் அல்ல பெருக்குத் தொடர் வரிசையும் அல்ல

 • 11. 
   ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையில்  3 -வது உறுப்பு  2 எனில்   அதன் முதல்  5  உறுப்புக்களின்  பெருக்கற்பலன்  (1)      (2)  10  (3)    (4) 15
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
  A , b , c     என்பன  ஒரு பெருக்குத்தொடர்வரிசையில்  உள்ளன  எனில்  ,   = 
  • A. 

   A/b

  • B. 

   B/a

  • C. 

   A/c

  • D. 

   C/b

 • 13. 
  X , 2x+2  , 3x+3 ,  என்பன  ஒரு பெருக்குத்தொடர்வரிசையில்   இருப்பின்    5x , 10x+10  , 15x+15     என்ற தொடர் வரிசையானது  
  • A. 

   ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசை

  • B. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசை

  • C. 

   ஒரு மாறிலித் தொடர்வரிசை

  • D. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசையும் அல்ல பெருக்குத் தொடர்வரிசை யும் அல்ல

 • 14. 
  -3  , -3 , -3  , ....... என்ற தொடர்வரிசையானது  
  • A. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசை மற்றும் பெருக்குத்தொடர் வரிசை

  • B. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசை மட்டும்

  • C. 

   ஒரு பெருக்குத் த்தொடர்வரிசை மட்டும்

  • D. 

   ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசையும் அல்ல பெருக்குத்தொடர் வரிசையும் அல்ல

 • 15. 
  ஒரு பெருக்குத்தொடர்வரிசையின்  முதல் நான்கு  உறுப்புக்களின்  பெருக்கற்பலன்   256   அதன் பொது விகிதம்  4  மற்றும் அதன் உறுப்பு   மிகை எண்  எனில்  அந்த  பெருக்குத்தொடர்வரிசையின்   3-வது உறுப்பு 
  • A. 

   16

  • B. 

   1/16

  • C. 

   1/32

  • D. 

   8

 • 16. 
  ஒரு பெருக்குத்தொடர் வரிசையில்    மற்றும்   எனில் பொதுவிகிதம்  
  • A. 

   1/3

  • B. 

   1/5

  • C. 

   1

  • D. 

   5

 • 17. 
  X # 0 எனில்  ,   +x +   =   (1)  ()   (2)    (3)     (4)    
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (1)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 18. 
  என்பது ஒரு கூட்டத்தொடர்வரிசையின்   n- வது உறுப்பு எனில்   அக் கூட்டுஙததொடர்வரிசையின்  முதல்  n  உறுப்புக்களின்  கூடுதல்   (1)     (2)    (3)    (4) 
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (2)

 • 19. 
      என்ற  பெருக்குத்தொடர்வரிசையின்   பொது விகிதம்    (1)           (2)      (3)     (4)  
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (1)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (3)

 • 20. 
  1+2+3+.......  +n  =  k   எனில்  + +..........+  என்பது  (1)            (2)             ( 3)         (4) 
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (3)

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.