12 - இயற்பியல் - அலகு 1. நிலை மின்னியல்

15 Questions | Attempts: 8960
Share

SettingsSettingsSettings
12 - -  1.  - Quiz

Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.              ;           &nbs p;      & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  ஒரு கண்ணாடித் தண்டு, பட்டுத் துணியுடன் தேய்க்கப்படும் போது +8 X 10 -12 C மின்னூட்டத்தை ஏற்கிறது. அது ஏற்றுக்கொண்ட அல்லது இழந்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (1) (ஏற்றது)           (2) (இழந்தது)  (3)    (இழந்தது) (4) (இழந்தது)
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (2)

 • 2. 
  இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள்,  εr = 6 கொண்ட ஊடகத்தில், d தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்படுவதால் உருவாகும் நிலை மின்னியல் விசை 0.3 N. வெற்றிடத்தில், அதே தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டால், அம்மின்னூட்டங்களிடையேயான விசை
  • A. 

   2 N

  • B. 

   1.8 N

  • C. 

   0.5 N

  • D. 

   20 N

 • 3. 
  ஒரு புள்ளி மின்னூட்டத்திலிருந்து  2 m தொலைவில் மின்புலச் செறிவு 400 V m -1. எத்தொலைவில் அதன் மின்புலச்செறிவு  100 V m -1ஆக அமையும்?
  • A. 

   50 cm

  • B. 

   4 m

  • C. 

   4 cm

  • D. 

   1.5 m

 • 4. 
  இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள்  +4q மற்றும் +q ,  30 cm தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. அம்மின்னூட்டங்களை இணைக்கும் கோட்டின் மீது எப்புள்ளியில் மின்புலம் சுழியாகும்?
  • A. 

   மின்னூட்டம் +q லிருந்து 15 cm

  • B. 

   மின்னூட்டம் +q லிருந்து 7.5 cm

  • C. 

   மின்னூட்டம் +q லிருந்து 5 cm

  • D. 

   மின்னூட்டம் +4q லிருந்து 20 cm

 • 5. 
  சீரான மின்புலத்தில், புலத்திற்கு இணையாக, அதன் அச்சு அமையுமாறு ஒரு மின் இருமுனை வைக்கப்பட்டால், அது உணர்வது
  • A. 

   மொத்த விசையை மட்டும்

  • B. 

   திருப்பு விசையை மட்டும்

  • C. 

   மொத்த விசையும் அல்ல. திருப்பு விசையும் அல்ல

  • D. 

   மொத்த விசை மற்றும் திருப்பு விசை இரண்டையும்

 • 6. 
  மின் இருமுனையின் மையத்திலிருந்து  x தொலைவில் அமையும் புள்ளியில் மின்னழுத்தம் எதற்கு நேர்த்தகவில் அமைகிறது? (1) (2) (3) (4)
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (2)

 • 7. 
  ' a ' பக்கம் கொண்ட சதுரத்தின் நான்கு மூலைகள் A, B, C மற்றும்  D -க்களில் முறையே மின்னூட்டங்கள் +q, +q, -q மற்றும்  -q வைக்கப்பட்டுள்ளன. சதுரத்தின் மையம் O வில் மின்னழுத்தமானது, (1) (2) (3) (4)   சுழி
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (2)

 • 8. 
  இரு புள்ளி மின்னூட்டங்களின் மின்னழுத்த ஆற்றல் (U) .............. ஆகும். (1) (2) (3) (4)
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (2)

 • 9. 
  சம மின்னழுத்தப் பரப்பில் உள்ள இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே 500μC மின்னூட்டத்தை நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை
  • A. 

   வரம்புள்ள நேர்க்குறி மதிப்பு

  • B. 

   சுழி

  • C. 

   வரம்புள்ள எதிர்க்குறி மதிப்பு

  • D. 

   முடிவிலி

 • 10. 
  கீழ்க்கண்ட அளவுகளுள் எது ஸ்கேலார் அளவாகும்?
  • A. 

   இருமுனைத் திருப்புத் திறன்

  • B. 

   மின்புல விசை

  • C. 

   மின்னழுத்தம்

  • D. 

   மின்புலம்

 • 11. 
  விடுதிறனின் அலகு (1) (2) (3) (4)
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
  1கூலும் மின்னூட்டத்திலிருந்து உருவாகும் மின் விசைக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை (1) (2) (3) (4)
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (1)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (3)

 • 13. 
  மின்னூட்ட அடர்த்தி σ  கொண்ட, இரு எதிரெதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற உலோகத் தகடுகளுக்கு வெளியே உள்ள புள்ளியில் மின்புலம் (1) (2) (3) (4)  சுழியாகும்
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 14. 
  ஒரு இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனானது, தட்டுகளுக்கு இடையே மின்காப்புப் பொருளைக் கொண்டு நிரப்புவதால், 5 μFலிருந்து 60 μF க்கு அதிகரிக்கிறது. மின்காப்புப் பொருளின் மினகாப்பு மாறிலி
  • A. 

   10

  • B. 

   55

  • C. 

   65

  • D. 

   12

 • 15. 
  மின்னூட்டம்  பெற்றுள்ள  உள்ளீடற்ற உலோகப் பந்து ஒன்று, சுழி மின்புலத்தை எப்புள்ளிகளில் தோற்றுவிக்கிறது?
  • A. 

   கோளத்திற்கு வெளியே

  • B. 

   கோளத்தின் உட்புறம்

  • C. 

   அதன் பரப்பின் மேல்

  • D. 

   இரு மடங்கு தொலைவுக்கு அப்பால்

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.