12 - இயற்பியல் - அலகு 1. நிலை மின்னியல்

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Padasalai12physi
P
Padasalai12physi
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 16,224
Questions: 15 | Attempts: 11,149

SettingsSettingsSettings
12 - -  1.  - Quiz

Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.              ;           &nbs p;      & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  ஒரு கண்ணாடித் தண்டு, பட்டுத் துணியுடன் தேய்க்கப்படும் போது +8 X 10 -12 C மின்னூட்டத்தை ஏற்கிறது. அது ஏற்றுக்கொண்ட அல்லது இழந்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (1) (ஏற்றது)           (2) (இழந்தது)  (3)    (இழந்தது) (4) (இழந்தது)

  • A.

   (4)

  • B.

   (3)

  • C.

   (1)

  • D.

   (2)

  Correct Answer
  D. (2)
  Explanation
  When a negatively charged rod is brought near a neutral object, it induces a separation of charges in the object. The negative charges in the object are attracted to the rod, causing an excess of positive charges on the side of the object facing the rod. This results in a net positive charge on the object, indicating that electrons have been lost or removed from the object. Therefore, the correct answer is (2) "இழந்தது" which means "Lost".

  Rate this question:

 • 2. 

  இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள்,  εr = 6 கொண்ட ஊடகத்தில், d தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்படுவதால் உருவாகும் நிலை மின்னியல் விசை 0.3 N. வெற்றிடத்தில், அதே தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டால், அம்மின்னூட்டங்களிடையேயான விசை

  • A.

   2 N

  • B.

   1.8 N

  • C.

   0.5 N

  • D.

   20 N

  Correct Answer
  B. 1.8 N
  Explanation
  In a parallel plate capacitor, the capacitance is given by the formula C = (ε₀ * εᵣ * A) / d, where ε₀ is the vacuum permittivity, εᵣ is the relative permittivity, A is the area of the plates, and d is the distance between the plates. In this question, the relative permittivity is given as 6 and the distance between the plates is d. When the plates are separated by d, the electric field between them is 0.3 N. If the plates are separated by the same distance, the electric field between them would be (0.3 * 6) N, which is equal to 1.8 N. Therefore, the correct answer is 1.8 N.

  Rate this question:

 • 3. 

  ஒரு புள்ளி மின்னூட்டத்திலிருந்து  2 m தொலைவில் மின்புலச் செறிவு 400 V m -1. எத்தொலைவில் அதன் மின்புலச்செறிவு  100 V m -1ஆக அமையும்?

  • A.

   50 cm

  • B.

   4 m

  • C.

   4 cm

  • D.

   1.5 m

  Correct Answer
  B. 4 m
  Explanation
  The electric field strength is inversely proportional to the distance from the point charge. In this case, the electric field strength decreases from 400 V/m to 100 V/m. Since the distance is directly proportional to the electric field strength, the distance must increase from 2 m to 4 m in order for the electric field strength to decrease. Therefore, the correct answer is 4 m.

  Rate this question:

 • 4. 

  இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள்  +4q மற்றும் +q ,  30 cm தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. அம்மின்னூட்டங்களை இணைக்கும் கோட்டின் மீது எப்புள்ளியில் மின்புலம் சுழியாகும்?

  • A.

   மின்னூட்டம் +q லிருந்து 15 cm

  • B.

   மின்னூட்டம் +q லிருந்து 7.5 cm

  • C.

   மின்னூட்டம் +q லிருந்து 5 cm

  • D.

   மின்னூட்டம் +4q லிருந்து 20 cm

  Correct Answer
  D. மின்னூட்டம் +4q லிருந்து 20 cm
  Explanation
  The given answer states that the electric potential difference across the capacitor plates is 20 cm when the charge on the capacitor is +4q. This implies that increasing the charge on the capacitor plates by four times results in a proportional increase in the electric potential difference across the plates. Therefore, the correct answer is that the electric potential difference across the capacitor plates is 20 cm when the charge on the capacitor is +4q.

  Rate this question:

 • 5. 

  சீரான மின்புலத்தில், புலத்திற்கு இணையாக, அதன் அச்சு அமையுமாறு ஒரு மின் இருமுனை வைக்கப்பட்டால், அது உணர்வது

  • A.

   மொத்த விசையை மட்டும்

  • B.

   திருப்பு விசையை மட்டும்

  • C.

   மொத்த விசையும் அல்ல. திருப்பு விசையும் அல்ல

  • D.

   மொத்த விசை மற்றும் திருப்பு விசை இரண்டையும்

  Correct Answer
  C. மொத்த விசையும் அல்ல. திருப்பு விசையும் அல்ல
  Explanation
  The given statement states that if a current flows through a wire in a closed circuit, it creates a magnetic field around the wire. The options provided state that the total key and the return key are not responsible for creating the magnetic field, but rather both the total key and the return key are responsible for creating the magnetic field. Therefore, the correct answer is that neither the total key nor the return key is responsible for creating the magnetic field.

  Rate this question:

 • 6. 

  மின் இருமுனையின் மையத்திலிருந்து  x தொலைவில் அமையும் புள்ளியில் மின்னழுத்தம் எதற்கு நேர்த்தகவில் அமைகிறது? (1) (2) (3) (4)

  • A.

   (4)

  • B.

   (3)

  • C.

   (1)

  • D.

   (2)

  Correct Answer
  C. (1)
  Explanation
  The question is asking why does the electric current flow from the positive terminal to the negative terminal in a battery. The correct answer is (1) because the positive terminal of a battery has excess electrons and the negative terminal has a deficit of electrons, creating an electric potential difference that causes the flow of current.

  Rate this question:

 • 7. 

  ' a ' பக்கம் கொண்ட சதுரத்தின் நான்கு மூலைகள் A, B, C மற்றும்  D -க்களில் முறையே மின்னூட்டங்கள் +q, +q, -q மற்றும்  -q வைக்கப்பட்டுள்ளன. சதுரத்தின் மையம் O வில் மின்னழுத்தமானது, (1) (2) (3) (4)   சுழி

  • A.

   (1)

  • B.

   (4)

  • C.

   (3)

  • D.

   (2)

  Correct Answer
  B. (4)
  Explanation
  The question states that a square with sides labeled A, B, C, and D has charges +q, +q, -q, and -q at its four corners. The question asks about the direction of the electric field at point O, which is the center of the square. Since opposite charges attract each other, the electric field at point O would be directed towards the negative charges at A and C. Therefore, the correct answer is (4) - towards the corner labeled C.

  Rate this question:

 • 8. 

  இரு புள்ளி மின்னூட்டங்களின் மின்னழுத்த ஆற்றல் (U) .............. ஆகும். (1) (2) (3) (4)

  • A.

   (1)

  • B.

   (4)

  • C.

   (3)

  • D.

   (2)

  Correct Answer
  D. (2)
 • 9. 

  சம மின்னழுத்தப் பரப்பில் உள்ள இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே 500μC மின்னூட்டத்தை நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை

  • A.

   வரம்புள்ள நேர்க்குறி மதிப்பு

  • B.

   சுழி

  • C.

   வரம்புள்ள எதிர்க்குறி மதிப்பு

  • D.

   முடிவிலி

  Correct Answer
  B. சுழி
 • 10. 

  கீழ்க்கண்ட அளவுகளுள் எது ஸ்கேலார் அளவாகும்?

  • A.

   இருமுனைத் திருப்புத் திறன்

  • B.

   மின்புல விசை

  • C.

   மின்னழுத்தம்

  • D.

   மின்புலம்

  Correct Answer
  C. மின்னழுத்தம்
  Explanation
  The correct answer is "மின்னழுத்தம்" which means "electric current" in English. Among the given options, "electric current" is the only one that represents a scalar quantity. Scalar quantities have only magnitude and no direction. Electric current is a scalar quantity because it is measured only in terms of magnitude, such as amperes (A), and does not have a specific direction associated with it.

  Rate this question:

 • 11. 

  விடுதிறனின் அலகு (1) (2) (3) (4)

  • A.

   (3)

  • B.

   (2)

  • C.

   (1)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  C. (1)
 • 12. 

  1கூலும் மின்னூட்டத்திலிருந்து உருவாகும் மின் விசைக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை (1) (2) (3) (4)

  • A.

   (2)

  • B.

   (1)

  • C.

   (4)

  • D.

   (3)

  Correct Answer
  B. (1)
 • 13. 

  மின்னூட்ட அடர்த்தி σ  கொண்ட, இரு எதிரெதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற உலோகத் தகடுகளுக்கு வெளியே உள்ள புள்ளியில் மின்புலம் (1) (2) (3) (4)  சுழியாகும்

  • A.

   (4)

  • B.

   (3)

  • C.

   (2)

  • D.

   (1)

  Correct Answer
  A. (4)
 • 14. 

  ஒரு இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனானது, தட்டுகளுக்கு இடையே மின்காப்புப் பொருளைக் கொண்டு நிரப்புவதால், 5 μFலிருந்து 60 μF க்கு அதிகரிக்கிறது. மின்காப்புப் பொருளின் மினகாப்பு மாறிலி

  • A.

   10

  • B.

   55

  • C.

   65

  • D.

   12

  Correct Answer
  D. 12
  Explanation
  The given question states that when a capacitor is connected in parallel with a network of capacitors, the total capacitance increases from 5 μF to 60 μF. The question asks for the change in capacitance of the capacitor being added. Since the total capacitance increases by 55 μF (60 - 5), the added capacitor must have a capacitance of 55 μF. Therefore, the change in capacitance of the added capacitor is 55 μF.

  Rate this question:

 • 15. 

  மின்னூட்டம்  பெற்றுள்ள  உள்ளீடற்ற உலோகப் பந்து ஒன்று, சுழி மின்புலத்தை எப்புள்ளிகளில் தோற்றுவிக்கிறது?

  • A.

   கோளத்திற்கு வெளியே

  • B.

   கோளத்தின் உட்புறம்

  • C.

   அதன் பரப்பின் மேல்

  • D.

   இரு மடங்கு தொலைவுக்கு அப்பால்

  Correct Answer
  B. கோளத்தின் உட்புறம்
  Explanation
  The question is asking about the location where the submerged cable carries the electric current. The correct answer states that the submerged cable carries the electric current under the sea.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 29, 2013
  Quiz Created by
  Padasalai12physi
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.